Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Fotogrāfija

 • Google plus
 • Studiju virziens: Informācija un komunikācija
 • Studiju programmas raksturojums
 • Licencēta akadēmiskā bakalaura studiju programma
 • Studiju veids: pilna laika vai nepilna laika studijas
 • Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās / 4 gadi (8 semestri) nepilna laika studijās
 • Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
 • Studiju maksa gadā: 1790 EUR pilna laika studijām / 1390 EUR nepilna laika studijām
 • 1 bezmaksas vieta pilna laika studijās
 • 15 maksas vietu pilna laika studijās / 15 maksas vietu nepilna laika studijās
Pieteikties studijām

Par studiju programmu

RSU Komunikācijas fakultātes studiju programma Fotogrāfija sagatavo fotogrāfijas komunikācijas ekspertus, kuriem piemīt akadēmiskās un profesionālās prasmes fotogrāfijas projektu izvērtēšanā, producēšanā un īstenošanā un kuri orientējas fotogrāfijas medija darbības principos, fotogrāfijas saiknē ar radošajām industrijām un fotogrāfijas lietojuma īpatnībās komerciālajā un mākslas nozarēs. Studējošajiem būs iespēja apgūt, kā īstenot komerciālos un radošos fotogrāfijas projektus, veikt pētījumus un būt fotogrāfijas ekspertiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot akadēmiski izglītotus, radošus un profesionāli augsti kvalificētus fotogrāfijas medija speciālistus, kuri būtu spējīgi ne tikai konkurēt daudzveidīgu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū, bet, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, arī autonomi, kritiski, atbildīgi un prasmīgi realizēt savas radošās un profesionālās idejas fotogrāfijas medijā dažādās komerciālās un nekomerciālās jomās Latvijā un Eiropas Savienībā.

Studiju formas

Lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, prakse kā arī pastāvīgais darbs. Katrā studiju kursā paredzēts obligātas literatūras kopsavilkumu sagatavošana, referātu, individuālo vai grupas pētniecisko un radošo projektu izstrāde. Bakalaura studijas beidzas ar bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu. Studijas tiek realizētas pilna laika klātienes (3 gadi) un neklātienes (4 gadi) formā.

Programmas saturs

Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt, lai studenti varētu apgūt:

 • teorētiskas zināšanas filozofijā, menedžmentā, socioloģijā, psiholoģijā, kas nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi izprast zināšanu sabiedrības attīstības procesus un orientēties radošo industriju un sociālajā vidē;

 • padziļinātas zināšanas dažādos komunikācijas zinātnes priekšmetos un apgūt komunikācijas pētniecības metodes;

 • izprast digitālā laikmeta izpausmes kultūrā, mācoties radošā sadarbības vidē, kā arī vadīt autonomi un grupā personīgos radošos projektus fotogrāfijā;

 • atvērtu un kritisku skatījumu par fotogrāfijas mediju, stiprinot profesionālās un akadēmiskās vides saiknes;

 • digitālo un analogo tehnoloģiju pielietojumu fotogrāfijā un fotogrāfiju kā komunikācijas mediju profesionālā līmenī;

 • fotogrāfijas medija starpdisciplinārās saiknes ar kinematogrāfiju, televīziju, internetu, drukāto presi, vizuālo komunikāciju, sociālajiem medijiem, mākslu, producējot savus radošos darbus dažādu komerciālo un nekomerciālo projektu vajadzībām;

 • komunikācijas psiholoģijas pamatus, padziļināti pievēršoties fotogrāfijas medija manifestācijām laikmetīgajā kultūrā;

 • labu latviešu valodas un svešvalodu prasmi;

 • kompetences prezentēt savas idejas, uzstāties publikas priekšā un izmantot dažādas verbālās un vizuālās komunikācijas pieejas;

 • zinātnisko pētijumu veikšanas iemaņas, balstoties kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības tradīcijās;

 • kompetences laikmetīgo komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā.

Studiju priekšmeti

I studiju gads
 • Ievads studijās un specialitātē
 • Ievads komunikācijas teorijās
 • Sociālo pētījumu metodes
 • Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā I
 • Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā II
 • Masu komunikācijas teorijas
 • Interneta mediji un komunikācija interneta vidē
 • Mediju valoda
 • Fotorgāfijas ideju vēsture I
 • Informācijas vākšana un pasniegšana multimediju vidē
 • Fotogrāfijas ideju vēsture II
 • Fotogrāfija kā komunikācija
 • Komunikācijas vēsture
 • Digitālā attēlošana
 • Angļu valoda
 • Noslēguma darbs
II studiju gads
 • Dokumentālā fotogrāfija un fotožurnālistika
 • Studijas fotogrāfija
 • Digitālā kultūra
 • Reklāma
 • Ievads attēla fenomenoloģijā
 • Starptautiskā un globālā komunikācija
 • Komunikācijas psiholoģija
 • Ievads pasaules un Eiropas autorkino
 • Vizuālā antropoloģija
 • Reklāmas fotogrāfija
 • Komunikācijas tiesības un ētika
 • Radošā fotogrāfija
 • Digitālais attēls
 • Kvalitatīvās pētījumu metodes
 • Mediju auditorijas
 • Autortiesības
 • Semiotika
 • Diskursa analīze
 • Jauniešu subkultūras
III studiju gads
 • Fotogrāfijas vēsture Latvijā
 • Producenta darbs
 • Fotogrāfija laikmetīgajā mākslā
 • Fotogrāfija un dizains
 • Mediju plānošanas pamati
 • Elektronisko mediju formāti un arhīvi
 • Kino valoda, stilistika un fotogrāfija
 • Projektu vadība

Saistītā informācija:

Pēc absolvēšanas

Iegūstamās zināšanas un iemaņas

 • Izpratne par fotogrāfijas mediju

 • Zināšanas par digitālo un analogo tehnoloģiju pielietojumu fotogrāfijā un izpratne par fotogrāfijas starpdisciplinārajām saiknēm ar kinematogrāfiju, televīziju, internetu, drukāto presi, vizuālo komunikāciju, sociālajiem medijiem un mākslu

 • Zināšanas par fotogrāfijas medija iespējām drukātajos un interneta medijos, kā arī uzņēmējdarbībā, mākslā, dizainā, reklāmā un citās laikmetīgās kultūras jomās

 • Kompetences autonomi un grupā vadīt un īstenot pētnieciskos un radošos komunikācijas projektus fotogrāfijā

Pēc studiju programmas beigšanas

Absolventi apguvuši zināšanas par fotogrāfijas medija darbības principiem un spēj autonomi pētīt un prognozēt fotogrāfijas lietojuma laikmetīgās tendences, profesionāli vadīt un īstenot dažāda veida fotogrāfiju producēšanu, ir teorētiski un praktiski apguvuši fotogrāfijas un komunikācijas teoriju un vēsturi, mediju menedžmenta pamatus, fotogrāfijas un citu mediju mijietekmes vēsturiskā un laikmetīgā skatījumā, fotogrāfijas lietojumu internetā, presē, reklāmā un mākslā, kā arī spēj izvērtēt citu fotogrāfijas medijā balstītu projektu darbības principus.

Bakalaura studiju programmas absolventi var turpināt studijas maģistra studiju programmās:

Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu

Komunikācijas eksperti ar specializāciju fotogrāfijā, attēlu redaktori medijos, ziņu aģentūrās un fotoaģentūrās, fotoeksperti un redaktori attēlu bankās, modes, reklāmas un citu komerciālo fotoprojektu vadītāji, producenti un īstenotāji, kā arī attēlu lietojuma eksperti sociālajos medijos. Absolventi varēs arī strādāt organizāciju un iestāžu preses un komunikācijas nodaļās par vizuālās un mediju komunikācijas analīzes speciālistiem.

Uzņemšanas noteikumi un prasības

Iesniedzamie dokumenti
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv

 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).

 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997./98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).

 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk, kopijas (oriģināli jāuzrāda).

 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.

 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.

 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

Nepieciešamā iepriekšiegūtā izglītība

Vidējā

Nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti, starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu dokumenti

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Studiju programmu Fotogrāfija imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

1) vērtējums svešvalodā,

2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Kontaktinformācija

Programmas vadītājs: lektors Alnis Stakle

Komunikācijas fakultāte
Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007
C korpuss, 1. stāvs, 1.b kab.
Tālrunis: 67409183
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
RSU Informācijas centrs

Programmas vadītāja komentārs

lektors alnis stakle

Lektors Alnis Stakle, studiju programmas Fotogrāfija izveidotājs un vadītājs:

Mēs dzīvojam fotogrāfiju pasaulē un apkārtējo bieži vien iepazīstam ar attēlu starpniecību. Studiju programma Fotogrāfija ir inovatīva bakalaura līmeņa studiju programma Latvijā, kas piedāvā holistisku un padziļinātu teorijas un praktiskās iemaņas pilnveidojošu studiju saturu par laikmetīgām tendencēm fotogrāfijā un komunikācijā Eiropā un pasaulē kopumā, kā arī rada mācību vidi prasmīgiem, augsti kvalificētiem, kompetentiem un konkurētspējīgiem komunikācijas speciālistiem fotogrāfijas jomā.

Pēdējās izmaiņas: 10:22, 27. Jūnijs, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105