Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Uzņēmējdarbības inovāciju reģionālās attīstības centrs

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Pētnieks

Daugavpils Universitāte, Humanitāro un sociālo zinātņu institūts (http://www.du.lv/lv)

2015 - 2016

Vecākais pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte (http://www.rsu.lv/)

2013 - 2015

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte (http://www.rsu.lv/)

2014 - 2015

Mūžizglītības centra vadītājs

Ventspils Augstskola (http://venta.lv/)

2009 - 2012

Vadītājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (http://www.ikvd.gov.lv/)

2009 - 2012

Eksperts

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (reorganizēta)

2003 - 2005

Docenta p.i.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) (http://www.isma.lv/)Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīga, Latvija, LV-1019,

* ISMA administratīvo un juridisko jautājumu risināšana

* Studiju kursi – "Projektu menedžments", "Stratēģiskais menedžments"​​

2002 - 2005

Lektors

Baltijas Krievu institūts (Baltijas Starptautiskā akadēmija)

2001 - 2004

Valsts izglītības galvenais inspektors (profesionālās un augstākās izglītības jautājumi)

Izglītības valsts inspekcija (reorganizēta)

1999 - 2001

Speciālists – katedras vadītāja palīgs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (http://www.rpiva.lv/)

1996 - 2001

Mūzikas skolotājs Latviešu folkloras ansambļa vadītājs

Rīgas 42.vidusskola

1988 - 1998

Kora mākslinieks

Latvijas Nacionālā opera

Izglītība

2010 - 2015

Diploms D Nr.0122 / Ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.), apakšnozare – reģionālā ekonomika

Daugavpils Universitāte

Promocijas darbs „Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā", darba zinātniskā vadītāja Dr.hab.oec., LZA akadēmiķe, LLU profesore Baiba Rivža

2006 - 2009

Apliecinājums Nr.00021 / doktora studiju programma „Socioloģija”

Rīgas Stradiņa universitāte

2000 - 2002

Diploms Nr.012016 / Izglītības zinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ed.)

Latvijas Universitāte

1997 - 2000

Diploms Nr.000969 / Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

1997 - 2000

Diploms Nr.000327 / Izglītības iestādes vadītājs, informātikas skolotājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

Augstskolas pedagoģija un metodika

Pētniecības metodoloģija un loģika

Publiskā saskarsme un valsts komunikācija

Sabiedrisko attiecību veidošana

Zinātniskās darbības metodoloģija

Jaunrade pētniecībā un pedagoģijā

Pedagoģiskā darba pamatiemaņas

Pētnieciskās jaunrades projektēšana, darba sagatavošana un rezultātu noformēšana

Docētie studiju kursi

Augstskolas pedagoģija un metodika

Pedagoģiskā darba pamatiemaņas

Pētniecības metodoloģija un loģika

Publiskās saskarsmes treniņš

Sabiedrisko attiecību veidošana

Sociālā komunikācija

Sociālā psiholoģija

Vadības psiholoģija

Valsts komunikācija

Zinātniskās pētniecības metodoloģija un sociālo pētījumu metodes

Loģika

Publiskā saskarsme un valsts komunikācija

Apbalvojumi un atzinības

* 2010. gada LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē un uzraudzībā

* 2011. gada LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu un kvalitatīvu darbu nozares politikas īstenošanā


Publikācijas

Raksti​​

Stankevičs, Aivars. Tiesības uz bezmaksas izglītību : saturs un īstenošana Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2013. - XV [sēj.], 289.-298.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Stankevičs, Aivars. “Student as a consumer” in Latvian higher education / A.Stankevics, J.Zivarts // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.113.

Grāmatas un brošūras​​

Izglītojamo slodze vispārējās izglītības iestādēs Latvijas Republikā : (pētījuma rezultātu apkopojums) / sagat. A.Stankevičs, I.J.Mihailovs. - Rīga : Drukātava, 2013. - 33 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja