Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Vadošā pētnieka p.i.

Uzņēmējdarbības inovāciju reģionālās attīstības centrs

2015 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa Universitāte

2011 - pašlaik

Pētnieks

Daugavpils Universitāte, Humanitāro un sociālo zinātņu institūts (http://www.du.lv/lv)

2015 - 2016

Vecākais pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte (http://www.rsu.lv/)

2013 - 2015

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte (http://www.rsu.lv/)

2014 - 2015

Mūžizglītības centra vadītājs

Ventspils Augstskola (http://venta.lv/)

2009 - 2012

Vadītājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests (http://www.ikvd.gov.lv/)

2009 - 2012

Eksperts

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (reorganizēta)

2003 - 2005

Docenta p.i.

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) (http://www.isma.lv/)Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīga, Latvija, LV-1019,

* ISMA administratīvo un juridisko jautājumu risināšana

* Studiju kursi – "Projektu menedžments", "Stratēģiskais menedžments"​​

2002 - 2005

Lektors

Baltijas Krievu institūts (Baltijas Starptautiskā akadēmija)

2001 - 2004

Valsts izglītības galvenais inspektors (profesionālās un augstākās izglītības jautājumi)

Izglītības valsts inspekcija (reorganizēta)

1999 - 2001

Speciālists – katedras vadītāja palīgs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (http://www.rpiva.lv/)

1996 - 2001

Mūzikas skolotājs Latviešu folkloras ansambļa vadītājs

Rīgas 42.vidusskola

1988 - 1998

Kora mākslinieks

Latvijas Nacionālā opera

Izglītība

2010 - 2015

Diploms D Nr.0122 / Ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.), apakšnozare – reģionālā ekonomika

Daugavpils Universitāte

Promocijas darbs „Augstākās izglītības loma reģiona veiktspējas paaugstināšanā", darba zinātniskā vadītāja Dr.hab.oec., LZA akadēmiķe, LLU profesore Baiba Rivža

2006 - 2009

Apliecinājums Nr.00021 / doktora studiju programma „Socioloģija”

Rīgas Stradiņa universitāte

2000 - 2002

Diploms Nr.012016 / Izglītības zinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ed.)

Latvijas Universitāte

1997 - 2000

Diploms Nr.000969 / Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

1997 - 2000

Diploms Nr.000327 / Izglītības iestādes vadītājs, informātikas skolotājs

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Augstskolas pedagoģija un metodika

Pētniecības metodoloģija un loģika

Publiskā saskarsme un valsts komunikācija

Sabiedrisko attiecību veidošana

Zinātniskās darbības metodoloģija

Docētie studiju kursi

Augstskolas pedagoģija un metodika

Pedagoģiskā darba pamatiemaņas

Pētniecības metodoloģija un loģika

Publiskās saskarsmes treniņš

Sabiedrisko attiecību veidošana

Sociālā komunikācija

Sociālā psiholoģija

Vadības psiholoģija

Valsts komunikācija

Zinātniskās pētniecības metodoloģija un sociālo pētījumu metodes

Apbalvojumi un atzinības

* 2010. gada LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē un uzraudzībā

* 2011. gada LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts par nozīmīgu ieguldījumu un kvalitatīvu darbu nozares politikas īstenošanā


Publikācijas

Raksti​​

Stankevičs, Aivars. Tiesības uz bezmaksas izglītību : saturs un īstenošana Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2013. - XV [sēj.], 289.-298.lpp. - Kopsav. angļu val.

Stankevičs, Aivars. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 51.-58.lpp.

Stankevičs, Aivars. Augstākā izglītība kā starta kapitāls Latvijas jauniešu vērtējumā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 6. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti, konferences referāti / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2012. - 322.-327.lpp.

Stankevičs, Aivars. Implementation of the higher education accessibility principle in Latvia : current situation and its development possibilities / A.Stankevics, I.J.Mihailovs // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00031-p.1-00031-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Stankevičs, Aivars. Latvijas augstākās izglītības iestāžu klasifikācija : principi, problēmas, risinājumi / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sabiedrība un kultūra : rakstu krājums / sast. A.Medveckis; Liepājas Universitāte. Sociālo zinātņu katedra. Vadībzinātņu katedra. - Liepāja, 2012. - XIV [sēj.], 415.-421.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mihailovs, Ivans Jānis. Jēdziena "reģions" izpratne Latvijas izglītībā = The understanding of concept "region" in Latvia education / I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2011.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2011. - 1.daļa: Augstskolu pedagoģija; Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports, 210.-216.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ļaudams, Vairis. Mācību metožu daudzveidība kā kvalitatīvas izglītības attīstības iespēja / V.Ļaudams, I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 195.-201.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Augstākās izglītības iestāžu autonomijas specifika Latvijā = The specific of higher educational establishments autonomy in Latvia / I.J.Mihailovs, A.Stankevičs // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2010.g. 19.-20.febr.) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2010. - 91.-100.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Stankevičs, Aivars. Globālās izglītības telpas veidošanās un Latvijas izglītība / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Sociālo Zinātņu Vēstnesis. - Nr.1 (2010), [50.]-64.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Stankevičs, Aivars. Izglītības tiesību attīstības perspektīvas Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.-170.lpp.

Tēzes​​

Stankevičs, Aivars. “Student as a consumer” in Latvian higher education / A.Stankevics, J.Zivarts // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: living in the world of diversity: social transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.113.

Stankevičs, Aivars. Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesa vadīšanas pilnveide Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.Mihailovs // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 88.lpp.

Stankevičs, Aivars. Izglītības tiesību institucionālā aizsardzība Latvijas Republikā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 40.-41.lpp.

Stankevičs, Aivars. Izglītības uzraudzības specifika Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 41.-43.lpp.

Stankevičs, Aivars. Boloņas process, pasaules krīze un Latvijas augstākās izglītības sistēma / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas" : programma un tēzes = International Scientific Conference "The strengthening of security in crisis conditions: new challenges and unconventional approaches" : programme and abstracts (Rīga, 2010.g. 8.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 34.-36.lpp.

Stankevičs, Aivars. Implementation of the higher education availability principle in Latvia : the current situation and its development possibilities / A.Stankevics, I.J.Mihailovs // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.86-87.

Stankevičs, Aivars. Izglītības finansējums "nauda seko skolēnam" kā vispārējās izglītības iestāžu attīstības iespēja / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 383.lpp.

Stankevičs, Aivars. Privāto augstskolu vadības specifika Latvijā / A.Stankevičs, I.J.Mihailovs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 382.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Izglītojamo slodze vispārējās izglītības iestādēs Latvijas Republikā : (pētījuma rezultātu apkopojums) / sagat. A.Stankevičs, I.J.Mihailovs. - Rīga : Drukātava, 2013. - 33 lpp.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2010. gada publiskais pārskats [elektroniskais resurss] / A.Stankevičs, A.Šenberga, I.J.Mihailovs ...[u.c.]. - Rīga : Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2011. - 23 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs