Pārlekt uz galveno saturu
ICLVAS

zinatniska-rakstisana-cvr.png

Pilnā sparā rit dažādu nobeiguma darbu rakstīšana. ICLVAS piedāvā izstādi Palīgs pētniecībai, kura sniedz ieskatu dažādos pētniecībai noderīgos materiālos.  

20190408_115739.jpg

Jaunākā grāmata zinātniskās publikācijas rakstīšanā un pētniecības stratēģijas veidošanā ir 2018. gadā iznākusī Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Monogrāfiju veidojis pieredzējušu zinātnieku un mācībspēku starpdisciplinārs kolektīvs un tā sastāv no četrām daļām: Akadēmiskā un zinātniskā rakstīšana studiju procesā, Zinātniska publikācija, tās veidi, struktūra un izstrāde,  Pētījuma rezultātu izplatīšana, Informācijpratība zinātnē. Ar zinātniskās pētniecības dažādām metodēm  iepazīstina arī S. Kristapsones monogrāfija Zinātniskā pētniecība studiju procesā un A. Geskes un A. Grīnfelda monogrfāfija Izglītības pētniecība un vairākas citas izstādē apskatāmas monogrāfijas. Interesenti var iepazīties arī ar atsevišķām  pētniecības metodēm veltītajām monogrāfijām. Piemēram, par kvalitatīvās pētniecības metodēm, testu un aptauju veidošanu, statistikas izmantošanu un citām. Noderīgas būs arī vairākas monogrāfijas psiholoģijā, kur īpaša uzmanība pievērsta veselības uzvedības teorijām un modeļiem un to izmantošanai veselības psiholoģijā. 

Ieteicamās literatūras saraksts:

 1. Cropley, Arthur. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs / Artūrs Kroplijs, Malgožata Raščevska.  2. papildinātais izdevums. Rīga : RaKa, 2010. 190 lpp. : tab.
 2. Garleja, Rasma. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē / Rasma Garleja. Rīga : Raka, 2006. 199 lpp. : il.
 3. Geske, Andrejs. Izglītības pētniecība : mācību grāmata augstskolu izglītības un pedagoģijas profesionālo un akadēmisko studiju programmu studentiem / Andrejs Geske, Andris Grīnfelds. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 261 lpp. : il., tab.
 4. Geske, Andrejs. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes / A. Geske, A. Grīnfelds. Rīga : Raka, 2001. 108 lpp.
 5. Ievads pētniecībā : stratēģijas, dizaini, metodes / [sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. [Rīga] : RaKa, 2011. 284 lpp. : portr., sh., tab.
 6. Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā / Silvija Kristapsone.  2., aktualizētais izdevums. Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2014 350 lpp. : il., diagr., tab. ; 20 cm. Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 68.
 7. Lasmane, Skaidrīte. Komunikācijas ētika / Skaidrīte Lasmane. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 304 lpp.
 8. Pētniecība: teorija un prakse / Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā ; [recenzenti: Juris G. Draguns, Ģirts Dimdiņš]. Rīga : RaKa, ©2016. 546 lpp. : portreti, shēmas, tabulas.
 9. Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca / [Kristīne Mārtinsone .. [u.c.] ; sastādītāja Ilva Eņģele]. Rīga : RaKa, 2011. 74 lpp.
 10. Raščevska, Malgožata. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija / Malgožata Raščevska … [u.c.]. Rīga : RaKa, 2005. 281 lpp. : ilustrācijas, portreti, diagrammas, shēmas, tabulas
 11. Raščevska, Malgožata. Statistika psiholoģijas pētījumos : eksperimentāla mācību grāmata psiholoģijas specialitātes studentiem / Malgožata Raščevska, Silvija Kristapsone ; [recenzente Biruta Sloka]. Rīga : Izglītības soļi, 2000. 356 lpp. : il.
 12. Reņģe, Viesturs. Sociālā psiholoģija / Viesturs Reņģe. Rīga : Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp. : il.
 13. Svence, Guna,  Pieaugušo psiholoģija : personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā motivācija / Guna Svence. [Rīga] : RaKa, 2003. 180 lpp. : il.
 14. Veselības psiholoģija / K. Mārtinsones un V. Sudrabas redakcijā ; recenzentes: Daiga Kamerāde, Anita Pipere, Guna Svence; Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga : RSU, 2016. 240 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas
 15. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 301 lpp.