Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
ESF

31. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes promocijas padomes atklātajā sēdē Kārlis Bukovskis aizstāvēja promocijas darbu Ārvalstu privātās bankas kā eiropeizācijas aģenti: Latvijas piemērs no 1995. līdz 2004. gadam.

Karlis_Bukovskis_aizstavesana01-lead.jpg

Eiropas integrācijas process un valstu eiropeizācija jeb Eiropas Savienības (ES) vērtību un tiesību normu pārņemšana neiztiek bez materiālajām interesēm. Promocijas darbā analizēta ES dalībvalstu izcelsmes ārvalstu privāto banku nozīme laikā, kad Latvija atradās pievienošanās procesā Eiropas Savienībai no 1995. gada līdz 2004. gada maijam. Tiek izvērtēts, kā ES izcelsmes privātās ārvalstu bankas izmantoja savas nosacījumu izvirzīšanas un lēmumu pieņēmēju socializēšanas spējas, lai sekmētu Latvijas eiropeizāciju un pievienošanos Eiropas Savienībai.

No teorētiskā viedokļa šis pētījums paplašina eiropeizācijas jēdziena piemērošanu, iekļaujot to arī starptautiskās politiskās ekonomikas disciplīnā un rada konceptuālo modeli, ko varētu turpmāk piemērot citu valstu un to eiropeiskās integrācijas pieredzes analīzē.

Karlis_Bukovskis_aizstavesana00-lead.jpg

No praktiskā viedokļa – Latvijas pieredze piedāvā piemēru citām valstīm, kuras tiecas uz dalību ES. Privātā ārvalstu kapitāla nozīmes izpratne ir būtiska ikvienai valstij, tostarp esošajām un potenciālajām ES kandidātvalstīm. Promocijas darbs ļauj saprast praktiskos aspektus, kas saistīti ar ārvalstu privāto ekonomisko aģentu iesaistīšanos, pievienoto vērtību sadarbībai ar tiem un savstarpējās mijiedarbības ceļiem.

Promocijas darbs ir izstrādāts angļu valodā, un tā nosaukums ir: Foreign Private Banks as Europeanization Agents: Example of Latvia 1995–2004. Promocijas darba aizstāvēšana notika angļu valodā.

Plašāka informācija par Kārļa Bukovska disertāciju atrodama šeit.