Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Pētniecība

Izmantojot ERAF līdzfinansējumu zinātnes un pētniecības infrastruktūras modernizācijai un attīstībai, ir sākta Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātnes centra Kleisti (Rātsupītes ielā 5, Rīgā) rekonstrukcija, kurā plānots investēt gandrīz 900 000 latu. Būvniecības darbus paredzēts pabeigt sešu mēnešu laikā.

Pēc rekonstrukcijas un nepieciešamo iekārtu iegādes zinātnes centrā darbu turpinās RSU A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts. Uz centru tiks pārvietotas arī citas RSU zinātnes struktūrvienības: Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas un Androloģijas laboratorija.

Tas sekmēs minēto struktūrvienību sadarbību, nodrošinās efektīvāku un finansiāli izdevīgāku telpu un aprīkojuma izmantošanu. Nākotnē RSU zinātnes centra atrašanās Kleistos nodrošinās pētniecības sinerģiju un infrastruktūras kopīgu izmantošanu ar blakus esošajām pētniecības institūcijām – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un LU plānoto Biotehnoloģijas centru.

Atjaunotajā centrā tiks veikti pētījumi šūnu bioloģijā, proteomikas un epiģenētiskie pētījumi, infektoloģijas pētījumi, kā arī biomarķieru izstrāde slimību diagnostikai un terapijas efektivitātes monitoringam. Šie pētījumi ir ietverti valsts nozīmes pētījumu centru (VPNC) attīstības virzienā Translācijas medicīna, kas ļaus pilnveidot un attīstīt zināšanas par bioloģiskiem procesiem un to regulējošajiem mehānismiem, kuri nodrošina cilvēka veselību un/ vai ir iesaistīti slimību izraisīšanā.

Papildus RSU zinātnes centrā Kleisti tiks iekārtota laboratorija apkārtējās vides un darba vides pētījumiem, kas ir daļa no VNPC attīstības virziena Sabiedrības veselība un ļaus uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību, izpētot endogēno un eksogēno riska faktoru ietekmi dažādās iedzīvotāju populācijās.

Plānots rekonstruēt telpas aptuveni 2800 m2 platībā. Rekonstrukcijā tiks veikta telpu pārplānošana laboratoriju vajadzībām, un tiks izveidota semināru telpa. Zinātnes centrs būs pieejams personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Rekonstrukcijas darbi tiek sākti, ņemot vērā 2013. gada 3. jūnijā starp RSU un SIA Arčers noslēgto būvniecības līgumu. Pēc rekonstrukcijas darbiem notiks pētniecībai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšana.

Daži fakti par projektu

  • Projekta vadošais partneris ir Rīgas Stradiņa universitāte (partnerībā ar LU)
  • Projekta Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija (vienošanās par ERAF fonda projekta īstenošanu nr. 2011/0043/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/003) mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centrā, sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošinātu nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību un veicinātu konkurētspēju Eiropas un pasaules pētniecības telpā
  • Projekta īstenošanas termiņš: 2012. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. augusts
  • Projekta kopējais finansējums: Ls 5 386 666, tai skaitā attiecināmās izmaksas – Ls 5 361 396,00, no kurām ERAF līdzfinansējums ir Ls 4 810 510 (89,72 %)