Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2019 - pašlaik

Datu analītiķis/datu analītiķe

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtas BIOR

2012 - pašlaik

Projektu vadītājs

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

2019 - 2019

Pētnieka p.i.

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

2016 - 2017

Zinātniskā asistenta p.i.

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Zooloģijas un Dzīvnieku Ekoloģijas katedra

2007 - pašlaik

Eksperts

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Izglītība

2015 - pašlaik

Bioloģijas doktora studiju programma

Latvijas Universitāte

2012 - 2014

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

2009 - 2012

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Apmaiņas studijas:

2013.08.-2013.-12. Apmaiņas studijas Helsinku Universitātē (University of Helsinki, Finland) , maģistra studiju programmas ietvaros.

2011.02. Apmaiņas studijas Jiveskiles Universitātē (University of Jyväskylä, Finland), bakalaura studiju programmas ietvaros.

Pētniecības darbības virzieni

 • Dzīvotņu piemērotības modeļi (tikai klātbūtnes dati);
 • Sugu sastopamības (klātbūtnes, blīvuma un skaita) modeļi;
 • Nepilnīga konstatēšanas iespējamība (hierarhiskie modeļi).

Docētie studiju kursi

SL001 Biostatistika - LV

SL001 Biostatistika - EN

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie darbi:

Gruduls J. 2017. Naktī aktīvo plēsīgo putnu sastopamība un dzīvotnes izvēle saistībā ar urbanizācijas līmeni. Bakalaura darbs. Vadītājs: A. Avotiņš jun.

Drazdovskis D. 2016. Vistu vanaga Accipiter gentilis konstatēšanas iespējamība Latvijā: divu metožu salīdzinājums un atsevišķu ietekmējošo faktoru analīze. Bakalaura darbs. Darba vadītāji: A. Avotiņš jun., J. Reihmanis

Gruduls J. 2016. Naktī aktīvo plēsīgo putnu sastopamība un dzīvotnes izvēle saistībā ar urbanizācijas līmeni: metodikas izstrāde un aprobācija, pirmie apsekojumu rezultāti Rīgas administratīvajā teritorijā. Kursa darbs. Vadītājs: A. Avotiņš jun.

Zilgalvis M. 2013. Apodziņa Glaucidium passerinum barības sastāvs Latvijā: ligzdošanas un pēcligzdošanas sezonu salīdzinājums. Latvijas Universitāte. Kursa darbs. Vadītājs: Avotiņš A. jun.

Konsultētie darbi:

Ignatjevs V. 2017. Meža sicistas Sicista betulina sastopamības izmaiņas austrumu Latvijā. Maģistra darba izstrāde. Darba vadītāja: D. Pilāte. Konsultants: A. Avotiņš jun.

Ignatjevs V. 2015. Ausainās pūces Asio otus L. barības sastāvs Latvijā. Daugavpils Universitāte. Bakalaura darbs. Vadītājs: Cibuļskis R. Konsultanti: Avotiņš A. jun., Grandāns G.

Ločmele S. 2015. Meža pūces ligzdu materiālu sastāvs. Daugavpils Universitāte. Bakalaura darbs. Vadītāja: Pilāte D. Konsultants: Avotiņš A. jun.

Ignatjevs V. 2014. Ausainās pūces Asio otus L. barības sastāvs Latvijā. Daugavpils Universitāte. Kursa darbs. Vadītājs: Cibuļskis R. Konsultanti: Avotiņš A. jun., Grandāns G.

Dambeniece L. 2013. Meža pūces Strix aluco barības sastāvs Austrumlatvijā: vai meža un urālpūce Strix uralensis konkurē par barības objektiem?. Latvijas Universitāte. Bakalaura darbs. Vadītājs: Priednieks J. Konsultants: Avotiņš A. jun.

Publikācijas

Zinātniskie raksti

Vrezec A., Saurola P., Avotins A., Kocijančič S., Sulkava S. 2018. Comperative breeding diet study of the Ural Owl Strix uralensis over species range in Europe using nestbox monitoring data. Bird Study SUPP1: S85-S95

Aunins A., Avotins. A. 2018. Impact of military activities on bird species considered to benefit from disturbances: an example from an active military training area in Latvia. Ornis Fennica 95: 15-31

Gillings, S., Avotins, A., Crowe, O., Dalakchieva, S., Devos, K., Elts, J., Green, M., Gunnarsson, T.G., Kleefstra, R., Kubelka, V., Lehtiniemi, T., Meissner, W., Pakstyte, E., Rasmussen, L., Szimuly, G. & Wahl, J. 2012. Results of a coordinated count of Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria in Europe during October 2008. Wader Study Group Bull. 119(2): 125–128

Recenzētas konferenču tēzes

Avotins A., Aunins A. 2018. Factors prevailing distribution of Eurasian Pygmy Owl and setting conservation priorities in Latvia. Peerage of Science DOI: 10.17011/conference/eccb2018/107424

Populārzinātniskas publikācijas

Avotiņš A. jun., Reihmanis J. 2019. Plēsīgo putnu monitoringā iegūtas ziņas par 18 sugu populācijas pārmaiņu rādītājiem. Putni dabā 2019/1: 14-17

Avotiņš A. jun., Reihmanis J. 2018. Noslēgusies ceturtā plēsīgo putnu monitoringa sezona. Putni dabā 2018/1: 18-20

Avotiņš A. jun., Ķerus V. 2018. Aicinām pārbaudīt pļavu tilbītes iespējamās ligzdošanas vietas. Putni dabā 2018/1: 8-9

Avotiņš A. jun., Reihmanis J. 2017. Ligzdojošo plēsīgo putnu fona monitorings 2016. gadā. Putni dabā 2017/1: 15-17

Avotiņš A. jun., Reihmanis J. 2016. Ligzdojošo plēsīgo putnu fona monitorings 2014-2015. Putni dabā 2016/1: 16-18

Avotiņš A. jun. 2015. Putnu dzīvotņu aizsardzība Rāznas nacionālajā parkā. Putni dabā 2015/3: 4-9

Avotiņš A. jun. 2013. Ķemeru pūces tiks labāk aizsargātas. Putni dabā 2013/4: 4-6

Avotiņš A. jun. 2011. Meža pūce – 2011. gada putns. Putni dabā 2011/1: 2

Avotiņš A. jun. 2011. Urālpūces Strix uralensis barības sastāvs Latvijā. Putni dabā 2011/1: 20-23

Avotiņš A. jun. 2011. Mājas dobumperētājām pūcēm. Putni dabā 2011/1: 4-5

Avotiņš A. jun., Millers K., Grandāns G. 2010. Sen gaidīts – nu ķeksēts jeb pirmais īspirkstu mizļožņas Certhia brachydactyla novērojums Latvijā. Putni dabā. 2010/3-4: 38-39

Dalība zinātniskajās konferencēs

 • Problems in Biodiversity Conservation in the Baltic Forests and Possible Solutions, Riga, Latvia, 25.11.2019. “When is it going to be enough?: The Owl perspective for Latvian Woodlands” (A. Avotins, A. Aunins);
 • Forestry and Biodiversity: International Perspectives on Trade-offs, Problems and Solutions, Riga, Latvia, 05.-06.12.2018. “Priority sites for forest dwelling owl protection: evaluation of habitat suitability” (A. Avotins);
 • LU 77. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 01.2019. “Nature territories, forestry restrictions and Aichi biodiversity targets in forests: problems and possible solutions in country-wide planning with habitat suitability modelling” (A. Avotiņš jun.);
 • 5th European Congress of Conservation Biology, Jyväskylä, Finland, 12.-15.06.2018. “Factors prevailing distribution of Eurasian Pygmy Owl and setting conservation priorities in Latvia” (A. Avotins, A. Aunins);
 • LU 76. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 02.2018. “Apodziņa Glaucidium passerinumsastopamību noteicošie faktori un aizsardzībai prioritārās teritorijas” (A. Avotiņš jun., A. Auniņš);
 • LU 76. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 02.2018. “Pūču barības atlieku pielietojamība sīko zīdītāju sastopamības pārmaiņu noskaidrošanā” (A. Avotiņš jun., V. Ignatjevs, A. Avotiņš sen., A. Auniņš);
 • International Conference on Biodiversity Research, Daugavpils, 26.-28.04.2017. “Preliminary results on population trends of Northern Birch Mouse in Latvia revealed by Owl prey remain analysis” (A. Avotins, V. Ignatjevs)
 • LU 75. konference, Rīga, 02.2017. “Pirmie rezultāti meža un ausainās pūces, urālpūces, bikšainā apoga un apodziņa konstatēšanas iespējamības izmaiņu analīzē” (A. Avotiņš jun., V. Ignatjevs, D. Ūlands, M. Rozenfelde, M. Zilgalvis, A. Auniņš);
 • 4th International Symposium “Research and Protection of Birds of Prey & Black Stork in the Baltic Region”, Medņuriests, Latvija, 03.2016. “Population estimates and distribution of Tawny Owl, Ural Owl, Pygmy Owl and Long-Eared Owl in Latvia: habitat based analysis” (A. Avotiņš jun., A. Auniņš, A. Avotiņš sen., G. Grandāns, U. Ļoļāns);
 • 4th International Symposium “Research and Protection of Birds of Prey & Black Stork in the Baltic Region”, Medņuriests, Latvija, 03.2016. “Detection probability of Goshawk Accipiter gentilis in Latvia: first results of method comparison and analysis of some influencing factors” (A. Avotiņš jun., D. Drazdovskis, J. Reihmanis, A. Kalvāns);
 • LU 74. konference, Rīga, 02.2016. „Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu populācijas izmaiņas un pēc biotopu sastopamības aprēķinātā populācija” (A. Avotiņš jun., A. Auniņš, A. Avotiņš sen., G. Grandāns, U. Ļoļāns);
 • LU 74. konference, Rīga, 02.2016. „Vistu vanaga konstatēšanas iespējamība Latvijā: metožu salīdzinājums un atsevišķu ietekmējošo faktoru analīze” (A. Avotiņš jun., D. Drazdovskis, J. Reihmanis, A. Kalvāns);
 • EURAPMON final conference, Sierra Espuña Natural Park, 09.-11.03.2015. „A new raptor monitoring scheme for Latvia: methodology and lessons from the first year” (J. Reihmanis, A. Avotiņš);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Kamiennu Gora, Poland, 05.-06.12.2014. “Monitoring of Owls in Latvia” (A. Avotiņš jr., A. Avotiņš sen., G. Grandāns, U. Ļoļāns);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Kamiennu Gora, Poland, 05.-06.12.2014. “Food composition of Long-Eared Owl Asio otus in Latvia” (V. Ignatjevs, A. Avotiņš jr., G. Grandāns). Stenda referāts;
 • 9th Baltic Theriological conference, Daugavpils, Latvija, 16-18 October, 2014, „Small mammal abundance and diversity in Eastern Latvia: comparison of snap-trapping in forest habitat groups and owl pellet analysis” (A. Avotiņš jr., G. Grandāns, V. Ignatjevs, L. Dambeniece, V. Pilāts);
 • LU 72. konference, Rīga, 02.2014. „Mežsaimnieciskās darbības ietekme uz pūču ligzdošanas teritoriju izvietojumu” (A. Avotiņš jun.);
 • LU 72. konference, Rīga, 02.2014. „Pūču pavasara migrācija Kolkā, 2011-2013” (G. Grandāns, A. Avotiņš jun., N. Krasņevska, V. Ignatjevs);
 • LU 71. konference, Rīga, 02.2013. „Vai urālpūces Strix uralensis ligzdošanas teritoriju izvietojums ir saistīts ar sīko zīdītājdzīvnieku (Rodentia, Soricidae, Talpidae) sastopamību dažādos meža biotopos?” (A. Avotiņš jun., D. Elferts, D. Drazdovskis, G. Grandāns, M. Zilgalvis, L. Dambeniece, U. Ļoļāns);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Łuków, Poland, 07.-09.12.2012. “Breeding habitats of Ural Owl Strix uralensis lituratta in Latvia” (A. Avotins jr., D. Elferts);
 • LU 70. konference, Rīga, 02.2012. „Urālpūces Strix uralensis barības sastāvs Latvijā: salīdzinājums ar kaimiņvalstīm un atšķirību hipotētiskie skaidrojumi” (A. Avotiņš jun.);
 • 8th Conference of the European Ornithologists` Union 27-30 August 2011, Riga. "Food composition of the Ural owl (Strix uralensis Pall.) in Latvia" (A. Avotiņš jun., A. Avotiņš sen.);
 • LU 69. konference, Rīga, 03.02.2011. „Urālpūces Strix uralensis Latvijas populācijas izplatība” (A. Avotiņš jun.);
 • The Global Environmental Change: Messages from Birds, Helsinki, 17.-19.11.2010. „Sex and age structure of Long-eared owl (Asio otus) migration at Pape in autumns 1988-2009, Latvia” (G. Grandāns, O. Keišs, A. Avotiņš jun.);
 • LU 68. konference, Rīga, 03.02.2010. Urālpūces (Strix uralensis) barības sastāvs Latvijā (A. Avotiņš jun., A. Avotiņš sen.);
 • DU 51. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 15.04.2009 - 18.04.2009. Urālpūces (Strix uralensis) barības sastāvs Latvijā (A. Avotiņš, A. Avotiņš (jun.))

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja