Pārlekt uz galveno saturu
Marts 2018

Andersens, Ē. S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga: Garā Pupa, 1995. 88 lpp.
Šifrs: 808(072)/ A 13

Barovs, P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Šifrs: 005.511/ B 69

Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989. 314 lpp.
Šifrs: 1(091)(410) / B 20

Daliba, I. Kā rekrutēt veiksmīgāk: personāla atlases mārketings: LinkedIn, Facebook un tīklošanas priekšrocības kandidātu uzrunāšanā. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.
Šifrs: 005.95/ D 25

Didro, D. Ramo brāļadēls. Rīga: Zvaigzne, 1988. 165 lpp.
Šifrs: 1(44)(092)/ D 18

Efektīva komunikācija: [rakstu krājums]. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007. 184 lpp.
Šifrs: 005.57/ E-05

Freiberga, E. Starp reālo un imagināro. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016. 407 lpp.
Šifrs: 14(081.2)/ F 41

Hemēns-Antila, J. Islāma rokasgrāmata. [Rīga]: Neputns, 2017. 280 lpp.
Šifrs: 28(035)/ H 45

Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2007. 276 lpp.
Šifrs: 658.589(035)/ I-60

Jaunzems, A. J. A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum. Ventspils: Ventspils Augstskola, [2017] 226 lpp.
Šifrs: 28(035)/ J 93

Kurovs, J. Social Responsibility of Business: theory and practice. Warsaw: Motor Transport Institute, 2017. 300 p.
Šifrs: 658/ K 75

Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras: starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā, ziņojumi. Otrā daļa. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2017. 1051 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"19"(062)/ L 22

Menedžeris: pasaules pieredzes apkopojums vadītāju uzvedības, darbības motivācijas un organizācijas jomā. [Rīga]: A/s "Lats", [1990]. 160 lpp.
Šifrs: 005/ M 50

Mūks, R. Reliģija un misticisms. Rīga: Cīrulis, 1994. 149 lpp.
Šifrs: 2/ M 19

Neiburgs, U. Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945). Rīga: Mansards, 2017. 451 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ N 20

Pērkone, I. Latvijas pirmās filmas. Rīga: Mansards, 2016. 200 lpp.
Šifrs: 791.2(474.3)(091)/ P 57

Psiholoģiskie testi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997]. 127 lpp.
Šifrs: 159.9.072/ P 44

Rietuma, D. Personības, parādības personīgi . Rīga: Dienas Grāmata, 2009. 303 lpp.
Šifrs: 791.635(047.53)/ R 45

Sīgels, Ē. S. Ernst & Young Biznesa plāna ceļvedis. Rīga: Pētergailis, 1994. 189 lpp.
Šifrs: 005.511/ S 32

Staģis, A. Latvijas vieglatlētikas vēsture: 1944-1991. Rīga: Jumava, [2017] 693 lpp.
Šifrs: 796.42(474.3)(091)/ S-06

Steigens, A. L. Nākotne sākas šodien: ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. Rīga: Nordik, 1999. 223 lpp.
Šifrs: 502/504/ S 26

Tomaševskis, J. Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture. Rīga: Jumava, [2017]. 192 lpp
Šifrs: 94(474.3)"1914/1918"/ T 35

Trūps, H. Katoļu Baznīcas vēsture. Rīga: Avots, 1992. 343 lpp.
Šifrs: 272(091)/ T 90

Vakerneidžels, M. Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums: kā samazināt cilvēka ietekmi uz zemeslodi. Rīga: Norden AB, 2000. 193 lpp.
Šifrs: 502/504/ V 21

Vēstures vadoņi: cilvēki, kuri izmainīja pasaules vēsturi. Rīga: Aģentūra Lilita, 2014. 159 lpp.
Šifrs: 94(100)(092)/ V 87

Baade, K. Business Result: Advanced. Student's book. Oxford: Oxford University Press, 2009. 167 p.
Šifrs: 811.111:658(076)/ B-001

Carr, A. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: a contextual approach. London; New York: Routledge, 2016.1043 p.
Šifrs: 159.97-053.2/.6(035)/ C 67

Clow, K. E. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. 454 p.
Šifrs: 659.1(07)/ C 95

Colman A. M. A dictionary of psychology. Oxford: Oxford University Press, 2006. 861 p.
Šifrs: 159.9(038)/ C 27

Dunn, W. L. Understanding Human Development . Boston: Pearson, 2013. 605 p.
Šifrs: 159.22(07)/ D 63

Popper, K. R. The logic of scientific discovery. London; New York: Routledge, 2002. 513 p.
Šifrs: 001:1/ P 59

Taylor, S. Model business letters, e-mails & other business documents. Pauna. Rīga: Zvaigzne ABC, [2006]. 496 p.
Šifrs: 005.912:82-86/ T 97

Trevino, L. K. Managing business ethics: straight talk about how to do it right. Hoboken, NJ: Wiley, 2007. 407 p.
Šifrs: 174:658/ T 45

Walker, I. Research Methods and Statistics. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. 258 p.
Šifrs: 159.9.07/ W 38

Young, H. D. Sears and Zemansky's University Physics: with modern physics. Harlow: Pearson, 2016. 1598 p.
Šifrs: 53(075.8)/ Y 91

Februāris 2018

Boge, I. Angļu valoda fizioterapijā. = English for Sport Physiotherapists: mācību līdzeklis LSPA fizioterapijas studentiem. Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015. 83 lpp.
Šifrs: 811.111`276.6:615.8(075.8)/ B 19

Dalailama, Grāmata par prieku. Rīga: Avots, 2017. 354 lpp.
Šifrs: 17.023.34/ D 22

Guļevska, L. Tikai dziesma nenosalst...: "Mikrofons" - Latvijas fenomens. Rīga: Latvijas Mediji, [2017]. 303 lpp.
Šifrs: 78.092(474.3)(091)/ G 57

Krūzs, K. Materiālu ekonomika: mācību līdzeklis. Rīga: SIA "Petrovskis un Ko", 2005. 163 lpp.
Šifrs: 658.513.2(075.8)/ K 96

Lībieši 44 atbildēs. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. [22] lpp.
Šifrs: 94(474.3)(=511.114)/ L 93

Mēness, daba, cilvēki: mēness fāzes un darbi mājās un dārzā, veiksme, nauda, attiecības. Rīga: Avots, 2016. 179 lpp.
Šifrs: 133.52/ M 50

Naumanis, N. Kultūrnieze. Rīga: Dienas Grāmata, 2009. 280 lpp.
Šifrs: 008(474.3)/ N 86

Rislakki, J. Maldināšana: Latvijas gadījums. Rīga: Jumava, 2009 285 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ R 77

Spolskis, B. Valodas pārvaldība. [Rīga]: Zinātne, 2011. 335 lpp.
Šifrs: 81`272/ S 75

Starptautiskās jauno lingvistu konferences "Via scientiarum" rakstu krājums. Ventspils: Ventspils Augstskola; Liepāja: Liepājas Universitāte, 2012.
Šifrs: 81(062)/ S 16

Stradiņš, J. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. Rīga: Zinātne, 1982. 395 lpp.
Šifrs: 001(474.3)(091)/ S 63

Vedins, I. Zinātne un patiesība. [Rīga]: Avots, [2008]. 702 lpp.
Šifrs: 16/ V 10

Veselības horoskopi: astroloģijas un medicīniskās astroloģijas ieteikumi. Rīga: Avots, 2011 183 lpp.
Šifrs: 133.52:61/ V 80

Appleby, R. Business Result: Advanced. Teacher's book. Oxford: Oxford University Press, 2009. 135 p.
Šifrs: 811.111:658(07)/ A 65

Carroll, K. C. Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology. New York [etc.]: McGraw-Hill Medical, 2013. 864 p.
Šifrs: 579.61(07)/ C 68

Collins, S. Neuroscience for Learning and Development: how to apply neuroscience and psychology for improved learning and training. London: KoganPage, 2016. 232 p.
Šifrs: 159.95/ C 25

Freedman, B. Environmental science: a Canadian perspective. Toronto: Pearson/Prentice Hall, 2004. 652 p.
Šifrs: 502/504(71)/ F 39

The Herbarium Handbook. Kew: Royal Botanic Gardens, 2013. 334 p.
Šifrs: 58(035)/ H 62

Hicks, W. Writing for Journalists. London; New York: Routledge, 2016. 200 p.
Šifrs: 070/ H-03

Publication manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. 272 p.
Šifrs: 001.81:159.9(035)/ P-03

Rudestam, K. E. Surviving Your Dissertation: a Comprehensive Guide to Content and Process. Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2015. 362 p.
Šifrs: 001.81/ R 14

Technique and Application in Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 456 p.
Šifrs: 572.77/ T 13

Janvāris 2018

Āboltiņa, B. Rokasgrāmata matemātikā: vecāko klašu skolēniem un studentiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 320 lpp.
Šifrs: 51(035)/ A 66

Allens, D. Mērķa sasniegšana: [māksla panākt produktivitāti bez stresa]. [Jelgava]: Zoldnera izdevniecība, 2017. 252 lpp.
Šifrs: 005.336.1/ A 54

Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē = Phenomenology worldwide: kolektīva monogrāfija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 321 lpp.
Šifrs: 165.62(082)/ F 58

Freids, Z. Viņpus tīksmes principa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 109 lpp.
Šifrs: 159.964.26/ F 41

Grava, E. Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija. [Latvija]: Universal universe, 2017. 126 lpp.
Šifrs: 641.5(091)/ G 28

Grīnfelde, M. Neredzamā pieredze: Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 329 lpp.
Šifrs: 165.62(44)(092)/ G 60

Harna, A. Emociju kārtis: izprotot noskaņojumu un emocijas, var gūt skaidrību, pašpārliecinātību un labsajūtu. [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2017]
Šifrs: 159.942.4/ H 57

Hoknijs, D. Attēlu vēsture: no alas līdz datora ekrānam. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2017] 360 lpp.
Šifrs: 7.03/ H 19

Ivbulis, V. No indiešu civilizācijas vēstures: kā radusies mūsdienu Indija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 496 lpp., 16 lpp.
Šifrs: 930.85(540)/ I-20

Kerols, H. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo!. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 128 lpp
Šifrs: 77(035)/ K 75

Kureši, N. Pretrunīgais islāms: Korāna un Bībeles patiesības mūsdienu pasaulē: jautājumi, atbildes un skaidrojumi. [Rīga]: Lietusdārzs, 2017. 190 lpp.
Šifrs: 28/ K 68

Moldvēra, A. Kafijas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 224 lpp.
Šifrs: 641.87:663.93/ M 16

Mūzikas noslēpumi: rakstu krājums. Rīga: Sol Vita, [2016]. 95 lpp.
Šifrs: 159.98:78/ M 97

Ordine, N. Nelietderīgā lietderīgums: manifests. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.
Šifrs: 14(450)/ O-20

Ozola, E. Trīsdesmit rituāli veselībai, labklājībai un veiksmei. Rīga: J.L.V., 2017. 112 lpp.
Šifrs: 133/ O-63

Ozola, E. Izskats - personības spogulis. Rīga: Jumava, 2017. 174 lpp.
Šifrs: 159.925/ O-63

Petersdorfs, V. Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu: no dāvanu iegādes līdz nodokļiem - profesionāļu padomi. Rīga: Jumava, 2016. 222 lpp.
Šifrs: 658.8/ P 77

Rubenis, A. Baroks un klasicisms: laikmeta teorētiķu un mākslinieku redzējums. Rīga: Autorizdevums, 2017. 232 lpp.
Šifrs: 7.03/ R-03

Rubenis, A. Mākslas vēstures priekšvēsture. Rīga: Autorizdevums, 2017. 200 lpp.
Šifrs: 7.03/ R-03

Sīgels, D. J. Prāts: cilvēka būtības meklējumos. Rīga: Jumava, [2017]. 374 lpp
Šifrs: 159.922/ S 32

Smits, R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2007]. 384 lpp.
Šifrs: 7.02(035)/ S 57

Solovjova, J. Peldēšana. [Rīga]: Latvijas Sporta federāciju padome: DUE, 2017. 141 lpp.
Šifrs: 797.21/ S 42

Sprice, R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana: process, metodes, lietojums . Rīga: [izdevējs nav zināms], 2005. 153 lpp.
Šifrs: 004.413/ S 90

Valodas situācija Latvijā: 2004-2010. [Rīga]: Latviešu valodas aģentūra, 2011. 224 lpp.
Šifrs: 81`272(474.3)/ V 39

Vēgners, U. Tagad. Laika pieredzes filozofija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 238 lpp.
Šifrs: 165.62(430)(092)/ V 14

Vikings, M. Mazā hygge grāmata: labsajūta dāņu gaumē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 288 lpp.
Šifrs: 17.023.34/ V 38

Becker, L. M. Writing successful reports and dissertations. Los Angeles: Sage, 2015. 192 p.
Šifrs: 001.81/ B-05

Boyer, P. S. Promises to keep: the United States since World War II. Boston; New York: Houghton Mifflin, 1999. 533 p.
Šifrs: 94(73)/ B 97

Bradshaw, P. The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age. London; New York: Routledge, 2018. 358 p.
Šifrs: 070:004.738.5(035)/ B-03

Briggs, M. JournalismNext: a Practical Guide to Digital Reporting and Publishing. Los Angeles [etc.]: Sage ; CQ Press, 2016. 343 p.
Šifrs: 070:004/ B 52

Gillibrand, R. Developmental Psychology. Harlow, England: Pearson, 2016. 623 p.
Šifrs: 159.922(07)/ G 45

Herzog, D. Data Literacy: a user's guide. Los Angeles: SAGE, [2016]. 205 p.
Šifrs: 001.103/ H 82

Howard, M. War in European History. New York, NY: Oxford University Press, 2009. 171 p.
Šifrs: 94(4)/ H 93

Levine, L. E. Child Development from Infancy to Adolescence: an Active Learning Approach. Thousand Oaks, California: SAGE, [2016].718 p.
Šifrs: 159.922.7(07)/ L 91

Osborne, G. Strategic Communications: Insights from the Commercial Sector: report. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2017. 61 p.
Šifrs: 005.57/ O-07

Sigelman, C. Life-span Human Development. Stamford, CT: Cengage Learning, [2015].742 p.
Šifrs: 159.922(07)/ S 32

Decembris 2017

Blaua, L. Jānis Stradiņš: ceļš cauri laikiem. Rīga: Jumava, [2013]. 551 lpp.
Šifrs: 54(474.3)(092)/ B 32

Allen, L. Liberty: the Statue and the American Dream. [New York, N.Y.]: Statue of Liberty-Ellis Island Foundation with the cooperation of the National Geographic Society, 1985. 304 p.
Šifrs: 94(73)/ A 54

Craig, G. J. Human Development. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, [2002] 718 p.
Šifrs: 159.922(07)/ C-09

The Language Situation in Latvia, 2010-2015: a sociolinguistic study. Riga: Latvian Language Agency, 2017. 271 p.
Šifrs: 81`272(474.3)(082)/ L 51

Novembris 2017

Ceļā uz latviešu tautu. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2016. 191 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ C 27

Keina, S. Klusie ūdeņi: introverto spēks ekstravertajā pasaulē. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013. 446 lpp.
Šifrs: 159.923.4/ K 13

Lindsejs, Dž. Eiropas psihologu ētika. [Rīga]: Simir, [2017]. 255 lpp.
Šifrs: 159.9:174(4)/ L 53 

Nīče, F. W. Tā runāja Zaratustra: grāmata visiem un nevienam. [Rīga]: Jumava, [2011]. 328 lpp.
Šifrs: 14(430)"18"/ N 26

Pārsons, R. 60 minūtes ģimenes laimei. Rīga: Jumava, 2014. 128 lpp.
Šifrs: 159.98-055.5/.7/ P 60

Raipulis, J. Ģenētika vidusskolai: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 88 lpp.
Šifrs: 575(075.3)/ Ra 336

Rufinga, M. Kants un Šopenhauers. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas instituts, 2013. 83 lpp.
Šifrs: 14(430)/ R 29

Totēms un tabu: toreiz un tagad: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 273 lpp.
Šifrs: 159.964.26/ T 78    

Unikālā pavārgrāmata: mūsu virtuves noslēpumi. Rīga: Antava, [2015]. 159 lpp.
Šifrs: 641.55(083.12)/ U 42

Vasermanis, E. Uzdevumu krājums statistikā – I. Rīga: LU, 1998. 64 lpp.
Šifrs: 519.22(076)/ V 77

Digital Infantry Battlefield Solution: DIBS project. Part II [2], Concept of Operations. [Rīga]: MILREM, 2017. 182 p.
Šifrs: 623(082)/ D 41

Kasekamp, A. A history of the Baltic states. Houndmills, Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2010. 251 p.
Šifrs: 94(474)/ K 72

LinkLinder, H. Linder Biologie: Lehrbuch für die Oberstufe: Gesamtband. Braunschweig: Schroedel, 2005. 560 p.
Šifrs: 57(07)/ L 48

Oktobris 2017

Aičisone, Dž. Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks: ievads psiholingvistikā. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015. 327 lpp.
Šifrs: 81`23/ A 13

Bergmane, Ī. Vācu valodas pašmācība = Sprechen Sie Deutsch?. [Rīga]: Zvaigzne, [1994]. 312 lpp.
Šifrs: 811.112.2`243(075.4)/ B 54

Bergmanis, U. Neorganiskā ķīmija vidusskolām: eksperimentāla mācību grāmata. Lielvārde: Lielvārds, 1998. 231 lpp.
Šifrs: 546(075.3)/ B 54

Bērzs, A. Sarkanie burbuļi: pretvalstisko sabiedrisko aktivitāšu hronika, 1988-1998. [Rīga]: Domas spēks, 2011 558 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1987/1991"/ B 78

Bogdanovičs, V. Lielā aizsardzības grāmata: aizsardzības sfēra, aizsardzības tehnoloģiju kurss. Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", 2016. 351 lpp.
Šifrs: 133/ B 19

Čepmens, G. D. 5 mīlestības valodas pusaudžiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 235 lpp.
Šifrs: 159.922.8/ Č 51

Dalai Lama. Līdera ceļš: uzņēmējdarbība, budisms un laime savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2009. 208 lpp.
Šifrs: 658/ D 22

Erasms, D. Muļķības slavinājums. Rīga: Zvaigzne, 1985. 139 lpp.
Šifrs: 14(492)/ E-07

Ģērmanis, U. Dialogi: vēstules un publikācijas, 1989-1997 Rīga: Valters un Rapa, 2007. 319 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"19"(092)/ G 71

Jermolajevs, V. Kultūras vēsture: XX gadsimts: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Raka, 2002. 326 lpp.
Šifrs: 930.85(07)/ J 73

Jēruma, I. Ivars un Maija: 100 gadi dokumentālajā kino. [Rīga]: Neputns, 2009. 462 lpp.
Šifrs: 791.229.2(474.3)(092)/ J 79

Lapiņa, M. Latvijas kultūras vēsture: XX gs. 40.-80. gadi: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2002. 202 lpp.
Šifrs: 930.85(474.3)(07)/ L 59

Loģika vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 212 lpp.
Šifrs: 16(075.3)/ L 19

Melbārde, I. Neirolingvistiskā programmēšana: mācība par personīgo meistarību. 1. grāmata, Soli pa solim. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 240 lpp.
Šifrs: 159.98/ M 37

Naptali, S. Budisms mātēm: mierīga pieeja rūpēs par sevi un saviem bērniem. Rīga: Sētava, 2016. 239 lpp.
Šifrs: 159.922.1-055.2(0.062)/ N 51

Niedrītis, J. Ē. Mārketings. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 271 lpp.
Šifrs: 658.8(075.8)/ N 40

Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā: Rīgā, 2011. gada 17.-18. jūnijs: starptautiskās konferences materiāli . Rīga: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, 2013. 261 lpp.
Šifrs: 94(474)(062)/ P-05

Prēgencere, B. Dziedinošo akmeņu izmantošana pēc Hildegardes fon Bingenas metodes. Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. 143 lpp.
Šifrs: 133.5:61/ P 27

Sarma, I. Latvijas kultūras vēsture: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2003. 180 lpp.
Šifrs: 930.85(474.3)(07)/ S 74

Selgs, P. Es esmu citāds nekā tu: par sevis un pasaules pārdzīvojumu bērnības vidū. Rīga: Alis, 2016. 113 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ S 38

Simpkins, K. A. Vienkāršais daoisms: ceļvedis, kā dzīvot līdzsvarā. Rīga: J.L.V., 2013. 175 lpp.
Šifrs: 221.3/ S 62

Spalva, R.Tēls un dejas kompozīcija. Rīga: RaKa, 2004. 125 lpp.
Šifrs: 793.3/ S 10

Stouns, M. Jogas filozofija: garīgās mācības mūsdienu cilvēkam. [Rīga]: Lietusdārzs, 2016. 192 lpp.
Šifrs: 233-852.5Y/ S 60

Šmids, V. Rimtums: ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 79 lpp.
Šifrs: 17.02/ Š 45

Tombaka, E. Laimes tabletītes: lietošanas instrukcija un iespējamās blakusparādības. Rīga: Jumava, 2016. 287 lpp.
Šifrs: 159.923.5(0.062)/ T 36

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi: populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 12. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017. 209 lpp.
Šifrs: 811.174(082)/ V 39

Valodas situācija Latvijā: 2010-2015: sociolingvistisks pētījums. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2016. 270 lpp.
Šifrs: 81`272(474.3)(082)/ V 39

Vibers, K. Aci pret aci: jaunas paradigmas meklējumi. Rīga: Jumava, 2013. 325 lpp.
Šifrs: 13/ V 40

Zagrovska, К."Dzintara" aromāts. Rīga: Jumava, 2016. 207 lpp.
Šifrs: 665.58(474.362.2)(091)/ Z 18

Zingers, M. A. Pārlaicīgā dvēsele: ceļš no ego važām līdz iekšējai brīvībai. [Rīga]: Lietusdārzs, 2016. 192 lpp.
Šifrs: 13/ Z 69

Copi, I. M. Introduction to logic. London; New York: Routledge/Taylor & francis Group, 2016. 627 p.
Šifrs: 16(075.8)/ C 78

Septembris 2017

Gavriļins, А. Vēstures avotu pētniecība: lekciju kurss. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 111 lpp.
Šifrs: 930.2(075.8)/ G 93

Kleckins, Ā. Kino un mūsdienu kultūras likteņi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2012]. 192 lpp.
Šifrs: 791/ K 26

Mihelsone, F. Es izdzīvoju Rumbulā. Rīga: ICEJ Latvija, 2014. 209 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(=411.16)(092) / M 30

Riekstiņš, J. Boļševiku terora bāreņi, 1918-1938. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 191 lpp.
Šifrs: 94(47+57)(=174)-058.862/ R 36

Bowell, T. Critical thinking: a concise guide. London; New York: Routledge, 2015. 318 p.
Šifrs: 16(07)/ B 95

Fisher, A. Critical thinking: an introduction. [Cambridge a.o.]: Cambridge University Press, 2011. 294 p.
Šifrs: 16(07)/ F 82

Hurley, P. J. A concise introduction to logic. Australia: Cengage Learning, [2015]. 716 p.
Šifrs: 16(07)/ H 72

Strohfeldt-Venables, K. Essentials of inorganic chemistry: for students of pharmacy, pharmaceutical sciences and medicinal chemistry. Chichester, West Sussex: Wiley, 2015. 270 p.
Šifrs: 546(075.8)/ S 80

Studzińska-Pasieka, K. Open your English wider!!!: English for dental professionals. Łódź: Bestom, 2011. 360 p.
Šifrs: 811.111`276.6:616.31(075)/ S 89

Thomson, A. Critical reasoning: a practical introduction. London;New York: Routledge, 2009. 238 p.
Šifrs: 162(07)/ T 61

Augusts 2017

O'Connor, K. The history of the Baltic States. Santa Barbara, California: Greenwood, 2015. 298 p.
Šifrs: 94(474)/ O-84

Jūlijs 2017

Citoloģija un ģenētika: lekciju materiāls 42 stundām: bioloģisko zinību kurss. [Bez izdošanas vietas: bez izdevēja], 1995. [292] lpp.
Šifrs: 575(07)/ C 83

Nagle, E. Bioloģija vidusskolai: mācību grāmata. Lielvārde: Lielvārds, 2008. 392 lpp.
Šifrs: 57(075.3)/ N 28

Jūnijs 2017

Anitens, K. Mana svētku diena. Rīga: Mikrofona ieraksti, 2012. 143 lpp.
Šifrs: 784.071.2(474.3)(092)/ A 53

Bols, B. Vai Bībelei var ticēt?: un kāda tam vispār nozīme?. [Rīga]: Patmos, [2010]. 169 lpp.
Šifrs: 27-23/ B 38

Čepmens, G. 5 mīlestības valodas: grāmata vīriešiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 187 lpp.
Šifrs: 159.922.1(0.062)/ Č 51

Čepmens, G. D. 5 mīlestības valodas bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 234 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ Č 51   

Dru, Ž.M. Viņpus izrāviena: kā mainīt noteikumus tirgū. Rīga: Neputns, 2007. 312 lpp.
Šifrs: 658.8/ D 75

Es, Stīvs Džobss. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011]. 152 lpp.
Šifrs: 004.3`1(73)(089.3)/ E-001

Estesa, K. P. Sievietes, kuras skrien ar vilkiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013]. 640 lpp.
Šifrs: 159.922.1-055.2/ E 77

Kondo, M. Kārtības maģija: dzīve mainās pēc sakārtošanas: vienkāršs un efektīvs veids, kā uz visiem laikiem sakārtot savas mantas, māju un prātu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 207 lpp.
Šifrs: 64.05/ K 46

Laipa, A1 : latviešu valoda: mācību grāmata. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2014. 184 lpp.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ L 25

Leja, A. Ak, kaut man Daliņa kājas būtu. Rīga: RaKa, 1997-2000.
Šifrs: 796/ L 40

Sausiņa, L. Bioloģija vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008-2010.
Šifrs: 57(075.3)/ S 88

Staģis, A. Latvijas vieglatlēti olimpiskajos 100 gados. Rīga: Raka, 1998. 212 lpp.
Šifrs: 796/ S 06

Tilaks, Dz. Pazīstamām personībām papildinātas Pārdaugavas piezīmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 176 lpp.
Šifrs: 929(474.3)/ T 31

Untāls, E. Pārdošanas burvis. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011]. 302 lpp.
Šifrs: 658.8/ U 80

Maijs 2017

Augu maģija: koki un puķes - cilvēka draugi, sargi, palīgi. Rīga: Lauku Avīze, 2011. 64 lpp.
Šifrs: 133.5:58/ A 43

Bula-Biteniece, I. Bērns un sports pirmsskolā. Rīga: RaKa, 2013. 179 lpp.
Šifrs: 796:373.2(072)/ B 28

Cepam maizi. [Rīga]: Jāņa Rozes apgāds, 2013. 208 lpp.
Šifrs: 64/ C 66

Dr. biol. Jēkabs Raipulis: biobibliogrāfija. Rīga: [b.i.], 2009. 47 lpp.
Šifrs: 57(474.3)(092)(01)/ D-001

Frīmens, L. Krīzes iespējas: meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 192 lpp.
Šifrs: 27-583/ F 76

Ideju vēsture Latvijā: Jaunā strāva-20.gs. sākums: antoloģija. Rīga: RaKa, 2005-<2006>.
Šifrs: 14(474.3)(082.2)/ I-17

Pasaules civilizācijas, to vēsture un kultūra. Rīga: RaKa, 1998-2001.
Šifrs: 930.85(100)/ P 64

Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse: rakstu krājums. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 422 lpp.
Šifrs: 005.584/ S 60

Vides komunikācija un vides politikas integrācija. Rīga: REC Latvija: Latvijas Universitāte, 2010. 135 lpp.
Šifrs: 502.1(474.3)/ V 14

Volfs, F. A. Joga ceļošanai laikā: kā prāts var pārvarēt laiku. [Rīga]: Lietusdārzs, [2010]. 221 lpp.
Šifrs: 115/ V 32

Bui, Y. N. How to write a master's thesis. Los Angeles: SAGE, [2014]. 313 p.
Šifrs: 001.81(035)/ B 24

Goodson, P. Becoming an academic writer: 50 exercises for paced, productive, and powerful writing. Los Angeles: Sage, 2017. 266 p.
Šifrs: 808.1(07)/ G 52

Hacker, D. Rules for writers. Boston, MA: Bedford/St. Martins, 2012. 657 p.
Šifrs: 808.1:811.111(035)/ H 10

Heifetz, R. A. Leadership on the line: staying alive through the dangers of leading. Boston, Massachusetts (ASV): Harvard Business School Press, 2002. 252 p.
Šifrs: 005.322:316.46/ H 19

Васильев, В. П. Аналитическая химия: лабораторный практикум: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов химико-технологического профиля]. Москва: Дрофа, 2006. 416 c.
Šifrs: 543(075.8)/ B 19

Гуггенбюль-Крейг, A. Власть архетипа в психотерапии и медицине. Панкова; Информационный центр психоаналитической культуры. Санкт-Петербург: Б.С.К., 1997. 116 c.
Šifrs: 159.964.28/ Г 93

Квинн H. B. Прикладная психология. Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2000. 558 с.
Šifrs: 159.98(07)/ K 32

Наследов, А. Д. Математические методы психологического исследования: анализ и интерпретация данных: учебное пособие. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 390 с.
Šifrs: 159.9.072(075.8)/ Н 31

Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по фармацевтическим и нехимическим специальностям: в двух книгах. Москва: Высшая школа, 2010.
Šifrs: 543(075.8)/ Х 20

Aprīlis 2017

Bradens, G. Fraktālais laiks: 2012. gada noslēpums un maiju vēstījums mūsdienām. [Rīga]: Lietusdārzs, 2011. 231 lpp.
Šifrs: 133.3/ B-03

Dispenza, Dž. Atbrīvojies no ieraduma spēka!: kā mainīt domāšanas stereotipus, izmantojot jaunākos neirofizioloģijas principus. [Rīga]: Lietusdārzs, 2015. 288 lpp.
Šifrs: 159.923.5/ D 79

Katsa, M. Vieglākais ceļš, kā dzīvot: atlaidiet pagātni, dzīvojiet tagadnē un izmainiet savu dzīvi uz visiem laikiem. [Ogre]: Svetlana Bulte, 2016. 225 lpp.
Šifrs:  159.923.5/K 84

Kistenmahers, V. T. Dzīvo vienkārši: grāmata vienkāršai un laimīgai dzīvei. Rīga: Valters un Rapa, 2008. 271 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ K 86

Klimata simboli teoloģijā un mākslā. [Jūrmala]: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2012. 190 lpp.
Šifrs: 27-43(082)/ K 58

Kusins, J. Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas: palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2017. 351 lpp.
Šifrs: 657.37(07)/ K 84

Liptons, B. H. Ticības bioloģija: šūnu pasaules noslēpumi. Rīga: Lietusdārzs, 2011. 199 lpp.
Šifrs: 576.3/ L 73

Lommels, P. Apziņa viņpus dzīves: zinātne par nāvei tuvu pieredzi. [Rīga]: Lietusdārzs, 2015. 367 lpp.
Šifrs: 159.961.9/ L 32

Rors R. Ar elpu zem ūdens: garīgums divpadsmit soļos. [Rīga]: Lietusdārzs, 2015. 167 lpp.
Šifrs: 27-584.5/ R 53

Skultāne, V. The testimony of lives: narrative and memory in post-Soviet Latvia. London; New York: Routledge, 2005. 217 p.
Šifrs: 94(474.3)"1940/1991"/ S 84

Barry, P. The advertising concept book: think now, design later: a complete guide to creative ideas, strategies and campaigns. New York, New York: Thames & Hudson, [2016]. 320 p.
Šifrs: 659.12/ B 70

Essentials of assessment report writing. Hoboken, N. J.: John Wiley, 2004. 287 p.
Šifrs: 159.9.072/ E 65

Gardner, R. J. McKinlay Chromosome abnormalities and genetic counseling. Oxford; New York: Oxford University Press, 2012. 634 p.
Šifrs: 161-056.7/ G 58

Groth-Marnat, G.  Handbook of psychological assessment. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. 911 p.
Šifrs: 159.9.072(035)/ G 76

Haagerup, U. Constructive news: why negativity destroys the media and democracy - and how to improve journalism of tommorow. Hanoi: Innovation, 2015. 150 p.
Šifrs: 070/ H-008

Handbook of the psychology of aging.Amsterdam; Boston: Elsevier/Academic Press, 2016. 526 p.
Šifrs: 159.922.63/ H 37

Johnson, M. Branding: in five and a half steps: the definitive guide to the strategy and design of brand identities. New York, NY: Thames&Hudson Inc., 2016. 320 p.
Šifrs: 658.626/ J 26

Leathem, C. Survey and Analysis of Basic Social Science and Humanities Research at the Science Academies and Related Research Organisations of Europe. Berlin: Union of the German Academies of Sciences and Humanities, 2015. 263 p.
Šifrs: 001.89(4)/ L-02

Osch, H. Different brains: different approaches: successful neuro advertising for male and female. Amsterdam: BIS Publishers, 2016. 192 p.
Šifrs: 659.1:159.9/ O-10

Rust, J. Modern psychometrics: the science of psychological assessment. Hove, East Sussex; New York: Routledge, 2009. 258 p.
Šifrs: 159.938.3/ R 79

Shon, P. C. How to read journal articles in the social sciences: a very practical guide for students. London: SAGE, [2015]. 130 p.
Šifrs: 001.81:3(035)/ S 60

Small animal clinical pharmacology&therapeutics. St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 2012. 1334 p.
Šifrs: 636.09:615/ S 15  

Marts 2017

Baltijas reģions: konflikti un sadarbība: ceļā no pagātnes uz nākotni. [Tallina]: Ilo, [2005]. 468 lpp.
Šifrs: 94(474)(03)/ B 40

Grāmatvedības pamati. Jelgava: LLU, 2001. 88 lpp.
Šifrs: 657(075.8)/ G 11

Par mīlestību un seksuālo enerģiju. Rīga: Sol Vita, [2016]. 87 lpp.
Šifrs: 133/ M 36

Porziņģis, J. Brālis. [Rīga: Mediju nams], 2016. 304 lpp.
Šifrs: 796.323.2.071.2(474.3)/ P 76

Raščevska, M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa, 2005. 281 lpp.
Šifrs: 159.9/ R 71

37 stāsti par Kārli. Rīga: Jumava, [2012]. 256 p.
Šifrs: 796/ T 58

Upeniece, I. Fiziskā audzināšana Latvijā (19.gs. vidus - 1940.g.) Rīga: RaKa, 2000. 161 lpp.
Šifrs: 796/ U 30

Boutros, T. The process improvement handbook: a blueprint for managing change and increasing organizational performance. New York: McGraw-Hill Education, 2014. 382 p.
Šifrs: 658.5/ B 93

Cross-cultural psychology: research and applications. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2002. 588 p.
Šifrs: 159.922.4(07)/ C 80

Digital infantry battlefield solution: introduction to ground robotics: DIBS project. Riga: Milrem, 2016.
Šifrs: 623(082)/ D 41

DNA research, genetics, and cell biology. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers, 2011. x, 164 p.
Šifrs: 577.21/ D-001

Hinde, D. Prince2 study guide. Chichester: Wiley, 2012. 470 p.
Šifrs: 005.8/ H 52

Mersino, A. C. Agile project management: a nuts and bolts guide to success. Northfield: Vitality Chicago, 2015. 222 p.
Šifrs: 005.8/ M 66

Miller, J. Creating a Kaizen culture: align the organization, achieve breakthrough results, and sustain the gains. New York: McGraw-Hill, 2014. 249 p.
Šifrs: 005.73/ M 49

The Routledge companion to digital journalism studies. London; New York: Routledge, 2017. 614 p. Routledge companions.
Šifrs: 070:004/ R 85

Februāris 2017

Plinius, B. Bazilija Plīnija Slavas dziesma Rīgai, 1595. [Rīga]: Latvijas Kultūras Fonds: [1997]. Jumava, 429 lpp.
Šifrs: 821.112.2/ P 59

Booth, A. Systematic approaches to a successful literature review. Los Angeles: Sage, 2016. 326 p.
Šifrs: 001.81/ B 62

Gilligan, C. The birth of pleasure. New York: A.A. Knopf, 2002. 253 p.
Šifrs:159.942.52/ G 45

Thompson, L. L. The mind and heart of the negotiator. Boston, Massachusetts: Pearson, 2015. 432 p.
Šifrs: 005.574/ T 60

Janvāris 2017

Ābels, G. Kas cilvēku padara neatkārtojamu?. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015. 92 lpp. 
Šifrs: 165/ A 39

Āboliņa, D. Jāņa Streiča maģiskais reālisms: 22 filmas. Rīga: Dienas Grāmata: Biedrība Ekrāns, 2016. 495 lpp.
Šifrs: 791.2(474.3)/ A 65

Augškalne, I. Antoloģija ētikā. Rīga: RaKa, 2001. 132 lpp.
Šifrs: 17(082.2)/ A 42

Belbins, R. M. Darba krāsas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 164 lpp.
Šifrs: 005.961/ B 22

Belbins, R. Meredith Jaunās organizācijas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 176 lpp.
Šifrs: 005.7/ B 22

Belbins, R. Meredith Komandu lomas darbavietā. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 167 lpp. 
Šifrs: 005.64/ B 22

Bērds M. Stāsti par mākslas vēsturi: no alu zīmējumiem līdz modernām instalācijām. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 336 lpp.
Šifrs: 7.03/ B 50

Bičevskis, R. Savs vārds: Johans Georgs Hāmanis: ievads viņa domāšanā. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013. 215 lpp.
Šifrs: 14(430)(092)/ B 15

Boitmane, I. Veiksmīgas karjeras anatomija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 203 lpp.
Šifrs: 005.966/ B 28

Brāzma, G. Cilvēka daba: ieskats evolucionārā pieejā. Rīga: RaKa, 1998. 60 lpp.
Šifrs: 572.1/.4/ B 26

Dabaszinātnes un pedagoģija: monogrāfija [Rīga]: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014. 256 lpp.
Šifrs: 5:37/ D-02

Dokumentācija. Dokumentu izpētes, to priekšmetu noteikšanas un indeksēšanas terminu izvēles metodes: LVS ISO 5963: 2003. g. maijs. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2003. 15 lpp.
Šifrs: 025.4/ Do 277

Dženkins, F. ASV vēsture. Rīga: Jumava, 2013. 311 lpp.
Šifrs: 94(73)/ D 42

Egle, E. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā: sarunas ar Latvijas uzņēmējiem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 295 lpp.
Šifrs: 658(474.3)/ E 67

Ētika vidusskolai: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2002. 204 lpp.
Šifrs: 17(075.3)/ E 51

Fisks, P. Klientu apkalpošanas ģēnijs: kļūt par biznesu, kas orientēts uz klientiem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 350 lpp.
Šifrs: 658.818/ F 85

Gerharde-Upeniece, G. Māksla un Latvijas valsts, 1918-1940. Rīga: Neputns, 2016. 367 lpp.
Šifrs: 7:32(474.3)(091)/ G 66

Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp.
Šifrs: 657(07)/ G 11

Grofs, S. Nākotnes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006. 406 lpp.
Šifrs: 159.96/ G 67

Hellers, S. Grafiskā dizaina rokasgrāmata: iedvesmojies no 50 meistariem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 128 lpp.
Šifrs: 7.05(035)/ H 39

Herolds, D. M. Mainiet veidu, kā vadāt pārmaiņas: līderības stratēģijas, kas patiešām strādā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 198 lpp.
Šifrs: 005.332.3/ H 73

Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītaji: LVS ISO 11620: 2014. gada 20. novembris, aizstāj: LVS ISO 11620:2008 A, LVS ISO 11620:2009 L . Rīga: Latvijas standarts, 2014. 100 lpp.
Šifrs: 02(474.3)(083.74)/ I-29

Informācija un dokumentācija. Krājuma ziņas. Summārais līmenis: LVS ISO 10324: 2006. g. 11. aprīlis Latvijas Standarts. Rīga: Latvijas Standarts, 2006. 77 lpp.
Šifrs: 02:31(474.3)(083.74)/ I 29

Jansone, R. Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2016. 523 lpp.
Šifrs: 796:37(091)/ J 60

Jaunzeme, J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 256 lpp.
Šifrs: 657:006.44/ J 93

Kūle, M. Jābūtības vārdi: etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā. Rīga: Zinātne, 2016. 424 lpp.
Šifrs: 14(474.3)/ K 31

Lapsa, L. Zem Muhameda bārdas: Izraēla, Palestīna, Turcija, Irāna, Ēģipte, Jordānija, Sīrija. Rīga: Dienas Grāmata, 2016. 472 lpp.
Šifrs: 28-6(53)/ L 61

Leibus, I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 143 lpp.
Šifrs: 657-057.13(474.3) / L 28

Leibus, I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
Šifrs: 658(474.3)/ L 28

Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras: [starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", veltītas 1991. gada Augusta puča izgāšanās divdesmit piektajai gadadienai un sekojošajai VDK likvidēšanai Latvijas Republikā, 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā ziņojumi. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2016. 611 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(062)/ L 22

Matule, I. Grāmatvedības organizācijas dokumenti–izstrādāšanas rokasgrāmata. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
Šifrs: 657(035)/ M 88

Mendziņa, Dz. Vārds, doma, runa. Rīga: Sol Vita, 2004. 263 lpp.
Šifrs: 808.5(035)/ M 49

Augusts Milts: patība un ētika: veltījums profesoram 80. dzimšanas dienā. Rīga: RaKa, 2008. 332 lpp. 
Šifrs:17(474.3)(092)/ M 56

Nagl-Docekale, H. Hēgelis par mīlestību. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015. 63 p. 
Šifrs: 14(430)/ N 28

No idejas līdz panākumiem: alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.
Šifrs: 658.14/.17/ N-001

NVO finanšu iespējas Eiropas Savienībā: rokasgrāmata. Rīga: Nordik, 2004. 220 lpp.
Šifrs: 061.2:336(4)(035)/ N 99

Oliver, S. M. Sabiedrisko attiecību stratēģija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 231 lpp. 
Šifrs: 659.4/ O-42

Ozola, E. Cilvēks krāsu pasaulē: ievads koloristikā. [Rīga]: J.L.V., [2015]. 245 lpp.
Šifrs: 159.937.51/ O-63

Pērkone, I. Tu, lielā vakara saule!: esejas par modernismu Latvijas filmās. Rīga: Neputns, 2013. 151 lpp.
Šifrs: 791.2(474.3)/ P 57

Purēns, V. Ētika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2016. 165 lpp.
Šifrs: 17(075.3)/ P 54

Reinsone, S. Meža meitas: 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā. Rīga: Dienas Grāmata, 2015. 364 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(093.3)/ R 38

Rietuma, D. 500 visu laiku filmu filmas. Rīga: Dienas Grāmata, 2015. 615 lpp.
Šifrs: 791.2(091)/ R 45

Rīgas hronika: 12.-21. gadsimts. Rīga: Rīgas balvas biedrība, 2007. 279 lpp.
Šifrs: 94(474.362.2)/ R 48

Rufinga, M. Kants, Šopenhauers un Nīče. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 101 lpp. 
Šifrs: 14(430)(092)/ R 29

Sontāga, S. Par fotogrāfiju. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2008. 239 lpp. 
Šifrs: 77/ S 60

Strēle, I. Datorgrāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 127 lpp.
Šifrs: 657:004/ S 73

Suvorovs, V. Ledlauzis: kurš sāka Otro pasaules karu?. Rīga: Dienas Grāmata, 2014. 496 lpp.
Šifrs: 94(47+57)/ S 96

Taurens, J. Konceptuālisms Latvijā. Domāšanas priekšnosacījumi. Rīga: Neputns, 2014. 317 lpp.
Šifrs: 7.038.54(474.3)/ T 90

Tīfentāle, A. Alnis Stakle. Rīga: Neputns, 2009. 103 lpp.
Šifrs: 77.04(474.3)/ T 23

Vadīt komandas. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 157 lpp.
Šifrs: 005.64/ V-07

Vadīt pārmaiņas. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 160 lpp.
Šifrs: 005.332.3/ V-07

Vīksna, A. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009 112 lpp. 
Šifrs: 658/ V 39

Vīksna, A. Savs bizness. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
Šifrs: 658/ V 39

Vilks, A. Ievads filozofijā vidusskolām: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2000. 187 lpp.
Šifrs: 1(075.3)/ V 45

Volkinšteine, J. Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs: metodiskais līdzeklis dabaszinātņu skolotājiem. Rīga: RaKa, 2016. 190 lpp.
Šifrs: 5:371.38(072)/ V 36

Zariņa, V. Ilgtermiņa materiālo aktīvu uzskaite un novērtēšana: monogrāfija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 280 lpp.
Šifrs: 657.424.4/ Z 72

American Chemical Society Reagent chemicals: specifications and procedures for reagents and standard-grade reference materiāls. Washington, DC: American Chemical Society; [Oxford?]: Distributed in print by Oxford University Press, 2015. 843 p.
Šifrs: 543-4(03)/ R-007

Birken, E. G. Making social security work for you: advice, strategies, and timelines that can maximize your benefits. Avon, Massachusetts: Adams Media, [2016]. 255 p.
Šifrs: 7.03/Be506

Business meets art: beyond the traditional approach to education, management and business. Riga: RISEBA University, 2016. 139 p.
Šifrs: 658/ B 69

Custer, L. Design and analysis of experiments. Hoboken, N.J.: Wiley, 2013.
Šifrs: 001.891.5(076)/ C 79

Cutts, M. Oxford guide to plain English. Oxford: Oxford University Press, 2013. 288 p.
Šifrs: 811.111(035)/ C 91

Friedman, S. D. Total leadership: be a better leader, have a richer life. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014. 248 p.
Šifrs: 005.322:316.46/ F 71

Information and documentation. International library statistics. Latviešu val. Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika: LVS ISO 2789 : 2016. gada 24. marts, aizstāj: LVS ISO 2789:2007. Rīga: Latvijas Standarts, 2016. 92 lpp.
Šifrs: 02:31(474.3)(083.74)/ I 29

Manser, M. H. 1001 words you need to know and use: an A-Z of effective vocabulary. Oxford: Oxford University Press, 2014. 166 p.
Šifrs: 811.111(038)/ M 50

Microbiology of fermented foods. London; New York: Blackie Academic & Professional, an imprint of Chapman & Hall, 1998.
Šifrs: 579.67/ M-09

Molecular biology of the gene. Boston: Pearson/Cold Spring Harbor Laboratory Press, [2014]. 872 p.
Šifrs: 577.21(07)/ M 17

Oxford A-Z of English usage. Oxford: Oxford University Press, 2013. 195 p.
Šifrs: 811.111(038)/ O-25

Seely, J. The Oxford guide to effective writing and speaking: how to communicate clearly. Oxford: Oxford University Press, 2013. 392 p.
Šifrs: 811.111`36(035)/ S 13

Seely, J. Oxford A-Z of grammar and punctuation. Oxford: Oxford University Press, 2013. 183 p.
Šifrs: 811.111`36(035)/ S 13

Style guide. London: The Economist in association with Profile Books, 2015. 280 p.
Šifrs: 811.111(035)/ S 98

Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: Речь, 2010. 350 c.
Šifrs: 159.9.075/ С 34

Decembris 2016

Brīvās Latvijas prezidenti. Rīga: Jumava, 2016. 201 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(092)/ B 61

Buiķis, A. Vai tas esi tu vai kāds cits. Rīga: Madris, [2012]. 327 lpp.
Šifrs: 001.19(047.53)/ B 24

Caune, D. Latvijas bobsleja olimpiādes. Rīga: Jumava, 2016. 256 lpp.
Šifrs: 796.952(474.3)(091)/ C 94

Fenglers, J. 25 soļi līdz harmonijai: nē, izdegšanai!. Rīga: Jumava, [2015]. 136 lpp..
Šifrs: 159.944.4/ F 57

Filjoza, I. Bērns grib mani nokaitināt: saprast, kas notiek ar bērnu no 6 līdz 11 gadiem. Rīga: J.L.V., [2016]. 175 lpp.
Šifrs: 159.922.7(0.062)/ F 51

Franks, P. Laimīgas mīlestības formula. Rīga: Jumava, 2015. 215 lpp.
Šifrs: 177.6/ F 21

Grabovskis, Ē. Hokeja elpas skartie. Rīga: Lauku Avīze, 2016. 256 lpp.
Šifrs: 796/ G 03

Kants, H. un dzīvespasaule. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015. 569 lpp.
Šifrs: 14(430)(082)/ K 42

Kazuša, I. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam: mācību līdzeklis. Rīga: RSU, 2016. 173 lpp. 
Šifrs: 54(075.8)/ K 98

Kiblere-Rosa, E. Mierinājums: kā rast stiprinājumu, pārdzīvojot tuva cilvēka zaudējumu. [Rīga]: Lietusdārzs, 2015. 199 lpp.
Šifrs: 159.942.5/ K-02

Kūlis, M. Saskarņu māksla: datori, grafika, dizains. Rīga: Matīss Kūlis, 2015. 344 lpp.
Šifrs: 7:004.92/ K 32

Leiendekers, A. Konfliktu vadība: konfliktu vadības prasmes un kompetences mūsdienīgiem vadītājiem. Rīga: J.L.V., 2016. 199 lpp.
Šifrs: 005.574/ L 30

Ļevina, J. Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija: [mācību līdzeklis]. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 73 lpp.
Šifrs: 159.98(07)/ L 91

Meinanders, H. Somijas vēsture: līnijas, struktūras, pavērsienpunkti. Rīga: Jumava, [2013]. 214 lpp. 
Šifrs: 94(480)/ M 25

Ostrovska, I. Eiropas ideja un idejas Eiropā: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, [2014]. 391 p.
Šifrs: 14(4)(075.8)/ O-90

Ozola, E. Mīmika un žesti. Rīga: Jumava, 2016. 214 lpp.
Šifrs: 159.925/ O-63

Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu politika un publiskā telpa. [Rīga]: Mansards, 2012. 191 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ P-05

Parkinson, D. Kino 100 būtiskas idejas. [Rīga]: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 216 lpp.
Šifrs: 791/ P 54

Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016. 546 lpp.
Šifrs: 001.8/ P 80

Prisjolkova, I. Septiņas saules. [Jūrmala]: Inese Prisjolkova, [2015]. 336 lpp.
Šifrs: 133.2/ P 65

Rīgas ielas: enciklopēdija. Rīga: Priedaines, 2001-2009.
Šifrs: 908(474.3-25)(031)/ R 48

Staģis, A. Latvijas vieglatlētikas vēsture: 1897-1944. Rīga: Jumava, 2016. 349 lpp.
Šifrs: 796.42(474.3)(091)/ S-06

Strods, H. PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990. Rīga: Jumava, 2010-
Šifrs: 070.13(474.3)(091)/ S 79

Šeremetjevs, К. Ideālas smadzenes: kā vadīt zemapziņu. Rīga: Vieda, 2015. 219 lpp.
Šifrs: 159.96(0.062)/ Š 73

Šulce, H. Vācijas vēsture. Rīga: Jumava, [2012]. 232 lpp.
Šifrs: 94(430)/ Š 47

Vanaga-Mickeviča, L. Joga un pārdošana: harmoniskas dzīves radīšana biznesā. Rīga: [b.i.], 2016. 95 lpp.
Šifrs: 159.98:658/ V 46

Barney, J. B. Strategic management and competitive advantage: concepts and cases. London: Pearson, 2015. 585 p.
Šifrs: 005.21(07)/ B 68

Novembris 2016

Alts, F. Dalailamas aicinājums pasaulei: ētika ir svarīgāka par reliģiju. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 64 lpp.
Šifrs:17.02/ A 92

Aplbauma, A. Dzelzs priekškars: Austrumeiropas pakļaušana, 1944-1956. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 704 lpp.
Šifrs: 94(4-11)"1944/1956"/ A 43

Bizness pāri robežām: praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā: praktisks ceļvedis jaunu tirgu apgūšanā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 183 lpp.
Šifrs: 658.81(035)/ B 98

Blānčards, K. H. Sajūsminātie klienti: ģeniāla pieeja klientu apkalpošanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013]. 159 lpp.
Šifrs: 658.8/ B 24

Corbett, T. TOC grāmatvedība: [tulkots no angļu valodas]. Vilnius: Rgrupė, 2013. 207 lpp.
Šifrs: 657.05/ C 58

Gatavosim soli pa solim: labākie paņēmieni un receptes iesācējiem. Rīga: Madris, 2010. 144 lpp.
Šifrs: 641.55(083.12)/ G 79

Goldratt, E. M. Mērķis: nepārtraukts uzlabojumu process. [S.l.]: Goldratt Baltic Network, 2006. 416 lpp.
Šifrs: 658/ G 28

Kramiņš, E. Retorikas rokasgrāmata: runāsim skaidri, spilgi, iedarbīgi! Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2016. 624 lpp.
Šifrs: 808.5(035)/ K 13

Kundziņš, M. Dabas formu estētika: bionika un māksla. Rīga: Madris, 2008. 168 lpp.
Šifrs: 57:7/ K 40

Putniņš, A. L. Angļu-latviešu psiholoģijas terminu vārdnīca = English-Latvian dictionary of psychology terms. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 206 lpp.
Šifrs: 159.9(038)/ P 86

Raudupe, R. Pašatklāsme. Rīga: Madris, [2015]. 191 lpp.
Šifrs:133.2/ R 80

Rīga staro gaismu: rakstu krājums par Rīgas universālām vērtībām. Rīga: Rīgas balvas biedrība, [2010]. 255 lpp.
Šifrs: 94(474.362.2)(082)/ R 48

Rubenis, J. Viņa un viņš: mīlestība, attiecības, sekss. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 304 lpp.
Šifrs:176/ R-03

Vinfrija, O. Ko es skaidri zinu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 219 lpp.
Šifrs: 821.111(73)-94/ V 58

Cameron, E. Making sense of change management: a complete guide to the models, tools and techniques of organizational change. London; Philadelphia, PA: Kogan Page, 2015. 450 p.
Šifrs: 005.332.3/ C 29

Dessler, G. Human resource management. Boston: Pearson Higher Education, [2016], 2017. 675 p.
Šifrs: 658.3(07)/ D 82

Journalism re-examined: digital challenges and professional orientations: lessons from Northern Europe. Bristol; Chicago: Intellect Books, 2016. 226 p.
Šifrs: 070/ J 88

Oktobris 2016

Mietule, I. Ievads grāmatvedībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2014. 138 lpp.
Šifrs: 657(075.8)/ M 24

Munda, I. Password - angļu valodas gramatikas noslēpumi. [Jelgava]: PASSWORD X, 2013. 104 lpp.
Šifrs: 811.111`243`36/ M 30

Porozova, Dz. Bioloģija vidusskolai: mācību grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Šifrs: 57(075.3)/ P 67

Raņķevica, V. Ievads grāmatvedībā. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs, 2008. 260 lpp.
Šifrs: 657(075)/ R 56

Romenkova, V. Bērns ģimenē un sabiedrībā: ceļvedis pedagogiem un vecākiem bērnu psiholoģijā. Rīga: BJC "Rīgas Skolēnu pils", 2008. 76 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ R 43

Hagner, V. Menschen im Beruf. Pflege A2: Deutsch als Fremdsprache: [Kursbuch mit Audio-CD]. München: Hueber, 2015. 120 p.
Šifrs: 811.112.2`276.6:61(07)/ H 18

Modig, N. This is lean: resolving the efficiency paradox. Stockholm: Rheologica Publishing, 2016. 168 p.
Šifrs: 658.5/ M-05

Starr, C. Cell biology and genetics. Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole, 2004. 318 p.
Šifrs: 576.3(075.8)/ S 16

Ulmer, Robert R. Effective crisis communication: moving from crisis to opportunity. Thousand Oaks, CA: SAGE, [2015]. 250 p.
Šifrs: 659.4/ U 56

Совершенствуйте свой английский. Рига: Авотс, 1992. 271 c.
Šifrs: 811.111`243(07)/ C 56