Pārlekt uz galveno saturu
Novembris 2019

Friks, T. Dziļā atmošanās: atmosties garīgi, aptver, ka viss ir vienots, un novērtē savu individualitāti. Rīga: Jumava, [2017]. 183 lpp. 
Šifrs: 130.12/ F 75

Hofs, K. G. Biznesa ekonomika. Rīga: DCS, 2019. 604 lpp. 
Šifrs: 658(075)/ H 12

Hollēbens, J. Foto piedzīvojumi: neuzņem fotoattēlus, radi tos!: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 95 lpp. 
Šifrs: 77(035)/ H 28

Šāberte, B. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks. Rīga: Jumava, [2018]. 336 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)(092)/ Š-03

Šlāpins, I. Jauno latviešu valoda. [Rīga]: Ascendum, 2017. 187 lpp. 
Šifrs: 811.174`374.2`373.4/ Š 17

Valtere, S. Vides vadība un energopārvaldība: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 288 lpp.
Šifrs: 502.13/ V 43

Zemīte, L. Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas: rakstu krājums. Ķekava: Lasītava, [2019]. 23 lpp. 
Šifrs: 94(100)/ Z 57

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 311 lpp. 
Šifrs: 001.8(082)/ Z 66

Friedman, H. S. Personality: classic theories and modern. Harlow, Essex: Pearson, 2014. 564 p. 
Šifrs: 159.923/ F 71

Gundars, L. Dramatica or Rational poetics: mastering the tools of drama. Rīga: Darbnīcas, 2016. 205 p. 
Šifrs: 82-2.09/ G 62

Kail, R. V. Human development: a life-span view. Australia; United States: Cengage, [2019]. 680 p. 
Šifrs: 159.922/ K 12

Lettland 1918-2018: ein Jahrhundert Staatlichkeit. Latviešu valodā. Latvija 1918-2018: valstiskuma gadsimts. Rīga: Mansards, [2018]. 367 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)"19/20"(082) / L 80

Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style. Seventh edition. Washington, DC: American Psychological Association, [2019]. 427 p. 
Šifrs: 001.81:159.9(035)/ Pu-030

Русский сезон: учебник по русскому языку: элементарный уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2019. 336 c. 
Šifrs: 811.161.1`243(075)/ Р 89

Русский сезон: рабочая тетрадь: элементарный уровень. Санкт-Петербург: Златоуст, 2018. 156 c. 
Šifrs: 811.161.1`243(076)/ Р 89

Русский сезон: учебник по русскому языку: элементарный уровень: [аудиоприложение . Санкт-Петербург: Златоуст, 2015. 
Šifrs: 811.161.1`243(075)/ Р 89

Oktobris 2019

Ansone, E. Padomjzemes mitoloģija = The mythology of Sovietland. Rīga: Neputns, 2008. 135 lpp.
Šifrs: 7.03(474.3)(091)/ A 74

Austriņš, R. Supergrafiķi = Supergraphics artists. Rīga: Neputns, 2008. 96 lpp. 
Šifrs: 76.071.1(474.3)/ A 78

Bankovskis, P. Juris Baklāns, Vija Maldupe. Rīga: Neputns, 2008. 91 lpp. 
Šifrs: 75.01.1(474.3)/ B 48

Cēbere, G. Jānis Skučs. Rīga: Neputns, 2009. 88 lpp. 
Šifrs: 75.071.1(474.3)/ C-03

Deida, D. Īsta vīrieša ceļš: garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 208 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ D 22

Heigs, M. Piezīmes par nervozu planētu. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 288 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ H 19

Iltnere, A. Kristaps Ģelzis. Rīga: Neputns, 2010. 144 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ I-85

Kazuša, I. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam: mācību līdzeklis. Rīga: RSU, 2019. 172 lpp. 
Šifrs: 54(075.8)/ K 98

Lielbriedis, R. Kā fotografēt?. Rīga: Neputns, 2008. 80 lpp. 
Šifrs: 77.02(035)/ L 22

Matule, Z. Performance Latvijā, 1963-2009 = Performance art in Latvia, 1963-2009. Rīga: Neputns, 2009. 104 lpp. 
Šifrs: 7.038.531(474.3)(091)/ M 88

Montgomerija, H. Vecāku maģija: septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 184 lpp. 
Šifrs: 159.922.7/ M 44

Pancs, A. Sarunas par laimi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 191 lpp. 
Šifrs: 159.964.28/ P 29

Plotkins, B. Dvēseles mākslas: dabas un cilvēka psihes noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019] 414 lpp.  
Šifrs: 159.96/ P 73

Repšs, E. Černobiļa 1986: dokumentāls fotostāsts = Chernobyl 1986: [documentary photo story] = Чернобыль 1986 : [документальный фото рассказ]. Rīga: Zvaigzne ABC, [2013]. 96 lpp.
Šifrs: 94(477)/ R 67

Riso, D. R. Eneagrammas gudrība: deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 384 lpp. 
Šifrs: 159.923(035)/ R 78

Svīta, K. Trauksmes žurnāls: vingrinājumi stresa un trauksmes mazināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 220 lpp. 
Šifrs: 159.944.4/ S 72

Škapars, J. Barjerskrējiens. Rīga: Dienas Grāmata, 2008-2015. 
Šifrs: 94(474.3)(093)/ Š 16

Taurens, J. Famous five. Rīga: Neputns, 2009. 95 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ T 90

Tīfentāle, A. Fotogrāfija kā māksla Latvijā = The photograph as art in Latvia: 1960-1969. Rīga: Neputns, 2011. 168 lpp. 
Šifrs: 77.04(474.3)(091)/ T 23

Untāls, E. Korporatīvās pasakas: tavas jaunās dzīves sākums. Rīga: Zvaigzne ABC, [2015]. 302 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ U 80

Vūlgere, Dž. B. Dieviete tevī: mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu sievietes dzīvē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2019]. 464 lpp. 
Šifrs: 159.922.1-055.2/ V 52

Zieda, M. Monika. Rīga: Neputns, 2010. 192 lpp. 
Šifrs: 7.071.1(474.3)/ Z-07

Zusta, Z. Tarakāni manā galvā: stāsti par sievietēm. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 223 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ Z 85

Bannink, F. Handbook of positive supervision: for supervisors, facilitators, and peer groups. Boston, MA,Germany: Hogrefe Publishing, 2015. 203 p.
Šifrs: 159.98(035)/ B 49

Behavior-based assessment in psychology: going beyond self-report in the personality, affective, motivation, and social domains. Toronto, Ontario: Hogrefe, [2015]. 238 p. 
Šifrs: 159.9.072/ Be 140

Brown, D. Influence Marketing: how to create, manage, and measure brand influencers in social media marketing. Indianapolis, Indiana: Que, [2013]. 227 p. 
Šifrs: 658.8:004.738.5/ B 77

Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York; Oxford: Oxford University Press, 2016. 940 p.
Šifrs: 791.32/ F 54

Fontana, D. The new secret language of symbols: an illustrated key to unlocking their deep & hidden meanings. London: Watkins, [2018]. 192 p. 
Šifrs: 003.62/ F 42

International Summer School of Photography. ISSP 2011 catalogue. [Kuldīga: ISSP, biedrība], 2011. 174 p. 
Šifrs: 77.04/ I-72

International Summer School of Photography. ISSP 2010 catalogue. [Ludza: ISSP, biedrība], 2010. 155 p. 
Šifrs: 77.04/ I-72

Leech, N. L. IBM SPSS for intermediate statistics: use and interpretation. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 368 p.
Šifrs: 519.2:004.9(07)/ L 16

Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology. New York: Humana Press/Springer Science+Business Media, [2019]. 342 p. 
Šifrs: 57/ M 77

Principles and methods of test construction: standards and recent advances. Boston, MA: Hogrefe Publishing Corporation, [2016]. 329 p. 
Šifrs: 159.9.072/ P 60

Schmid, S. Internationalization of business: cases on strategy formulation and implementation. Cham, Switzerland: Springer, 2018. 171 p. 
Šifrs: 658/ S 48

Soũkand, R. Changes in the use of wild food plants in Estonia: 18th - 21st century.  Switzerland: Springer, 2016. 172 p. 
Šifrs: 581.6(474.2)/ S 81

Крайг, Г . Психология развития. Москва; Санкт-Петербург: Питер, 2019. 939 c. 
Šifrs: 159.922(07)/ K 77

Septembris 2019

Berndta, K. Dzīvesspēks: psihiskā pretspēka noslēpums: kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai. Rīga: Jumava, [2019]. 264 lpp. 
Šifrs: 159.923.5/ B 62

Grosmane, E. Rīgas Doms gadsimtu gaitā = Rīga Cathedral Through Centuries. Rīga: Jumava, [2017]. 136 lpp. 
Šifrs: 726.6(474.362.2)/ G 72

Gundars, L. Dramatika jeb Racionālā poētika: dramaturģijas likumsakarības un amata rīki. Rīga: Biedrība Darbnīcas, 2015. 204 lpp. 
Šifrs: 82-2.09/ G 62

Harari, J. N. Sapiensi: cilvēces īsā vēsture. [Vērgale, Pāvilostas novads]: Zoldnera izdevniecība, [2018]. 319 lpp. 
Šifrs: 930.85/ H 49

Keisels, G. Volejbols Latvijā: no saknēm līdz mūsdienām. Rīga: Jumava, [2018]. 240 lpp. 
Šifrs: 796.325(474.3)(091)/ V 31

Latviešu-angļu / angļu-latviešu vārdnīca: ap 25 000 vārdu = Dictionary Latvian-English. [Rīga]: Avots, 2005. 543 lpp. 
Šifrs: 811.174`374.8-022.215=111/ L 80

Laurinaitis, E. Skatiens no spoguļa: sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm. Rīga: Jumava, [2019] 216 lpp. 
Šifrs: 159.922.1-055.2/ L 89

Orsillo, S. M. Raizējies mazāk, dzīvo viegli: pašpalīdzības grāmata - kā samazināt hronisku stresu, uztraukumu, trauksmi, bailes dažādās dzīves situācijās. Rīga: Jumava, [2018]. 423 lpp. 
Šifrs: 159.9(0.062)/ O-70

Staģis, A. Latvijas vieglatlētikas vēsture: 1992-2018. Rīga: Jumava, [2018]. 591 lpp. 
Šifrs: 796.42(474.3)(091)/ S-06

Vebsters, R. Radošā vizualizācija: sasniedziet mērķus un ļaujiet sapņiem piepildīties!. Rīga: Jumava, [2018]. 159 lpp. 
Šifrs: 159.962(0.062)/ V-01

Abegglen, J. C., 21st-century Japanese management: new systems, lasting values. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 194 p. 
Šifrs: 658(520)/ A 33

Alais, Ch. Food Biochemistry . Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., [2013]. 222 p. 
Šifrs: 577.1:663/664/ A-03

The Atomic bomb: voices from Hiroshima and Nagasaki Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2015. 277 p. 
Šifrs: 94(520)/ A 39

Davis, H. Creating HDR Photos: the Complete Guide to High Dynamic Range Photography . New York: Amphoto Books, 2012. 191 p. 
Šifrs: 77/ D 94

Doi, T. The anatomy of dependence: [the key analysis of Japanese behavior]. Tokyo; New York; London: Kodansha USA Inc., 2014. 180 p. 
Šifrs: 159.922.4(=521)/ D 25

Gray, P. Psychology. New York: Macmillan Education; Worth Publishers, 2018. 771 p. 
Šifrs: 159.9(075.8)/ G 29

Gutkind, L. You can't make this stuff up: the complete guide to writing creative nonfiction-from memoir to literary journalism and everything in between. Boston, MA: Da Capo Press/Lifelong Books, 2012. 270 p. 
Šifrs: 808.1/ G 93

Ivey, A. E. Intentional interviewing and counseling: facilitating client development in a multicultural society. Boston, MA: Cengage Learning, [2018]. 436 p. 
Šifrs: 159.98/ I-43

Jansen, M. B. The making of modern Japan. Cambridge, Massachusetts; London, England: Belknap Press of Harvard University Press, 2002. 911 p. 
Šifrs: 94(520)/ J 60

Karan, Pradyumna Prasad, Japan in the 21st century: environment, economy, and society = Nijūisseiki no Nihon. Lexington: University Press of Kentucky, 2005. 401 p. 
Šifrs: 908(520)/ K 51

Larsen, R. J. Personality Psychology: domains of knowledge about human nature. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2018. 737 p. 
Šifrs: 159.923(07)/ L 68

Mes, T. The Midnight Eye guide to new Japanese film: [reviews of 97 films, profiles of 20 contemporary filmmakers]. Berkeley, Calif.: Stone Bridge Press, 2005. 365 p. 
Šifrs: 791(520)/ M 70

Napier, S. J. Anime: from Akira to Howl's moving castle: experiencing contemporary Japanese animation. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 371 p. 
Šifrs: 791.228(520)/ N 50

Nitobe, I. Bushido: the soul of Japan: a classic essay on samurai ethics. Tokyo; New York; London: Kodansha International, 2002. 154 p. 
Šifrs: 17.021.3(520)/ N 92

Norman, D. A. The Design of everyday things. Cambridge, Massachusetts; London, England: The MIT PRess, 2013. 347 p. 
Šifrs: 658.512.2/ N 46

Shiba, S. Four practical revolutions in management: systems for creating unique organizational capability. Boca Raton [etc.]: CRC Press; Center for Quality of Management, 2001. 758 p. 
Šifrs: 005.6/ S 27

Schneier, B. Click here to kill everybody: security and survival in a hyper-connected world. New York; London: W.W. Norton & Company, [2018]. 319 p. 
Šifrs: 004.738.5.056.5/ S 52

Yin, R. K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. Los Angeles, Calif.: Sage, 2018. 317 p. 
Šifrs: 001.87/ Y 55    

Митта, А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому... Москва: Издательство АСТ; 2019. 490 c. 
Šifrs: 791/ M 67

Augusts 2019

Abrams, N. Studying Film. London: Bloomsbury Academic, 2010. 386 p. 
Šifrs: 791(07)/ A 74

Lawson, K. Success in dealing with difficult people. London: New Holland, 2009. 240 p.
 Šifrs: 005.32/ L 96

Эзериня, Д. Учим латышский язык: сборник текстов для подготовки к экзамену: (начальный и средний уровень). Рига: Salana Art, 2016. 99 c. 
Šifrs: 811.174`243(079)/ Э 29

Jūlijs 2019

Rubenis, M. Latvijas futbolam – 100. Rīga: Nordik, 2006. 240 lpp. 
Šifrs: 796/ R-03

Ulmis, J. Par Tēvzemi mīļo... : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleitnants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas kara Cēsu kaujās. Limbaži: Limbažu muzejs, 2018. 160 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ U 56

Introduction to film studies. London; New York: Routledge, 2012. 536 p. 
Šifrs: 791/ I-83

Keller, T. Television News: the Heart and How-to of Video Storytelling. New York, NY ;London: Routledge, 2019. 470 p. 
Šifrs: 070.431:654.197(035)/ K 24

Lee-Potter, E.  Interviewing for journalists. London; New York: Routledge, 2017. 209 p. 
Šifrs: 070/ L 16

Miniscalco, K. Survival guide for coaching youth basketball. Champaign, IL: Human Kinetics, 2015. 187 p. 
Šifrs: 796.323.2/ M 64

Moubayed, S. M. The Makers of Modern Syria: the rise and fall of Syrian democracy, 1918-1958. London; New York: I.B. Tauris, 2018. 312 p. 
Šifrs: 94(569.1)/ M 87

Rethinking journalism: trust and participation in a transformed news landscape. London ;New York, NY: Routledge, 2013. 247 p. 
Šifrs: 070/ R 75

Struthers, J. K. Clinical microbiology. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018]. 264 p. 
Šifrs: 579.61(075)/ S 85

Villarejo, A. Film studies. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. 184 p. 
Šifrs: 791/ V 47

Jūnijs 2019

Beverland, M. Brand management: co-creating meaningful brands. Los Angeles: SAGE, 2018. 400 p. 
Šifrs: 658.626(07)/ B 94

Cormier, L. Sherilyn Interviewing and Change Strategies for Helpers. Boston [etc.]: Cengage Learning, 2017. 657 p. 
Šifrs: 159.98/ C 65

David, F. R. Strategic management: concepts and cases: a competitive advantage approach. Harlow: Pearson, 2017. 680 p. 
Šifrs: 005.21(07)/ D 93

Evans, D. S. Matchmakers: the new economics of multisided platforms. Boston, assachusetts : Harvard Business Review Press, [2016]. 260 p. 
Šifrs: 658.114/ E 18

HBR's 10 must reads on entrepreneurship and startups. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018. 148 p. 
Šifrs: 658/ H 99

Jeston, J. Business process management: practical guidelines to successful implementations. New York: Routledge, 2018. 653 p. 
Šifrs: 658.5/ J 89

Kawasaki, G. The art of the start 2.0: the time-tested, battle-hardened guide for anyone starting anything. [London]: Portfolio/Penguin, 2015. 326 p. 
Šifrs: 658/ K 94

Madsen, O. J. The therapeutic turn: how psychology altered Western culture. Hove, East Sussex: Routledge, 2014. 194 p. 
Šifrs: 159.9(091)/ M 19

Stephens, D. L. Essentials of consumer behavior. New York: London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 220 p. 
Šifrs: 658.89/ S 36

Maijs 2019

Bebre, R. Radošuma pētniecība Latvijā (1922-2018). Rīga: Salana Art, [2018]. 249 lpp. 
Šifrs: 159.954(474.3)(091)/ B-03

Bērziņš, V. Latviešu strēlnieki Pirmajā pasaules karā (1915-1918). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 103 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)"19"/ B 77

Bordvels, D. Kinomāksla. Ievads. Rīga: Nacionālais kino centrs, [2018]. 621 lpp.
Šifrs: 791/ B 66

Starpdisciplinārā Latvijas jauno vēstures pētnieku konference. Studenti vēstures zinātnē: pirmās starpdisciplinārās Latvijas jauno vēstures pētnieku konferences materiāli. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 206 lpp. 
Šifrs: 94(062)/ S 89

Arslan, M. A. Hands on applied finite element analysis: application with ANSYS. Troy, NY: Mehmet Ali Arslan, 2015. 539 p. 
Šifrs: 519.6/ A 85

Backaler, J. Digital Influence: Unleash the Power of Influencer Marketing to Accelerate Your Global Business. Cham: Palgrave Macmillan: Imprint: Palgrave Macmillan, [2018]. 214 p. 
Šifrs: 658.8:004.738.5/ B-06

Block, S. B. Foundations of financial management. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017. 736 p. 
Šifrs: 658.14/.17(07)/ B 75

Chang, R. General Chemistry: the essential concepts. Boston [etc.]: MCGraw-Hill Education, 2014. 823 p. 
Šifrs: 54(075.8)/ C 22

Feld, B. Venture deals: be smarter than your lawyer and venture capitalist.  Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016. 271 p. 
Šifrs: 658.14/.17/ F 38

Frost, C. Journalism ethics and regulation.  Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. 430 p. 
Šifrs: 070/ F 90

Gooderham, P. N. International Management: theory and practice. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013. 448 p. 
Šifrs: 658(07)/ G 50

Handbook of self-regulation: research, theory, and applications. New York; London: The Guilford Press, 2018. 642 p. 
Šifrs: 159.923.2(035)/ H 37

Lodish, H. F. Molecular cell biology. New York: W.H. Freeman-Macmillan Learning, [2016]. 1234 p. 
Šifrs: 576.3/ M 17

McCauley, A. Unblocked: how blockchains will change your business (and what to do about it). [Izdošanas vieta nav zināma]: Collins & Cross Publishers, 2018. 3014 p. 
Šifrs: 658:004/ M-001

Rook, Stuart 101 Multi-Skill Sports Games.  London: Bloomsbury, 2013. 102 p. 
Šifrs: 796-053.2/.6/ R 50

Zutter, C. Principles of managerial finance. New York, NY: Pearson, 2019. 976  p.
Šifrs: 658.14/.17(07)/ Z 92

 

Aprīlis 2019

Latvija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 862 lpp. 
Šifrs: 030(474.3)/ L 80

Pauli, G. Zilā ekonomika 3.0: zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 320 lpp. 
Šifrs: 658.589/ P 84

Singa, K. D. Uz nāves sliekšņa: garīgā pārveide mirstot. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 432 lpp. 
Šifrs: 159.961.9/ S 71

Hodges, L. Table Tennis Tips: three years and 150 online tips all in one volume. [Charleston, S.C]: [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2014]. 228 p. 
Šifrs: 796/ H-06

Weatherford, L. Rule Book of Games: Badminton. [Izdošanas vieta nav zināma]: Alpha Editions, 2018. 2012 p. 
Šifrs: 796/ W-01

Marts 2019

Duļevska, I. Praktiskā antropoloģija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 150 lpp. 
Šifrs: 572(075.8)/ D 42


Freimanis, A. Katls: romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 445 lpp. 
Šifrs: 821.174-311.6/ F 43


Frolova, L. Optimizācijas teorija: lekciju izdales materiāls 2004./2005. akad. gadam. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 120 lpp. 
Šifrs: 519.863(07)/ F 85


Biology: a global approach. Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited, [2018]. 1496 p.
Šifrs: 57(07)/ B 66


Cotton, D. Market leader: intermediate business English course book. [Harlow]: Pearson Education; Financial Times, 2016. 183 p. 
Šifrs: 811.111`243:33(07)/ C 82


Cotton, D. Market leader: upper intermediate business English course book. [Harlow]: Pearson Education; Financial Times, 2016. 180 p.  

Šifrs: 811.111`243:33(07)/ C 82


Etkind, А. Eros of the impossible: the history of psychoanalysis in Russia. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997. 408 p.
Šifrs: 159.964.2(470+571)(091)/ E 54


Wickham, H. R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data.  Sebastopol, CA: O'Reilly, 2016. 492 p.
Šifrs: 004.65/ W-07
 

Februāris 2019

Kovejs, S. R., Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 367 lpp. 
Šifrs: 005.32/ K 95

100 notikumi Latvijas vēsturē: cilvēki un procesi 1918-2018. Rīga: Latvijas Mediji, [2018]. 251 lpp. 
Šifrs: 94(474.3)/ S 65

Conference on Baltic Studies in Europe. The Baltics as an Intersection of Civilizational Identities: 8th Conference on Baltic studies in Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 11-14 June, 2009. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2009. 179 p. 
Šifrs: 008(474)(062)/ B 40

Janvāris 2019

Angļu un latviešu sakāmvārdi un parunas = English and Latvian proverbs and sayings. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 271 lpp.
Šifrs: 811.111’373.72 / A 45

Daiļrades psiholoģija Latvijā: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Valters un Rapa, 2008 303 lpp.
Šifrs: 159.954(082)/ D 16

Dilvars, A. Vergs: stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 112 lpp.
Šifrs: 13/ D 53

Džonsone, B. Māja bez atkritumiem: mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka dzīve. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 304 lpp.
Šifrs: 64:502.173/ D 86

Eglāja-Kristsone, E. Dzelzsgriezēji: Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti . Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 334 lpp.
Šifrs: 821.174(092)/ E 65

Endrūsa, Dž. Tas ir Rembrants. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016 80 lpp.
Šifrs: 75(492)(092)/ E 25

Forands, I. Menedžmenta mazā enciklopēdija. [Rīga]: Latvijas Izglītības fonds, [2018]. 488 lpp.
Šifrs: 658(035)/ F 47

Franks P. Īsteno iecerēto bez piepūles. Rīga: Jumava, 2016. 149 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ F 21

Gelovejs, Dz. Skriešana iesācējiem: kā uzsākt skrējēja dzīvesveidu; populārās skriet-soļot-skriet metodes izmantošana; uzturs, motivācija un traumu novēršana. Rīga: Jumava, [2018]. 246 lpp.
Šifrs: 796.422(035)/ G 33

Heigs, M. Iemesli dzīvot tālāk. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 256 lpp.
Šifrs: 159.974(092)/ H 15

Ivbulis, V. Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem. Rīga: Zinātne, [2018]. 271 lpp.
Šifrs: 94(=11/=2)/ I-20

Kavacs, G. Izcelšanās noslēpumi: darvinisma hronika no pasaules radīšanas līdz 20. gadsimtam un urķīga lasītāja piezīmes. Rīga: Pētergailis, 2009. 255 lpp.
Šifrs: 575.8(091)/ K 92

Klišāns, V. Latvijas valsts stāsts: 20.-21. gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 128 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ K 68    

Koluža, R. Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata: mācību materiāli latviešu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 110 lpp.
Šifrs: 811.174`35(035)/ K 33

Kriķis, D. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 1. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 190 lpp.
Šifrs: 517(075.3)/ K 58

Kriķis, D. Matemātiskās analīzes elementi vidusskolai. 2. daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 104 lpp.
Šifrs: 517(075.3)/ K 58

Kusiņa, M. Sēņosim dabā!: 25 ēdamo sēņu sugas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 56 lpp.
Šifrs: 582.28(035)/ K 84

Makčesnijs, K. 4 izpildes disciplīnas: īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 320 lpp.
Šifrs: 005/ M 31

Markus, D. Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā: zinātniskā monogrāfija. Rīga: Zinātne, 2018. 207 lpp.
Šifrs: 81`276.3-053.2(474.3)/ M 64

Merlo-Pontī, M. Uztveres fenomenoloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, [2018], 498 lpp.
Šifrs: 165/ M 64

Melbārde, I. Neirolingvistiskā programmēšana: mācība par personīgo meistarību. 3. grāmata, Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 240 lpp.
Šifrs: 159.98/ M 37

Munte, A. Stāsts par Sanmikelu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 267 lpp.
Šifrs: 821.113.6-312.6/ M 43

Neiburgs, U. "Dievs, Tava zeme deg!": Latvijas Otrā pasaules kara stāsti. Rīga: Lauku Avīze, 2014. 400 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ N 20

Olmera, P. Tas ir Magrits. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 80 lpp.
Šifrs: 75(493)(092)/ O-52

Šarmers, K. O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 447 lpp.
Šifrs: 005.332.3/ Š 65

Spadaro, P. R. Cienot sevi: māksla dot un saņemt. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 253 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ S-03

Spalva, R. dejas kompozīcija. Rīga: Zinātne, [2018]. 255 lpp.
Šifrs: 793.3/ S 10

Stenlijs, P. D. Mentorings:
Šifrs: 27-584.5/ S 34

Sviķis, A. MATRIC tīklojums: oriģināls biznesa pārvaldības modelis. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 144 lpp.
Šifrs: 658/ S 57

Šēfers, B. Uzvarētāju likumi: 30 dienu programma panākumu gūšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 288 lpp.
Šifrs: 005.32/ Š 13    

Zuili, R. Kā izprast mūsu bērnu emocijas: vecumā no 0-10 gadiem. [Rīga]: Jumava: Liegra, [2018]. 167 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ Z 32

ACE Personal Trainer Manual: ACE Personal Trainer Study Guide 2018-2019 and ACE Personal Trainer Exam Prep Book for the American Council on Exercise Personal Training Certification Exam. [United States?]: Test Prep Books, 2018. [121 p.
Šifrs: 796.015(079)/ A 24

Bernoff, J. Writing Without Bullshit: Boost Your Career by Saying What You Mean. New York, NY: Harper Business, An Imprint of HarperCollinsPublishers,[2016]. 284 p.
Šifrs: 005.912:82-86(035)/ B 66

Grossman, J. The Personal Training Business Bible: how to build a 6 then 7 figure fitness business. Fremantle, Western Australia: Vivid Publishing, 2018. 246 p
Šifrs: 796:658/ G 74

McHale, B. Constructing Postmodernism. London; New York: Routledge, 1992. 342 p.
Šifrs: 82.02/ M 20

Start Your Own Personal Training Business: your step-by-step guide to success. Irvine, California: Entrepreneur Media, Inc., [2016].202 p.
Šifrs: 796:658(035)/ S 16

Лиегениеце, Л. Латышский язык для всех: самоучитель. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 419 c.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ Л 55

Эзериня, Д.  Самоучитель латышского языка для начинающих. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 270 c.
Šifrs: 811.174`243(075.4)/ Э 29

Decembris 2018

Ablijs, M. Tā viņi te runā: ceļojumi pa apdraudētām valodām. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, [2017]. 439 lpp.
Šifrs: 81`27/ A 61

Atvērsim vārtus!: mācību grāmata. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015. 148 lpp.
Šifrs: 811.174`243(075)/ A 96

Brensons, R. Ej un dari: dzīves mācības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 84 lpp.
Šifrs: 658(092)/ B 37

Gills, M. G. Kā Starbucks izglāba manu dzīvi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 272 lpp.
Šifrs: 640.442(092)(73)/ G 48

Kleinhofa, I. Latviešu-arābu sarunvārdnīca: ar latviešu literārās valodas, arābu literārās valodas un arābu Levantes dialekta gramatikas apskatu. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017. 275 lpp.
Šifrs: 811.174`374.8/ K 36

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 13. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2018. 189 lpp.
Šifrs: 811.174(082)/ V 39

Vasiļevska, D. Kvalitātes nodrošināšanas vadība. Rīga: Juridiskā koledža, 2017. 233 lpp.
Šifrs: 005.6/ V 78

McMurry, J. Organic Chemistry. Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 1442 p.
Šifrs: 547(075.8)/ M-001

Sarka, R. Theology Between Heaven and Science in the 21st Century. Ljubljana: KUD Apokalipsa, Srednjeevropski raziskovalni inštitut Søeren Kierkegaard, 2017. 108 p.
Šifrs: 2/ S 73

Novembris 2018

Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos: monogrāfisks rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2017. 367 lpp.
Šifrs: 81(474.3)(092)/ A 72

Deģis, A. Dinijs, Kristaps Morbergs: no baskāja par multimiljonāru. Rīga: Turība, 2014. 261 lpp.
Šifrs: 929(474.3)/ D 19

Dempsija, E. Modernā māksla. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 175 lpp.
Šifrs: 7.03/ D 52

Janvāra hronika: Latvijas Republikas Augstākās padomes barikāžu laika preses relīzes = January chronicles: press releases issued by the Supreme Council of the Republic of Latvia, 1991. Rīga: [Latvijas Republikas Saeima], 2016. 350 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1991"/ J 64

Laikmetīgā arhitektūra Latvijā = Contemporary architecture in Latvia. [Jelgava]: Al secco, 2013. 303 lpp.
Šifrs: 72(474.3)/ L 24

Lancers, J. Būvniecība Latvijā 1918-2018: 3 sējumos. 3. sējums, Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada. [Rīga]: [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. 560 lpp.
Šifrs: 69(474.3)(091)/ L 39

Lancers, J. Būvniecība Latvijā 1918-2018: 3 sējumos. 2. sējums, Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam. [Rīga]: [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. 488 lpp.
Šifrs: 69(474.3)(091)/ L 39

Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos: (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli). [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 448 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(062)/ L 80

Liniņa, I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2018. 187 lpp.
Šifrs: 658.818/ L 57

Pazāne, B. Vilhelms Ķuze: šokolādes karalis. Rīga: Turība, 2014. 238 lpp.
Šifrs: 658(474.3)(092)/ P 98

Praude, V. Pārdošanas vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2018. 407 lpp.
Šifrs: 658.8/ P 16

Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums; Psihologu likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 365 lpp.
Šifrs: 159.9(474.3)/ P 44

Vēra, B. Piecas lietas, ko cilvēki visbiežāk nožēlo pirms nāves: kā dzīvot, lai aizejot nekas nebūtu jānožēlo. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
Šifrs: 159.942-056.246/ V 48

Vudforda, S. Kā aplūkot mākslas darbus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 175 lpp.
Šifrs: 7.01/ V-06

Zauers, A. Šteinhaueri un viņu laiks. Rīga: Turība, 2014. 115 lpp.
Šifrs: 658(474.3)(092)/ Z 86

Palmer, J. A. Evolutionary Psychology: the Ultimate Origins of Human Behavior / Jack A. Palmer, Linda K. Palmer. Boston: Allyn and Bacon, 2002. 319 p.
Šifrs: 159.922/ P 23

Oktobris 2018

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 301 lpp.
Šifrs: 001.8(082)/ Z 66

Ashton, R. Thomas and Jane Carlyle: portrait of a marriage. London: Chatto & Windus, 2002. 564 p.
Šifrs: 821.111(092)/ A 40

Atkins, P. W. Elements of physical chemistry. Oxford: Oxford University Press; New York: W.H. Freeman and Company; 2005. 627 p.
Šifrs: 544(07)/ A 33

Bendix, H. English for Qualified Dental Employees = Englisch für zahnmedizinische Fachangestellte. Haan-Gruiten: Verlag Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer, 2016. 131 p.
Šifrs: 811.111`276.6:616.31/ B 38

Cooper, G. M. The Cell: A Molecular Approach. Washington, DC: ASM Press; Sunderland, MA : Sinauer Associates, 2007. 820 p.
Šifrs: 576.3(07)/ C 53

Hardin, Jeff Becker's world of the cell. Boston: Benjamin Cummings, 2012. 880 p.
Šifrs: 576.3(075.8)/ H 52

Ingram-Smith, Ch. Biochemistry and Genetics: PreTest Self-Assessment and Review. New York, NY: McGraw-Hill, [2005]. 384 p.
Šifrs: 577.1(076)/ I-45

Klug, W. S. Concepts of Genetics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International, 2006. 756 p.
Šifrs: 575(07)/ C 40

Lesk, A. M. Introduction to genomics. Oxford; Oxford University Press, 2007. New York: xx, 419 p.
Šifrs: 575.1/ L 74

Lewin, B. Genes VIII. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004. 1027 p.
Šifrs: 575/ L 95

Morgan, D. O. The Cell Cycle: Principles of Control. London: Published by New Science Press in association with Oxford University Press; Sunderland, MA: Distributed inside North America by Sinauer Associates, Publishers, 2007. 297 p.
Šifrs: 576.3/ M 55

Passarge, E. Color Atlas of Genetics. Stuttgart; New York: Thieme, [2007]. 486 p.
Šifrs: 575(084.42)/ P 68

Pollard, T. D. Cell Biology. Philadelphia: Saunders, 2004.813 p.
Šifrs: 576(07)/ P 31

Russell, P. J. iGenetics: a Mendelian Approach. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, [2006] 842 p.
Šifrs: 575(07)/ R 76

Russell, P. J. iGenetics: a molecular approach. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 2006. 842 p.>Šifrs: 575(07)/ R 76

Thubron, C. Among the Russians. New York: HarperPerennial, 2001. 212 lpp.
Šifrs: 910.4(47+57)/ T 81

Wolpert, L. Principles of Development. Oxford: Oxford University Press, 2007. 551 p.
Sifrs: 57.017.6/ W 44

Septembris 2018

Enciklopēdija: ilustrēts uzziņu krājums. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011] 639 lpp.
Šifrs: 0(03)/ E 11

Leibus, I. Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 318 lpp.
Šifrs: 657.41/.45(075)/ F 61

Leibus, I. Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 147 lpp.
Šifrs: 657-057.13(474.3)/ L 28

Polis, A. Epistemoloģija: filozofiski loģisks un valodfilozofisks ievads. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 123 lpp.
Šifrs: 165(075.8)/ P 26

Praude, V. Satura mārketings internetā: (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus). [Rīga]: Burtene, 2018. 256 lpp.
Šifrs: 658.8:004.738.5/ P 16

Ruks, M. Īsvēsture: patiesā Vaira Vīķe-Freiberga. Rīga: Antava, 2008. 247 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(092)/ R 40

Smits, I. H. Īsumā par fotogrāfiju: kabatas ceļvedis galvenajos fotogrāfijas žanros, darbos, tēmās un tehnikās. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 224 lpp.
Šifrs: 77/ S 59

APA Concise Dictionary of Psychology. Washington, DC: American Psychological Association, 2009. 583 p.
Šifrs: 159.9(038)/ A-01   

Bell, P. Evaluating, Doing and Writing Research in Psychology: a step-by-step guide for students. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2001. 321 p.
Šifrs: 159.9.07(07)/ B 30

Bonevac, D. A. Deduction: introductory symbolic logic. Malden, M: Blackwell Publishing, 2003. 514 p.
Šifrs: 162/ B 46  

Boole, G. An Investigation of the Laws of Thought on Which are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. [Ocean Shores, WA]: Watchmaker Publishing, 2010. 328 p.
Šifrs: 164/ B 59

Bordens, K. S. Research Design and Methods: a Process Approach. Dubuque, IA: McGraw-Hill Education, [2018]. 595 p.
Šifrs: 159.9.07/ B 66

The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009. 587 p.
Šifrs: 159.9(038)/ C 28

Dunn, D. S. The Practical Researcher: a student guide to conducting psychological research. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.  429 p.
Šifrs: 159.9.07/ D 63

Hacking, I. An Introduction to Probability and Inductive Logic. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2009. 302 p.
Šifrs: 162.3/ H 10

Lieberman, M. Marks' Basic Medical Biochemistry: a clinical approach. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. 1051 p.
Šifrs: 577.1(07)/ L 14

Nelson, D. L. Lehninger Principles of Biochemistry. New York, NY: W.H. Freeman and Company ;Houndmills, Basingstoke: Macmillan Higher Education, [2017]. 1172, AS34, G20, I45 p.
Šifrs: 577.1(07)/ L 25

Smith, L. Effective internal communication. London: Kogan page, 2008. 274 p.
Šifrs: 659.3/ S 58

Карпов, А. А. Общие способности в структуре метакогнитивных качеств личности: монография. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Ярославль: ЯрГУ, 2014. 272 c.
Šifrs: 159.95/ K 26

Малкина-Пых, И. Г. Виктимология: Психология поведения жертвы. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 831 c
Šifrs: 159.9:343.988(07)/ M 19

Augusts 2018

Ārente, H. Prāta dzīve. Rīga: Intelekts, 2000-2001 2 grām.
Šifrs: 14(73)/ A 37

Baltijas ceļš - pirms desmit gadiem, tagad un nākamajā gadu tūkstotī ieejot: domas un vērtējumi Latvijas Inteliģences apvienības XXIX konferencē 1999.gada 23.augustā Latvijas Dailes teātrī. Rīga: Latvijas Inteliģences apvienība, 1999. 130 lpp.
Šifrs: 94(474)(062)/ B 40

Bērzkalns, V. Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940. [Bruklina]: Grāmatu draugs, [1965]. 559 lpp.
Šifrs: 78.087.68.091.4(474.3)(091)/ B 77

Brauna, K. V. Pieaugšana: 468 samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 271 lpp.
Šifrs: 64/ B 19

Burlakovs, L. Vēsturiskā mozaīka fizikas uzdevumos: eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Insight, 1997. 287 lpp.
Šifrs: 53(076)/ B 55

Dzenis, A. Prūši karā ar likteni. [Rīga]: Domas spēks, 2016. 240 lpp.
Šifrs: 94(=171)/ D 25

Eiropa, Latvija - kultūru dialogs: Zentai Mauriņai - 100: konferences materiāli. Rīga: Nordik, [1998]. 383 p.
Šifrs: 008(4)(062)/ E 72

Elizabeth. Simtgade saules staros: Artūra Butovica nams (1899-1910), Īres nams Elizabetes ielā 3 (1910-1940), Ģimenes viesnīca (1940-1944), Viesnīca "Daugava" (1944-1969), Viesnīca "Bāka" (1969-1988), "Elizabeth" nams (2013-) Rīga: VCG, 2013. 62 lpp.
Šifrs: 72(474.362.2)(091)/ E 35

"EuroBastket2017" Stambulā: 12 dienas Latvijas priekam. Rīga: Jumava, [2017]. 56 lpp.
Šifrs: 796.323.2(4)/ E 60

Filosofiskā antropoloģija: rakstu krājums. II [2]. Rīga: RSU, 2018. 294 lpp.
Šifrs: 141.319.8(082)/ F56

Gatavots bez cukura. Rīga: Avots, [2006]. 252 lpp.
Šifrs: 641.56(083.12)/ G 79

Īvāns, D. Garaspēka zemes atgūšana. Rīga: Tautas frontes muzejs, 2013. 231 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1987/1991"/ I-12

Ivbulis, V. Uz kurieni, literatūras teorija?. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla "Humanities and Social Sciences. Latvia" fonds: Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte: Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, 1995. 286 lpp.
Šifrs: 82.0(075.8)/ I-20

Kartupeļu ēdieni. [Rīga]: Jāņa Rozes apgāds, 2013. 208 lpp.
Šifrs: 64/ K 69

Kohoiskis, S. Vēdiskā mācība par pieciem dharmas tipiem: kā labāk izprast savus dzīves uzdevumus. [Rīga]: Lietusdārzs, 2016. 352 lpp.
Šifrs: 233-423.7(035)/ K 15

Kraukle, I. Latvijas hokeja pavasaris. [Rīga]: Latvijas Hokeja federācija, 2006. 384 lpp.
Šifrs: 796.966(474.3)(091)/ J 81

Latvija: zeme, daba, tauta, valsts. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 751 lpp.
Šifrs: 913(474.3)/ L 80

Lisenkova, I. Kā kļūt par labu sargsuni: pētnieciskās žurnālistikas instrumenti. [Rīga]: Delna, sabiedrība par atklātību, 2004. 48 lpp.
Šifrs: 070(474.3)/ P-06

Melderis, J. "6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados". Rīga: Latviešu virsnieku apvienība, 2015. 572 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1940/1945"(092)/ M 37

Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003-2015 2 sēj.
Šifrs: 630(031)/ M 98

Muzeoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997. 183 lpp.
Šifrs: 069(038)/ M 91

Nokalna, I. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā: metodiskais materiāls studentiem. Rīga: RSU, 2018. 55 lpp.
Šifrs: 547(075.8)/ O-34

Ņikonovs, А. Civilizācijas nākotne: globālā sasilšana vai jauna leduslaikmeta tuvošanās?. [Rīga]: Avots, 2009. 350 lpp.
Šifrs: 551.58/ N 79

Plēpis, O. Gatavots bez sāls. Rīga: Avots, 2008. 166 lpp.
Šifrs: 641.56(083.12)/ P 45

Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2016 = Riga Photography Biennial 2016. [Rīga]: Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2016. 127 lpp.
Šifrs: 72.04/ R 48

Rokasbumba Latvijā: 1958-2008. Rīga: Valters un Rapa, 2008. 213 lpp.
Šifrs: 796.322(474.3)(091)/ R 34

Siliņš, U. Āderu krusti: divpadsmit jaunas atziņas. Rīga: Veranda, [2017]. 85 lpp.
Šifrs: 133/ S 47

Sitskoorn, M. M. Prāta kaislības: kāpēc netikumi ir tik vilinoši. [Rīga]: Lietusdārzs, [2017]. 159 lpp.
Šifrs: 159.91/ S 88

Veismans, A. Pasaule bez mums: cik daudz laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem?. Rīga: Avots, 2011. 415 lpp.
Šifrs: 502.11/ V 26

Alterman, E. What Liberal Media?: the Truth About Bias and the News. New York: Basic Books, 2004. 357 p.
Šifrs: 070/ A 85

Balticum Organicum Syntheticum: program and abstracts: 3-6 July 2016 Riga, Latvia. [Rīga]: [Latvian Institute of Organic Synthesis], [2016]. 193 p.
Šifrs: 547.057(062)/ B 40

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 1, Attachment. London: Pimlico, 1997.425 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 2, Separation: Anxiety and Anger. London: Pimlico, 1998. 504 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 3, Loss: Sadness and Depression. London: Pimlico, 1998. 472 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Faber, B. D., Community action and organizational change: image, narrative, identity. Carbondale, IL; Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2002. 219 p.
Šifrs: 005.332.3/ F 04

Longman language activator: the world's first production dictionary. Harlow (Essex): Longman, 1993. 1632 p.
Šifrs: 811.111`374.8-022.214/ L 38

The pocket Oxford-Duden German dictionary: English-German: German-English: [over 70.000 words and phrases]. Oxford: Oxford University Press, 1995. 800 p.
Šifrs: 811.111`374.8-022.215=112.2/ P-03

Thommes, D. Menschen im Beruf. Medizin: Deutsch als Fremdsprache: B2/C1: [Kursbuch mit MP3-CD]. München: Hueber Verlag, 2016. 152 p.
Šifrs: 811.112.2`276.6:61(07)/ T 60

Zeldin, T. The Hidden Pleasures of Life: a New Way of Remembering the Past and Imagining the Future. London: MacLehose Press, 2016. 429 p.
Šifrs: 141.319.8/ Z 37

Zeldin, T. An Intimate History of Humanity. New York: Harper Perennial, 1996. 488 p.
Šifrs: 141.319.8/ Z 37

Jūlijs 2018

Howell, D. C. Statistical methods for psychology. Boston: PWS-KENT , 1992. 693 p..
Šifrs: 159.9.072/ H 93

Lines, D. The Complete A-Z Business Studies Handbook. London: Hodder & Stoughton, 2000. 345p.
Šifrs: 658(035)/ L 55

Spears, R.A. NTC's American Idioms Dictionary.  Lincolnwood, Ill.,: National Textbook Company, 1994. 532 p.
Šifrs 811.111’373.72(73)/ S 23

Jūnijs 2018

Ābele, A. Sporta psiholoģija: teorija un prakse. Rīga: RaKa, [2018]. 348 lpp
Šifrs: 796.01:159.9/ A 37

Ancāne, G. Vecākiem. Par sevi un bērniem: atziņas un ieteikumi, lai bērns augtu vesels un laimīgs. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 48 lpp.
Šifrs: 159.9-055/ A-09

Arnold, D. Saprast mākslu: sešas tēmas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 192 lpp.
Šifrs: 7.01/ A 72

Bodrijārs, Ž. Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia mea, 2000. 157 lpp.
Šifrs: 14(44)/ B 13

Brūveris, Z. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds; Jelgava: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte, 2018. 634 lpp.
Šifrs: 591.4(07)/ B 95

Foksa, O.K. Harismas mīts: personiskā magnētisma māksla un zinātne, ko var apgūt ikviens. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 286 lpp.
Šifrs: 159.923.3/ F 19

Gilberta, E. Lielā burvība: drosme dzīvot radoši. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 301 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ G 35

Hola, Dz. Kristālu bībele: būtiskas atziņas prātam, ķermenim un garam: ceļvedis vairāk nekā 200 kristālu pasaulē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 400 lpp.
Šifrs: 133.5:549(035)/ H 20

Jūls, J. Būt vadošajiem vilkiem: mīlestības pilna vadība ģimenē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 144 lpp.
Šifrs: 159.9-055/ J 38

Melbārde, I. Neirolingvistiskā programmēšana: mācība par personīgo meistarību. 2. grāmata, Mērķi. Valodas maģija. Metaprogrammas. Rīg: Zvaigzne ABC, [2017]. 240 lpp.
Šifrs: 159.98/ M 37

Pancs, A. Sarunas par mīlestību. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 160 lpp.
Šifrs: 159.942.5/ P 29

Pāvulēns, J. Konsultatīvais atbalsts skolēniem: uzvedības izmaiņu modelis. Rīga: RaKa, [2018]. 80 lpp.
Šifrs: 159.98/ P 95

Pērvisa, K. B. Bērns jaunā ģimenē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 288 lpp.
Šifrs: 159.922.7/ P 68

Ruberte, I. Senvārdu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 127 lpp.
Šifrs: 811.174`374.24/ R-04

Vecvanags, M. Darījumu sarunas: stratēģijas un taktikas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 168 lpp.
Šifrs: 005.57/ V-06

Vēra, B. Tavs pārmaiņu gads: 52 esejas par dzīvi bez nožēlas. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 240 lpp.
Šifrs: 159.9(0.062)/ V 48

Davies, N. Flat Earth News: an Award-winning Reporter Exposes Falsehood, Distortion and Propaganda in the Global Media London: Vintage Books, 2009. 428 p.
Šifrs: 070/ D 94

Holiday, R. Growth Hacker Marketing: a Primer on the Future of PR, Marketing, and Advertising. London: Profile Books, 2014.
Šifrs: 658.8/ H 25

Ries, E. The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth. New York: Currency, 2017. 390 p.
Šifrs: 658/ R 42

Maijs 2018

Ārente, H. Prāta dzīve. Rīga: Intelekts, 2000-2001. 2 grām.
Šifrs: 14(73)/ A 37

Baltijas ceļš - pirms desmit gadiem, tagad un nākamajā gadu tūkstotī ieejot: domas un vērtējumi Latvijas Inteliģences apvienības XXIX konferencē 1999.gada 23.augustā Latvijas Dailes teātrī. Rīga: Latvijas Inteliģences apvienība, 1999. 130 lpp.
Šifrs: 94(474)(062)/ B 40

Bērzkalns, V. Latviešu dziesmu svētku vēsture: 1864-1940 . [Bruklina]: Grāmatu draugs, [1965]. 559 lpp.
Šifrs: 78.087.68.091.4(474.3)(091)/ B 77

Brauna, K. V. Pieaugšana: 468 samērā vienkārši soļi ceļā uz patstāvīgu dzīvi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 271 lpp.
Šifrs: 64/ B 19

Burlakovs, L. M. Vēsturiskā mozaīka fizikas uzdevumos: eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Insight, 1997. 287 lpp.
Šifrs: 53(076)/ B 55

Dzenis, A. Prūši karā ar likteni. [Rīga]: Domas spēks, 2016. 240 lpp.
Šifrs: 94(=171)/ D 25

Eiropa, Latvija - kultūru dialogs: Zentai Mauriņai - 100: konferences materiāli. Rīga: Nordik, [1998]. 383 lpp.
Šifrs: 008(4)(062)/ E 72

Elizabeth. Simtgade saules staros: Artūra Butovica nams (1899-1910), Īres nams Elizabetes ielā 3 (1910-1940), Ģimenes viesnīca (1940-1944), Viesnīca "Daugava" (1944-1969), Viesnīca "Bāka" (1969-1988), "Elizabeth" nams (2013-). Rīga: VCG, 2013. 62 lpp.
Šifrs: 72(474.362.2)(091)/ E 35

"EuroBastket2017" Stambulā: 12 dienas Latvijas priekam. Rīga: Jumava, [2017] 56 lpp.
Šifrs: 796.323.2(4)/ E 60

Filosofiskā antropoloģija: rakstu krājums. 2. Sējums. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 294 lpp.
Šifrs: 141.319.8(082)/ F 56

Gatavots bez cukura. Rīga: Avots, [2006]. 252 lpp.
Šifrs: 641.56(083.12)/ G 79

Īvāns, D. Garaspēka zemes atgūšana. Rīga: Tautas frontes muzejs, 2013. 231 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1987/1991"/ I-12

Ivbulis, V. Uz kurieni, literatūras teorija?. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla "Humanities and Social Sciences. Latvia" fonds: Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte: Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, 1995. 286 lpp.
Šifrs: 82.0(075.8)/ I-20

Kartupeļu ēdieni. [Rīga]: Jāņa Rozes apgāds, 2013. 208 lpp.
Šifrs: 641.55:633.49(083.12)/ K 69

Katrai ēdienreizei cita ēdienkarte: 100 000 000 variācijas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013.
Šifrs: 641.55(083.12)/ K 83

Kohoiskis, S. Vēdiskā mācība par pieciem dharmas tipiem: kā labāk izprast savus dzīves uzdevumus. [Rīga]: Lietusdārzs, 2016. 352 lpp.
Šifrs: 233-423.7(035)/ K 15

Kraukle, I. Latvijas hokeja pavasaris. [Rīga]: Latvijas Hokeja federācija, 2006. 384 lpp.
Šifrs: 796.966(474.3)(091)/ J 81

Latvija: zeme, daba, tauta, valsts. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2018. 751 lpp.
Šifrs: 913(474.3)/ L 80

Lisenkova, I. Kā kļūt par labu sargsuni: pētnieciskās žurnālistikas instrumenti. [Rīga]: Delna, sabiedrība par atklātību, 2004. 48 lpp.
Šifrs: 070(474.3)/ P-06

Melderis, J. "6000 latviešu virsnieku likteņi Otrā pasaules kara gados". Rīga: Latviešu virsnieku apvienība, 2015. 572 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1940/1945"(092)/ M 37

Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta Grauds, 2003-2015. 2 sēj.
Šifrs: 630(031)/ M 98

Muzeoloģijas terminu vārdnīca. Rīga: Latvijas Muzeju asociācija, 1997. 183 lpp.
Šifrs: 069(038)/ M 91

Ņikonovs, А. Civilizācijas nākotne: globālā sasilšana vai jauna leduslaikmeta tuvošanās?. [Rīga]: Avots, 2009. 350 lpp.
Šifrs: 551.58/ N 79

Plēpis, O. Gatavots bez sāls. Rīga: Avots, 2008. 166 lpp.
Šifrs: 641.56(083.12)/ P 45

Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2016. [Rīga]: Rīgas Fotogrāfijas biennāle, 2016. 127 lpp.
Šifrs: 72.04/ R 48

Rokasbumba Latvijā: 1958-2008. Rīga: Valters un Rapa, 2008. 213 lpp.
Šifrs: 796.322(474.3)(091)/ R 34

Siliņš, U. Āderu krusti: divpadsmit jaunas atziņas. Rīga: Veranda, [2017]. 85 lpp.
Šifrs: 133/ S 47

Sitskorna, M. Prāta kaislības: kāpēc netikumi ir tik vilinoši. [Rīga]: Lietusdārzs, [2017]. 159 lpp.
Šifrs: 159.91/ S 88

Veismans, A. Pasaule bez mums: cik daudz laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem?. Rīga: Avots, 2011. 415 lpp.
Šifrs: 502.11/ V 26

Alterman, E. What Liberal Media?: the Truth About Bias and the News. New York: Basic Books, 2004. 357 p.
Šifrs: 070/ A 85

Biannual International Conference on Organic Synthesis. Balticum Organicum Syntheticum: program and abstracts: 3-6 July 2016 Riga, Latvia. [Rīga]: [Latvian Institute of Organic Synthesis], [2016]. 193 p.
Šifrs: 547.057(062)/ B 40

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 1, Attachment. London: Pimlico, 1997. 425 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 2, Separation: Anxiety and Anger. London: Pimlico, 1998. 503 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Bowlby, J. Attachment and Loss. Volume 3, Loss: Sadness and Depression. London: Pimlico, 1998. 472 p.
Šifrs: 159.922/ B 95

Faber, B. D. Community action and organizational change: image, narrative, identity. Carbondale, IL; Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2002. 219 p.
Šifrs: 005.332.3/ F 04

Longman language activator: the world's first production dictionary. Harlow (Essex): Longman, 1993. 1632 p.
Šifrs: 811.111`374.8-022.214/ L 38

The pocket Oxford-Duden German dictionary: English-German: German-English: [over 70.000 words and phrases]. Oxford: Oxford University Press, 1995. 800 p.
Šifrs: 811.111`374.8-022.215=112.2/ P-03

Thommes, D. Menschen im Beruf. Medizin: Deutsch als Fremdsprache: B2/C1: [Kursbuch mit MP3-CD]. München: Hueber Verlag, 2016. 152 p.
Šifrs: 811.112.2`276.6:61(07)/ T 60

Zeldin, T. The Hidden Pleasures of Life: a New Way of Remembering the Past and Imagining the Future. London: MacLehose Press, 2016. 429 p.
Šifrs: 141.319.8/ Z 37

Zeldin, T. An Intimate History of Humanity. New York: Harper Perennial, 1996. 488 p.
Šifrs: 141.319.8/ Z 37

Aprīlis 2018

Bolšaitis, P. Latvijas klusie varoņi. Rīga: Vesta-LK, 2017. 198 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"1939/1945"(092)/ B 38

Ēdam zupas: garšīgas receptes, krāsainas ilustrācijas, informācija par ēdiena uzturvērtību. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2014. 224 lpp.
Šifrs: 641.827(083.12)/ E-01

Eriksons, E. H. Identitāte: jaunība un krīze. Rīga: Jumava, 1998. 271 lpp.
Šifrs: 159.923.2/ E 41

Finanšu grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 326 lpp.
Šifrs: 657.41/.45(07)/ F 61

Gadamers, H. G. Patiesība un metode: filosofiskas hermeneitikas pamatiezīmes. Rīga: Jumava, 1999. 508 lpp.
Šifrs: 14/ G-06

Grostiņš, N. Atvērtais laiks. Rīga: Nākotnes institūts, 2012. 223 lpp.
Šifrs: 821.174-311.9/ G 74

Īsa rokasgrāmata žurnālistiem: Praktizējošiem žurnālistiem Baltijas un citās jaunajās demokrātijas valstīs sast. praktizējošie ASV un Eiropas žurnālisti. Washington: International Research & Exchanges Board, 1995. 74 lpp.
Šifrs: 070(035)/ I-01

Janitēna, Z. Ievads dokumentu pārvaldībā: lietvežiem un visiem, kas ikdienā strādā ar dokumentiem. Rīga: Lietišķais informācijas dienests, 2017. 240 lpp.
Šifrs: 005.92/ J 53

Jēkabsons, Ē. Neatkarības kara stāsti, 1918-1920. Rīga: Lauku Avīze, 2017. 494 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ J 30

Kazuša, I. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam: mācību līdzeklis.Rīga: RSU, 2017. 176 lpp.
Šifrs: 54(075.8)/ K 98

Klauss, A. Uzņēmējdarbība: lekciju materiāli. Ventspils: Ventspils augstskola, 1998. 215 lpp.
Šifrs: 658(075.8)/ K 22

Lapinska, I. Identitāte un citādība. Rīga: FSI, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. 445 lpp.
Šifrs: 14(474.3)(081)/ L 59

Leina, R. Maltīte no 5 produktiem: vairāk nekā 140 lielisku recepšu. [Rīga]: Jāņa Rozes apgāds, 2012. 320 lpp.
Šifrs: 641.55(083.12)/ L 33

LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: Madris, 2016. 191 lpp.
Šifrs: 658.562/ L-01

Mārtinsone, K. Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Rīga: Rīgas Stradiņa Universitāte, 2017. 119 lpp.
Šifrs: 159.9:378(474.3)(091)/ P 44

Ouržednīks, P. Europeana: īsa divdesmitā gadsimta vēsture. Rīga: Pētergailis, 2015. 134 lpp.
Šifrs: 94(4)/ O-69

Rabičevs, L. Karš visu norakstīs: 31. armijas virsnieka sakarnieka atmiņas: 1941-1945. Rīga: Lauku Avīze, 2017. 239 lpp.
Šifrs: 94(47+57)(093.3)/ R-04

Rotčailds, J. Valstis Viduseiropas austrumos starp diviem pasaules kariem. [Rīga]: Zvaigzne ABC, 1999. 475 lpp.
Šifrs: 94(4)"1918/1939"/ R 72

Rubenis, A. Dzīve un kultūra Eiropā Renesanses un Reformācijas laikmetā: palīglīdzeklis skolotājiem. [Rīga]: Zvaigzne ABC, [1995]. 213 lpp.
Šifrs: 930.85(4)(072)/ R-03

Strods, H. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956. Rīga: Preses nams, 1996-2003. 3 sēj.
Šifrs: 94(474.3)(093)/ S 79

Šneps, M. Latviešu strēlnieki: Rīgas revolūcija 1917. [Rīga]: Sava grāmata, [2017]. 291 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"18/19"/ Š 31

Teilors, A. Dž. P. Habsburgu monarhija, 1809-1918: Austrijas impērijas un Austroungārijas vēsture. Rīga: Alberts XII, 1999. 288 lpp.
Šifrs: 94(436)"18/19"/ T 16

Vaivods, J. Vanagu vēstures lappuses. Rīga: Jumava, [2017] 335 lpp.
Šifrs: 94(474.387)/ V 18

Vasks, A. Latvijas aizvēsture: 8500.g. pr. Kr.-1200.g. pēc Kr.: eksperimentāls metodisks līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997]. 224 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(075.4)/ V 80

Vērotājs un sabiedrība: fenomenoloģiski risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 252 lpp.
Šifrs: 165.62(082)/ V 66

Vienotība un atšķirība: Johana Gotfrīda Herdera filozofija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017. 452 lpp.
Šifrs: 14(430)(092)/ V 23

Vītols, V. Pārdomas par Krieviju. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 176 lpp.
Šifrs: 94(470+571)/ V 88

Ashton, M. C. Individual Differences and Personality. London; San Diego, CA; Cambridge, MA ;Kidlington, Oxford: Academic Press is an imprint of Elsevier Ltd, [2018] 386 p.
Šifrs: 159.923/ A 40

Bordwell, D. Film Art: an Introduction. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2017. 525 p.
Šifrs: 791(07)/ B 66

Bordwell, D. The way Hollywood tells it: story and style in modern movies. Berkeley: University of California Press, 2006. 298 p.
Šifrs: 791(73)(091)/ B 66

Cremades, A. The Art of Startup Fundraising: pitching investors, negotiating the deal, and everything else entrepreneurs need to know. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., [2016].204 p.
Šifrs: 658.1/ C 36

Draper, W. H.The Startup Game: Inside the Partnership Between Venture Capitalists and Entrepreneurs. New York: St. Martin's Griffin, 2012. 261 p.
Šifrs: 658(73)(092)/ D 13

Inspire and be Inspired - a Sample of Research on Supervision and Coaching in Europe: the collected articles of the 1st ANSE Research Conference on Supervision and Coaching, 24.-25. April 2015, Budapest, organized by ANSE, KRE, MSZCT, DGSv. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary; L'Harmattan Publishing; Paris: Éditions L'Harmattan, 2017. 236 p.
Šifrs: 005.584/ I-66

Kidder, D. S. The Startup Playbook: Secrets of the Fastest-Growing Startups from their Founding Entrepreneurs. San Francisco: Chronicle Books, 2013. 291 p.
Šifrs: 658/ K-04

Raynor, J. Startup Stories: Lessons Learned from a Startup's Launch, Grind, and Growth. [Izgatavošanas vieta nav zināma]: [CreateSpace Independent Publishing Platform?], [2014] 117 p.
Šifrs: 658/ R 96

Ries, E. The lean startup: how constant innovation creates radically successful businesses. London; New York: Portfolio Penguin, 2011. 324 p.
Šifrs: 658/ R 42

Thiel, P. A. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. New York: Crown Business, 2014. 218 p.
Šifrs: 658/ T 44

Marts 2018

Andersens, Ē. S. Ietērp vārdos savu pasauli. Rīga: Garā Pupa, 1995. 88 lpp.
Šifrs: 808(072)/ A 13

Barovs, P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
Šifrs: 005.511/ B 69

Bēkons, F. Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne, 1989. 314 lpp.
Šifrs: 1(091)(410) / B 20

Daliba, I. Kā rekrutēt veiksmīgāk: personāla atlases mārketings: LinkedIn, Facebook un tīklošanas priekšrocības kandidātu uzrunāšanā. Rīga: Mansards, 2017. 158 lpp.
Šifrs: 005.95/ D 25

Didro, D. Ramo brāļadēls. Rīga: Zvaigzne, 1988. 165 lpp.
Šifrs: 1(44)(092)/ D 18

Efektīva komunikācija: [rakstu krājums]. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2007. 184 lpp.
Šifrs: 005.57/ E-05

Freiberga, E. Starp reālo un imagināro. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016. 407 lpp.
Šifrs: 14(081.2)/ F 41

Hemēns-Antila, J. Islāma rokasgrāmata. [Rīga]: Neputns, 2017. 280 lpp.
Šifrs: 28(035)/ H 45

Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2007. 276 lpp.
Šifrs: 658.589(035)/ I-60

Jaunzems, A. J. A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum. Ventspils: Ventspils Augstskola, [2017] 226 lpp.
Šifrs: 28(035)/ J 93

Kurovs, J. Social Responsibility of Business: theory and practice. Warsaw: Motor Transport Institute, 2017. 300 p.
Šifrs: 658/ K 75

Lielais brālis tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras: starptautiskās zinātniskās konferences "Lielais Brālis Tevi vēro: VDK un tās piesegstruktūras", 2016. gada 11., 12. un 13. augustā Rīgā, ziņojumi. Otrā daļa. Rīga: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisija, 2017. 1051 lpp.
Šifrs: 94(474.3)"19"(062)/ L 22

Menedžeris: pasaules pieredzes apkopojums vadītāju uzvedības, darbības motivācijas un organizācijas jomā. [Rīga]: A/s "Lats", [1990]. 160 lpp.
Šifrs: 005/ M 50

Mūks, R. Reliģija un misticisms. Rīga: Cīrulis, 1994. 149 lpp.
Šifrs: 2/ M 19

Neiburgs, U. Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945). Rīga: Mansards, 2017. 451 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ N 20

Pērkone, I. Latvijas pirmās filmas. Rīga: Mansards, 2016. 200 lpp.
Šifrs: 791.2(474.3)(091)/ P 57

Psiholoģiskie testi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997]. 127 lpp.
Šifrs: 159.9.072/ P 44

Rietuma, D. Personības, parādības personīgi . Rīga: Dienas Grāmata, 2009. 303 lpp.
Šifrs: 791.635(047.53)/ R 45

Sīgels, Ē. S. Ernst & Young Biznesa plāna ceļvedis. Rīga: Pētergailis, 1994. 189 lpp.
Šifrs: 005.511/ S 32

Staģis, A. Latvijas vieglatlētikas vēsture: 1944-1991. Rīga: Jumava, [2017] 693 lpp.
Šifrs: 796.42(474.3)(091)/ S-06

Steigens, A. L. Nākotne sākas šodien: ceļā uz ilgtspējīgu attīstību. Rīga: Nordik, 1999. 223 lpp.
Šifrs: 502/504/ S 26

Tomaševskis, J. Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture. Rīga: Jumava, [2017]. 192 lpp
Šifrs: 94(474.3)"1914/1918"/ T 35

Trūps, H. Katoļu Baznīcas vēsture. Rīga: Avots, 1992. 343 lpp.
Šifrs: 272(091)/ T 90

Vakerneidžels, M. Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums: kā samazināt cilvēka ietekmi uz zemeslodi. Rīga: Norden AB, 2000. 193 lpp.
Šifrs: 502/504/ V 21

Vēstures vadoņi: cilvēki, kuri izmainīja pasaules vēsturi. Rīga: Aģentūra Lilita, 2014. 159 lpp.
Šifrs: 94(100)(092)/ V 87

Baade, K. Business Result: Advanced. Student's book. Oxford: Oxford University Press, 2009. 167 p.
Šifrs: 811.111:658(076)/ B-001

Carr, A. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology: a contextual approach. London; New York: Routledge, 2016.1043 p.
Šifrs: 159.97-053.2/.6(035)/ C 67

Clow, K. E. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. 454 p.
Šifrs: 659.1(07)/ C 95

Colman A. M. A dictionary of psychology. Oxford: Oxford University Press, 2006. 861 p.
Šifrs: 159.9(038)/ C 27

Dunn, W. L. Understanding Human Development . Boston: Pearson, 2013. 605 p.
Šifrs: 159.22(07)/ D 63

Popper, K. R. The logic of scientific discovery. London; New York: Routledge, 2002. 513 p.
Šifrs: 001:1/ P 59

Taylor, S. Model business letters, e-mails & other business documents. Pauna. Rīga: Zvaigzne ABC, [2006]. 496 p.
Šifrs: 005.912:82-86/ T 97

Trevino, L. K. Managing business ethics: straight talk about how to do it right. Hoboken, NJ: Wiley, 2007. 407 p.
Šifrs: 174:658/ T 45

Walker, I. Research Methods and Statistics. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. 258 p.
Šifrs: 159.9.07/ W 38

Young, H. D. Sears and Zemansky's University Physics: with modern physics. Harlow: Pearson, 2016. 1598 p.
Šifrs: 53(075.8)/ Y 91

Februāris 2018

Boge, I. Angļu valoda fizioterapijā. = English for Sport Physiotherapists: mācību līdzeklis LSPA fizioterapijas studentiem. Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2015. 83 lpp.
Šifrs: 811.111`276.6:615.8(075.8)/ B 19

Dalailama, Grāmata par prieku. Rīga: Avots, 2017. 354 lpp.
Šifrs: 17.023.34/ D 22

Guļevska, L. Tikai dziesma nenosalst...: "Mikrofons" - Latvijas fenomens. Rīga: Latvijas Mediji, [2017]. 303 lpp.
Šifrs: 78.092(474.3)(091)/ G 57

Krūzs, K. Materiālu ekonomika: mācību līdzeklis. Rīga: SIA "Petrovskis un Ko", 2005. 163 lpp.
Šifrs: 658.513.2(075.8)/ K 96

Lībieši 44 atbildēs. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2011. [22] lpp.
Šifrs: 94(474.3)(=511.114)/ L 93

Mēness, daba, cilvēki: mēness fāzes un darbi mājās un dārzā, veiksme, nauda, attiecības. Rīga: Avots, 2016. 179 lpp.
Šifrs: 133.52/ M 50

Naumanis, N. Kultūrnieze. Rīga: Dienas Grāmata, 2009. 280 lpp.
Šifrs: 008(474.3)/ N 86

Rislakki, J. Maldināšana: Latvijas gadījums. Rīga: Jumava, 2009 285 lpp.
Šifrs: 94(474.3)/ R 77

Spolskis, B. Valodas pārvaldība. [Rīga]: Zinātne, 2011. 335 lpp.
Šifrs: 81`272/ S 75

Starptautiskās jauno lingvistu konferences "Via scientiarum" rakstu krājums. Ventspils: Ventspils Augstskola; Liepāja: Liepājas Universitāte, 2012.
Šifrs: 81(062)/ S 16

Stradiņš, J. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. Rīga: Zinātne, 1982. 395 lpp.
Šifrs: 001(474.3)(091)/ S 63

Vedins, I. Zinātne un patiesība. [Rīga]: Avots, [2008]. 702 lpp.
Šifrs: 16/ V 10

Veselības horoskopi: astroloģijas un medicīniskās astroloģijas ieteikumi. Rīga: Avots, 2011 183 lpp.
Šifrs: 133.52:61/ V 80

Appleby, R. Business Result: Advanced. Teacher's book. Oxford: Oxford University Press, 2009. 135 p.
Šifrs: 811.111:658(07)/ A 65

Carroll, K. C. Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology. New York [etc.]: McGraw-Hill Medical, 2013. 864 p.
Šifrs: 579.61(07)/ C 68

Collins, S. Neuroscience for Learning and Development: how to apply neuroscience and psychology for improved learning and training. London: KoganPage, 2016. 232 p.
Šifrs: 159.95/ C 25

Freedman, B. Environmental science: a Canadian perspective. Toronto: Pearson/Prentice Hall, 2004. 652 p.
Šifrs: 502/504(71)/ F 39

The Herbarium Handbook. Kew: Royal Botanic Gardens, 2013. 334 p.
Šifrs: 58(035)/ H 62

Hicks, W. Writing for Journalists. London; New York: Routledge, 2016. 200 p.
Šifrs: 070/ H-03

Publication manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. 272 p.
Šifrs: 001.81:159.9(035)/ P-03

Rudestam, K. E. Surviving Your Dissertation: a Comprehensive Guide to Content and Process. Thousand Oaks, California: Sage Publication, 2015. 362 p.
Šifrs: 001.81/ R 14

Technique and Application in Dental Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 456 p.
Šifrs: 572.77/ T 13

Janvāris 2018

Āboltiņa, B. Rokasgrāmata matemātikā: vecāko klašu skolēniem un studentiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 320 lpp.
Šifrs: 51(035)/ A 66

Allens, D. Mērķa sasniegšana: [māksla panākt produktivitāti bez stresa]. [Jelgava]: Zoldnera izdevniecība, 2017. 252 lpp.
Šifrs: 005.336.1/ A 54

Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē = Phenomenology worldwide: kolektīva monogrāfija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 321 lpp.
Šifrs: 165.62(082)/ F 58

Freids, Z. Viņpus tīksmes principa. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 109 lpp.
Šifrs: 159.964.26/ F 41

Grava, E. Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija. [Latvija]: Universal universe, 2017. 126 lpp.
Šifrs: 641.5(091)/ G 28

Grīnfelde, M. Neredzamā pieredze: Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 329 lpp.
Šifrs: 165.62(44)(092)/ G 60

Harna, A. Emociju kārtis: izprotot noskaņojumu un emocijas, var gūt skaidrību, pašpārliecinātību un labsajūtu. [Rīga]: Zvaigzne ABC, [2017]
Šifrs: 159.942.4/ H 57

Hoknijs, D. Attēlu vēsture: no alas līdz datora ekrānam. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2017] 360 lpp.
Šifrs: 7.03/ H 19

Ivbulis, V. No indiešu civilizācijas vēstures: kā radusies mūsdienu Indija. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 496 lpp., 16 lpp.
Šifrs: 930.85(540)/ I-20

Kerols, H. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo!. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 128 lpp
Šifrs: 77(035)/ K 75

Kureši, N. Pretrunīgais islāms: Korāna un Bībeles patiesības mūsdienu pasaulē: jautājumi, atbildes un skaidrojumi. [Rīga]: Lietusdārzs, 2017. 190 lpp.
Šifrs: 28/ K 68

Moldvēra, A. Kafijas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 224 lpp.
Šifrs: 641.87:663.93/ M 16

Mūzikas noslēpumi: rakstu krājums. Rīga: Sol Vita, [2016]. 95 lpp.
Šifrs: 159.98:78/ M 97

Ordine, N. Nelietderīgā lietderīgums: manifests. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.
Šifrs: 14(450)/ O-20

Ozola, E. Trīsdesmit rituāli veselībai, labklājībai un veiksmei. Rīga: J.L.V., 2017. 112 lpp.
Šifrs: 133/ O-63

Ozola, E. Izskats - personības spogulis. Rīga: Jumava, 2017. 174 lpp.
Šifrs: 159.925/ O-63

Petersdorfs, V. Domāšanas kļūdas, kas maksā naudu: no dāvanu iegādes līdz nodokļiem - profesionāļu padomi. Rīga: Jumava, 2016. 222 lpp.
Šifrs: 658.8/ P 77

Rubenis, A. Baroks un klasicisms: laikmeta teorētiķu un mākslinieku redzējums. Rīga: Autorizdevums, 2017. 232 lpp.
Šifrs: 7.03/ R-03

Rubenis, A. Mākslas vēstures priekšvēsture. Rīga: Autorizdevums, 2017. 200 lpp.
Šifrs: 7.03/ R-03

Sīgels, D. J. Prāts: cilvēka būtības meklējumos. Rīga: Jumava, [2017]. 374 lpp
Šifrs: 159.922/ S 32

Smits, R. Mākslinieka rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, [2007]. 384 lpp.
Šifrs: 7.02(035)/ S 57

Solovjova, J. Peldēšana. [Rīga]: Latvijas Sporta federāciju padome: DUE, 2017. 141 lpp.
Šifrs: 797.21/ S 42

Sprice, R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana: process, metodes, lietojums . Rīga: [izdevējs nav zināms], 2005. 153 lpp.
Šifrs: 004.413/ S 90

Valodas situācija Latvijā: 2004-2010. [Rīga]: Latviešu valodas aģentūra, 2011. 224 lpp.
Šifrs: 81`272(474.3)/ V 39

Vēgners, U. Tagad. Laika pieredzes filozofija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 238 lpp.
Šifrs: 165.62(430)(092)/ V 14

Vikings, M. Mazā hygge grāmata: labsajūta dāņu gaumē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017] 288 lpp.
Šifrs: 17.023.34/ V 38

Becker, L. M. Writing successful reports and dissertations. Los Angeles: Sage, 2015. 192 p.
Šifrs: 001.81/ B-05

Boyer, P. S. Promises to keep: the United States since World War II. Boston; New York: Houghton Mifflin, 1999. 533 p.
Šifrs: 94(73)/ B 97

Bradshaw, P. The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age. London; New York: Routledge, 2018. 358 p.
Šifrs: 070:004.738.5(035)/ B-03

Briggs, M. JournalismNext: a Practical Guide to Digital Reporting and Publishing. Los Angeles [etc.]: Sage ; CQ Press, 2016. 343 p.
Šifrs: 070:004/ B 52

Gillibrand, R. Developmental Psychology. Harlow, England: Pearson, 2016. 623 p.
Šifrs: 159.922(07)/ G 45

Herzog, D. Data Literacy: a user's guide. Los Angeles: SAGE, [2016]. 205 p.
Šifrs: 001.103/ H 82

Howard, M. War in European History. New York, NY: Oxford University Press, 2009. 171 p.
Šifrs: 94(4)/ H 93

Levine, L. E. Child Development from Infancy to Adolescence: an Active Learning Approach. Thousand Oaks, California: SAGE, [2016].718 p.
Šifrs: 159.922.7(07)/ L 91

Osborne, G. Strategic Communications: Insights from the Commercial Sector: report. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2017. 61 p.
Šifrs: 005.57/ O-07

Sigelman, C. Life-span Human Development. Stamford, CT: Cengage Learning, [2015].742 p.
Šifrs: 159.922(07)/ S 32