Pārlekt uz galveno saturu

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Stipendijas mērķis ir sekmēt ārvalstu viesdocētāju starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju Rīgas Stradiņa universitātē, tā paaugstinot universitātes konkurētspēju un sekmējot tiekšanos uz izcilību.

Mērķstipendijas nolūks ir paaugstināt ārvalstu viesdocētāju skaitu Rīgas Stradiņa universitātē. Stipendijas laikā var tikt ietvertas lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, studiju kursam nepieciešamo materiālu izstrāde u. c. Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija starptautiskās pieredzes integrēšanai nodrošina finansiālu atbalstu RSU studiju programmu pilnveidei, sniedzot iespēju intensificēt starptautiskās pieredzes apmaiņu studiju procesā. Mērķstipendijas īstenošana un pieteikšanās stipendijai notiek saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru. Pieteikšanās uz stipendiju tiek organizēta divas reizes akadēmiskajā gadā. Dekāniem, katedru, studiju programmu un studiju kursu vadītājiem izsludinātās pieteikšanās laika posmā ir iespēja pieteikt vizīti tiem ārvalstu viesdocētājiem, kuru iesaiste studiju procesā plānota nākamā akadēmiskā gada semestrī. Pieteikšanās termiņš publiski tiek izsludināts RSU iekšējos komunikācijas kanālos. Piešķirtais finansējums izmantojams kā papildu resurss akadēmisko struktūrvienību gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem viesdocētāju piesaistei. Viesdocētājus akadēmiskajam darbam RSU var piesaistīt uz laika posmu no viena līdz četriem mēnešiem. Mērķstipendija vieslektoru uzņemšanai ir 1000 EUR, kas tiek veikta vienreizējā maksājumā.

Informācija par pieteikšanos mērķstipendijām sekos! 

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar mērķstipendijas nolikumu (latviešu vai angļu valodā; skat. zemāk), kas regulē stipendijas piešķiršanas kārtību, un iesniedzamo dokumentu sarakstu:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapu aizpilda viespasniedzēja uzņemošā akadēmiskā struktūra, viespasniedzējs to paraksta pēc ierašanās RSU);
  • individuālais īstenošanas plāns;
  • pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu;
  • citi dokumenti, kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem).

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv