Pārlekt uz galveno saturu

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Stipendijas mērķis ir sekmēt ārvalstu viespasniedzēju starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju Rīgas Stradiņa universitātē, tā paaugstinot universitātes konkurētspēju un sekmējot tiekšanos uz izcilību.

Mērķstipendijas nolūks ir paaugstināt ārvalstu viespasniedzēju skaitu Rīgas Stradiņa universitātē. Stipendijas laikā var tikt ietvertas lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, studiju kursam nepieciešamo materiālu izstrāde u. c. Borisa un Ināras Teterevu fonda starptautiskās pieredzes integrēšanas mērķstipendijas paredzētas veselības aprūpes virziena studiju programmās un tajās docējošā akadēmiskā personāla kompetences pilnveidei. Mērķstipendijas realizēšana un pieteikšanās stipendijai notiek saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru. Pieteikšanās uz stipendiju tiek organizēta divas reizes akadēmiskā gadā. Dekāniem, katedras vadītājiem, studiju programmas vadītajiem ir iespēja pieteikt ārzemju viespasniedzējus izsludinātā pieteikšanās laika periodā, kurus paredzēts piesaistīt nākamā akadēmiskā gada semestrī. Pieteikšanās termiņš publiski tiek izsludināts RSU vietnē, e-studijās un Dekānu padomē. Piešķirtais finansējums izmantojams kā papildu resurss akadēmisko struktūrvienību gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem vieslektoru piesaistei. Viespasniedzējus akadēmiskajam darbam RSU var piesaistīt uz laika periodu no viena līdz četriem mēnešiem. Mērķstipendija vieslektoru uzņemšanai ir 1000 EUR, kas tiek veikta vienreizējā maksājumā.

Pieteikšanās stipendijai ir atvērta līdz 2020. gada 31. janvārim

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar mērķstipendijas nolikumu (latviešu vai angļu valodā; skat. zemāk), kas regulē stipendijas piešķiršanas kārtību, un iesniedzamo dokumentu sarakstu:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (veidlapu aizpilda viespasniedzēja uzņemošā akadēmiskā struktūra, viespasniedzējs to paraksta pēc ierašanās RSU);
  • individuālais īstenošanas plāns;
  • pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu;
  • citi dokumenti, kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem).

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv