Skip to main content

Media Language

Study Course Description

Course Description Statuss:Approved
Course Description Version:3.00
Study Course Accepted:26.10.2020
Study Course Information
Course Code:KSK_162LQF level:Level 6
Credit Points:2.00ECTS:3.00
Branch of Science:Communication SciencesTarget Audience:Communication Science
Study Course Supervisor
Course Supervisor:Dite Liepa
Study Course Implementer
Structural Unit:Faculty of Communication
The Head of Structural Unit:Anda Rožukalne
Contacts:Riga, Dzirciema Street 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Study Course Planning
Full-Time - Semester No.1
Lectures (count)6Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures12
Classes (count)6Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes12
Total Contact Hours24
Part-Time - Semester No.1
Lectures (count)5Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures10
Classes (count)3Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes6
Total Contact Hours16
Study course description
Preliminary Knowledge:
Centralised examination in Latvian passed when graduating from the secondary school.
Objective:
To characterise the Latvian media language in the period of restoration and strengthening of independence of the state by objectively analysing the changes in the language from the sociolinguistic point of view.
Topic Layout (Full-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1Introduction to the study course content.Lectures1.00auditorium
2Link of media language to ideological and political processes in the years of restoration of state independence and twenty years after restoration of independence. Sociolinguistic characteristics of changes in components of a publicist language style.Lectures5.00auditorium
3To analyse stylistic potencies of individual lexemes, prestige of word and aesthetic norm, and the attitude towards codified norms in general as a historically variable category under the effect of the context and the situation. To analyse situational and ideologically social conditions of language use by studying localisation of expressions in the media language.Classes6.00auditorium
Topic Layout (Part-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1Introduction to the study course content.Lectures1.00auditorium
2Link of media language to ideological and political processes in the years of restoration of state independence and twenty years after restoration of independence. Sociolinguistic characteristics of changes in components of a publicist language style.Lectures4.00auditorium
3To analyse stylistic potencies of individual lexemes, prestige of word and aesthetic norm, and the attitude towards codified norms in general as a historically variable category under the effect of the context and the situation. To analyse situational and ideologically social conditions of language use by studying localisation of expressions in the media language.Classes3.00auditorium
Assessment
Unaided Work:
Use of knowledge obtained at lectures and seminars in practical language use, by creating stories and writing own publications.
Assessment Criteria:
• participation in lectures and seminars, • independent works: written evaluation of publication language of other journalists, • creative works: writing of own publications, presentation of a story created by RSU radio.
Final Examination (Full-Time):Exam
Final Examination (Part-Time):Exam
Learning Outcomes
Knowledge:• to characterise modern media development processes and their driving forces; • to analyse the link of language to ideological and political processes; • to understand peculiarities and styles of the publicist style on the basis of the Latvian media language; • to find one’s way around situational and social rules of language use.
Skills:• to use Latvian in accordance with media formats; • to understand the deepest regularities in language use in media and in the public environment; • to evaluate and analyse media language quality; • to use language corresponding to specific media genres in own creative work; • to use different layers of language in creating different content.
Competencies:• to evaluate real media language using information for the creation of own professional texts; • sense of responsibility for the written text (word), its suitability and compliance, as well as possible reaction to it; • critical and self-critical attitude to the media language used in practice, its manifestations (styles and their suitability in a situational context); • responsible, knowledge-based language use in accordance with media format.
Bibliography
No.Reference
Required Reading
1Druviete, I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. Rīga : 1998
2Druviete, I. Skatījums. Valoda, sabiedrība politika. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2010.
3Fāters, H. Ievads valodniecībā. Rīga : Zinātne 2010.
4Koluža, R. Kas meklē, tas atrod. Latviešu valodas rokasgrāmata. Lielvārde: Lielvārds 2007.
5Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga : Avots 2002.
6Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : LVA 2012.
7Liepa, D. Latvijas preses valoda. Rīga : LU Latviešu valodas institūts 2011.
8Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne 1995.
9Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : 1999 (atkārtoti arī 2002., 2005.)
10Skujiņa V., Krūmiņa, V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : Valsts kanceleja 2002 (pieejama elektroniski)
11Strelēvica-Ošiņa, D. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? Rīga : Latviešu valodas institūts 2011.
12Valsts valodas komisijas raksti: Latviešu valoda – robežu paplašināšana (1. sējums, 2005), Valodas kvalitāte (2. sējums, 2006), Latviešu valoda – pastāvīgā un mainīgā (3. sējums, 2007).
Additional Reading
1Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga : 2005. (kursadarbu u.c. zinātnisku darbu noformēšanai)
2Baldunčiks, J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga : 1989.
3Džozefs, Dž. Ē. Valoda un politika. Rīga : Zinātne 2008.
4Ernstsone, V., Tidriķe, L. Jauniešu valoda. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2006.
5Hirša, Dz. Plašsaziņas līdzekļi par latviešu valodu. Rīga : LU LVI 2007.
6Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : 1997.
7Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. Šauļu Universitāte 2006.
8Nītiņa, D. Moderna cilvēka valoda. Rīga : 2004.
9Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. R., 2002.
10Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2009.
11Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga : Turība 2011.
12Spolskis B. Valodas pārvaldība. Rīga : Latviešu valodas aģentūra 2011.
13Skujiņa, V. Latviešu valoda lietiškajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998 (atkārtoti arī vēlāk)
14Linguistica Lettica. Rīga: LU LVI (krājums iznāk katru gadu kopš 1998.gada)
15Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra (iznāk kopš 2005.gada)
16Vārds un tā pētīšanas aspekti. LiepU zinātnisko rakstu krājums (katru gadu kopš 1996.)
17Valoda dažādu kultūru kontekstā. DU zinātnisko rakstu krājums (katru gadu kopš 2000.)
Other Information Sources
1elektroniskās vārdnīcas (www. tezaurs.lv), akadēmiskā termindatubāze (http://termini.lza.lv/term.php), letonika (http://www.letonika.lv/);
2Valsts valodas centra un Latviešu valodas aģnetūras mājaslapa;
3vārdnīcas