Skip to main content

Work experience

2005 - Present

visiting professor

Latvian Academy of Culture

1999 - Present

Associate Professor

Faculty of Communication, Department of Sociology and Psychology

1990 - 2012

Leading researcher

Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

1975 - 1990

Researcher

ZRA "Silava" Institute of Forestry Problems

Education and training

1992 - 2010

Dr.sc.soc., nostrification of PhD

Latvian Academy of Sciences, United Habilitation and Promotion Council

1987 - 2006

PhD, title "Social aspects of recreation in nature of urban population in Latvia", supervisor Dr.hab.phil. O.N.Janicky

Institute of Sociological Research

1970 - 1975

Teacher of philosophy and social science, sociologist

The University of Latvia

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2012. "Preparation of scientific articles for publication in peer-reviewed journals" (5 hours) RSU Faculty of Continuing Education.

2005. Seminar "Methods and strategies for bridging the gap between science and public health practice".

2003.-2004. Professional development program of the Central European university teachers "Teaching and learning in the context of the Bologna Process" (60 hours).

2003. "Data processing using SPSS", PHARE project

Field of research

  • ​Youth sociology
  • Social inequality, poverty, social exclusion

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Social Process Analysis and Management

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Social Process Analysis and Management​

Classical Sociological Theories

Contemporary social theories I

Contemporary social theories II

Contemporary Sociological Theory

Qualitative Research Methods

Social Inequality and Stratification

Social Stratification

Social Theories

Sociology

Sociology of Aging

Sociology of Youth

Theories of Information Society

Trends and Challenges of the Contemporary Society

Lectured study course

Contemporary Sociological Theory

General sociology I

General sociology II

Globalization and Human Development

Introduction to Sociology

Media Audience

Qualitative research methods

Social Inequality and Stratification

Social Theories

Sociology

Sociology of Aging

Sociology of Youth

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 8

Master's theses: 7


Reviewed:

doctoral theses: 10

Master's theses: 6

Projects

Leading Researcher (Projects), Research Department, Project "Development of on Values and Trust-Based, Inclusive and Cohesive Europe with Help of Social Investments" (Re-InVEST) No 649447

Leading Researcher, ​National Research Programme 5.2. EKOSOC - LV, project "Reflection of values and action models of social and economic change".

Memberships

International Sociological Association

European Sociological Association​

Latvian Sociological Association​

Publications

Research articles​​

Lāce, Taņa. Vai ekonomiskā krīze veicinājusi sabiedrības saliedētību? : [par Rīgas Stradiņa universitātes veikto pētījumu] / T.Lāce, R.Rungule // Logs. - Nr.11/12 (2015, dec.), 61.-63.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociāli teritoriālā piederība : etniskā un nacionālā identitāte / R.Rungule, I.Koroļeva // Identitātes, kopienas, diskursi / [zin. redaktores B.Bela, B.Zepa]. - Rīga, 2012. - 27.-44.lpp.

Briška, Iveta. Sustainable development : changes in the evaluation of environmental risks in Latvia / I.Briška, R.Rungule // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrasctructure Development. - N 1(25)(2011), p.36-43. - Kopsav. lietuviešu val.

Information sources regarding common cold medicines in Latvia / I.Salmane-Kulikovska, S.Mezinska, S.Dobelniece, R.Rungule // Filosofija. Sociologija. - Vol.22, N 2 (2011), p.198-206. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Salmane-Kuļikovska, Ieva. Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās slimību gadījumos / I.Salmane-Kuļikovska, S.Dobelniece, R.Rungule // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 96.-109.lpp.

Koroļeva, Ilze. Jaunatnes socioloģija Latvijā / I.Koroļeva, R.Rungule, I.Trapenciere // Socioloģija Latvijā / sast. un zin. red. T.Tisenkopfs. - Rīga, 2010. - 303.-328.lpp.

Rungule, Ritma. Attieksme pret veciem cilvēkiem un viņu diskriminācija Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 208.-214.lpp.

Rungule, Ritma. Dažādu sociāli demogrāfisko grupu diskriminācijas riski Latvijas darba tirgū / R.Rungule, T.Lāce // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 98.-110.lpp.

Abstracts​​

Lāce, Taņa. Cilvēku ar invaliditāti sociālās rīcībspējas ierobežojumi un to mazināšana / T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 278.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas iedzīvotāju vērtības pēc Eiropas Sociālā pētījuma datiem / R.Rungule, S.Seņkāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 274.lpp.

Vasiļjeva, Sanita. Dažādu sociāldemogrāfisko grupu izmantotās nodarbinātības stratēģijas un to ietekme uz ekonomiskās krīzes vērtējumu / S.Vasiļjeva, T.Lāce, R.Rungule // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 276.lpp.

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes mācības dažādās sociāldemogrāfiskās grupās / T.Lāce, R.Rungule // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 392.lpp.

Lāce, Taņa. Krīzes ietekme uz Latvijas sabiedrības saliedētību / T.Lāce, R.Rungule // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 405.lpp.

Patterns of transition from youth to adulthood in Latvia: comparison of four generations [Elektroniskais resurss] / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, I.Mierina // XVIII ISA World Congress of Sociology (Yokohama, Japan, July 13-19, 2014) : Book of Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Yokohama, 2014. - P.516. - Resurss aprakstīts 2015.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.isa-sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-…

Koroļeva, Ilze. The dimensions of belonging and emigration plans of Latvian youth / I.Koroleva, A.Aleksandrovs, R.Rungule // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.1310.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu sociālo un teritoriālo identitāšu salīdzinoša analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 389.lpp.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

Rungule, Ritma. Jauniešu pāreja no izglītības uz darbu : paaudžu salīdzinājums / R.Rungule // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 22.-23.lpp.

Rungule, Ritma. Profesiju prestižs Latvijas jauniešu vidū : divu paaudžu salīdzinājums / R.Rungule, I.Koroļeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 403.lpp.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Rungule, Ritma. Attieksme pret vecumu un veciem cilvēkiem sabiedrībā : Eiropas sociālā pētījuma datu analīze / R.Rungule, I.Koroļeva // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 405.lpp.

Rungule, Ritma. Integration of youth into society : social and territorial belonging in young people of latvian and russian ethnicity / R.Rungule, I.Koroleva, I.Trapenciere // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.632.

Sociological dimensions in breast cancer multidisciplinary research/ M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, A.Irmejs // 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Social relations in turbulent times" (Geneva, Switzerland, Sept.7-10, 2011) : Abstract Book. - Geneva, 2011. - P.374-375.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Changes in the structure of leisure time and it's impact on addictions among youth / I.Koroleva, R.Rungule, A.Aleksandrovs, S.Snikere // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.250.

Rungule, Ritma. Nabadzība un sociālā atstumtība : subjektīvo raksturojumu izmantošana pētniecībā / R.Rungule // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 375.lpp.

The problem of social exclusion in Latvia : analysis of risk factors and future challenges / R.Rungule, I.Karklina, I.Koroleva ...[et al.] // XVII ISA (International Sociological Association) World Congress of Sociology "Sociology on the Move" (Gothenburg, Sweden, July 11-17, 2010) : Conference Abstracts. - USA : ProQuest, 2010. - P.231.

Books and brochures​​

Lāce, Taņa. Ekonomiskās krīzes ietekme uz sabiedrību un krīzes mācības / T.Lāce, R.Rungule // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.nod., 97.-123.lpp.

Rungule, Ritma. Latvijas jauniešu daudzveidīgās identitātes = Diverse identities of the youth in Latvia / R.Rungule, I.Koroļeva // Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes = Multiple and changing Latvian identities / D.Bāra ... [u.c.] ; recenzenti: D.Hanovs, D.Stukuls-Eglītis - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 6.1.nod., 251.-269.lpp.

Books

Pluralism Anxiety. Acting Socially in Latvia

Autors(i): Sergejs Kruks, red., Xavier Landes, Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone, Ritma Rungule, Silva Seņkāne, Diāna Kalniņa, Aija Kažoka, Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks, Ilva Skulte, Normunds Kozlovs, Anda Rožukalne
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Related news

Colleagues

Anda Rožukalne
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Sergejs Kruks
Head of Study Programme, Academic Staff
Deniss Hanovs
Academic Staff
Sandra Mihailova
Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Ilva Skulte
Head of Study Programme, Academic Staff
Anda Laķe
Head of Study Programme, Academic Staff
Ivans Jānis Mihailovs
Head of Study Programme, Academic Staff
Klāvs Sedlenieks
Head of Study Programme, Academic Staff
Alnis Stakle
Head of Study Programme, Academic Staff
Ruta Siliņa
Head of Study Programme, Academic Staff, Board Member
Taņa Lāce
Academic Staff
Vita Savicka
Academic Staff
Ieva Puzo
Senior Researcher