Skip to main content
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
LF_100Sporta teorija, treniņu teorija, metodika
LF_100Theory of Sports, Training Theory and Methodology
SUPK_053Mūsdienu sociālās teorijas II
SUPK_053Contemporary social theories II
MDAK_269Operatīvā ķirurģija neiroķirurģijā, traumatoloģijā, ortopēdijā un mikroķirurģijā
MDAK_269Operatve Surgery in Neurosurgery, Traumatology, Orthopedics and Microsurgery
FK_013Biometrija
FK_013Biometrics
SVUEK_056Vides administrēšana
SVUEK_056Administration of Environment
KSK_185Sociālie mediji un krīžu komunikācija
KSK_185Social Media and Crisis Communication
VPUPK_159Psiholoģijas globālās attīstības tendences
VPUPK_159Global Development Tendencies in Psychology
LUSDK_016Vardarbības psihosociālie faktori
LUSDK_016Violence, Psychosocial Factors
LF_372Neiroloģija un pacientu aprūpe. Nefroloģija un pacientu aprūpe.
LF_372Neurology and Patient Care. Nephrology and Patient Care.
LF_318Prakse
LF_318Practice
MDAK_080Kursa darbs sabiedrības veselībā
MDAK_080Course Work in Public Health
LF_169Informātika un statistikas metodes
LF_169Informatics and Statistical Methods
MDAK_106Pētniecības metodes māszinībās I
MDAK_106Research methods in nursing I
VPUPK_141Veselības uztvere un uzvedība
VPUPK_141Perception of Health and Behaviour
MDAK_002Abdominālā ķirurģija un pacienta aprūpe. Proktoloģija un pacienta aprūpe. Uroloģija un pacienta aprūpe. Ginekoloģija un pacientu aprūpe.
MDAK_002Abdominal Surgery, Proctology, Urology, Gynecology and Patient Care
JF_261Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
JF_261Scientific Research Methodology
SUPK_141Organisma funkciju regulācija un veselība
SUPK_141Regulation and Health of Human Bodily Functions
VPUPK_167Kreativitāte konsultēšanā
VPUPK_167Creativity in Counselling
FK_007Matemātika, informātika, fizika
FK_007Mathematics, informatics and physics
KSK_053Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana
KSK_053Public Relations Text Writing
SVUEK_044Uzņēmējdarbības pamati
SVUEK_044Basics of Business
LF_102Vingrošanas pamati un terminoloģija
LF_102Basics of Gymnastics and Terminology
JF_039Eiropas Savienības banku jomas regulējums
JF_039Legal Order of the Bank Sector in the European Union
MDAK_307Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē
MDAK_307Clinical Care and Rehabilitation in Patient Care
VPUPK_052Krīžu un traumu psiholoģija
VPUPK_052Crisis and Trauma Psychology