Skip to main content
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
JF_384Jaunrade pētniecībā un pedagoģijā
JF_384Innovation in Research and Pedagogy
KSK_186Televīzijas sižetu veidošana
KSK_186Development of Television Stories
VPUPK_044Klīniskā veselības psiholoģija
VPUPK_044Clinical Health Psychology
VPUPK_004Darba veselības psiholoģija
VPUPK_004Occupational Health Psychology
KSK_074Subkultūru komunikācija
KSK_074Subcultural Communication
JF_261Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
JF_261Scientific Research Methodology
IUDK_028Dermatoloģija
IUDK_028Dermatology
MK_046Funkcionālā histoloģija un embrioloģija
MK_046Functional Histology and Embryology
JF_394Operatīvās darbības tiesiskā regulācija Latvijā un ārvalstīs
JF_394Legal Order of Operational Activities in Latvia and Abroad
JF_126Slepenā sadarbība un tās nodrošināšanas problēmas
JF_126Covert Cooperation and Problems in its Ensuring
JF_107Operatīvi tehniskie līdzekļi noziedzības novēršanā un apkarošanā
JF_107Operational Technical Means in Crime Prevention and Combating
JF_104Operatīvās darbības subjekti un to kompetence
JF_104Legal Entities of Operational Activities and their Competence
JF_103Operatīvās darbības process un tā īstenošanas problēmas
JF_103Process of Operational Activities and Problems in their Implementation
JF_102Operatīvās darbības metodes, pasākumi un to organizatoriskais nodrošinājums
JF_102Methods of Operational Activities and their Organisation
JF_100Operatīvā darba īpatnības meklējot un novēršot atsevišķus noziegumu nodarījumu veidus
JF_100Peculiarities of Operational Activities in Searching for and Preventing Particular Types of Crimes
MDAK_016Sirds ķirurģija un pacientu aprūpe. Torokālā ķirurģija un pacientu aprūpe. Asinsvadu ķirurģija un pacientu aprūpe
MDAK_016Cardiac Surgery and Patient Care. Thoracic Surgery and Patient Care. Vascular Surgery and Patient Care
VPUPK_275Izpētes metodes psiholoģijā
VPUPK_275Research Methods in Psychology
SVUEK_044Uzņēmējdarbības pamati
SVUEK_044Basics of Business
PEK_035Pediatrija
PEK_035Paediatrics
JF_248Ģimenes tiesības
JF_248Family Law
KK_016Farmakoterapija uroloģijā
KK_016Pharmacotherapy in Urology
LF_186Aromterapija
LF_186Aromatherapy
LF_137Profesionālā ētika
LF_137Professional Ethics
LF_002Anatomija
LF_002Anatomy
MDAK_220Ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē dzemdniecībā
MDAK_220Introduction to Evidence-Based Care in Obstetrics