Skip to main content
Supervisor
Rita Rindža

Study Course Description

Course Description Statuss:Under Review
Course Description Version:2.00
Study Course Accepted:06.02.2018
Study Course Information
Course Code:LUSDK_201LQF level:Level 7
Credit Points:2.00ECTS:3.00
Branch of Science:Sociology; Social Politics and Organisation of Social WorkTarget Audience:Social Welfare and Social Work
Study Course Supervisor
Course Supervisor:Rita Rindža
Study Course Implementer
Structural Unit:Department of Welfare and Social Work
The Head of Structural Unit:Lolita Vilka
Contacts:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Study Course Planning
Full-Time - 1. Semester No.
Lectures (number)6Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures12
Classes (number)6Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes12
Total Contact Hours24
Part-Time - 1. Semester No.
Lectures (number)6Lecture Length (academic hours)2Total Contact Hours of Lectures12
Classes (number)6Class Length (academic hours)2Total Contact Hours of Classes12
Total Contact Hours24
Study course description
Preliminary Knowledge:
Objective:
Topic Layout (Full-Time)
No.TopicType of ImplementationNumberVenue
1Lectures1.00auditorium
2Lectures1.00auditorium
3Lectures1.00auditorium
4Lectures1.00auditorium
5Lectures1.00auditorium
6Lectures1.00auditorium
7Lectures1.00auditorium
8Lectures2.00auditorium
9Lectures2.00auditorium
10Lectures1.00auditorium
11Classes2.00auditorium
12Classes2.00clinical base
13Classes2.00clinical base
14Classes2.00auditorium
15Classes4.00auditorium
Assessment
Unaided Work:
Assessment Criteria:
Final Examination (Full-Time):Test
Final Examination (Part-Time):Test
Learning Outcomes
Knowledge:
Skills:
Competencies:
Bibliography
No.Reference
1„Informatīvais ziņojums par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam izpildi”, LM, 2009.
2„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
3„Standartnoteikumi par iespēju izlīdzināšanu personām ar nespēju”, pieņemti ANO Ģenerālās Asamblejas 48.sesijā 1993.gada 20.decembrī (rezolūcija 48/96), Ņujorka, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sabiedrības informācijas departaments, 1994.gads.
4Drošas un atbalstošas darba vides izveide cilvēkiem ar invaliditāti, Informatīvi izglītojošs materiāls, ESF projekts „Drošas un atbalstošas darba vides izveide cilvēkiem ar invaliditāti”, Rīga, 2006.
5Eiropas Savienības pamattiesību harta
6EK iniciatīvas EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, 9.2.aktivitāte „Inovatīva sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika”, Jūrmala, 2007.
7Likums „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”.
8LR Labklājības ministrija: Tehniskie palīglīdzekļi, www.lm.gov.lv/text/289
9MK noteikumi Nr. 541 „Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam”
10MK noteikumi Nr. 544 „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam”
11MK noteikumi Nr. 564 „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 - 2013”.
12MK noteikumi Nr. 681 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana".
13MK noteikumi Nr. 693 „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam”
14MK noteikumi Nr.250 „Noteikumi par kredīta procentu segšanu invalīdiem, kuri saņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai”.
15Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. SDSPA „Attīstība”, Rīga, 2000.
16Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, PVO, Rīga, 2003
17Tehniskie palīglīdzekļi, www.rehab.lv/lmpb/ortozes.htm
18Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, www.nrcvaivari.lv/?36
19Vadlīnijas Es fondu projektu iesniegumu vērtētājiem Par horizontālās prioritātes „vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu Es fondu projektu iesniegumu atlasē, LR Labklājības ministrija, 30.01.2008. Nr. 1/VL-ESF
20Ziņojums par EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” rezultātiem., 2007.
1Albrecht G.L., Encyclopedia of Disability, SAGE Publications, 2006.
2Altman, B.,Studies of attitudes towards the handicapped: the need for a new 2 direction, Social Psychology, 1981
3Denzin N. K., Lincoln Y .S., Handbook of qualitative research, London: Sage, 1994.
4Drucker, P., Managing for the future, New York: Dutton, 1992.
5Jonsoon G., Ekholm J., Schult M.L., The International Classification of Functioning, Disability and Helth enviromental factors as facilitators or barriers used in describing personal and social networks: a pilot study of adults with cerebral palsy, International Journal of Rehabilitation Research, 2008.
6Nochajski S.M., The International Classification of Function, Disability and Health (ICF) and its application with AIDS, The Journal of Rehabilitation, 2003.
7Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health ICF, WHO, Geneva, 2002.
8Turner A., Foster M, Johnson S.E., Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice, 5ed nd., Churchill Kivingstone, 2002.
9Wright. B., Physical Disability: A Psychological Approach (2nd ed.), New York, Harper and Row, 1983
10Cilvēki ar ierobežotām kustībām, ande.isma.lv/Latvv/30104.htm
11Barnes C., Independent Living for Disabled People: A Policy Initiative That Can No Longer Be ignored, www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Barnes/Article8
12The Deffinition of Disability, www.accesiblesociety.org/topics/demographics-identity/dkapl…
13Tomey K.M., Sowers M.R., Assessment of physical functioning: a conceptual model encompassing environmental factors and individual compensation strategies, 2009, www.thefreelibrary.com
14Tyrer P., Karlsen S., Crawford M., Social function, chronic strains and personality difficulties, www.archieve2.official-documents.co.uk