Skip to main content
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
VPUPK_194Pētījumu datu matemātiskā apstrāde
VPUPK_194Mathematical Processing of Research Data
LUSDK_052Kultūru un reliģiju dažādība
LUSDK_052Cultural and Religious Diversity
LUSDK_034Ētika
LUSDK_034Ethics
LF_344Grūtnieču masāža
LF_344Pregnancy Massage
LUSDK_078Projektu izstrāde un vadīšana
LUSDK_078Project Development and Management
JF_003Cilvēkdrošība
JF_003Human Security
VPUPK_140Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija
VPUPK_140Psychosocial Aspects and Psychosocial Rehabilitation of Health and Diseases
MDAK_267Operatīvā aprūpe endokrīnā, maņu orgānu ķirurģijā
MDAK_267Operative Care in Endocrine Surgery and Surgery of the Sense Organs
VC_004Medicīnas terminoloģija angļu valodā
VC_004Medical Terminology in the English Language
LF_566Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem
LF_566Interdisciplinary Approach to Emergency Medical Conditions
SL_023Pētījumu datu apstrāde
SL_023Processing of Research Data
SL_022Statistiskās datu apstrādes metodes psiholoģijā
SL_022Statistical Methods of Data Processing in Psychology
REK_084Klasiskās un sporta masāžas pamati
REK_084Basics of Classic Massage and Sports Massage
LF_301Nūjošana
LF_301Nordic Walking
FLK_003Farmakoterapija
FLK_003Pharmacotherapy
VPUPK_271Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģija
VPUPK_271Quantitative and Qualitative Research Methodology
BUMK_028Biomedicīnas aktuālās problēmas un pētniecības virzieni
BUMK_028Topical Issues and Research Trends in Biomedicine
MUSZKK_019Biomateriāli mutes, sejas un žokļu ķirurģijā
MUSZKK_019Biomaterials in Oral and Maxillofacial Surgery
MDAK_266Neatliekamā kardioloģija
MDAK_266Emergency Cardiology
BUMK_021Molekulārā ģenētika un bioinformātikas pamati
BUMK_021Molecular Genetics and Basics of Bio-informatics
MDAK_118Prakse (Ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitātē)
MDAK_118Placement (Basic Speciality of Surgical Nurse)
MDAK_228Anestēzijas aprūpe
MDAK_228Anaesthetic Care
FK_002Biomehānika
FK_002Biomechanics
JF_250Ievads tiesību zinātnē
JF_250Introduction into Law
MDAK_049Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpe III
MDAK_049Internal Diseases and Patient Care III