Pārlekt uz galveno saturu
Vārds, uzvārds
Datu vākšana, apstrāde un uzglabāšana finansējuma saņēmējam, t. i., Veselības ministrijai, noteikta 2016. gada 8. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 718 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības personāla kvalifikāciju” īstenošanas noteikumi”” 36. punktā un tiek pamatota 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apstrādi un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk – Regula) 9. panta 2. punkta “g” apakšpunktā.
Informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta “e” apakšpunktu.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija.