Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Lektors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2013 - 2015

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2012 - 2013

Stundu pasniedzēja

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

2010 - 2013

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2008 - 2010

Metodiķe

Rīgas Stradiņa universitāte, Labklājības un sociālā darba katedra

2001 - 2009

Sociālais darbinieks

Centrs "Dardedze"

Izglītība

2011 - 2012

Pestalozzi Programme European Modules for Trainer Training „Education for the prevention of Voilance in schools” Module A,B

Eiropas padome

2009 - 2012

Doktorantūras programma „Socioloģija”

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2009

Profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 2000

Specialitāte – sociālais darbinieks/sociālais pedagogs

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”

1988 - 1990

Specialitāte – kultūras darba organizators

Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums

1977 - 1988

Nautrēnu vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Konferences

2014 5.Starptautiskā starpdisciplinārā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība"

2014 RSU 13.zinātniskā konference

2013 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation

2013 DU 55.starptautiskā zinātniskā konference

2012 Konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Mācīšanās grūtības bērniem"

2012 Konference profesionāļiem „Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20 gadi"

2012 Starptautiskā konference " Human Rights and Violent Behavior: The Social and Educational Perspective" Kipra

2012 13.starptautiskā zinātniskā konference „Financial Crisis – its course and socioeconomic consequences in Central and Eastern Europe" The John Paul II Catholic University of Lublin; Institute of Sociology; Department of Social Microstructures and Modern Sociological Theories; Warsaw School of Economics, Polija

2012 DU 54.starptautiskā zinātniskā konference

2012 RSU 11.zinātniskā konference 2011 12.starptautiskā zinātniskā konference „Net-work society – network economy in Central and Eastern Europe," The John Paul II Catholic University of Lublin; Institute of Sociology, Polija

2011 Starptautiskā konference „Human Rights and Violent Behaviour: The Social and Educational Perspective"

2011 Konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Komandas nozīme pusaudžu psihosociālajā rehabilitācijā"

2011 Konference „Mūžizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai" 2011 Konference „Agrīna bērnu rehabilitācijas organizēšana un individuālie rehabilitācijas plāni bērniem un pieaugušajiem prognozējamas invaliditātes gadījumā"

2011 RSU 10.zinātniskā konference 2010 RSU 9.zinātniskā konference

2010 DU 52.zinātniskā konference

2010 Starptautiskā starpdisciplinārā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība"

2010 Konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Profesionāļi par pusaudžu problēmām" (organizators) 2010 LiepU Sociālo darbinieku konference​

 

Semināri

2012 Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos​

2012 Statistika pētnieciskajā darbā- metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti (10 izglītības stundas, RSU, TIF sertifikāts)

2012 Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā (14 izglītības stundas, RSU TIF sertifikāts)

2010 Seminārs - diskusija "Eiropas jaunie uzdevumi - sievietēm" ​

 

Erasmus

2014 ERASMUS docētāju apmaiņas programma seminārā „Social Work Methods for Different Target Groups" Complutense University of Madrid

2011 ERASMUS docētāju apmaiņas programma „Human trafficking and violence phenomena: problems and solutions" Complutense University of Madrid ​

 

 

Vadītie studiju kursi

Akadēmiskā prakse

Attīstības psiholoģija

Kreatīvās metodes sociālajā darbā

Krīzes intervence

Profesionālā prakse

Sociālā pedagoģija

Sociālais darbs ar adaptīvām un atbalsta grupām

Sociālais darbs ar gadījumu

Sociālais darbs ar ģimeni

Vardarbības psihosociālie aspekti

Docētie studiju kursi

Attīstības psiholoģija

Krīzes intervence

Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas organizācija, integrācija un pakalpojumu veidi; veselības tūrisms un medicīnas pakalpojumu mārketings

Pašaizsardzības metodes sociālajā darbā

Psihosociālā rehabilitācija

Sociālā pedagoģija

Sociālais darbs

Sociālais darbs ar adaptīvām un atbalsta grupām

Sociālais darbs ar gadījumu

Sociālais darbs ar ģimeni

Vispārējā rehabilitācija

Zinātniskās pētniecības prakse

Projekti

 

2015 Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts „PROTI un DARI!"

​2014 Rīgas sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Dienas centrs pilngadīgām personām „Ābeļzars" Sabiedrības integrācijas projekts „Dzīves prasmju skola jaunajām ģimenēm „Augam Latvijai""

​No 2013 Starptautiskās sadarbības Projekts „Partnership Agreement concerning the Development and Implementation of the Joint Study Programme"

​No 2013 Strptautiskās sadarbības Projekts „Management skills in social work across the Baltic States"

​No 2013 Starpatutiskās sadarbības Projekts ESF – OPVK 2.3 „Development and support of the multidisciplinary research team at the University of Hradec Kralove concerned with contemporary family".

​2010-2011 Latvijas un Šveices sadarbības programmasgrantu shēmas „NVO" fonda apakšprojekts „Nodarbinātība neatkarīgākai dzīvei (atbalsta pasākumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgās attīstības traucējumiem"

​2009-2010 Norvēgijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds" apakšprojekts „Normatīvā dokumenta izstrāde profesionāļiem un cilvēkresursu apmācība bērnu paliatīvajā aprūpē- bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības pamats ikvienai ģimenei Latvijā" (Līguma Nr.1-2/NOR/08/107- 21) ​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

  • ​Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (no 2010.gada locekle)
  • Biedrība „Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija" (dibināta 2009.gadā, valdes locekle)
  • Sociālā darba izglītības un pētniecības konsultatīvā padome (dibināta 2008.gadā, locekle)
  • Supervizoru apvienība (dibināta 2006.gadā, dibinātāja un locekle
  • Latvijas Mākslas terapijas asociācija (dibināta 2005.gadā, locekle)

 

Apbalvojumi un atzinības

2014 Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Atzinības Raksts par ilgstošu un neatlaidīgu ieguldījumu labklājības nozares un tās izglītības attīstībā.

2012 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības Raksts par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Razgale, Ilvija. Drošības apdraudējuma riski profesijas pūrā / I.Razgale, I.Dīķe, A.Geiba // Zināšanu pārnese sociālā darba praksē: var pazīt pēc darbiem / Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Pašvaldību savienība. - Nr.2 (2015), 25.-27.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/zur…

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 417.-426.lpp. - Kopsav. angļu val.

Razgale, Ilvija. Importance of social work intervention : social and economic benefits / I.Razgale, A.Kokarevica, G.Bolsteina // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00036-p.1-00036-p.8. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Razgale, Ilvija. No sociālās nedrošības uz drošību / I.Razgale // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 103.-104.lpp.

Razgale, Ilvija. Description of the need for management competencies to be included in social work programmes. Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Razgale, M.Smirnova // Management competencies in social work across the Baltic States: identifying possibilities for improvement [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Kaunas, 2013. - P.18-20. - Resurss aprakstīts 2014.g. 15.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Management_guideline…

Razgale, Ilvija. Determinants of juvenile delinquent behaviour in the family / I.Razgale // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00026-p.1-00026-p.4. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Razgale, Ilvija. Identification of peer violence cases at school / I.Razgale // Proceedings of the International Conference "Human Rights and Violent Behaviour : The Social and Educational Perspective " (Nicosia, Cyprus, Nov. 18-19, 2011). - Nicosia, 2012. - P.167-177.

Razgale, Ilvija. Profesionālā saskarsme ar klientu sociālā darba praksē / I.Razgale // Zinātniskie raksti : 2010.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 163.-170.lpp.

 

Tēzes​​

 

Dīķe, Ieva. Profesionāļu drošības apdraudējuma riski sociālā darba praksē ar klientu / I.Dīķe, I.Razgale // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 399.lpp.

Smirnova, Marika. Mutual expectations of employer and employee as employability affecting factor [Elektroniskais resurss] / M.Smirnova, L.Vilka, I.Razgale // Future Academy Multidisciplinary Conference (Istanbul,Turkey , Oct.13-17, 2015) : Abstracts Book [Elektroniskais resurss]. - Istanbul, 2015. - P.13. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/Abst…

Krūmiņa, Gita. Assessment of parents' life skills from families at risk in social work practice / G.Krūmiņa, I.Razgale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.92-93.

Krūmiņa, Gita. Riska ģimenes vecāku dzīves prasmju novērtēšana sociālā darba praksē / G.Krūmiņa, I.Razgale // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 419.lpp.

Razgale, Ilvija. Agrīna sociālā darba intervence sociālo risku mazināšanai : sociālekonomiskais aspekts / I.Razgale, A.Kokarēviča, G.Bolšteina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 117.lpp.

Meiberga, Una. The role of community in creative co-generation self-initiative projects / U.Meiberga, I.Razgale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.71.

Razgale, Ilvija. Sociālpedagoģiskā kompetence darbā ar jauniešiem deviantas uzvedības gadījumos / I.Razgale, I.Zeimane // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2012.g. 18.-20.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2012. - 97.lpp.

Zeimane, Inguna. Darbs komandā - profesionāļa kompetences rādītājs / I.Zeimane, I.Razgale // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 410.lpp.

Vilka, Lolita. Cilvēka un vides mijiedarbības pētniecība sociālā darba pētījumā / L.Vilka, I.Razgale // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 429.lpp.

Razgale, Ilvija. Delinquent adolescent behaviour : comparative study / I.Razgale // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.81.

Razgale, Ilvija. Profesionālā saskarsme ar klientu sociālā darba praksē / I.Razgale // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 400.lpp.

Eksperta darbības joma

 

2015 Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta „PROTI un DARI!" ietvaros "Metodoloģisko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem izstrāde, mācību satura izstrāde un mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, projekta īstenošanas un vadības personālam projektā "PROTI un DARI!" 2015.-2018.gadā" (ID Nr.JSPA2015/13) (eksperte)

2014 IZM Sociālo tehnoloģiju augstskolas bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" licencēšanas dokumentu paketes izvērtēšana (eksperte)

2013 Latvijas Republikas Valsts kancelejas izsludinātā konkursa „Strukturālo reformu ietekmes novērtējumu veikšana (5 daļās)" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/4 ESF) 2.daļa: „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas jomā" (eksperte) ​​

 

Organizatoriskais darbs

 

2014 Rīgas sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Dienas centrs pilngadīgām personām „Ābeļzars" Sabiedrības integrācijas projekts „Dzīves prasmju skola jaunajām ģimenēm „Augam Latvijai"" (lektore)  2014 5.Starptautiskā starpdisciplinārā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība" (orgkomitejas sastāvā)

2014 Darba grupas „Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšana un izstrāde" apakšgrupas „Rehabilitācijas medicīnas tehnoloģijas, nepieciešamie resursi un nodrošinājums" locekle (LR VM Rīkojums Nr.93, 24.07.2014)​​

2013 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, (orgkomitejas priekšsēdētāja)

2012 - 2014 Semināru cikls profesionāļiem "Piedzīvojumu pedagoģija" (programmas vadītāja)

2012 RSU konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Mācīšanās grūtības bērniem" (organizators) 2012 Profesionālā konference „Sociālā darba izglītībai Latvijā – 20 gadi" (orgkomitejas locekle)

2011 RSU konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Komandas nozīme pusaudžu psihosociālajā rehabilitācijā" (organizators)

2010 - 2011 Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO" fonds apakšprojekts „Nodarbinātība – neatkarīgākai dzīvei (atbalsta (atbalstīta darba) pasākumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgās attīstības traucējumiem" (lektore)

2010 Starptautiskā starpdisciplinārā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība" (orgkomitejas sastāvā)

2010 RSU konference profesionāļiem „Vai viegli augt? Profesionāļi par pusaudžu problēmām" (organizators) ​

 

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Vadītājs
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs