Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma Inovatīvs ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai "Genterf" izsoli.

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – zinātības Inovatīvs ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai "Genterf" (turpmāk tekstā arī – Intelektuālais īpašums vai Ģenētiskais tests) izmantošanas tiesību iegūšanai, vienlaikus iegūstot arī izņēmuma licenci preču zīmes Genterf izmantošanai saistībā ar Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta Nr. KC-PI-2017/24 Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2021. gada 13. septembrim plkst. 11.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijaatrsu[pnkts]lv ne agrāk kā no 2021. gada 30. augusta plkst. 11.00 līdz 2021. gada 13. septembra plkst. 11.00.

Izsoles nolikums

Izsoles pieteikums

Licences līguma projekts

Informācija par intelektuālo īpašumu

Konfidencialitātes līgums

Izsoles objekta sākumcena

  1. sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 3234,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit četri eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), un
  2. procentmaksājums 7 % (septiņu procentu) apmērā no Licenciāta gūtajiem ieņēmumiem par katru pārdoto Ģenētisko testu un ne mazāks par EUR 14,00 (četrpadsmit eiro) par katru pārdoto Ģenētisko testu, bez pievienotās vērtības nodokļa.

 
Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta

2021. gada 13. septembrī plkst. 11.10 tiešsaistē platformā MS Teams.