Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2002 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

Izglītība

1994 - 1995

Akadēmiskie apmācību kursi aroda un vides medicīnā „Teachers teach the teachers: International training courses on Occupational and Environmental Medicine” ;

Uppsala university, Sweden

1992

Ķīmijas doktors, E-D 000901

Latvijas Zinātņu Akadēmija

1969

Diploms par profesionālo augstāko izglītību ar piešķirtu inženiera ķīmiķa kvalifikāciju

Rīgas Politehniskais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2016 RSU 15. zinātniskā konference

2015 RSU Simpozijs "Augstākā izglītība Latvijā: Starptautiskās izredzes"

2014 Latvijas Ārstu biedrības 4. starpdisciplinārā konference

2012 Profesionālas pilnveides programmas kursi "Pedagoģisko prasmju

pilnveide pieaugušo izglītības procesā", Rīga

2012Starptautiskie Baltijas valstu kursi "Updating course on occupational

diseases", Rīga

2012 ESF Sociāla fonda apmacības kurss "Medicīnas informācijas

meklēšana elektroniskos resursos", Rīga

2011Lifelong Learning Programme. The intensive English course, Riga

2010Apmācību kursi „Vides kvalitātes modelēšana", Rīga

2010Starptautisks profesionālās pilnveides seminārs „ Computer aided

tools and methods for Ergonomics and Usability research and

evaluation", Rīga

2010 Informatīvs seminārs „Darba vides testēšana – svarīgākās

problēmas Latvijā", Rīga

2008 Kursi „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska

piemērošana nozarēs un uzņēmumos", Rīga

 

Pētniecības darbības virzieni

 

mehāniskās svārstības veselības aprūpes iestādēs;

dzeramā ūdens kvalitāte;

bīstamo atkritumu apsaimniekošana veselības aprūpes iestādēs;

vibrācijas arodrisks un vibrācijas slimība;

troksnis, aizsardzība, kartēšana un likumdošana.

  •  

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Vides veselība I

Vides veselība II

Vides medicīna

Aroda medicīna un arodslimības

 

Vadītie studiju kursi

 

Vides medicīna

Aroda medicīna un arodslimības

 

Docētie studiju kursi

 

Vides veselība I

Vides veselība II

Vides medicīna

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna un darba veselība

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

maģistra darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 9

recenzētie:

promocijas darbi: 1

maģistra darbi: 3

kvalifikācijas darbi: 12

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Rīgas Domes Vides departamenta ārštata eksperts vides trokšņa un vibrācijas jautājumos;

Latvijas Vides ministrijas darba grupas dalībnieks par jaunu telpu un vides trokšņu Ministru Kabineta noteikumu izstrādi;

Member of the International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti

 

Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / V.Kaļķis, Ž.Roja, H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, J.Zaļkalns, J. Dundurs]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 533, [1] lpp.

Dundurs, Jānis. Environmental & occupational medicine : textbook for RSU foreign students / J.Dundurs. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 228 lpp.

Dundurs, Jānis. Environment and health / J.Dundurs. - Saarbrücken : GlobeEdit, 2015. - 272 p.

 

Grāmatas un brošūras

 

Dundurs, Jānis. Environmental health : methodic directions for practical works / J.Dundurs ; Riga Stradiņš University. Department of Occupational and Environmental Medicine. - Riga : RSU, 2011. - 82, [1] lpp.

Medicīnisko atkritumu apsaimniekošana pēdējos 10 gados / J.Dundurs, Z.Fromane, J.Gušča, Ž.Roja // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 145.lpp.

Dundurs, Jānis. Vides un aroda medicīna - noteicošais preventīvais mācību priekšmets nākamajiem ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Dundurs // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=72

Dundurs, Jānis. Settlement protection against noise / J.Dundurs, M.Lacis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 144.lpp.

Dundurs, Jānis. New occupational noise valuation method / J.Dundurs, M.Lacis // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 143.lpp.

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Dundurs, Jānis. Occupational noise and urban habitat : [abstract] / J.Dundurs, M.Lācis // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.18.

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia : [abstract] / J.Dundurs, Ž.Martinsone // The 19th International Congress of Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12). - Vilnius, 2012. - P.127.

Dundurs, Jānis. Occupational noise evaluation / J.Dundurs, M.Lacis // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.19.

Dundurs, Jānis. 90 gadi higiēnas apmācībai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem Latvijā / J.Dundurs, B.Aulika, M.Avota // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 471.lpp.

 

Tēzes

 

Dundurs, Jānis. Vibrācijas arodrisks Latvijas rūpniecībā / J.Dundurs, L.Brence, Ž.Martinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 110.lpp.

Impact of physical load on workability of social caregivers / H.Kalkis, J.Dundurs, Z.Roja ...[et al.] // Advances in physical ergonomics and human factors : Part II / ed. by R.Jang, T.Ahram. - Krakov, 2014. - Vol.20 : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) (Krakow, Poland, July 19-23, 2014), p.307-312.

Dundurs, Jānis. Environmental noise and policy implication in Latvia / J.Dundurs, M.Lacis // Applied Mechanics and Materials. - Vol.471 (2014), p.143-148. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dundurs, Jānis. Cilvēka dzīves vides fizikālais piesārņojums / J.Dundurs, I.Melišus // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 55.-62.lpp.

Dundurs, Jānis. Noise in Riga hospitals [Elektroniskais resurss] / J.Dundurs // Proceedings of the 20th International Congress on Sound & Vibration (ICSV) (Bangkok, Thailand, July 7-11, 2013) / International Institute of Acoustics and Vibration. - [Elektroniskais resurss] - Bangkok, 2013. - No.307, 4 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 26.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icsv20.org/content/papers/papers/full_paper_307_…

Atkritumi veselības aprūpes iestādēs / J.Dundurs, Z.Fromane, J.Gušča, Ž.Roja // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 87.-95.lpp.

Dundurs, Jānis. Vibration and occupational diseases between conductors of working transport techniques / J.Dundurs, Z.Roja, A.Cekse // Health and Safety in Agriculture. Nordic and World-wide perspectives : Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety (Ystad, Sweden, Aug.27-29, 2012). - Ystad, 2012. - P.29-32.

Dundurs, Jānis. Industrial vibration in Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Recent Developments in Acoustics, Noise and Vibration : Proceedings of the 19th International Congress on Sound and Vibration (Vilnius, Lithuania, July 8-12, 2012). - Vilnius, 2012. - P.1-8.

Dundurs, Jānis. Occupational noise evaluation / J.Dundurs, M.Lacis // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary Ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Proceedings / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.53-59.

Work conditions and health risks of persons employed in construction in Latvia / T.Farbtuha, Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, J.Dundurs, I.Mārtiņsone, A.Piķe // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 53.-60.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Dundurs, Jānis. Vibration as an occupational hazard in the work environment of Latvia / J.Dundurs, Ž.Martinsone // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 33.-38.lpp.

Dundurs, Jānis. Darba transporta tehnikas vadītāju arodslimības / J.Dundurs, A.Čekše // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 289.-294.lpp.

Grāmatas

Environmental & Occupational Medicine

Jānis Dundurs
Rīgas Stradiņa universitāte, 2015

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja