Pārlekt uz galveno saturu

Darba un vides veselības riski

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.09.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_049LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Dzirciema iela 16, Ieva[pnkts]Kalve2atrsu[pnkts]lv, +37167060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ķīmijā, fizikā, bioloģijā un fizioloģijā.
Mērķis:
1) apgūt vides veselības teorētiskos pamatus par dažādu vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, augsne) nozīmi, piesārņojumu, nelabvēlīgiem un kaitīgiem faktoriem, to ietekmi uz veselību, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu; 2) apgūt arodmedicīnas un darba veselības teorētiskos pamatus par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides veselība. Aktualitātes apkārtējās vides kvalitātes un aizsardzības jautājumos Latvijā un pasaulē. Vides aizsardzības likumdošana. Vidi pārraugošās institūcijas un pieejamās datubāzes.Lekcijas1.00auditorija
2Gaisa kvalitātes rādītāji un to noteikšanas pamatprincipi. Gaisa kvalitāte Latvijā un pasaulē. Virszemes, pazemes un dzeramā ūdens kvalitātes pamatrādītāji un to noteikšanas pamatprincipi. Ūdens kvalitāte Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
3Apkārtējās vides un telpu gaisa kvalitātes novērtējuma veikšana. Ūdens kvalitātes novērtējuma veikšana.Nodarbības1.00auditorija
4Pārtikas piesārņojuma un higiēnas pamatprincipi. Pārtikas drošums Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
5Pārtikas drošuma novērtējuma veikšana.Nodarbības1.00auditorija
6Vides problēmas apraksta veidošana un prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
7Darba higiēna un arodmedicīna. Aktualitātes darba aizsardzībā Latvijā un pasaulē. Likumdošana darba aizsardzībā. Darba vides iekšējās uzraudzības sistēma Latvijā un pasaulē. Darba aizsardzību uzraugošās institūcijas, sadarbības partneri, pieejamās datubāzes.Lekcijas1.00auditorija
8Fizikālie un bioloģiskie darba vides riska faktori. Ķīmiskie darba vides riska faktori. Ergonomiskie un psihoemocionālie darba vides riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
9Traumatiskie darba vides riska faktori. Nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība. Arodmedicīna. Arodslimības Latvijā un pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
10Darba vides riska faktoru novērtējuma veikšana.Nodarbības1.00auditorija
11Darba vides riska faktoru mērīšanas pamatprincipi un metodes.Nodarbības1.00laboratorija
12Arodslimību apskats. Darba aizsardzības problēmas apraksta veidošana un prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Paplašināta papildus zināšanu, prasmju, kompetenču iegūšana no e-studiju apmācības materiāliem, literatūras avotiem, no prezentācijām, diskusijām, datubāzēm, atbildīgo institūciju apkopotiem materiāliem un datiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību laikā notiek teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes, situācijas uzdevumu risināšana un diskusijas par praktiskiem uzdevumiem. Kursa noslēgumā – ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• par vides veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un izmantošanu praksē; • par gaisu, ūdeni un augsni kā vides ekoloģiskām sastāvdaļām, to piesārņojumu un preventīviem pasākumiem piesārņojuma mazināšanā; • par arodmedicīnas un darba higiēnas nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem; • par darba vides faktoru ietekmi uz organismu, preventīvu pasākumu izstrādāšanu un darba vides uzraudzību.
Prasmes:• patstāvīgi, kritiski analizēt, spēt atrast informāciju un datus, pielietot argumentāciju sava viedokļa pamatošanai identificējot vides un darba vides veselības problēmas un izvērtēt to nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; • identificēt darba vides riska faktorus un veikt darba vides riska novērtēšanu, kā arī izvērtēt to iespējamo ietekmi uz cilvēka organismu.
Kompetences:• spēj kvalitatīvi aprakstīt un analizēt jautājumus par vides un arodmedicīnas problēmām; • spēj izstrādāt un atspoguļot rekomendācijas, pasākumus vides un darba vides riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un vides optimālu mijiedarbību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Vides veselība. RSU, 2008.
2Eglīte M. Darba medicīna. 2.izdevums - Rīga, 2012. – 834 lpp.
3Darba apstākļi un riski Latvijā (2012-2013). - Rīga: LR Labklājības ministrija, 2013. – 139 lpp.
Papildu literatūra
1Darba drošība. – Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 286 lpp.
2Darba higiēna. - Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 155 lpp.
3Ergonomika darbā. – Rīga: LR Labklājības ministrija, 2003. – 176 lpp.
4Kaļķis V., Roja Ž. „Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība., Rīga, Elpa, 2001., - 510lpp.
5Kaļķis V., Darba vides risku novērtēšanas metodes.- Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2008. – 242 lpp.
6Frumkin H., Environmental Health: From Global to Local. 2016, 3rd Edition
Citi informācijas avoti
1Vides un darba veselības organizāciju interneta resursi
2Pasaules Veselības organizācijas interneta resurss: http://www.who.int/en/
3Eiropas Komisijas interneta resurss: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/
4Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) interneta resurss: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_…
5Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta interneta resurss: http://osha.lv/lv/