Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēka molekulārā bioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_045LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rudīte Koka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmk@rsu.lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas38
Lekcijas (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas42
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā vidējā izglītībā apgūtās zināšanas bioloģijā un ķīmijā.
Mērķis:
Veidot izpratni par molekulārajiem procesiem šūnā, šūnas funkciju saistību ar homeostāzes nodrošināšanu cilvēka organismā, kā arī izpratni par cilvēka genoma uzbūves principiem un genoma funkciju traucējumu lomu ģenētisko patoloģiju etioloģijā, attīstīt studējošo prasmes molekulārās bioloģijas metožu apgūšanā, palīdzēt izprast iegūto teorētisko zināšanu izmantošanai medicīniskajā praksē, palīdzēt izprast zinātnes lomu medicīnas attīstībā un zinātnes atziņu pielietojuma iespējas ārsta praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēka bioloģijas priekšmets. Dzīvība un tās formu daudzveidība. Šūnu bioloģija. Galvenie šūnu veidi. Vielu transports.Lekcijas1.00auditorija
2Šūnas kodols. Hromatīns. Hromosomas. Cilvēka kariotips.Lekcijas1.00auditorija
3Šūnu dzīves cikls un tā regulēšana. Šūnu dalīšanās. Mitoze. Mejoze.Lekcijas1.00auditorija
4Gametoģenēze. Šūnu dalīšanās traucējumi un to sekas.Lekcijas1.00auditorija
5Iedzimtības molekulārais pamats. Nukleīnskābju loma iedzimtās informācijas realizēšanā. DNS replikācija. Transkripcija. Patstāvīgai apgūšanai. Nukleīnskābu ķīmiskais sastāvs, telpiskā struktūra.Lekcijas1.00auditorija
6Olbaltumvielu biosintēze šūnā. Patstāvīgai apgūšanai: Ģenētiskais kods, tā īpašības.Lekcijas1.00auditorija
7Gēnu darbības regulēšana. DNS reparācija, mehānismi, reparācijas slimības.Lekcijas1.00auditorija
8Mainība. Mainības veidi; epiģenētiskā mainība. Mutācijas, to klasifikācija. Gēnu mutācijas.Lekcijas1.00auditorija
9Ģenētikas priekšmets, cilvēka ģenētika. Iedzimtība un mainība. Klasiskās ģenētikas pamati.Lekcijas1.00auditorija
10Alēlisko un neallēlisko gēnu mijiedarbība. Organisma pazīmju veidošanās.Lekcijas1.00auditorija
11Gēnu saistība. Iedzimtības likumsakarības gēnu mijiedarbības un gēnu saistības gadījumā.Lekcijas1.00auditorija
12Ģenealoģijas metode. Pazīmju iedzimšanas tipi un to analīze cilvēkam. Temati patstāvīgai apgūšanai: Ciltskoku veidošana, pieņemtie apzīmējumi. Ciltskoku sastādīšana.Lekcijas1.00auditorija
13Multifaktoriālais iedzimšanas tips. Slimību predispozīcija. Biežāk sastopamās multifaktoriālās patoloģijas. Gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
14Hromosomu mutācijas. Genoma mutācijas.Lekcijas1.00auditorija
15Hromosomālās slimības.Lekcijas1.00auditorija
16Populāciju ģenētika.Lekcijas1.00auditorija
17Ontoģenēzes ģenētika. Embrionālās attīstības ģenētiskais aspekts.Lekcijas1.00auditorija
18Mikroskops un mikroskopēšana. Specializēto augu un dzīvnieku šūnu uzbūve (patstāvīgie mikropreparāti).Nodarbības1.00laboratorija
19Eikariotu šūnu citoplazmas uzbūve, organoīdu uzbūve un funkcijas.Nodarbības1.00laboratorija
20Osmoze eikariotu šūnās.Nodarbības1.00laboratorija
21Kolokvijs citoloģijā.Nodarbības1.00auditorija
22Cilvēka kariotips. Metafāžu plātnīšu analīze. Politēnās hromosomas (patstāvīgie mikropreparāti).Nodarbības1.00laboratorija
23Mitozes, mejozes dažādu stadiju analīze augu un dzīvnieku mikropreparātos.Nodarbības1.00laboratorija
24Spermatoģenēze un ooģenēze. Dzimumšūnu morfoloģija (patstāvīgie mikropreparāti).Nodarbības1.00laboratorija
25DNS izdalīšana. Laboratorijas darbs.Nodarbības1.00laboratorija
26Molekulārā bioloģija. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00laboratorija
27Gēnu mutācijas. DNS reparācija. Problēmuzdevumu risināšana. Diskusija.Nodarbības1.00auditorija
28Kolokvijs molekulārajā bioloģijā.Nodarbības1.00laboratorija
29Klasiskā ģenētika (uzdevumu risināšana un sastādīšana).Nodarbības1.00laboratorija
30Gēnu mijiedarbība (uzdevumu risināšana un sastādīšana).Nodarbības1.00laboratorija
31Saistīto pazīmju iedzimšanas analīze (uzdevumu risināšana).Nodarbības1.00laboratorija
32Kombinēta kontrolnodarbība klasiskā ģenētikā (teorētiskā un praktiskā daļa).Nodarbības1.00laboratorija
33Ciltskoku analīze un sastādīšana (A-D; A-R).Nodarbības1.00laboratorija
34Ciltskoku analīze un sastādīšana (X-D; X-R; holandriskais).Nodarbības1.00laboratorija
35Multifaktoriālais iedzimšanas tips. Slimību predispozīcija. Biežāk sastopamās multifaktoriālās patoloģijas. Gadījumu analīze.Nodarbības1.00laboratorija
36Kolokvijs II Ciltskoku analīze.Nodarbības1.00laboratorija
37Hromosomu mutācijas. Genoma mutācijas. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00laboratorija
38Hromosomālās slimības. Diskusija. Uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00laboratorija
39Populāciju ģenētika; uzdevumu risināšana.Nodarbības1.00laboratorija
40Kolokvijs III ģenētikā.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. semestrī patstāvīgi jāapgūst un jāprezentē temats Eikariotu šūnu citoplazmas un organoīdu uzbūve, funkcijas. Nukleīnskābu ķīmiskais sastāvs, telpiskā struktūra. Uzdevumu risinājumos jālieto ģenētiskais kods. Jāsagatavo atbilstoši nodarbībā pārrunātajiem un e-studijās pieejamiem kritērijiem prezentācijas: 1. semestrī par eikariotu šūnas organoīdiem un 2. semestrī par gēnu reparācijas mehānismiem, to traucējumiem, un iespējamām sekām šūnā.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās un metodikas ievērošana laboratorijas darbos; iknedēļas teorētisko zināšanu pārbaude, prasme skaidrot praktiskajos darbos iegūtos rezultātus, izdarīt atbilstoši iegūtajiem rezultātiem secinājumus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas kolokvijos – 1. semestrī: divos kolokvijos – citoloģijā un iedzimtības molekulārā pamatā (rakstveida teorētiskā un praktiskā daļa), 2. semestrī – trīs kolokvijos: 1. un 2. kolokvijs – klasiskā ģenētikā (rakstveida teorētiskā daļa un uzdevumu risināšana); 3. kolokvijs – par hromosomālo patoloģiju, gēnu darbību populācijā un ontoģenēzē (rakstveida teorētiskā daļa un uzdevumu risināšana). Tiek vērtēta studentu prasme prezentēt sagatavoto materiālu atbilstoši uzdotajam tematam; prasme lietot teorētiskās zināšanas ģenētikas uzdevumu risināšanā. Studiju kursa noslēgumā rakstveida eksāmens. Eksāmens ietver 2. semestra saturu. Eksāmena vērtējumu veido kumulatīvais vērtējums: nodarbību apmeklējums, kolokviju vērtējums ne zemāk par 7 ballēm un kolokviju kārtošana atbilstoši kalendārajam plānam.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Studenti analizē dažādu eikariotu šūnas uzbūves atbilstību tās funkcijām; • pamato saistību starp šūnas struktūru un abnormālību funkciju lomu cilvēka patoloģijā; • salīdzina mitozē un mejozē notiekošos procesus; • zina ģenētikas galvenās likumsakarības; • novērtē Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā; • salīdzina monohibrīdiskās, dihibrīdiskās, polihibrīdiskās un analizējošās krustošanas rezultātus; • skaidro alēlisko un nealēlisko gēnu mijiedarbības veidus un gēnu mijiedarbības ietekmi uz pazīmju izpausmi fenotipā, analizē gēnu saistību; • zina nukleīnskābju struktūru, skaidro DNS replikāciju, transkripcija, translāciju un gēnu ekspresijas regulēšanu; • zina hromosomālās pataloģijas, analizē to iespējamos rašanās mehānismus un sekas; • zina faktorus, kas izjauc gēnu līdzsvaru populācijā, zina izlases veidus un raksturo izlasi cilvēka populācijā; • skaidro populācijas ģenētikas atziņu pielietošanas iespējas praktiskajā medicīnā; • pamato attīstības gēnu mutāciju izpausmes agrīnās ontoģenēzes stadijās; skaidro attīstības gēnu ietekmi uz organisma uzbūvi; • pamato savu viedokli, analizējot konkrētās situācijas par cilvēka pazīmju pārmantošanu; • lieto lekcijā un nodarbībā apskatītos bioloģijas jēdzienus un terminus.
Prasmes:Studenti lieto gaismas mikroskopu, lai identificētu eikariotu specifiskas šūnas struktūras; dažādu tipu metafāzes hromosomas; politēnās hromosomas; skaidro struktūru uzbūves saistību ar funkcijām; grafiski attēlo mitozes un mejozes fāzes un skaidro notiekošos procesus; veido ooģenēzes un spermatoģenēzes shēmas; sastāda un analizē dažādu iedzimšanas tipu ciltskokus; prezentē multifaktoriālā iedzimšanas tipa slimības etioloģiju, iespējamos cēloņus; izmantos molekulārās bioloģijas metodi, lai izdalītu un pierādītu bukālā epitēlija šūnu DNS; klasificē mainības un mutāciju veidus; diskutē par gēnu, hromosomu, genoma mutāciju rašanās mehānismiem; risina ģenētikas un molekulārās bioloģijas uzdevumus.
Kompetences:Studenti analizē situācijas medicīniskajā citoloģijā, ģenētikā, novērtē zinātnes sasniegumu un ģenētikas lomu zobārsta praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Krūmiņa., V. Baumanis. Eikariotu šūnu bioloģija. Rīga. RSU. 2015.
2Tsisana Shartava. DNA Research, Genetics, and Cell Biology. Nova Science Publishers, 2011. RSU. E-grāmata. datu bāze: EBSCO.
3Molecular Biology, Nanette J. Pazdernik. RSU E-book. Datu bāze: ClinicalKey&EBRARY
Papildus literatūra
1Benjamin A. Pierce. Genetics A Conceptual Approach. Fifth Edition. Southwestern University. 2014.
2Pollard T.D., Earnshaw W.C. Cell biology. 3rd edition. Elsevier Science (USA), 2016.-908 p.
3Evans J., Manson A.L. Cell Biology and Genetics. Mosby, Elsevier, 2008.
4Selga Tūrs. Šūnu bioloģija. LU akadēmiskais apgāds. 2007.- 342.lpp.
Citi informācijas avoti
1Internetā atslēgvārdi- DNA &RNA, Genetics&Medicine, Genes &Expression, Genomes&Maps.
2http://estudijas. rsu.lv. --> Zobārstniecība--> 1. studiju gads-->cilvēka molekulārā bioloģija