Pārlekt uz galveno saturu

Informācijpratība I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.11.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:B_011LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Sporta treneris
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bibliotēka
Struktūrvienības vadītājs:Ināra Aploka
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bibliotekaatrsu[pnkts]lv
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas12
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
Uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas un veselības sporta nozares informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijpratības jēdziens. Informācijas meklēšana pamatprincipi, tēmas definēšana, atslēgvārdu noteikšana, meklēšanas stratēģijas veidošana, informācijas saglabāšana, individuālā reģistrēšanās elektroniskajos resursos.Lekcijas1.00datorklase
2Elektroniskie katalogi. Grāmatu, publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogā.Nodarbības1.00datorklase
3E-grāmatu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības1.00datorklase
4Pilntekstu žurnālu datubāzes. Elektronisko žurnālu kolekcijas. Zinātnisko žurnālu veidi. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonements. Žurnālu ietekmes faktors. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs.Nodarbības1.00datorklase
5Vienotais resursu meklētājs Primo. Citēšana, atsauču veidi un to veidošana. Atsauču veidošanas rīks EndNote. Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetā. Elektronisko resursu kvalitātes izvērtēšana.Nodarbības1.00datorklase
6Datubāze PubMed: raksturojums, meklēšanas veidi, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguve. MeSH datubāze, žurnālu datubāze, konkrētu rakstu meklēšana, PubMed centrāle. Clinical Queries rīks klīnisko jautājumu un uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšanai.Nodarbības1.00datorklase
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijpratības jēdziens. Informācijas meklēšana pamatprincipi, tēmas definēšana, atslēgvārdu noteikšana, meklēšanas stratēģijas veidošana, informācijas saglabāšana, individuālā reģistrēšanās elektroniskajos resursos.Lekcijas1.00datorklase
2Elektroniskie katalogi. Grāmatu, publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogā.Nodarbības1.00datorklase
3E-grāmatu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības1.00datorklase
4Pilntekstu žurnālu datubāzes. Elektronisko žurnālu kolekcijas. Zinātnisko žurnālu veidi. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonements. Žurnālu ietekmes faktors. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs.Nodarbības1.00datorklase
5Vienotais resursu meklētājs Primo. Citēšana, atsauču veidi un to veidošana. Atsauču veidošanas rīks EndNote. Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetā. Elektronisko resursu kvalitātes izvērtēšana.Nodarbības1.00datorklase
6Datubāze PubMed: raksturojums, meklēšanas veidi, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguve. MeSH datubāze, žurnālu datubāze, konkrētu rakstu meklēšana, PubMed centrāle. Clinical Queries rīks klīnisko jautājumu un uz pierādījumiem balstītas informācijas meklēšanai.Nodarbības1.00datorklase
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga, sistemātiska norādīto literatūras un informācijas avotu apguve. Individuālais vai grupu darbs informācijas meklēšanas uzdevumu veikšanā un rezultātu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdarbība nodarbībās. Patstāvīgo darbu un uzdevumu izpilde, kas ietver informācijas meklēšanu, saglabāšanu un izvērtēšanu. Nobeiguma pārbaudījums – ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus medicīnas un veselības sporta informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros izvērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas medicīnas un veselības sporta jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un veselības sporta nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks informācijas meklēšanu e-grāmatu, tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.
Kompetences:Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Izvērtēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/13-…
2Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2013. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-…
3Burkhardt J. M. MacDonald M. C. Teaching Information Literacy: 50 Standards-based Exercises for College Students (2nd Edition) [e-book]. Chicago: American Library Association Edition, 2010. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1046…
4Dochartaigh N. Internet Research Skills : How To Do Your Literature Search And Find Research Information Online [e-book]. London: Sage Publications; 2007. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
5Hersh W.R. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspektive [e-book]. Secaucus, NY: Springer, 2002. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1004…
6Thomas N, Franklin L, Crow S. Information Literacy And Information Skills Instruction : Applying Research To Practice In The 21St Century School Library [e-book]. Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited; 2011. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
Papildu literatūra
1Berube L. Do you Web 2.0? Social networking and library services. Oxford, Chandos Publishing, 2008. Available from: https://books.google.lv/books?id=2LtmAgAAQBAJ&pg=PA144&dq=W…
2Chen I, Kidd T. Wired For Learning : An Educator's Guide To Web 2.0 [e-book]. Charlotte, N.C.: IAP, Information Age Pub; 2009. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
3Ennis L.A. Mitchell N. Accidental Health Science Library [e-book]. Medford, NJ: Information Today, Inc, 2010. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1049…
4Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
5Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2015 May 25]. Available from http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=fron…
6Kresh D. Whole Digital Library Handbook [e-book]. Chicago, IL: ALA Edidtions, 2007. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1019…
7Rosen A. e-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results [e-book]. Saranac Lake, NY: AMACOM Book, 2009. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1029…
8Stebbins L. Student Guide To Research In The Digital Age : How To Locate And Evaluate Information Sources [e-book]. Westport, Conn: Libraries Unlimited; 2006. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3…
9The NCBI handbook [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook
Citi informācijas avoti
1Apmācību ceļvedis Informācijpratība [Elektronisks resurss]. Pieejams tiešsaistē: http://www.netvibes.com/info_med#INFORMACIJA