Pārlekt uz galveno saturu

Fizioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:CFUBK_028LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:7.00ECTS:10.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, cfbk@rsu.lv, +371 67061550
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)15Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas30
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas66
Lekcijas (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (skaits)14Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas46
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijā, histoloģijā, bioloģijā, bioķīmijā, fizikā, neorganiskajā un organiskajā ķīmijā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par daudzveidīgajām fizioloģiskajām norisēm organismā, tajā skaitā, par veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko funkciju būtību un to izpausmi, kā arī par organisma mijiedarbību ar vidi un fizioloģiskajiem adaptīvajiem mehānismiem; par organisma funkciju novērtēršanu un fizioloģisko norišu, t.sk., traucējumu, konstatācijas pieejām (metodēm) un skaidrojumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzbudināmie audi.Lekcijas1.00auditorija
2Fizioloģisko funkciju reģistrēšana.Nodarbības1.00laboratorija
3Uzbudinājuma-kontrakcijas saslēdze.Lekcijas1.00auditorija
4Skeleta muskuļa kontrakcijas atkarība no kairinātājiem.Nodarbības1.00laboratorija
5Sinaptiskā pārvade.Lekcijas1.00auditorija
6Elektromiogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
7Reflekss.Lekcijas1.00auditorija
8Cīpslu refleksi.Nodarbības1.00laboratorija
9Motoriskā nervu sistēma.Lekcijas1.00auditorija
10Reakcijas laiks.Nodarbības1.00laboratorija
11Kontrolnodarbība (1. kolokvijs).Nodarbības1.00laboratorija
12Veģetatīva nervu sistēma.Lekcijas1.00auditorija
13Retikulārā aktivizējošā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
14Acu zīlīšu reakcijas. Ķīmisko vielu ietekme uz sirdsdarbību.Nodarbības1.00laboratorija
15Sensoro sistēmu fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
16Elektroencefalogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
17Dzirde un līdzsvars.Lekcijas1.00auditorija
18Atmiņas tests.Nodarbības1.00laboratorija
19Redze.Lekcijas1.00auditorija
20Audiometrija. Līdzsvara noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
21Sāpes.Lekcijas1.00auditorija
22Perimetrija un redzes asuma noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
23Kontrolnodarbība (2. kolokvijs).Nodarbības1.00laboratorija
24Asinsrites fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
25Asinsspiediens.Lekcijas1.00auditorija
26Sirdsdarbības cikls.Lekcijas1.00auditorija
27Sirds-asinsrites regulācija.Lekcijas1.00auditorija
28Asinis.Lekcijas1.00auditorija
29Sirds muskuļa elektriskā un mehāniskā aktivitāte; uzbudināmība un ekstrasistole.Nodarbības1.00laboratorija
30Elpošanas sistēma, tās regulācija.Lekcijas1.00auditorija
31Elektrokardiogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
32Gremošanas procesi (gastrointestinālā sistēma).Lekcijas1.00auditorija
33Arteriālā asinsspiediena mērīšana.Nodarbības1.00laboratorija
34Gremošanas procesi tievajā un resnajā zarnā, kā arī aknu loma.Lekcijas1.00auditorija
35Ķermeņa stāvokļa maiņas ietekme uz asinsriti.Nodarbības1.00laboratorija
36Nieres funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
37Asinsrites izmaiņas fiziskas slodzes ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
38Reabsorbcijas regulācija nierēs.Lekcijas1.00auditorija
39Asinsgrupu un rēzus faktora noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
40Endokrīno funkciju regulācija.Lekcijas1.00auditorija
41Kontrolnodarbība (3. kolokvijs).Nodarbības1.00laboratorija
42Gastroenteropankreātiskā endokrīnā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
43Pneimogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
44Reproduktīvās sistēmas endokrīnā regulācija.Lekcijas1.00auditorija
45Spirogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
46Ķermeņa uzbūves un vielmaiņas intensitātes novērtēšana.Nodarbības1.00laboratorija
47Košļāšanas muskulatūras elektromiogrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
48Diurēzes izmaiņas vienreizējas ūdens slodzes ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
49Glikozes koncentrācijas izmaiņas asinīs ogļhidrātu slodzes ietekmē.Nodarbības1.00laboratorija
50Kontrolnodarbība (4. kolokvijs).Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un arī studentu darbs pāros praktisko darbu izstrādē atbilstoši noteiktajām kursa tēmām un laboratorijas darbu protokoliem; patstāvīga atsevišķu teorētisko kursu tēmu apguve, izmantojot lekcijas, mācību grāmatas vai citus avotus, t.sk., zinātniskās publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutisko atbilžu kvalitāte uz praktisko nodarbību teorētiskajiem jautājumiem un laikus iesniegts rakstisks kvalitatīvs patstāvīgās nodarbības protokols ar atbildēm uz jautājumiem; kolokviji – apgūto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, kurā tiek apliecināta mācību materiāla izpratne; rakstveida teorētiskais eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs: • raksturot organisma mijiedarbību ar vidi un fizioloģiskajiem adaptīvajiem mehānismiem; • izskaidrot daudzveidīgās fizioloģiskās norises organismā, to regulācijas novērtēšanas metodes; • raksturot veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko funkciju būtību un to izpausmi cilvēka organismā; • aprakstīt organisma galveno funkciju novērošanu un reģistrāciju, fizioloģisko norišu (t.sk., traucējumu) konstatāciju un sniegt skaidrojumus.
Prasmes:Students pratīs pamatot attiecīgo fizioloģisko metožu izvēli un būs ieguvis prasmi pielietot ne tikai funkcionālās diagnostikas metodes organisma pamatfunkciju izmeklēšanā, bet arī spēs veikt atsevišķas klīniski diagnostiskās metodes. Students pratīs analizēt ar fizioloģiskajām metodēm iegūtos datus, t.sk. paša iegūtos datus, spēs tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus par organisma fizioloģisko procesu aktivitāti.
Kompetences:Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par daudzveidīgajiem fizioloģisko sistēmu regulācijas mehānismiem un pamatprasmes novērtēt šo sistēmu funkcionalitāti, lai izdarītu kompetentus, integrētus slēdzienus par norisēm organismā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L. Aberberga-Augškalne, O.Koroļova. Fizioloģija ārstiem. (ISBN 978-9984-26-813-68-4; SIA Medicīnas apgāds) 2014: 492 (pieejama RSU Bibliotēkā).
2A.C. Guyton and John E. Hall. Textbook of Medical Physiology. (Saunders; 11th Edition) 2011: 1104 (pieejama RSU Bibliotēkā arī kā e-grāmata).
3Ganong's Review of Medical Physiology (K.E.Barrett, S.M. Barman, S.Boitano, H.Brooks), 23rd Edition (LANGE Basic Science) 2016: 726 (pieejama RSU Bibliotēkā arī kā e-grāmata).
Papildu literatūra
1L.S. Costanzo. Physiology (Board Review Series). (Lippincott Williams & Wilkins; 4th Edition) 2018: 354 (pieejama RSU Bibliotēkā arī kā e-grāmata).
2R.E. Klabunde. Cardiovascular Physiology Concepts (Lippincott Williams & Wilkins; 4th Edition),2005: 235.
3Tortora, Gerard J., Bryan Derrickson. Principles of Anatomy and Physiology (15th Edition. Wiley, 2017).
Citi informācijas avoti
1Raksti PubMed datu bāzes žurnālos (atbilstīgie kursa tēmām)