Pārlekt uz galveno saturu

Medicīniskā fizika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_048LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizikaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Didzis Lauva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizika@rsu.lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas matemātikā un fizikā vidusskolas kursa apjomā, kā arī valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu un prasmju apguvi medicīniskajā fizikā, kas tiks iegūtas lekciju un praktisko nodarbību laikā un būs nepieciešamas citu mācību disciplīnu apguvē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Pasīvā nodarbība. Uzdevumu risināšana un tests par taisnvirziena un rotācijas kustību.Nodarbības1.00auditorija
2Aktīvā nodarbība – webinārs. Biomehānikas elementi. Vertikālais lēciens un gravitācijas ietekme uz to. Vektori un to komponentes fizikā. Gaisa pretestības spēka ietekme uz krītošu objektu. Inerces moments un griezes moments.Nodarbības1.00auditorija
3Pasīvā nodarbība. Diskusija, uzdevumu risināšana un tests par svārstībām un akustiku.Nodarbības1.00auditorija
4Aktīvā nodarbība. Webinārs. Svārstību un viļņu fizikālās īpašības. Ultraskaņa un tās izmantošana zobārstniecībā un citur medicīnā.Nodarbības1.00auditorija
5Pasīvā nodarbība. Siltumfizika un Termodinamika. Aktivitāte (tiks precizēta estudijās).Nodarbības1.00auditorija
6Aktīvā nodarbība. Webinārs. Siltumfizika un termodinamika. Termodinamikas likumi. Enerģija un tās formas. SIltuma pārneses procesi. Termoregulācija no fizikas perspektīvas.Nodarbības1.00auditorija
7Pasīvā nodarbība. Elektrība un elektriskās tehnoloģijas. Aktivitāte – izveidot videoprezentāciju par izvēlēto tēmu no e-studijās publicētā tēmu saraksta.Nodarbības1.00auditorija
8Aktīvā nodarbība. Webinārs. Elektrostatikas un elektrodinamikas pamati. Elektriskie impulsi cilvēka ķermenī. Fizikālie procesi neironā. Darbības potenciāls. Signāli un to mērīšana.Nodarbības1.00auditorija
9Pasīvā nodarbība. Atomfizikas un kodolfizkas pamati. Diskusija. Uzdevumu risināšana. Aktivitāte (tiks precizēta e-studijās).Nodarbības1.00auditorija
10Aktīvā nodarbība. Webinārs. Atoms. Spektrs un spektroskopija. Elektronmikroskops. Rentgenstarojums. Datortomogrāfija. Lāzeri.Nodarbības1.00auditorija
11Ievads medicīniskajā fizikā. Taisnvirziena un rotācijas kustība.Lekcijas1.00auditorija
12Svārstības un viļņi.Lekcijas1.00auditorija
13Siltuma fizika un termodinamika.Lekcijas1.00auditorija
14Elektrostatika un elektrodinamika.Lekcijas1.00auditorija
15Atomfizika un kodolfizika.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentu patstāvīgais darbs tiks vērtēts pēc e-studijās publicētajām aktivitātēm un dalības piecos tiešsaistes semināros. E-studijās publicētās aktivitātes ir: 1) aktīva dalība forumā atbildot un diskutējot par uzdotajām tēmām, 2) aprēķinu uzdevumu testi, 3) daudzizvēļu testi.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrai izstrādātajai aktivitātei tiek piešķirts svars kopējā kursa ietvaros. Šo svaru nosaka aktivitātei piemērotais maksimālais punktu skaits. Kursa gala vērtējumu students iegūst proporcionāli aktivitātēs iegūtajam punktu skaitam. Izpildītās aktivitātes divu nodarbību ietvaros sastāda 20% no kopējā gala vērtējuma.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus: • Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus; • Izklāstīt fizikas un matemātikas pamatnozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos; • Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus; • Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību; • Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību; • Izskaidrot vienkāršas medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus; • Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības; • Izskaidrot rentgenstarojuma un datortomogrāfijas darbības principus un to izmantošanu diagnostikā.
Prasmes:Studenti pratīs pielietot iegūtās fizikāli tehniskās teorētiskās zināšanas turpmāk profilējošo studiju kursu apguvē.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Davidovits P. Physics in Biology and Medicine. – London: Elsevier, 2007-09-28, pp.303.
2Faiz M. Khan, John P. Gibbons, Khan's the Physics of Radiation Therapy, Wolters Kluwer, 2014-04-17
3Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London: Prentice Hall, 2000, pp. 689.
Citi informācijas avoti
1Interneta resursi no e-studijas sadaļas „Medicīniskā fizika” RSU serverī.