Pārlekt uz galveno saturu

Infekcijas slimības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:IUDK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimībasMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Infektoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ludmila Vīksna
Kontaktinformācija:Rīga, Linezera iela 3, idk@rsu.lv, idk@rsu.lv, +371 67014777
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, histoloģijā, mikrobioloģijā, virusoloģijā, imunoloģijā, bioķīmijā, bioloģijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, patoloģiskajā anatomija, propedeitikā un farmakoloģijā.
Mērķis:
Sniegt studentiem informāciju par infektoloģiju un speciālo epidemioloģiju apjomā, kas nepieciešams zobārstniecībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads infektoloģijā. Mācība par infekcijas procesu. Infekcijas slimību vieta citu slimību spektrā. Infekcijas slimību diagnostikas principi.Lekcijas1.00auditorija
2Asins transmisīvo infekciju epidemioloģija, patoģenēze, diagnostika, ārstēšanas un profilakses principi.Lekcijas1.00auditorija
3Gaisa pilienu infekcijas slimību etioloģija, epidemioloģija, patoģenēze, klīniskās īpatnības, ārstēšanas un profilakses principi.Lekcijas1.00auditorija
4Tuberkuloze kā sabiedrības veselības problēma.Lekcijas1.00auditorija
5Ceļotāju infekcijas, to etioloģiskā struktūra, klīniskās izpausmes, profilakse, ārstēšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
6Ievads medicīnisko ierīču apstrādē (tīrīšana, dezinfekcija, sterilizācija, procesu kontrole, regulējošie normatīvie dokumenti).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas, tai skaitā, hospitālās infekcijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Ar izmaiņām mutes dobumā un žāvā saistītās infekcijas slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Infekcijas slimību vizuālās pazīmes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Herpes vīrusu ierosināto infekciju patoģenēze, klīniskās izpausmes, pieejas ārstēšanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Neiroinfekcijas etioloģiskā struktūra, klīniskās izpausmes, diagnostika, ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Fekāli-orālās infekcijas – etioloģija, diagnostikas principi, ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Hepatīti – virālie un bakteriālie. Klīniskās izpausmes, diferenciālā diagnostika, terapijas izvēle.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14HIV/AIDS indikātorslimības un oportūnistiskās slimības. Klīniskās izpausmes. Diagnostikas un ārstēšanas pasākumu izvēle.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Tuberkulozes patoģenēze, klīniskās pazīmes, ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, referāts par izvēlēto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgais darbs: Referāts, vērtēšanas kritēriji – darba satura atbilstība izvēlētai tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, studenta zināšanu līmenis, kas novērtēts pārrunājot patstāvīgo darbu ar docētāju, darba noformējums. Ieskaite: aktivitāte nodarbībās, patstāvīgā darba vērtējums, ieskaite – tests par apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs klasificēt infekcijas slimības pēc etioloģiskām, epidemioloģiskām, klīniskām pazīmēm, formulēt slimības verifikācijas diagnostiskās metodes, analizēt iegūtos rezultātus, definēt veselības aprūpes apjomu sabiedrības veselības aspektā zobārstniecības kontekstā.
Prasmes:Atpazīt konkrētu slimības simptomu un iegūt papildus nepieciešamos anamnēzes (dzīves, slimības, epidemioloģiskās) un laboratorās izmeklēšanas datus, novērtēt konkrēto izmeklējumu datus iesakot vērsties pie ārsta – speciālista, realizēt nepieciešamos profilakses nosacījumus.
Kompetences:Profesionāli sadarboties ar kolēģiem un speciālistiem, pilnveidot patstāvīgas un kolektīvās mācīšanās kompetenci, veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un sabiedrības veselību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bennett J.E., Dolin R.l., Blaser Mandell M. J., Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), ISBN: 978-1-4557-4801-3
2Fred F. Ferri. Ferri's Clinical Advisor 2019, Elsevier.
3Vīksna L. Infekcijas slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2011.
4Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow Lange Current Medical Diagnosis and Treatment 2018, 57th Edition; „Innere Medizin“ Gerd Herold and Associates
5Vīksna L. Vakcinācija: aktīvā specifiskā imūnprofilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2008.
6Vīksna L. Vīrushepatīts C: norise, ārstēšana, prognoze, profilakse. Rīga: Nacionālais apgāds; 2003.
7Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas. 2014
8Vīrushepatīta B diagnostikas un etitropās ārstēšanas vadlīnijas. 2011
9Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas. 2015.
10https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf
11Madhukar Pai, Marcel A. Behr, David Dowdy, et.al. Tuberculosis. Nature reviews, Volume 2, 2016
12Garcia-Monco J.C. CNS infections. Clinical approach. Springer, 2018
13Zinčenko L, Krūmiņa A. Medicīniskā helmintoloģija. Rīga: Vītola izdevniecība; 2010.
14Bacon B R, et al, editors. Comprehensive Clinical hepatology. 2nd ed. St Louis; London: Elsevier Mosby; 2010.
15Bagg J, et al. Essentials of microbiology for dental students. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2006.
16Cohen J, Opal S M, Powderly W G, editors. Infectious diseases. 2 vol. 3rd ed. St. Louis, Mo.; London: Mosby; 2010.
17Collier L. Human virology: a text for students of medicine, dentistry and microbiology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2006.
18Wenzel R, Bearman G, Brewer T, Butzler J P. A guide to infection control in the hospital. 4th ed. Boston: International Society for Infectious Diseases. 2008.
19Goldman L., Schafer A. “Goldman-Cecil Medicine”, 25th Ed. Elsevier Inc. 2016
20CDC Yellow Book 2018: Health Information for International Travel, Oxford University Press, 704 lpp., 2017.
Papildus literatūra
1Feldman M, Friedman L S, Brandt L J. Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease: review and assessment. 2 vol. 9th edition. Edinburgh: Elsevier Sounders; 2010.
2Foster G R, Goldin R D. Management of chronic viral hepatitis. 2nd ed. London: Taylor & Francis; 2005.
3Gilbert D N, et al. The Sanford guide to antimicrobial therapy Sperryville; Antimicrobial Therapy; 2009.
4Peters W, Pasvol G. Atlas of tropical medicine and parasitology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2007.
5Белопольский Ю А. Справочник по инфекционным болезням. Москва; 2009.
6Покровский В И, Пак С Г, Брико Н И, Данилкин Б К. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2-e изд. Москва; 2009.
7Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds; 2009.
8Danilāns A. Hroniskas aknu slimības. Rīga: Medicīnas apgāds; 2009.
9Bartlett J G, Gallant J E, Pham P A. 2009-2010 medical management of HIV Infection. Johns Hopkins University School of Medicine; 2009.
10Ferri F F. Ferri’s Clinical Advisor 2012: 5 books in 1. London: Elsevier Mosby; 2012.
11Schlossberg D. Clinical infectious disease. Cambrige: Cambridge University Press; 2008.
12Service M. Medical entomology for Students. 5th edition, Liverpool School of Tropical Medicine. Cambrige University Press, 2012.
Citi informācijas avoti
1www.uptudate.com
2https://ecdc.europa.eu/sites/
3https://ecdc.europa.eu/en/news-events
4http://www.who.int/
5http://site.ebrary.com/lib/rsub
6https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activate
7https://accessmedicine.mhmedical.com
8https://www.clinicalkey.com
9http://search.ebscohost.com/
10https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
11https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
12https://emedicine.medscape.com/
13https://www.cdc.gov/
14http://www.antimicrobe.org/
15http://www.easl.eu