Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānisms

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2022
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_041LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Bērziņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Grasis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas cilvēktiesību un valsts pārvaldes jautājumos un pamatzināšanas par cilvēktiesību aktualitātēm Latvijā.
Mērķis:
Veicināt sapratni un teorētiskās zināšanas par cilvēktiesību jēdzienu kopumā, kā arī izprast cilvēktiesību aizsardzības mehānismus Eiropā un starptautiskajā līmenī. Kursa beigās katram studentam ir jābūt skaidrībai par to, kādi ir šo mehānismu mērķi un kā tie darbojas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursā un kursa mērķi.Lekcijas2.00auditorija
2Eiropas Padomes pieņemtie cilvēktiesību dokumenti, kas saistoši dalībvalstīm un to uzraudzības mehānismi. Eiropas cilvēktiesību tiesa, tās darbības principi un ietekme uz nacionālajām tiesību sistēmām. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Eiropas Padome un Eiropas Savienība. EP un ES jēdzieni. EP un ES mērķi. EP un ES izveidotie cilvēktiesību aizsardzības dokumenti, to savstarpējā mijiedarbība. Eiropas Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija. ES direktīvas. Eiropas ombuds.Lekcijas2.00auditorija
4Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Latvijā. Cilvēktiesības Latvijā, starptautisko organizāciju ziņojumi par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā (zināt kur meklēt, pārzināt saturu). Cilvēktiesību aizsardzības institūcijas (valsts un nevalstiskās) Latvijā. Tiesībsarga birojs, Latvijas Cilvēktiesību centrs u.c. organizācijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads kursā un kursa mērķi.Lekcijas1.00auditorija
2Eiropas Padomes pieņemtie cilvēktiesību dokumenti, kas saistoši dalībvalstīm un to uzraudzības mehānismi. Eiropas cilvēktiesību tiesa, tās darbības principi un ietekme uz nacionālajām tiesību sistēmām. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Eiropas Padome un Eiropas Savienība. EP un ES jēdzieni. EP un ES mērķi. EP un ES izveidotie cilvēktiesību aizsardzības dokumenti, to savstarpējā mijiedarbība. Eiropas Pamattiesību harta un Eiropas Cilvēktiesību konvencija. ES direktīvas. Eiropas ombuds.Lekcijas2.00auditorija
4Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Latvijā. Cilvēktiesības Latvijā, starptautisko organizāciju ziņojumi par cilvēktiesību ievērošanu Latvijā (zināt kur meklēt, pārzināt saturu). Cilvēktiesību aizsardzības institūcijas (valsts un nevalstiskās) Latvijā. Tiesībsarga birojs, Latvijas Cilvēktiesību centrs u.c. organizācijas.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts. Tā tēma jāsaskaņo ar pasniedzēju.
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode (noslēguma darbs): rakstveida pārbaudes darbs ar atvērtiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas par cilvēktiesību uzraudzības mehānismiem Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, cilvēktiesību aizsardzības formām un metodēm (dalībvalstu ziņojumi, vizītes uz dalībvalstīm, individuālās un kolektīvās sūdzības, tiesu spriedumi, NVO gada ziņojumi u.c). Studenti spēj patstāvīgi izmantot teoriju (atrast, lasīt un analizēt aktuālos cilvēktiesību dokumentus un zināt, kādas ir galvenās cilvēktiesību aizsardzības institūcijas). Studenti iegūst problēmu risināšanas prasmes – atrast, lasīt un atbilstīgi izvēlētajai tēmai analizēt nepieciešamos starptautisko organizāciju ziņojumus un tiesu spriedumus oficiālajās valsts un starptautisko organizāciju intereneta vietnēs, lai izmantotu šo informāciju sava viedokļa pamatošanai (iesakot risinājumus vai ieteikumus, kā uzlabot konkrēto cilvēktiesību ievērošanu). Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj argumentēti izskaidrot (atsaucoties uz kursa laikā apgūtajiem resursiem) un aizstāvēt savu viedokli par cilvēktiesību jautājumiem ES dalībvalstīs gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs identificēt cilvēktiesību parkāpumus un rast risinājumus cilvēktiesību aizskārumu novēršanai (zinot, kur un kā vērsties ar sūdzību vai prasību – izmantot situācijas risināšanai pieejamos cilvēktiesību aizsardzības mehānismus). Prasme ne tikai pateikt savu viedokli par konkrētu cilvēktiesību jautājumu, bet arī pamatot to ar oficiālajiem ziņojumiem un citiem informācijas avotiem.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs saskatīt tālāku savas profesionālās pilnveides virzību, pilnveidot teorētiskās zināšanas un profesionālo darbību. Studenti spēs kompeteneti izmantot tiesu spriedumus un ziņojumus par cilvēktiesību situāciju dalībvalstīs, lai rakstītu kvalitatīvu maģistra darbu vai risinātu profesionālos problēmjautājumus un pamatot savu viedokli par doto cilvēktiesību jautājumu radoši un atsaucoties uz oficiālajiem valsts un starptautiskajiem resursiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Cilvēktiesību pamatdokumentu teksti: ANO harta, Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
2Pakts par Pilsoniskajām un Politiskajām tiesībām, ziņojumi par dalībvalstīm un cilvēktiesību situāciju Latvijā
3Starptautiskais Pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām
4Eiropas cilvēktiesību konvencija, Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi
5Eiropas Sociālā harta
6Eiropas Pamattiesību harta
7ES direktīvas, kas nosaka cilvēktiesību jautājumus un citi Latvijai saistošie starptautiskie dokumenti, kuri tiks apskatīti kursa laikā
8Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs R. Baloža vadībā
9Spīdzināsana Cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā, teorētiskie un praktiskie aspekti no Eiropas Padomes perspektīvas. Autoru kolektīvs. Latvijas Vēstnesis 2017
10Ārlietu ministrijas mājas lapa www.am.gov.lv kur publiskoti visi pieejamie starptautisko organizāciju ziņojumu par Latvijas Republiku
Papildu literatūra
12. Autoru kolektīvs. I. Ziemeles redakcijā. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Grāmata augstskolu studentiem, speciālistiem un interesentiem. R.,2000.
2Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības. Apgāds Zvaigzne ABC, Rīga, 2004
3Burgentals T. Starptautiskas cilvektiesibas kodoliga izklasta. R., AGB, 2000.
4G. Feldhūne, A. Kučs, V. Skujeniece. Cilvēktiesību rokasgrāmata tiesnešiem. LU Cilvēktiesību institūta bibliotēka, Rīga, 2004
5Kēnings M. Cilvēktiesības, R, Tiesu namu aģentūra, 2010, - 133.lpp.
6Mits M. Europen Convention on Human Rights in Latvia: Impact on Legal Doctrine and Application of Legal norms, Media Tryck, Lund, 2010, 296
Citi informācijas avoti
1Par Eiropas padomi un Eiropas cilvēktiesību tiesu
2Par Apvienoto Nāciju organizāciju
3Par Eiropas Savienību
4Starptautisko organizāciju un nevalstisko organizāciju ziņojumi par Latviju
5Ziņojumi par cilvēktiesību situāciju Latvijā
6Latvijas likumdošana