Pārlekt uz galveno saturu

Kriminālistikas tehnika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_349LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Juridiskā fakultāte, Dzirciema iela 16, jf@rsu.lv, LV-1007, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)18Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas36
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kriminālistikas taktikā un metodikā.
Mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem, izprotot tiesu ekspertīžu veikšanas pamatprincipus un mūsdienu iespējas. Uzdevumi: 1. veicināt studentu izpratni par kriminālistisko tehniku; 2. veicināt studentu izpratni par tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem; 3. veicināt studentu izpratni par lietisko pierādījumu izpētes tehniskajiem līdzekļiem un metodēm; 4. veicināt studentu izpratni par dažādu tiesu ekspertīžu veidu iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālistikās tehnikas vispārējs raksturojums, jēdziens, veidi un pielietošana. Lietisko pierādījumu izpētes tehniskie līdzekļi un metodes.Lekcijas2.00auditorija
2Pēdas notikuma vietā, to veidošanās mehānisms. Atsevišķu pēdu veidu atrašanas, fiksēšanas, izņemšanas un iesaiņošanas tehniskie līdzekļi un paņēmieni. Paraugu izņemšana salīdzinošai izpētei.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Dažādu noziedzīgu nodarījumu veidu (slepkavību, dzimumnoziegumu, ugunsgrēku u.c.) notikuma vietas apskates īpatnības. Kriminālistiskās datu bāzes, to izveidošana un izmantošana. Tiesu ekspertīžu teorētiskie un organizatoriskie aspekti.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Daktiloskopiskās tiesu ekspertīzes pamati. Bioloģisko tiesu ekspertīžu pamati. Odoroloģiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Trasoloģiskās tiesu ekspertīzes pamati. Ballistiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Habitoloģiskās tiesu ekspertīzes pamati (personas identifikācija pēc ārienes pazīmēm).Lekcijas2.00auditorija
7Dokumentu tehniskās tiesu ekspertīzes pamati. Rokrakstu un parakstu tiesu ekspertīzes pamati. Lingvistiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas2.00auditorija
8Informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertīzes pamati. Skaņu ierakstu tiesu ekspertīžu pamati.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Ķīmisko tiesu ekspertīžu pamati.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Pēdas notikuma vietā, to veidošanās mehānisms. Atsevišķu pēdu veidu atrašanas, fiksēšanas, izņemšanas un iesaiņošanas tehniskie līdzekļi un paņēmieni. Paraugu izņemšana salīdzinošai izpētei.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Dažādu noziedzīgu nodarījumu veidu (slepkavību, dzimumnoziegumu, ugunsgrēku u.c.) notikuma vietas apskates īpatnības. Kriminālistiskās datu bāzes, to izveidošana un izmantošana. Tiesu ekspertīžu teorētiskie un organizatoriskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
4Daktiloskopiskās tiesu ekspertīzes pamati. Bioloģisko tiesu ekspertīžu pamati. Odoroloģiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Trasoloģiskās tiesu ekspertīzes pamati. Ballistiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
7Dokumentu tehniskās tiesu ekspertīzes pamati. Rokrakstu un parakstu tiesu ekspertīzes pamati. Lingvistiskās tiesu ekspertīzes pamati.Lekcijas1.00auditorija
8Informācijas tehnoloģiju tiesu ekspertīzes pamati. Skaņu ierakstu tiesu ekspertīžu pamati.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
9Ķīmisko tiesu ekspertīžu pamati.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras un veikto pētījumu analīze, referāts, praktisko uzdevumu izpilde.
Vērtēšanas kritēriji:
Sekmīgi uzrakstīts un prezentēts referāts par veikto pētījumu, sekmīgi nokārtoti praktiskie darbi, piedalīšanās semināros.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:- Students ieguvis zināšanas par kriminālistisko tehniku un tiesu ekspertīžu teorētiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem; - Students ieguvis zināšanas par lietisko pierādījumu izpētes tehniskajiem līdzekļiem un metodēm; - Students ieguvis zināšanas par dažādu tiesu ekspertīžu veidu iespējām; - Students ieguvis zināšanas par dažāda veida paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei; - Students ieguvis zināšanas par kriminālistisko datu bāzu veidošanu un iespējām. - Students spēj demonstrēt Kriminālistikas tehnikā pamata un specializētās zināšanas, no kurām daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim; - Students spēj demonstrēt Kriminālistikas tehnikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes:- Students spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus un spēj izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas; - Students spēj demonstrēt zinātnisku pieeju problēmsituāciju risināšanā, pastāvīgi pieņemot lēmumus un radošus risinājumus problēmsituāciju risināšanā uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu; - Students spēj izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas formulējot un analītiski aprakstot iegūto informāciju, konstatētās problēmas un iespējamos risinājumus konkrētā zinātnes nozarē, izskaidrojot, argumentējot un diskutējot gan ar attiecīgās nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem; - Students spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus. - Students spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgā tehniskā līdzekļa un metodes pielietošanu lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; prasme patstāvīgi pielietot dažāda veida tehniskos līdzekļus lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; patstāvīgi pieņemt lēmumu par dažāda veida izpētes objektu un pēdu nosūtīšanu tālākai izpētei tiesu ekspertīžu iestādē; prasme patstāvīgi veikt paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei; prasmes pilnvērtīgi izmantot kriminālistiskās datu bāzes noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.
Kompetences:- Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā; - Students spēj piedāvāt ne tikai formālus kriminālistikas nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā, demonstrējot profesionālo ētiku; - Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt iegūto informāciju, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā un rast problēmsituāciju risinājumus attiecīgajā zinātnes nozarē. - Students spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par attiecīgā tehniskā līdzekļa un metodes pielietošanu lietisko pierādījumu atrašanā, fiksēšanā un izņemšanā; spēj patstāvīgi veikt paraugu izņemšanu salīdzinošai izpētei; spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu par dažāda veida izpētes objektu nosūtīšanu izpētei tiesu ekspertīžu iestādē; prot izmantot kriminālistiskās datu bāzes noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
2Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 90 (4076), 10.06.2009.
3Krimināllikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.199/200 (1260/1261), 08.07.1998.
4Kriminālprocesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr.74 (3232), 11.05.2005.
5DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 106 (3054), 07.07.2004.
6Operatīvās darbības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 131, 30.12.1993.
7Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 89 (574), 23.05.1996.
8Tiesu ekspertu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 42 (5614), 01.03.2016.
9DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība: Ministru Kabineta 23.08.2005. noteikumi Nr. 620. Latvijas Vēstnesis Nr. 135 (3293), 26.08.2005.
10Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi: Ministru kabineta 06.05.2014. noteikumi Nr.234. Latvijas Vēstnesis Nr. 87 (5147), 08.05.2014.
11Kārtība, kādā pazudušu personu tuvi radinieki dod rakstveida piekrišanu salīdzināmo paraugu un ziņu iekļaušanai DNS nacionālajā datu bāzē un to apstrādei: Ministru kabineta 10.05.2005. noteikumi Nr.319. Latvijas Vēstnesis Nr. 76 (3234), 13.05.2005.
12Noteikumi par DNS nacionālajā datu bāzē iekļautās informācijas sniegšanu: Ministru kabineta 13.06.2005. noteikumi Nr. 698. Latvijas Vēstnesis Nr. 147 (3305), 15.09.2005.
13Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025. Latvijas Vēstnesis Nr. 205 (4603), 30.12.2011.
14Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru: Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumi Nr. 835. Latvijas Vēstnesis Nr. 251 (5823), 23.12.2016.
15Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība: Ministru kabineta 13.09.2016. noteikumi Nr. 606. Latvijas Vēstnesis Nr. 179 (5751), 15.09.2016.
16Aggrawal A., Necrophilia: Forensic and Medico-legal Aspects. CRC Press, 2016.
17Arājs, O., Grundšteins, D. Trasoloģisko ekspertīžu metodika. Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, 2005.
18Berezins, A. Svešu un viltotu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti. Rīga, Latvijas Universitāte, 2014.
19Bialek, I., Brozowski, J., Lukasik A. Comparison of the Efectiveness of Selected Methods of Contrasting of Fingerprints in Blood.Problems of Forensic Sciences, 2004, Vol.LIX.50-65.
20Bulgakova, I. Izmeklēšanas izpratne un saturs pirmstiesas procesā, 2006.
21Champod, C. jt. Fingerprints and Other Ridge Skin Impressions. CRC Press LLC, 2004
22Čentoricka, M. Pirkstu pēdu atklāšanas un izņemšanas līdzekļi un metodes. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2002.
23Daktiloskopija. Aut. kol. O. Arājs, M. Čentoricka, S. Silarāja, A. Evardsons. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2005.
24Dombrovskis, R. Kriminālistikas teorētiskie pamati. Rīga, ,,Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003.
25Eriksons, S.A., Risplings, U. Identifikācijas pamati. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2000.
26Evardsons, A. Ekspertīzes noteikšanas pamatprincipi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007.
27Evardsons, A. Kriminālistikas tehniskie līdzekļi. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2007.
28Fregeau C.J., Germain O., Fourney R.M.Fingerprint Enhancement Revisited and the Effects of Blood Enhancement Chemicals on Subsequent Profile Plus™ Flouorescent Short Tandem Repeat DNA Analysis of Fresh and Agend Bloody Fingerprints. Journal Forensic Sciences, 45(2).354-380.
29Grieznis, P. Praktiskā kriminālistika. Rīga,“Likuma vārdā”, 2000.
30Houck, M.M., Siegel, J.A. Fundamentals of Forensic Science. China: ELSEVIER, 2006.
31Inman, K., Rudin, N. Principles and Practice of Criminalistics. The Profession of Forensic Science. USA: CRC Press, 2001.
32Jēkabsone, V. Pierādījumu un pierādīšanas pasaulē. Administratīvā un Kriminālā justīcija. Nr. 2/98.
33Konovalovs, J. Vielas kā noziedzīga nodarījuma pēdas. Rīga, SIA ,,Petrovskis un Ko”, 2007.
34Konovalovs, J., Kļaviņa, Z. Kriminālistiskā odoroloģija (cilvēka smaržu pēdas). Rīga: SIA ,,Petrovskis un Ko”,2003.
35Kriminālistikas tehnika. Mācību grāmata, I daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2003.
36Kriminālistikas taktika. Mācību grāmata, II daļa, IV izdevums. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2003.
37Kriminālistikas metodika. Mācību grāmata, III daļa. Autoru grupa profesora A. Kavaliera vadībā. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2005.
38Criminalistics. Conspectus of Lectures. Riga, [b.i.], 2009.
39Lawley, R. Application of Amido Black Mixture for the Development of Blood – based Fingerprints on Human Skin. Journal of Forensic Identification, 2003, 53 (4). 404-408.
40Nīmande, E., Terehovičs, V. Kriminālistikas iespējas antikriminālās politikas jomā // Jurista vārds, 2007.gada 30.oktobris, Nr. 44 (497), 12. lpp.
41Ouens D., Noziegums un zinātne.Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
42Nīmande, E. Kriminalistiskas mācības par noziedzīgu nodarījumu teorētiskie aspekti (Kriminalistikas objekts un metodes kā izzināšanas procesa struktūras elementi). Promocijas darbs. Latvijas Universitāte. Rīga, 2006.
43Rekomendācijas lietisko pierādījumu izņemšanai notikuma vietas apskates laikā. Rīga: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, 2005.
44Robinson, E.M. Crime Scene Photography. Elsevier, 2010.
45Šāviena pēdas un to izpēte ar skenējošo elektronu mikroskopu. Mācību metodiskais līdzeklis. Aut. kol. G.Bebris, V.Veseris, A.Patmalnieks. Rīga, 2009.
46Tetetris, O. Tiesu medicīnas esence. Rīga: Apgāds ,, Rasa ABC”, 2004.
47Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde. Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga: Valsts policija, 2014.
48Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate. Vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vieta, 2015.
49Vernon, J. Geberth. Practical Homicide Investigation. Taylor & Francis Group, 2006.
50Aвдeeвa, Г. Влияние субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта.“ Criminalist Криминалистъ первопечатный№10/2015.
51Анищенко, И. А. Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза :практич. пособие /подред. 2-еизд.испр.идоп. _М.:Юрлитинформ, 2013.
52Бастыркин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. Cанкт-Петербург, Издательство ,,Проспект”, 2011.
53Визгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. Cанкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003.
54Гортинский, А.В. К вопросу о комплексной экспертизе документов, изготовленных в сфере компьютерных технологий. Информатика в судебной экспертизе: Сб.тр. Саратов: СЮИ МВД России, 2003.
55Карлов, В.Я. Криминалистика. Тезаурс – словарь. Схемы. Москва: Альфа – Пресс, 2011.
56Ларин, М.В. Развитие понятия «документ». [b.v.] Делопроизводство. Норма, 2006.
57Назаров, Г. Н., Пашинян, Г. А. Медико - криминалистическое исследование следов крови. Нижний Новгород: Издательство Нижегородской государственной медицинской академии,2003.
58Самищенко, С.С. Современная дактилоскопия: проблемы и тенденции развития. Академия управления МВД России, 2002.
59Старовойтов, В.И., Шамонова, Т.Н. 2003. Запах и ольфакторные следы человека. Москва: ЛексЭст.
60Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 3-е изд., стереотип. – Волгоград : ВА МВД России, 2011. – 268 с.
61Шухнин, М.Н., Яковлев, Ф.Н. О классификации признаков в компьютерно-технической экспертизе документов. Информатика в судебной экспертизе: Сб.тр. Саратов: СЮИ МВД России, 2003.
62Шурухнов, Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. Москва: издательство Эксмо,2008.
Papildu literatūra
1Forensic Evidence in Canada. Ed.by G.M. Chayko, E.D. Gulliver, D.V. Macdougall. Ontario, Canada Law Book INC, 1991.
2Indulēns, I. Kriminālistika. Rīga, ,,Zvaigzne", 1978.
3Saferstein, R. Criminalistics an Introduction to Forensic Sciene. New Jerrsey, Prentice Hall Upper Saddle River, 2001.
4The Fingerprint Sourcebook. Ed.by E.H. Holder, L. O. Robinson, J.Laub. Lexington, National Justice of Justice USA, 2013.
5Torvalds, J. Kriminālistikas simt gadu.Rīga, “LIESMA”, 1973.
6Zauers, A. Kriminālistiskā ekspertīze Latvijā laikmetu griežos. Rīga, Latvijas Policijas akadēmija, 2001.
7Белкин, Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. Москва, Научное издательство ,,Большая Российская Энциклопедия, 1993.
8Грановский, Г.Л. Основы трасологий. Общая частъ. Москва, 1965.
9Грановский, Г.Л. Основы трасологий. Особенная частъ. Москва, 1974.
10Палий, В.М. Криминалистическое исследование документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. Киев: Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1989.
11Сосенушкина М.Н.и др. Технико-криминалистическая экспертиза документов (основные термины и понятия). Справочное пособие. Москва: ЭКЦ МВД России, 2005.
12Справочные данные об орудиях письма, используемые при криминалистических исследованиях / Под ред. В. А. Снеткова. - М., 1987.
13Судебно-техническая экспертиза документов. Учебно-методическое пособие. Выпуск 5 – М., 1973. – 95 с.
14Судебно-техническая экспертиза документов. Особенная часть (особен¬ности исследования отдельных специфических объектов судебно-техниче¬ской эксперизы документов). Вып. 3. Метод, нос. Москва: [b.i.], 1995.
Citi informācijas avoti
1Nedēļraksts ,, Jurista vārds”.
2RSU Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls "Socrates"
3Žurnāls ,,Administratīvā un kriminālā justīcija”.
4www.vtmec.gov.lv
5www.ekspertize.vp.gov.lv
6www.forensics-news.com
7www.vteb.gov.lv
8www.bvda.com/EN/
9www.sirchie.com
10www.spheron.com/home.html