Pārlekt uz galveno saturu

Noslēguma darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūti pirmā semestra studiju kursi.
Mērķis:
Noslēguma darba izstrādes mērķis ir stiprināt studējošo teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātņu nozarē, pilnveidot lietišķās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai autonomi izstrādātu augsta līmeņa radošo projektu multimediju komunikācijā, fotogrāfijā, žurnālistikā vai sabiedriskajās attiecībās.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti autonomi veic teorētisko pētījumu un izstrādā praktisko noslēguma darba daļu.
Vērtēšanas kritēriji:
Darba mērķa un uzdevumu formulējums ir noteikts atbilstoši pētījuma vai radošā darba priekšmetam, demonstrējot skaidru domu precizitāti un pamatojumu. Literatūras analīzes apjoms un dziļums, prasme lietot atsauces ir atbilstoši darba specifikai, kas balstās izcili saskaņotā, loģiskā un kritiskā vispusīgā analīzē, izmantojot akadēmisko stilu. Tiek vērtēta prasme risināt sarežģītus problēmjautājumus, sniedzot skaidri pamatotu un loģisku risinājumu. Konceptu, modeļu un teorijas pielietojumā tiek vērtēta prasme izvēlēties atbilstošus konceptus un teorijas. Secinājumu un rekomendāciju daļa ir pamatota, skaidra un ticama, balstoties uz teorētiskajām atziņām un lietišķajiem sasniegumiem. Darba noformējums atbilst metodiskajiem norādījumiem, ir loģisks un viegli saprotams. Radošajiem darbiem tiek vērtēta īstenotā produkta (fotostāsts, audiovizuāls stāsts, īsfilma, pasākuma projekts, reklāmas projekts, projekts žurnālistikā, sabiedrisko attiecību projekts, utt.) pabeigtība un atbilstība nozares augstākajiem standartiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru un praktiskās darba metodes, kas nepieciešamas projektu īstenošanai fotogrāfijas un multimediju tehnoloģijās. Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un principu kritisku izpratni.
Prasmes:Studenti spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu radošā projekta tēmu un īstenot to. Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas tehnoloģijas un tehniskos risinājumus, lai meistarīgi un inovatīvi īstenotu radošus projektus fotogrāfijā un multimedijos. Demonstrē augsta līmeņa prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu sarežģītas un neprognozējamas problēmas informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē.
Kompetences:Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, studenti spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu radošo darbību. Spēj vadīt sarežģītus radošos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos, kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību. Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Noslēguma darba izstrādes metodiskie norādījumi, Komunikācijas studiju katedra, RSU
2Stephan Dahl, Social Media Marketing: Theories and Applications, SAGE, 2018
3Eugenia Siapera, Understanding New Media, SAGE, 2017
4Aline Gubrium & Krista Harper, Participatory Visual and Digital Methods, Routledge, 2016
5Elizabeth Edwards, Photography, Anthropology and History: Expanding the Frame, Routledge, 2016
6Terence Heng, Visual Methods in the Field Photography for the Social Sciences, Routledge, 2016
7Marni Shindelman & Anne Leighton Massoni (Ed), The Focal Press Companion to the Constructed Image in Contemporary Photography, Routledge, 2018
8Richard D. Zakia, John Suler (Ed), Perception and Imaging Photography as a Way of Seeing, Routledge, 2017
9Elizabeth Edwards, Photography, Anthropology and History Expanding the Frame, Routledge, 2016
10Moritz Neumüller, The Routledge Companion to Photography and Visual Culture, Routledge, 2018
11Ronald Compesi, Video Field Production and Editing, Routledge, 2015
12Fred Shook, John Larson, John DeTarsio, Television Field Production and Reporting A Guide to Visual Storytelling, Routledge, 2017