Pārlekt uz galveno saturu

Prakse

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti 1. studiju gada studiju kursi.
Mērķis:
Sekmēt iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskā darbā. Veicināt izvēlētās profesijas apgūšanu un pārbaudīt savu atbilstību, sagatavotību un piemērotību izvēlētajai profesijai. Pilnveidot pētniecības, sadarbības un saskarsmes iemaņas.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses laikā students veic: 1. novērošanu; 2. dokumentēšanu; 3. aktīvo praksi. 1. uzdevums: 1.1. Kādus uzdevumus jūs veicāt prakses laikā? Aprakstiet katru uzdevumu: mērķis, tam nepieciešamās zināšanas un prasmes. 1.2. Cik daudz laika un darba bija jāvelta katra uzdevuma sagatavošanā? 2. uzdevums: 2.1. Cik un kādām vajadzībām prakses laikā tika sagatavota informācija, veidoti komunikācijas produkti? 2.2. Kādus avotus izmantojāt informācijas sagatavošanā? Kādas zināšanas un prasmes izmantojāt citu uzdevumu veikšanai? 3. uzdevums: 3.1. Cik praktiskus uzdevumus esat veicis prakses laikā? Kāda formāta un kādā jomā tie bijuši, kādas prasmes un iemaņas izmantojāt to veikšanai? 3.2. Lūdzu šeit norādīt vienu, jūsuprāt, labāko jūsu veikto uzdevumu (ja iespējams, iekopēt tā tekstu vai linku). 4. uzdevums: 4.1. Kā notika iepazīšanās ar prakses vietu piedāvājošo organizāciju? 4.2. Ko jaunu jūs uzzinājāt? 5. uzdevums: 5.1. Kādas oriģinālas idejas jūs piedāvājāt prakses laikā? 5.2. Cik un kuras no tām tika realizētas? 5.3. Jūsuprāt, jūsu labākās oriģinālas idejas apraksts? 5.4. Kādas jaunas prasmes apguvāt prakses laikā? 6. uzdevums: Kādas ir jūsu atziņas pēc prakses par jūsu izvēlēto profesiju?
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses laikā studējošajam ir jāaizpilda un jāiesniedz datorrakstā sagatavotas atbildes uz "Prakses uzdevumiem". Izstrādātie "Prakses uzdevumi" ir jāiesniedz kā vienots "Prakses atskaites" dokuments ar izdalītām nodaļām, kurām pilnībā ir jāatbilst uzdotajiem uzdevumiem. Tas, cik precīzi un pilnīgi tiks sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, ietekmēs prakses vērtējumu. Tas nozīmē, ka atbildes uz uzdevumiem ir jāsniedz turpat aiz katra attiecīgā uzdevumu. Nav pieļaujama studentu patvaļīga uzdevumu pārveidošana vai apvienošana. Prakses uzdevumu atbilžu vērtēšana. Prakses darba vērtējumu veido: 1. Katra prakses uzdevuma izpildes precizitāte un analīzes vispusīgums un dziļums, kā arī atbilstība teorētiskajām nostādnēm. 2. Papildus tiks vērtēts arī izteiksmes stils, kā arī darba noformējums – "Prakses dienasgrāmatas", "Prakses uzdevumu" un tās pielikumu atbilstība norādījumiem rakstveidā izstrādājamo darbu noformēšanai. Uzmanību! Pirms ķeraties pie "Prakses uzdevumu" aizpildīšanas, lūdzu rakstiski sagatavot īsu aprakstu (uz 1 lapas) par prakses vietu, tās darbības sfēru un citiem nozīmīgiem rādītājiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Atskaite (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Atskaite (Prakse)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pārzina komunikācijas zinātņu nozares teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un saikni ar fotogrāfijas, reklāmas, žurnālistikas, multimediju vai sabiedrisko attiecību nozaru profesionālajām aktualitātēm. Pārzina komunikācijas uzņēmumu, pasākumu aģentūru, televīzijas, radio, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu, dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darba specifiku.
Prasmes:Studējošie prot autonomi izmantot iegūtās zināšanas multimediju komunikācijas reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, pasākumu aģentūru, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu, dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darbā.
Kompetences:Studējošie spēj autonomi un atbildīgi izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas atbilstošā komunikācijas nozarē. Spēj meistarīgi un inovatīvi grupās un autonomi producēt komunikācijas nozarē profesionāli augsta līmeņa projektus. Prot autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par komunikāciju fotogrāfijā, žurnālistikā, multimediju komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās. Spēj profesionāli ētiski piedalīties komunikācijas nozares attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nav
Papildu literatūra
1Nav
Citi informācijas avoti
1Prakses atskaites norādījumi