Pārlekt uz galveno saturu

Starpkultūru komunikācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_067LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Veselības vadība; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Kursa mērķis ir vecināt studentu kritisku, analītisku domāšanu un paplašināt kultūras kompetenci Latvijas globalizētas sabiedrības un kultūru dažādības apstākļos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads starpkultūru komunikācijā. Kultūras jēdziens un dažādības jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Laiks un telpa starpkultūru komunikācijas procesā. Vieslekcija: Rīgas sinagogas apmeklējums un Ebreju kultūras nama apmeklējums. Lekciju vadīs Gita Umanovska. Tiekamies pie sinagogas! Adrese: Vecrīga, Peitavas iela 6/8. Vīriešiem jābūt cepurei vai lakatam vai šallei ar ko apsegt galvu! Laiks tiks paziņots īsi pirms lekcijas, lūdzu sekot e-pastiem!Lekcijas1.00cits
Nodarbības2.00cits
3Kultūras atmiņa, atmiņas konstruēšana, kultūras atmiņas trauma, kultūrpēdu teorija: J. Asmans, S. Grinblats, P. Nora.Lekcijas1.00auditorija
4“Citādība”, ienaidnieka tēls un politiskais protests kultūrā. Dž. Batlere un dzimtes koncepts.Lekcijas1.00auditorija
5Radikālās kultūras. Skinhedi – ideoloģija vai kostīms? Radikālisms un vizuālais tēls – pretrunas un pārsteigumi? „Zaļie skinhedi” un Skinhedi pret rasismu. Studentu darbu prezentācijas par pilsētas subkultūrām.Lekcijas1.00auditorija
6Citādais, impērija un kultūrpolitika: postkoloniālisma teorijas un politikas analīze. Nācijas jēdziens mūsdienu sabiedrībā. Komerciālais patriotisms.Lekcijas1.00auditorija
7Starpkultūru dialogs: Latvijas gadījums. Vai integrācija ir kādam vajadzīga? Kas notiek ar latviešu nāciju un Latvijas tautu? Kāda vieta ir Latvijas minoritātēm?Lekcijas1.00auditorija
8Kultūru hibriditāte. Pītera Berka un Zigmunta Baumana koncepcijas.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads starpkultūru komunikācijā. Kultūras jēdziens un dažādības jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Kultūras atmiņa, atmiņas konstruēšana, kultūras atmiņas trauma, kultūrpēdu teorija: J. Asmans, S. Grinblats, P. Nora.Lekcijas1.00auditorija
5Radikālās kultūras. Skinhedi – ideoloģija vai kostīms? Radikālisms un vizuālais tēls – pretrunas un pārsteigumi? „Zaļie skinhedi” un Skinhedi pret rasismu. Studentu darbu prezentācijas par pilsētas subkultūrām.Lekcijas1.00auditorija
6Citādais, impērija un kultūrpolitika: postkoloniālisma teorijas un politikas analīze. Nācijas jēdziens mūsdienu sabiedrībā. Komerciālais patriotisms.Lekcijas0.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Starpkultūru dialogs: Latvijas gadījums. Vai integrācija ir kādam vajadzīga? Kas notiek ar latviešu nāciju un Latvijas tautu? Kāda vieta ir Latvijas minoritātēm?Lekcijas1.00auditorija
8Kultūru hibriditāte. Pītera Berka un Zigmunta Baumana koncepcijas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ekspedīcija pa Rīgas telpu, analizējot subkultūras, kas tiks apspriesta studentu grupās klātienē; studenti raksta esejas par izvēlēto tēmu (tēmu saraksts kursa aprakstā e-studijās).
Vērtēšanas kritēriji:
1 – 10 ballu sistēmā, pēc prezentācijas grupās, eseju kvalitātes un pēc eksāmena atzīmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti iegūst priekšstatu par kultūras pagriezieniem.
Prasmes:Prasmes veidot analīzi par kultūrdažādību, interpretēt ar teorētiskiem tekstiem, veidot diskusiju par kultūru politiku Latvijā.
Kompetences:Studenti ir kompetenti veidot nostāju starpkultūru jomā, reaģēt uz rasisma izpausmēm, veidot pilsonisko pozīciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gircs K. Kultūru interpretācija. – Rīga: 1998., lpp. 10.-37.
2Hallam E., Street B. Cultural encounters – representing “otherness”. – pp. 1 – 10.
3Liotārs Ž. F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. Rīga, 2008. - lpp. 68-113.
4Castells M. The Rise of the Network Society. – pp. 429 – 468.
5“Bīstamie sakari: seno fobiju šodiena Latvijā” (krājums ir e-studijās pdf formā)
6Nora P. Between Memory and History. Representations, Vol. 26 Spring, 1989, pp. 7-24.
7Skudra O. Historical Themes and Concepts in the Newspapers Diena and Vesti Segodnya in 2009. In: Muižnieks N. The Geopolitics of History. Pp. 139-175. (no pdf faila „10. nodarbībai)
8Dribins L. Citādais un svešais nacionālo attiecību skatījumā. Multikulturalisms Latvijā: teorija un prakse. – lpp. 42. – 50.
9Apinis V. Iecietība jūdaismā: ebreji attieksmē pret pasauli un citādo. Tēraudkalns V. Skulte I., Hanovs D. (red.) Antisemitisms un islamofobija Latvijā – pagātne, aktuālā situācija, risinājumi. – Rīga, 2006. – 18. – 28. lpp.
10Cimdiņa A. Dissidence and Soviet Latvian Poetry: the 1960s. In: Rebellion and Resistance, 2009. – pp. 85-101.
11Ārente H. Totalitārisma izcelsme. – lpp. 415 – 468.
12Habermas J. Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State In: Taylor C. Multiculturalism, pp. 107-148.
13Mohammadi – Sreberny A. The Many Cultural Faces of Imperialism. In: Beyond cultural imperialism : globalization, communication and the new international order / ed. by Peter Golding and Phil Harris. – pp. 49 – 68.
14Hanovs D. Can postcolonial theory help explain Latvian politics of integration? Reflections on contemporary Latvia as a postcolonial society, 2016, In: Journal of Baltic Studies 47(1):1-21
15Smith A. D. The Rites of Nation: elites, mases and the re-enactment of the national past. p. 21-37. In: The Cultural Politics of Nationalism and Nation Building, Routledge, 2014.
16Castells M. Cities and Social Theory. – Blackwell, pp. – 34 – 70.
17Kluczewska-Klich B. Public Space and Private Places within the City. In:Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, 2008. – pp. 17- 28
18Zirne S. Par katliem un dvēselēm:ēdiena gatavošana un dzimte urbānā latviešu mājsaimniecībā. lpp. 157-174. Dzimtes konstruēšana II., Rīga, 2014.
19Heath J., Potter A. Nation of Rebels. Why Countercultures became Consumer Cultures. – pp. 98-134.
20Chevalier M., Mazzalovo G. Pro Logo. Brands as a factor of progress.- pp.70.-88.
21Tisenkopfs T. Izraidīšana no supermarketa. Uzburtā vieta. Rīga, 2007. - lpp. 74-90.
22Mitter P. The Hottentot Venus and Western Man: reflections on the construction of beauty in the West. – pp. 35 – 50.
23Dei F. Gender and roles from an anthropologist`s point of view. In: Political systems and definition of gender roles. – Pisa, 2001. – pp. 225 – 233.
24Forst R. A critical theory of multicultural toleration. In: Laden A., Owen D. (eds.) Multiculturalism and Political Theory. – Cambridge, 2007. – p. 292-303.
25Barry B. Culture and Equality. An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Harvard, 2001.
Papildu literatūra
1Belohradsky V. Drei Dämonen.// Lettre internationale. Nr. 96/2012. S. 36-38.
2Bowman-Grieve L., Exploring “Stormfront”: A Virtual Community of the Radical Right // Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 32, No. 11, 2009. 989-1007
3Gasser U., Palfrey J. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York., 2008
4Gerstenfeld P., Grant D., Chiang C., Hate Online: A Content Analysis of Extremist Internet Sites //Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol. 3, No. 1, 2003. P. 38 -39.
5Fengshu Liu, ‘Politically indifferent’ nationalists? Chinese youth negotiating political identity in the internet age // European Journal of Cultural Studies, February 2012: 15, P. 55
6Muiznieks N. (ed.), How Integrated is Latvian Society? Riga, 2010.
7Muiznieks N., Zelče V. (red.), Karojošā piemiņa. 16. marts un 9. maijs. Rīga, 2011.
8Sampedro V., Introduction: New Trends and Challenges in Political Communication// The International Journal of Press/Politics, Vol. 16, No. 4, 2011.- P. 431-439.
9Annus, E. 2012. The Problem of Soviet colonialism in the Baltics. Journal of Baltic Studies, Vol. 43, Number 1: 21-45
10Assmann, J. 2000. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen [Cultural memory. Script, remembering and political identity in early high cultures]. Frankfurt am Main: Becksche Reihe.
11Assmann, A. 2012. “Transformatsii novogo rezhima vremeni” [Transformations of the new time mode]. Novoe Literaturnoe Obozrenie, 116: 16–31.
12Bal, M. 2006. Kulturanalyse [Analysis of Culture]. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch.
13Bhabha, H. K. 1994. The Location of Culture. New York: Routledge.
14Birgerson, S. M. 2002. After the Breakdown of a Multi-ethnic Empire: Russia, Successor States and Eurasian Security. Conn: Praeger.
15Buck-Morss S. Theorizing Today: The Post-Soviet Condition. Accessed February 15, 2013.
16Chakrabarty, D., 2000. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
17Chibber, V., 2013. Postcolonial Theory and the Specter of Capital. London, New York: Verso.
18Cooper, F. 2012 Kolonialismus denken: Konzepte und Theorien in kritischer Perspektive [Thinking Colonialism: Concepts and Theories from a Critical Perspective]. Frankfurt: Campus.
19Cooper, F. 2005. “Postcolonial Studies and the Study of History.” In Postcolonial studies and beyond, edited by Loomba, A., Kaul, S., Bunzl, M., Burton, A., Esty, J., 401–422. Durham and London: Duke University Press.
20Galbreath, David J. Still "Treading Air"? Looking at the Post-Enlargement Challenges to Democracy in the Baltic States. Demokratizatsiya. Winter 2008, Vol. 16 Issue 1: 87-96.
21Grabher, G. and Stark, D., eds. 1997. Restructuring Networks in Post-Socialism: Legacies, Linkages and Localities. Oxford: Oxford University Press.
22Götz N., Hackmann J. 2003. Civil Society in the Baltic Sea Region. Aldershot: Ashgate Publishing Limited.
23Hanovs, D., Teraudkalns, V. 2012. “Denying the Other in the Cyber Space: Democracy and Political Culture in Latvia. Analysis of the Internet Campaign “For Mother Tongue” (November 2011)”. In Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia
24Hanovs, D. 2011. “What Should be Done with the Other? Ethnic Diversity in Integration Policy in Latvia.” Ethnicity 4: 33–54.
25Hanovs, D. 2011. “Latvian Parliamentary Elections 2011: Virtual Democracy, Flash Mobs and the Rise of “National Alliance”. Ethnicity 5: 24–42. A
26Etkind, A., Uffelmann, D., Kukulin, I., eds. 2012. Tam, vnutri. Praktiki vnutrennei kolonizatsii v kul’turnoi istorii Rossii [There, inside. Internal Colonization Practices in the Cultural History of Russia], 6–52. Moscow: Novoe literaturnoe obozreni
27Ījabs, I., 2013. “No mīļotajiem nešķirieties” [Don’t Part With Your Loved Ones]. Rigas Laiks, February.
28Mintaurs, M. 2012. “Katram var but savs prieksstats par taureni” [Everyone may have their own idea of a butterfly. Latvju teksti 10.
29Nora P. 1998. Zwischen Geschichte und Gedächtnis [Between History and Memory]. Frankfurt am Main: Fischer.
30Neimanis, G. J. 1997. The Collapse of the Soviet Empire: A View from Riga. London: Praeger.
31Račevskis, K. 2006. K. Towards a Postcolonial Perspective on the Baltic States In Baltic Postcolonialism. On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics. edited by Kelertas, V. 165-186. Amsterdam/ New York: Rod