Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura darba seminārs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_119LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas22
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pētniecības metodes sociālajās zinātnēs, Kvalitatīvās pētniecības metodes, Komunikācijas teorijas, Masu komunikācijas teorijas.
Mērķis:
Sniegt nepieciešamo informāciju un nodrošināt semināru diskusijas, lai katrs students izstrādātu sava bakalaura darba tēzes un tās sekmīgi aizstāvētu, pēc kursa prasību nokārtošanas turpinot strādāt pie bakalaura darba. Kursa gaitā studenti tiks iepazīstināti ar bakalaura darba prasībām, akadēmisko rakstīšanu un akadēmisko ētiku, kā arī semināros diskutēs par teorijas, metodoloģijas un datu ieguves problēmām komunikācijas, žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, reklāmas, multimediju un citu ar studiju virzienu saistīto teorētisko un radošo bakalauru darba izstrādes procesā. Semināros, prezentējot bakalaura darba idejas, studenti precizēs bakalaura darba koncepcijas, pielāgojot katram tematam un katra konkrētā darba mērķiem teorētisko pamatojumu, pētniecības metodoloģiju un datu ieguves gaitu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akadēmiskā rakstīšana. Akadēmiskā ētika.Lekcijas1.00auditorija
2Mediju auditorijas pētījumi, mediju lietojums. Radošie un pētnieciskie darbi žurnālistikā. Anda Rožukalne.Nodarbības1.00auditorija
3Kino teorijas. Kino vēsture. Ar filmu projektu veidošanu saistīti radošie darbi. Dita Rietuma.Nodarbības1.00auditorija
4Mārketinga un sabiedrisko attiecību pētījumi. Vita Savicka.Nodarbības1.00auditorija
5Masu mediju teorijas. Bērni un mediji. Mediji. Ilva Skulte.Nodarbības1.00auditorija
6Krīzes komunikācija. Korporatīvā un valsts komunikācija. Ruta Siliņa.Nodarbības1.00auditorija
7Fotogrāfija. Radošie darbi vizuālajā komunikācijā. Alnis Stakle.Nodarbības1.00auditorija
8Mediju ētika un regulējums. Autortiesības. Ivans Jānis Mihailovs.Nodarbības1.00auditorija
9Starpkultūru komunikācija. Ideju vēsture. Deniss Hanovs.Nodarbības1.00auditorija
10Subkultūru komunikācijas pētījumi. Normunds Kozlovs.Nodarbības1.00auditorija
11Kontentanalīze. Sergejs Kruks.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akadēmiskā rakstīšana. Akadēmiskā ētika.Lekcijas5.00auditorija
2Mediju auditorijas pētījumi, mediju lietojums. Radošie un pētnieciskie darbi žurnālistikā. Anda Rožukalne.Nodarbības1.00auditorija
3Kino teorijas. Kino vēsture. Ar filmu projektu veidošanu saistīti radošie darbi. Dita Rietuma.Nodarbības0.50auditorija
5Masu mediju teorijas. Bērni un mediji. Mediji. Ilva Skulte.Nodarbības0.50auditorija
7Fotogrāfija. Radošie darbi vizuālajā komunikācijā. Alnis Stakle.Nodarbības0.50auditorija
11Kontentanalīze. Sergejs Kruks.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kurss tiek realizēts lekciju, diskusiju, individuālu prezentāciju veidā. Kursā visiem studentiem ir jāapmeklē kopīgā akadēmiskās rakstīšanas lekcija un jāpierakstās uz semināru pie docētājiem (katrā grupā 10 cilvēki), kuru piedāvātā tēma ir saistītas ar bakalaura darba tēmu, mērķiem, pētījuma vai radošajiem uzdevumiem. Studenti izstrādā bakalaura darba tēmas, kas ir saistītas ar studiju programmā apgūtajām zināšanām, iepazīstoties ar bakalaura darba metodiskajiem norādījumiem. Literatūru students piemeklē atbilstoši savai bakalaura darba tēmai. Lekcijas un semināru apmeklējums ir obligāts! Kā sagatavoties semināram? 1) Studenti apmeklē kopīgo lekciju un pierakstās uz 1 semināru, veidojot bakalaura darba koncepciju, balstoties uz bakalaura darba metodiskajiem norādījumiem. 2) Uz semināru jāņem līdzi baklaura darba tēžu pirmais variants, kas jāprezentē un jāapspriež semināra laikā. 3) Semināra laikā jāapspriež iepriekš sagatavotais bakalaura darba literatūras saraksts, prezentējot bakalaura darbā izmantotās teorētiskās literatūras apskatu 5 lpp. apjomā. Katram studentam uz semināru līdzi jābūt izdrukātam literatūras apskatam, lai pasniedzējs varētu iepazīties ar bakalaura darbam izvēlētās literatūras izpratni. 4) 3 dienas pirms semināra e-studiju vidē jāievieto 2-3 jautājumi pasniedzējam/ai.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās lekcijās – 20%. Sagatavotība semināriem – 30%. Tēžu aizstāvēšana – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par bakalaura darba prasībām – metodiskie norādījumi. Par bakalaura darba koncepciju.
Prasmes:Sagatavot bakalaura darba ideju, formulēt mērķus, uzdevumus, novitāti, aktualitāti, teorētisko pamatu, izvēlēties pētniecības metodes vai radošā darba koncepcijas vadlīnijas.
Kompetences:Izveidot patstāvīgu pētniecisko vai radošo darbu komunikācijas zinātnē, formulējot oriģinālu un aktuālu tematu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dažādu kursu literatūra par pētījuma metodēm un komunikācijas teorijām, kā arī atsauču veidošanu
2Bakalaura darba veidošanas metodiskie norādījumi pētnieciskajiem un radošajiem darbiem
3RSU KF bakalaura darba metodiskie norādījumi
4How to Write a Thesis The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England Umberto Eco translated by Caterina Mongiat Farina and Geoff Farina foreword by Francesco Erspamer
5Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi
6Lipson, Ch. How to Write a BA Thesis: A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing)
Papildu literatūra
1An Insider’s Guide On How To Write A Thesis When You’re Short On Time
2Structuring a thesis
3How to Write a Good Bachelor Thesis
Citi informācijas avoti
1How to Write a Tesis: A Working Guide R (Chandra) Chandrasekhar M, Centre for Intelligent Information Processing Systems (CIIPS) School of Electrical, Electronic and Computer Engineering e University of Western Australia  Stirling Highway, Craw
2How to Write an Undergraduate Dissertation – Tips for Students
3A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations