Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_130LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:20.00ECTS:30.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi apgūta bakalaura studiju programmas obligātā daļa un ierobežotās izvēles daļa.
Mērķis:
Stiprināt un nodrošināt Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim sociālajās zinātnēs atbilstošu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma pielietojumu praksē, izstrādājot pētījumus un radošus produktus atbilstoši studiju programmas (žurnālistika, sabiedriskās attiecības, multimediju komunikācija, fotogrāfija) specializācijai.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Autonomi jāveic empīrisks pētījums vai jāproducē radošais projekts komunikācijas nozarē.
Vērtēšanas kritēriji:
Darba mērķa un uzdevumu formulējums ir noteikts atbilstoši pētījuma vai radošā darba priekšmetam, demonstrējot skaidru domu precizitāti un pamatojumu. Literatūras analīzes apjoms un dziļums, prasme lietot atsauces ir atbilstoši darba specifikai, kas balstās saskaņotā, loģiskā un kritiskā vispusīgā analīzē, izmantojot akadēmisko stilu. Tiek vērtēta prasme risināt sarežģītus problēmjautājumus, sniedzot skaidri pamatotu un loģisku risinājumu. Pētījuma izstrādes metodoloģija un kvalitāte ir tāda, kas īsteno uzdevumus un ietver literatūras analīzes risinājumus, tādējādi efektīvi izveidojot metodiku datu ievākšanai. Datu analīzes kvalitāte, izmantojot piemērotus rīkus un metodes, ietverot pētījuma uzdevumu un literatūras analīzes kritisku izvērtējumu. Konceptu, modeļu un teorijas pielietojumā tiek vērtēta prasme izvēlēties atbilstošus konceptus un teorijas. Secinājumu un rekomendāciju daļa ir pamatota, skaidra un ticama, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, uzdevumiem un veiktajiem pētījumiem. Darba noformējums atbilst metodiskajiem norādījumiem, ir loģisks un viegli saprotams. Radošajiem darbiem tiek vērtēta īstenotā produkta (fotostāsts, audiovizuāls stāsts, īsfilma, pasākuma projekts, reklāmas projekts, projekts žurnālistikā, sabiedrisko attiecību projekts, utt.) pabeigtība un atbilstība nozares augstākajiem standartiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares teorētiskās pamatnostādnes, principus, struktūru, pētniecības metodoloģijas un praktiskās metodes. Padziļināti pārzina informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstības vēsturi, teorijas un aktuālās problēmas, ieskaitot teoriju un principu kritisku izpratni.
Prasmes:Spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu empīriska pētījuma tēmu un to īstenot. Spēj autonomi izvēlēties informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē aktuālu un inovatīvu radošā projekta tēmu un īstenot to. Prot izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošas teorijas un pētniecības metodes, lai izstrādātu nozarē aktuālu un inovatīvu pētījumu. Spēj izvēlēties un pielietot informācijas un komunikācijas zinātņu nozarei atbilstošus tehnoloģijas un tehniskos risinājumus, lai meistarīgi un inovatīvi īstenotu radošus projektus fotogrāfijā, multimedijos, žurnālistikā un sabiedriskajās attiecībās. Spēj raksturot un kritiski izprast informācijas un komunikācijas zinātņu nozares problēmas starpnozaru aspektā. Demonstrē augsta līmeņa prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu sarežģītas un neprognozējamas problēmas informācijas un komunikācijas zinātņu nozarē.
Kompetences:Atbilstoši informācijas komunikācijas zinātņu nozares īpatnībām, spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, lai veiktu pētniecisko un radošo darbību. Spēj vadīt sarežģītus pētnieciskos un radošos projektus un uzņemties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamos darba vai mācību apstākļos kā arī uzņemties atbildību par personu vai grupu profesionālās attīstības vadību. Spēj uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī izprot informācijas un komunikācijas zinātņu nozares profesionālo ētiku. Spēj kritiski un atbildīgi piedalīties informācijas un komunikācijas zinātņu nozares attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bakalaura darba izstrādes metodiskie norādījumi, Komunikācijas studiju katedra, RSU
2Mike Allen (Ed), The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods, SAGE, 2017
3Ron Iphofen & Martin Tolich (Ed), Published: The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics, SAGE, 2018
4Luke Sloan & Anabel Quan-Haase (Ed), The SAGE Handbook of Social Media Research Methods, SAGE, 2016
5Uwe Flick, The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection, SAGE, 2018
6Nigel G. Fielding, Raymond M. Lee & Grant Blank (Ed),The SAGE Handbook of Online Research Methods, SAGE, 2017
7Claudia Mitchell, Naydene De Lange & Relebohile Moletsane, Participatory Visual Methodologies: Social Change, Community and Policy, SAGE, 2018
8Eric Margolis, Luc Pauwels (Ed). The SAGE Handbook of Visual Research Methods, SAGE, 2011