Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināru

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_147LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:20.00ECTS:30.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pētījumu metodoloģija, citi maģistra studiju programmas kursi.
Mērķis:
Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu – maģistra darbu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma tiesiskos un ētiskos aspektus, kā arī pievērst uzmanību zinātniskajai rakstīšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadnodarbība. Pētījuma plānošana.Lekcijas1.00auditorija
2Zinātniskais (un populārzinātniskais) stils (vēsturisks atskats, dažādu kultūru ietekme, mūsdienu raksturojums) latviešu valodas stilistikas sistēmā. Zinātniskā stila apakšstili un tipiskie žanri. Zinātniskā stila adaptācija publicistikā.Lekcijas1.00auditorija
3Zinātniska teksta struktūra: izteikumu loģisks izkārtojums, terminu lietojums, teikumu struktūra, citāti, atsauces, zemsvītras piezīmes. Autora objektivitāte un bezpersoniskums.Lekcijas1.00auditorija
4Zinātniska stila leksika: termini un svešvārdi. Terminu lietojuma valodiskie, starpvalodiskie un ārpusvalodiskie principi. Terminu avoti, datubāzes.Lekcijas1.00auditorija
5Zinātniska darba stilistika un rediģēšana (ievada, tēžu, secinājumu stilistika).Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veikt pētījuma tēmai atbilstošas literatūras meklēšanu, atlasīšanu, analīzi un attīstīt sava pētījuma projektu, ietverot pētījuma pamatojumu, literatūras apskatu un detalizētu pētījuma metodoloģijas aprakstu; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus, raksturot pētījuma ētiskos aspektus; prezentēt projektu.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstoši RSU noteiktajām prasībām maģistra darba vērtēšanai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes un īstenošanas prasības un vērtēšanas kritērijus.
Prasmes:Studējošie formulē pētniecības problēmjautājumus atbilstoši tēmai; atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus; pamato pētījuma aktualitāti un problēmu; formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/hipotēzi(es); izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus; veic datu ievākšanu, apstrādi un analīzi, iegūto rezultātu aprakstīšanu un interpretāciju.
Kompetences:Studējošie patstāvīgi plāno un īsteno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (K.Martinsones un A. Piperes zin. redakcijā). Rīga: RSU, 2018.
2Pētniecība: teorija un prakse. Rīga: RaKa, 2016.
3RSU Maģistra darba izstrādes noteikumi
Papildu literatūra
1Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004.
2Lietratūra par mūsdienu pētniecību
Citi informācijas avoti
1Ievērojot izvēlēto maģistra darba tematu