Pārlekt uz galveno saturu

Mediju kritika un analīze

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_159LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kurss "Ievads komunikācijas teorijās".
Mērķis:
Iemācīt pielietot kvantitatīvo mediju satura analīzes metodi; veidot studentu izpratni par žurnālistikas un sabiedrisko attiecību tekstu empīrisko analīzi; attīstīt pētījuma projekta sagatavošanas un īstenošanas prasmes, iemācot formulēt hipotēzes un pētniecības jautājumus, izstrādāt datu vākšanas metodoloģiju, kodēt mediju saturu, apstrādāt datus SPSS programmā, interpretēt rezultātus, prezentēt rezultātus atskaitē ar inforgrafiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mediju kontentanalīzes jēga. Datu nozīme mediju darba izvērtēšanā. Pētniecības problēmu formulēšana. Pētījuma jautājumi un hipotēzes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Sinhronisks un diahronisks pētījums. Izlases jēdziens. Izlašu veidi, to izvēle pētījumam.Lekcijas1.00auditorija
3Mērāmās vienības. Datu operacionalizācija. Kontentanalīzes kategorijas un apakškategorijas. Mērījumu skalu veidi.Lekcijas1.00auditorija
4Pētījuma izlase un kategorijas.Nodarbības2.00auditorija
5Kodēšanas instrukcija. Datu vākšanas protokols. Kodēšanas process. Pilotpētījums. Kļūdas aprēķināšana. Kategoriju precizējums.Lekcijas1.00auditorija
6Ievads SPSS programmā. Kontentanalīzes datu apstrāde: krostabulācija, korelācija un interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Kontentanalīzes teorētiskie pamati. Paradigmas un teorijas. Objektīvo datu vākšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mediju kontentanalīzes jēga. Datu nozīme mediju darba izvērtēšanā. Pētniecības problēmu formulēšana. Pētījuma jautājumi un hipotēzes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Sinhronisks un diahronisks pētījums. Izlases jēdziens. Izlašu veidi, to izvēle pētījumam.Lekcijas0.50auditorija
3Mērāmās vienības. Datu operacionalizācija. Kontentanalīzes kategorijas un apakškategorijas. Mērījumu skalu veidi.Lekcijas0.50auditorija
4Pētījuma izlase un kategorijas.Nodarbības1.00auditorija
5Kodēšanas instrukcija. Datu vākšanas protokols. Kodēšanas process. Pilotpētījums. Kļūdas aprēķināšana. Kategoriju precizējums.Lekcijas1.00auditorija
6Ievads SPSS programmā. Kontentanalīzes datu apstrāde: krostabulācija, korelācija un interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Kontentanalīzes teorētiskie pamati. Paradigmas un teorijas. Objektīvo datu vākšanas principi.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros sniegtās zināšanas pielietot, sagatavojot mediju kvantitatīvā pētījuma pieteikumu un īstenojot pilotpētījumu grupā – sagatavo pētījuma metodoloģiju, veic pilotpētījumu, apstrādā datus, uzraksta atskaiti par provizoriskiem rezultātiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Grupas projekts – kvantitatīvā pētījuma pieteikums un atskaite par pilotpētījumu. Līdzdalība semināros. Eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti izprot kvantitatīvās satura analīzes teoriju un metodoloģiju.
Prasmes:Studenti prot definēt pētījuma problēmu, formulēt pētījuma jautājumus, sagatavot pētījuma dizainu, vākt datus, apstrādāt tos SPSS programmā, interpretēt rezultātus, uzrakstīt pētījuma atskaiti.
Kompetences:Studenti veic mediju vēstījumu kvantitatīvo analīzi un interpretē datus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Wimmer, R., J. Dominick (2010) MassMediaResearch: AnIntroduction. Belmont, CA: Wadsworth.
2Riffe, D., S. Lacy, F. Fico (2005) AnalyzingMediaMessages. UsingQuantitativeContentAnalysisinResearch. Mahwah, NJ andLondon: LawrenceErlbaumAssociates.
Papildu literatūra
1Kruks, S., J. Juzefovičs (2007) Ziņas Latvijas televīzijās. LTV1, LTV7, TV3, LNT, TV5 un PBK ziņu raidījumu satura analīze. Rīga: NRTP.
2Kruks, S., I. Šulmane (2006) Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijas presē 2004. gadā. Rīga: ĪUMSIL.
3Berger, A. A. (2001) MediaandCommunicationResearchMethods. London: Sage.
Citi informācijas avoti
1-