Pārlekt uz galveno saturu

Mediju valoda

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.01.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_162LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dite Liepa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nokārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā, vidusskolu beidzot.
Mērķis:
Raksturot Latvijas mediju valodu valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanas periodā, objektīvi analizējot valodā notiekošās pārmaiņas no sociolingvistiskā viedokļa.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa saturā.Lekcijas1.00auditorija
2Mediju valodas saistība ar ideoloģiskajiem un politiskajiem procesiem valstiskās neatkarības atjaunošanas gados un divdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mediju valodas kā publicistikas valodas stila sastāvdaļas pārmaiņu sociolingvistiskais raksturojums.Lekcijas5.00auditorija
3Analizēt gan atsevišķu leksēmu stilistiskās potences, vārda prestižu un estētisko normu, gan attieksmi pret kodificētajām normām kopumā kā konteksta un situācijas ietekmē vēsturiski mainīgu kategoriju. Analizēt valodas lietošanas situatīvos un ideoloģiski sociālos noteikumus, pētot izteikumu lokalizāciju mediju valodā.Nodarbības6.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads studiju kursa saturā.Lekcijas1.00auditorija
2Mediju valodas saistība ar ideoloģiskajiem un politiskajiem procesiem valstiskās neatkarības atjaunošanas gados un divdesmit gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mediju valodas kā publicistikas valodas stila sastāvdaļas pārmaiņu sociolingvistiskais raksturojums.Lekcijas4.00auditorija
3Analizēt gan atsevišķu leksēmu stilistiskās potences, vārda prestižu un estētisko normu, gan attieksmi pret kodificētajām normām kopumā kā konteksta un situācijas ietekmē vēsturiski mainīgu kategoriju. Analizēt valodas lietošanas situatīvos un ideoloģiski sociālos noteikumus, pētot izteikumu lokalizāciju mediju valodā.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un semināros gūto zināšanu izmantojums praktiskajā valodas lietojumā, veidojot sižetus un rakstot savas publikācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
• līdzdalība lekcijās un semināros, • patstāvīgie darbi: citu žurnālistu publikāciju valodas rakstveida vērtēšana, • radošie darbi: savu publikāciju rakstīšana, RSU radio veidota sižeta prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:• raksturot mūsdienu mediju valodas attīstības procesus un to virzītājspēkus; • analizēt valodas saistību ar ideoloģiskajiem un politiskajiem procesiem; • uz Latvijas mediju valodas bāzes izprast publicistikas stila valodas īpatnības un stilus; • orientēties valodas lietojuma situatīvajos un sociālajos noteikumos.
Prasmes:• izmantot latviešu valodu atbilstoši mediju formātiem; • izprast valodas lietojuma dziļākās likumsakarības medijos un publiskajā vidē; • novērtēt un analizēt mediju valodas kvalitāti; • izmantot specifiskiem mediju žanriem piemērotu valodu savā radošajā darbā; • izmantot dažādus valodas slāņus atšķirīga satura veidošanā.
Kompetences:• vērtēt reālo mediju valodu, piemērojot informāciju savu profesionālo tekstu veidošanai; • atbildības sajūta par uzrakstīto tekstu (vārdu), tā piemērotību un atbilstību, kā arī iespējamo reakciju uz to; • kritiska un paškritiska attieksme pret praksē izmantoto mediju valodu, tās izpausmēm (stiliem un to iederību situatīvajā kontekstā); • atbildīgs, ar zināšanām pamatots valodas lietojums atbilstoši mediju formātam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Druviete, I. Latvijas valodas politika Eiropas Savienības kontekstā. Rīga : 1998
2Druviete, I. Skatījums. Valoda, sabiedrība politika. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2010.
3Fāters, H. Ievads valodniecībā. Rīga : Zinātne 2010.
4Koluža, R. Kas meklē, tas atrod. Latviešu valodas rokasgrāmata. Lielvārde: Lielvārds 2007.
5Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga : Avots 2002.
6Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : LVA 2012.
7Liepa, D. Latvijas preses valoda. Rīga : LU Latviešu valodas institūts 2011.
8Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne 1995.
9Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : 1999 (atkārtoti arī 2002., 2005.)
10Skujiņa V., Krūmiņa, V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : Valsts kanceleja 2002 (pieejama elektroniski)
11Strelēvica-Ošiņa, D. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? Rīga : Latviešu valodas institūts 2011.
12Valsts valodas komisijas raksti: Latviešu valoda – robežu paplašināšana (1. sējums, 2005), Valodas kvalitāte (2. sējums, 2006), Latviešu valoda – pastāvīgā un mainīgā (3. sējums, 2007).
Papildu literatūra
1Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga : 2005. (kursadarbu u.c. zinātnisku darbu noformēšanai)
2Baldunčiks, J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga : 1989.
3Džozefs, Dž. Ē. Valoda un politika. Rīga : Zinātne 2008.
4Ernstsone, V., Tidriķe, L. Jauniešu valoda. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2006.
5Hirša, Dz. Plašsaziņas līdzekļi par latviešu valodu. Rīga : LU LVI 2007.
6Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : 1997.
7Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. Šauļu Universitāte 2006.
8Nītiņa, D. Moderna cilvēka valoda. Rīga : 2004.
9Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. R., 2002.
10Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds 2009.
11Rožukalne A. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija. Rīga : Turība 2011.
12Spolskis B. Valodas pārvaldība. Rīga : Latviešu valodas aģentūra 2011.
13Skujiņa, V. Latviešu valoda lietiškajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998 (atkārtoti arī vēlāk)
14Linguistica Lettica. Rīga: LU LVI (krājums iznāk katru gadu kopš 1998.gada)
15Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra (iznāk kopš 2005.gada)
16Vārds un tā pētīšanas aspekti. LiepU zinātnisko rakstu krājums (katru gadu kopš 1996.)
17Valoda dažādu kultūru kontekstā. DU zinātnisko rakstu krājums (katru gadu kopš 2000.)
Citi informācijas avoti
1elektroniskās vārdnīcas (www. tezaurs.lv), akadēmiskā termindatubāze (http://termini.lza.lv/term.php), letonika (http://www.letonika.lv/);
2Valsts valodas centra un Latviešu valodas aģnetūras mājaslapa;
3vārdnīcas