Pārlekt uz galveno saturu

Ideju vēsture

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_195LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofijas vēstureMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Deniss Hanovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Kursa ietvaros studentiem tiek sniegts pārskats par Eiropas kultūras mantojuma saturu, ar mērķi nodrošināt studējošo vispārējā humanitārā redzesloka paplašināšanu, kas ir svarīgs priekšnoteikums speciālistu kvalifikācijas celšanai sabiedrisko attiecību un žurnālistikas nozarēs, vienlaicīgi novēršot vispārējas humanitāras kultūru kompetences sairšanu interneta laikmetā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa prioritātes. Antīkā kultūra un literatūra. Eposs un tā kulturvide/telpa. Homērs. Antīkā traģēdija, komēdija. Antīkās Grieķijas un Senās Romas kultūru mantojums un mijiedarbība. Eshils, Sofokls, Eiripīds, Vergīlijs.Lekcijas1.00auditorija
2Sofokla un Eiripīda traģēdiju analīze – sengrieķu kultūras analīze, valdnieka un varas analīze, literārā tiesa. Sievietes tēls arhaiskajā sabiedrībā: funkcijas, lomas, identitātes telpa.Nodarbības1.00auditorija
3Viduslaiku kultūra Rietumeiropā: teoloģija un vara. Viduslaiku renesanses. Karolingu kultūra. Sakrālās arhitektūras attīstība. Romānika un gotika. Viduslaiku Burgundijas kultūra – mūzika un bruņinieku etoss.Lekcijas1.00auditorija
4Itālijas Renesanse un tās ietekme uz Rietumeiropas kultūras telpu. Neoplatonisma ietekme. Renesanse daudzskaitlī? Renesanse kā antīkās kultūras konstruēšana. Diskurss par Romu Petrarkas daiļradē un sarakstē. Pagātnes konstruēšana un selekcija? Mākslinieka tēls publiskajā telpā. St. Grīnblata versija par Renesanses kultūru.Lekcijas1.00auditorija
5Viljams Šekspīrs – renesanses brīvības un varas ēnas puses. Vara un cilvēks. Noziegums un atbildība. Eksistenciālā izvēle. Koloniālisma pirmsākumi Šekspīra lugā “Vētrā”.Nodarbības1.00auditorija
6Baroka kultūra Rietumeiropā. Aristokrātiskais baroks un tautas baroks. Reprezentatīva kultūra, ideoloģiskie instrumenti un absolūtisma paradigma. Luijs XIV. Absolūtisma noriets un privātuma fenomens aristokrātiskajā kultūrā (Luijs XVI). Aristokrātijas kultūras analīze (Norberta Eliasa „formācijas” koncepcija).Lekcijas1.00auditorija
7Opera kā politiskā valoda 18. gs. Eiropā. Kastrātu dziedātāju fenomens.Lekcijas1.00auditorija
8Franču revolūcija 1789. g. Jaunās Eiropas sākums? Politiskās kultūras analīze 18./19. gs. mijā. Sievietes tēls Franču revolūcijas ideoloģijā – pretrunas, ancien regime ietekme un republikāniskās kultūras piedāvājums.Lekcijas1.00auditorija
9“Garais” 19. gs.? Kad sākas 20. gs.? Procesi politikā, komunikācijā, mākslās. Situācija Baltijas guberņās. Nacionālās kustības krīze un autonomijas formulējumi. Eiropas mākslas attīstības procesu ietekme uz Latvijas kulturtelpu. Jugendstils, nacionālais romantisms.Nodarbības1.00auditorija
10Starpkaru posma diktatūras: fašisms, nacisms, staļinisms. Indivīds pret sistēmu. Politiskā terora fenomens. Autoritārisma kultūra Latvijā: mediju politika, svētku kultūra, K. Ulmaņa politiskais tēls, tā konstruēšanas līdzekļi saiknē ar Rietumeiropas nedemokratiskām kultūrām. Transferi un hibridizācijas procesi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Politiskā ienaidnieka fenomens starpkaru laika Eiropā. Antisemītisms Eiropā un Latvijā. Okupācija 1940. –1941. Holokausts. II Pasaules karš Latvijā. Paredzēta vieslekcija: deportāciju liecinieki, darbs ar CD vēstulēm no frontes. Diskusija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Postmodernisma kultūra 20. gs. noslēgumā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa prioritātes. Antīkā kultūra un literatūra. Eposs un tā kulturvide/telpa. Homērs. Antīkā traģēdija, komēdija. Antīkās Grieķijas un Senās Romas kultūru mantojums un mijiedarbība. Eshils, Sofokls, Eiripīds, Vergīlijs.Lekcijas1.00auditorija
2Sofokla un Eiripīda traģēdiju analīze – sengrieķu kultūras analīze, valdnieka un varas analīze, literārā tiesa. Sievietes tēls arhaiskajā sabiedrībā: funkcijas, lomas, identitātes telpa.Nodarbības0.50auditorija
3Viduslaiku kultūra Rietumeiropā: teoloģija un vara. Viduslaiku renesanses. Karolingu kultūra. Sakrālās arhitektūras attīstība. Romānika un gotika. Viduslaiku Burgundijas kultūra – mūzika un bruņinieku etoss.Lekcijas0.50auditorija
4Itālijas Renesanse un tās ietekme uz Rietumeiropas kultūras telpu. Neoplatonisma ietekme. Renesanse daudzskaitlī? Renesanse kā antīkās kultūras konstruēšana. Diskurss par Romu Petrarkas daiļradē un sarakstē. Pagātnes konstruēšana un selekcija? Mākslinieka tēls publiskajā telpā. St. Grīnblata versija par Renesanses kultūru.Lekcijas0.50auditorija
5Viljams Šekspīrs – renesanses brīvības un varas ēnas puses. Vara un cilvēks. Noziegums un atbildība. Eksistenciālā izvēle. Koloniālisma pirmsākumi Šekspīra lugā “Vētrā”.Nodarbības0.50auditorija
6Baroka kultūra Rietumeiropā. Aristokrātiskais baroks un tautas baroks. Reprezentatīva kultūra, ideoloģiskie instrumenti un absolūtisma paradigma. Luijs XIV. Absolūtisma noriets un privātuma fenomens aristokrātiskajā kultūrā (Luijs XVI). Aristokrātijas kultūras analīze (Norberta Eliasa „formācijas” koncepcija).Lekcijas0.50auditorija
7Opera kā politiskā valoda 18. gs. Eiropā. Kastrātu dziedātāju fenomens.Lekcijas0.50auditorija
8Franču revolūcija 1789. g. Jaunās Eiropas sākums? Politiskās kultūras analīze 18./19. gs. mijā. Sievietes tēls Franču revolūcijas ideoloģijā – pretrunas, ancien regime ietekme un republikāniskās kultūras piedāvājums.Lekcijas0.50auditorija
9“Garais” 19. gs.? Kad sākas 20. gs.? Procesi politikā, komunikācijā, mākslās. Situācija Baltijas guberņās. Nacionālās kustības krīze un autonomijas formulējumi. Eiropas mākslas attīstības procesu ietekme uz Latvijas kulturtelpu. Jugendstils, nacionālais romantisms.Nodarbības0.50auditorija
10Starpkaru posma diktatūras: fašisms, nacisms, staļinisms. Indivīds pret sistēmu. Politiskā terora fenomens. Autoritārisma kultūra Latvijā: mediju politika, svētku kultūra, K. Ulmaņa politiskais tēls, tā konstruēšanas līdzekļi saiknē ar Rietumeiropas nedemokratiskām kultūrām. Transferi un hibridizācijas procesi.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
11Politiskā ienaidnieka fenomens starpkaru laika Eiropā. Antisemītisms Eiropā un Latvijā. Okupācija 1940. –1941. Holokausts. II Pasaules karš Latvijā. Paredzēta vieslekcija: deportāciju liecinieki, darbs ar CD vēstulēm no frontes. Diskusija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
12Postmodernisma kultūra 20. gs. noslēgumā.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
6 kopsavilkumi/esejas par kursa nodarbību literatūru. Minimālais kopsavilkuma apjoms bez titullapas – 2 lpp. datordrukā. 1 referāts par konkrētu literāro darbu kādā no kursa posmiem (piem. par Sofokla lugu, Bokačo “Dekameronu” vai Voltēra novelēm vai Šekspīra lugu pēc izvēles, izņemot tās, kuras tika analizētas kursā. (lpp. skaits/apjoms bez titullapas – min. 6 lpp.) Referāts ir individuāls darbs. 1 ceļvedis par kādu no 10 nodarbību tēmām: piem., ceļvedis “Viduslaiki”: jāizveido vizuāli atraktīvs, iespējams arī multimediāls materiāls kā ceļvedis ceļotājiem laikā: konkrēta laikmeta iezīmes, idejas, priekšstati, politiskās tēzes vai sadzīves jautājumi. Šo darbu var veidot divatā. 1 filmas recenzija 2 lpp. apmērā. Pjēra Paolo Pasolini filma pēc izvēles: Mēdeja (Medea) vai Valdnieks Oedips (Oedipus).
Vērtēšanas kritēriji:
1. Mācību vielas apguve tiks vērtēta ar sekojošu pārbaudes formu palīdzību: a. līdzdalība lekcijās b. līdzdalība semināru nodarbībās c. esejas par lekciju un semināru literatūras saturu d. noslēguma darbs e. eksāmens 2. Rakstu darbi: a. Eseju mērķis ir attīstīt spēju, patstāvīgi izmantojot apgūto literatūru, izteikt savu viedokli akadēmiski pieņemamā formā. b. Noslēguma darba mērķis ir attīstīt iemaņas patstāvīgi strukturēt apgūstamo priekšmetu un dziļāk izpētīt to, pievēršoties konkrētu terminu skaidrojumam un aprakstam. Svarīgi ir iegūt prezentācijas iemaņas, iemācīties aizstāvēt savu pozīciju, atbildot uz pasniedzēja un studiju biedru jautājumiem. 3. Gala atzīmi (10 ballu sistēmā) veidos vērtējumi par: a. lekciju un semināru apmeklējumu – 5% b. aktivitāti un atbilžu kvalitāti semināros – 15% c. atzīmēm par kopsavilkumiem un esejām – 30% d. referātu – 15% e. eksāmena darbu – 35%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtas zināšanas par Eiropas ideju vēstures attīstību no antīkās kultūras līdz 18. gs beigām, izcilākiem kultūrpolitikas pārstāvjiem, māksliniekiem un literātiem, kā arī mediju ekspertiem, par tehnoloģisko attīstību, filozofiskiem un politiskiem diskursiem Rietumeiropā.
Prasmes:Kritiski analizēt dažādu laikmetu pamattekstus Eiropas kultūrā.
Kompetences:Veidot dialogu un prezentācijas par kursa tēmām, argumentēt, veidot patstāvīgus kritiskus darbus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Böhme H. Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie will. (2000). Rowohlts
2Brislin, R.W. ed. (1990). Applied Cross-Cultural Psychology. Newbury Park: Sage Publications.
3Florida R. The Rise of the Creative Class. – Basic Books, 2002.
4Gellner E. Pflug, Schwert und Buch.(1993). Klett – Cotta.
5Golding P. Beyond Cultural Imperialism. Globalization, communication and the new international order. (1999) Sage Publications.
6Granrose, C.S., & Oskamp, S. ed. (1997). Cross-Cultural Work Groups. Thousand Oaks: Sage Publications.
7Hostede, G. (1984). Cultures Consequences. Newbury Park: Sage Publications.
Papildu literatūra
1-
Citi informācijas avoti
1-