Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācijas teorijas, principi un ētika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_219LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt padziļinātu pārskatu par nozīmīgākajiem komunikācijas modeļiem un teorijām, ētiskajiem aspektiem, kā arī atšķirīgajām iespējām, ko teorijas piedāvā veselības komunikācijas jautājumu interpretācijā un analīzē, lai stimulētu studentu spēju abstraktāk, plašāk un neatkarīgāk domāt, analizēt un izteikties par komunikācijas norisēm un to lomu veselības kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Komunikācijas būtība un problemātika: definīcija, elementi, pamatprincipi un likumi.Lekcijas1.00auditorija
2Zīme, vēstījums, medijs un mijiedarbība komunikācijā.Lekcijas1.00auditorija
3Komunikācijas situācijas analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Teorētisko pieeju daudzveidība un klasifikācijas iespējas. Komunikācijas teorijas vēsture. Komunikācijas teorijas informācijas pamati.Lekcijas1.00auditorija
5Komunikācijas teorijas lingvistiskie pamati (retorika, semiotika, diskurss).Lekcijas1.00auditorija
6Diskursa analīzes principi un pamati.Nodarbības1.00auditorija
7Komunikācijas teorijas socioloģiskās pieejas (masu komunikācijas teorijas sociālo tīklu laikmetā).Lekcijas1.00auditorija
8Komunikācijas teorijas psihokognitīvie pamati: uztvere, saprašana, pārliecināšana, meli.Nodarbības1.00auditorija
9Teorētisko pieeju pielietojums analīzē un salīdzinājums.Nodarbības1.00auditorija
10Komunikācijas ētika I: vērtības, principi un normas.Lekcijas1.00auditorija
11Komunikācijas ētika II: gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Gala darbu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie lasa literatūru paralēli kursa tematiskajai attīstībai un sagatavojas praktisko analīzes uzdevumu veikšanai auditorijā, kā arī sagatavo iesniegšanai: 1) komunikācijas situācijas analīzi un 2) eseju par kādu no teorētiskajām tradīcijām.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā vērtēšanas sistēma: • piedalīšanās un aktivitāte lekcijās un semināros; • atbilžu un repliku kvalitāte (teorētiskās izpratnes dziļums, faktu materiāla integrēšana, argumentācijas līmenis); • uzdevumu izpildes un problēmu risināšanas kapacitāte un precizitāte; • rakstu darbu kvalitāte (teorētiskās izpratnes dziļums, loģika, argumentācija, struktūra, akadēmiskais stils); • prezentācijas kvalitāte (ppt. un publiskā runa) un atbildes uz jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināšanas par komunikācijas būtību un problemātiku, elementiem, pamatprincipiem un likumiem, teoriju daudzveidību un klasifikāciju. • ­Izpratne par zīmes, vēstījuma un medija mijiedarbību komunikācijā. • ­Izpratne par komunikācijas teorijas lingvistiskiem un psihokognitīviem pamatiem, komunikāciju teoriju socioloģiskajām pieejām. • ­Padziļinātas zināšanas un izpratne par komunikācijas ētiku.
Prasmes:­Prasmes analizēt zīmes, vēstījuma un medija mijiedarbību komunikācijā. ­
Kompetences:Kritiski analizēt praktiskas komunikācijas situācijas, identificēt un formulēt problēmu situācijas un to cēloņus, sniegt ieteikumus komunikācijas problēmas risināšanā, balstoties uz komunikācijas teorijām un ievērojot komunikācijas ētiku.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aristotle. Rhetoric./// http://classics.mit.edu/Aristotle/rhetoric.1.i.html
2Borch, C. Systemic Power : Luhmann, Foucault, and Analytics of Power // Acta Sociologica 48 / 2005, pp. 155 – 167
3Castells, M. A Network Theory of Power. //International Journal of Communication 5, 2011, pp. 773–787
4De Saussure, F. Saussure's Third Course of Lectures on General Linghuistics (1910-1911).// http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/…
5Foucault, M. The Archæology of Knowledge Chapter 1
The Unities of Discourse, 1969 http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/…
6Habermas, J. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research // Communication Theory 16 (2006) 411–426
7Hall, S. Encoding, decoding.// www9.georgetown.edu/faculty/.../SH-Coding.pdf
8Lasmane, S. Komunikācijas ētika. – LU Akadēmiskais apgāds, 2012.
9Leydesdorff, L. A Sociological Theory of Communication: The Self-Organization of the Knowledge-Based Society. – Universal Publishers: USA, 2001 https://www.researchgate.net/profile/Loet_Leydesdorff/publi…
10Luhman, N. The reality of the mass media. – Cambridge; Polity Press, 2000.
11Lyotard, J.F. The Postmodern Condition.A Report on Knowledge, 1979, http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/…
12Manovich, L. The Practice of Everyday Media Life. //www.manovich.net
13McQuail, D. Windahl, S. Communication Models for Study of Mass Communication. - London: Longman, 1993.
14McQuail, D. McQuail's mass communication theory. Sage publications, 2010.
15Mulligan, K. The Essence of Language: Wittgenstein’s Builders and Buhler’s Bricks. In: Revue de Métaphysique Et de Morale, 1997 // www.unige.ch/lettres/.../EssenceLanguageWBBB4.pdf
16Ostins, Dž.L. Kā ar vārdiem darīt lietas. – Rīga: Liepnieks un Rītups, 2011.
17Scheufele, D., Tewksbury, D. Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. In: Journal of Communication, 2007, nr. 57, pp.9-20.//http://www.scienzepolitiche.unimi.it/files/_ITA_/COM/3-Fram…
18Scolari, C. Mapping conversations about new media: the theoretical field of digital communication // New Media & Society, 2009, 11, pp. 943 – 963
19Weaver, W. Recent Contributions to The Mathematical Theory of Communication. // http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic933672.files/Wea…
Papildu literatūra
1Habermas, J. Communicative Ethics , 1998, http://www.marxists.org/reference/archive/habermas/1998/com…
2Liotārs, Ž.F. Postmodernais stāvoklis. Pārskats par zināšanām. - Rīga, LMC, 2008.
3Williams. D. Virtual Cultivation: Online Worlds, Offline Perceptions.// Journal of Communication, 56, 2006, pp. 69–87
4Zizek, Slavoj. Censorship Today: Violence, or Ecology as a New Opium for the Masses.http://www.lacan.com/zizecology1.htm