Pārlekt uz galveno saturu

Invaliditāte: priekšstati, pieredze un rīcībpolitika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_220LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas kvalitatīvajās sociālo pētījumu metodēs.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar invaliditāti kā parādību, kuras prizmā atklājas konkrētu sabiedrību un to grupu vērtības, mērķi, attieksmes un komunikācijas prakses, tostarp priekšstati par paaudžu attiecībām, par dzimumsocialitāti, normu un devianci, sociālo taisnīgumu, rūpēm un neatkarību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Teorētiskās pieejas invaliditātes jēdziena skaidrojumā. Invaliditāte vēsturiskā un starpdisciplinārā rakursā.Lekcijas1.00auditorija
2Mīti un stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti. Invaliditātes atspoguļojums masu medijos, daiļliteratūrā, mākslā.Nodarbības1.00auditorija
3Valsts ekonomika un biopolitika. Valstu veselības un labklājības nozaru skatījums uz pilsoņu darbspēju un darbnespēju. Medikalizācija, sociālā kontrole un „bioloģiskā pilsonība”.Lekcijas1.00auditorija
4Cilvēku ar invaliditāti identitātes politika un viņus pārstāvošās NVO. To diskurss un rīcībpolitika invaliditātes jomā. Latvijas un citu Eiropas valstu piemēri.Nodarbības1.00auditorija
5Invaliditāte karu, represīvu politisku režīmu, katastrofu un piespiedu migrācijas prizmā.Lekcijas1.00auditorija
6Hroniskas slimības un invaliditātes pieredze: fenomenoloģisks skatījums. Invaliditātes dzimumsociālie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
7Neveselība un invaliditāte sociālās nevienlīdzības un strukturālās vardarbības prizmā.Lekcijas1.00auditorija
8Stigma un invaliditātes psihosociālās izpausmes. Piederība un pilsoniskā apziņa. Digitālie mediji kā sociālas iekļaušanās instrumenti.Nodarbības1.00auditorija
9Cilvēktiesību diskursi, starptautiski un nacionāla līmeņa tiesiskie akti un to īstenojuma prakses. Invaliditātes jēdziena lietojums un cilvēku ar invaliditāti identitātes konstruēšana politiskajā diskursā Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
10Komunikācija par un ar cilvēkiem ar invaliditāti. Sociālās reklāmas un sociālais mārketings invaliditātes seku mazināšanā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem patstāvīgi jāsagatavojas piecām semināru nodarbībām, izlasot katra temata obligāto literatūru, kā arī izvēloties vismaz vienu tekstu no ieteiktās papildliteratūras. Tiek arī sagaidīts, ka studiju kursa apguves gaitā studējošie izvēlēsies ar kursa saturu saistītu tematu, izstrādās par to patstāvīgu radošo darbu (vai nu aprakstu sēriju kādam medijam vai sociālā mārketinga kampaņas projektu, vai tml.), un prezentēs to grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Maģistrants piedalījies vismaz 75% no nodarbībām, 2) laikā iesniegts pārbaudes darbs – gadījuma analīze, 3) aizstāvēts pārbaudes darbs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināšanas un izpratne par invaliditātes skaidrojuma teorētiskajiem modeļiem. • Zināšanas par galvenajiem tiesību aktiem, kas regulē personu ar invaliditāti tiesības starptautiski un Latvijā. • Zināšanas un izpratne par invaliditātes izpētes virzieniem socioloģijā, antropoloģijā, bioētikā, vēsturē u.c. nozarēs.
Prasmes:• Analizēt un argumenti diskutēt par vēsturiski mainīgas invaliditātes politikas vadlīnijām, t.sk. starptautisku un nacionālu tiesību aktu prizmā. • Analizēt, skaidrot, novērtēt un salīdzināt konkrētās valstīs piekoptas invaliditātes politikas prakses personu ar invaliditāti pašu definēto vajadzību un interešu prizmā, t.sk. no personisku naratīvu skatpunkta. • Kritiski reflektēt par metodoloģiju, kas izmantojama sociālos pētījumos par invaliditātes skartiem cilvēkiem.
Kompetences:• Kritiski vērtēt medijos sastopamus invaliditātes skartu cilvēku un to grupu atainojumus. • Veidot lietišķu un iekļaujošu komunikāciju ar invaliditātes skartu cilvēku un viņu interešu aizstāvju biedrībām un organizācijām. • Sniegt izprastu un zināšanās balstītu politikas dokumentu un rīcībpolitikas novērtējumu, kā arī sniegt priekšlikumus un ierosinājumus problēmu risināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Leimane - Veldmeijere, I., and A. Erdmane. 2011. Pētījums par personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personu ar garīgās veselības problēmām pamattiesībām. Gadījuma analīzes pārskata ziņojums. Fundamental Rights Agency. PDF.
2Mežinska, S. 2010. Hroniskas slimības subjektīvā pieredze un pensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāte. Promocijas darbs izstrādāts socioloģijas nozarē., Rīgas Stradiņa universitāte. PDF.
3Živitere, M. u.c. 2011. Iespēja, nevis nespēja darba vidē: tālmācības kurss. Rīga: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. LNB:Grāmatu krātuve.
4Charmaz, K. 1983. Loss of self: a fundamental form of suffering in the chronically ill. Sociology of Health and Illness 5:168-195.
5Conrad, P. 1992. Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology 18:209-232.
6Das, V., and R. Addlakha. 2001. Disability and Domestic Citizenship: Voice, Gender, and the Making of the Subject. Public Culture 13:511-531. PDF.Davis, Lennard J. 2006. The disability studies reader. New York and London: Routledge.
7Foucault, M. 2004. The Crisis of Medicine or the Crisis of Antimedicine? Foucault Studies, 1:5-19. PDF.
Papildu literatūra
1Block, P. 2007. "Doing Cultural Anthropology and Disability Studies in Rehabilitation Training and Research Contexts," in Anthropology Put to Work. Edited by L. W. Field and R. G. Fox, pp. 85-102. Oxford, New York: Berg. PDF.
2Dammeyer, J. 2010. Parents’ management of the development of their children with disabilities: Incongruence between psychological development and culture Outlines - Critical Practice Studies 1:42-55. PDF.
3Frank, G. 2000. Venus on wheels: two decades of dialogue on disability, biography, and being female in America. Berkeley, Calif.: University of California Press.
4Kohrman, M. 2007. "Why Am I Not Disabled? Making State Subjects, Making Statistics in Post-Mao China," in Disability in Local and Global Worlds. Edited by B. Ingstad and S. R. Whyte, pp. 212-236. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. PDF.
5Mattingly, C. 1998. Healing dramas and clinical plots. Cambridge: Cambridge University Press.
6Odex, Amasco. 2016. The Holistic Model of Disability: An Alternative Approach. Kindle edition. AFODEX Publishing.
7Siebers, Tobin. 2008. Disability Theory. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. doi:10.3998/mpub.309723.
8Wilkinson, Mary. 2009. Defying disability : the lives and legacies of nine disabled leaders. London: Jessica Kingsley Publishers.
Citi informācijas avoti
1Apvienoto Nāciju Organizācija. 2010. "Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām". Latvijas Republikas tiesību akti.
2World Health Organization. 2003. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Ženēva, Rīga: Pasaules Veselības Organizācija.
3Zhivitere, M., et al. 2011. Annex to the distance education course "Ability not disability in workplace". Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme Riga: Information Systems Management Institute. LNB:Grāmatu krātuve.
4LR Invaliditātes likums. http://likumi.lv/doc.php?id=211494
5Ministru kabineta noteikumi Nr. 805. Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību. https://likumi.lv/ta/id/271253-noteikumi-par-prognozejamas-…
6Disability Studies Quarterly. [The first journal in the field of disability studies]. http://dsq-sds.org/
7Michigan Disability Rights Coalition. Models of Disability. http://www.copower.org/leadership/models-of-disability