Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_221LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa "Tiesību pamati” vai “Ievads tiesībās” apguve bakalaura studiju līmenī.
Mērķis:
Veicināt maģistrantu izpratni par tiesībām, to nozīmi un piemērošanu profesionālajā darbībā, t.sk. iedziļinoties darba tiesību, autortiesību un blakustiesību specifikā, pievēršoties privātpersonas un valsts (pārvaldes) attiecību tiesiskajiem aspektiem, kā arī veicināt prasmi analizēt konkrētas situācijas un apzināties normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību jēdziens. Tiesību nozares. Tiesību normas, tiesību principi un tiesību akti. Tiesiskās attiecības. Juridiskā atbildība.Lekcijas1.00auditorija
2Cilvēktiesības: sistēma un aktuālās problēmas. Vienlīdzības princips, privātās dzīves princips.Lekcijas1.00auditorija
3Vārda brīvība un informācijas atklātība.Lekcijas1.00auditorija
4Privātpersonas un valsts pārvaldes attiecības. Administratīvais process. Administratīvais akts un iestādes faktiska rīcība.Lekcijas1.00auditorija
5Iesniegumi un paziņošana. Dokumentu pārvaldība un dokumenti: jēdziens, veidi, pamatprasības.Lekcijas1.00auditorija
6Publisko tiesību aktuālie problēmjautājumi profesionālajā darbībā.Nodarbības1.00auditorija
7Darba tiesības. Darba tiesisko attiecību uzsākšana un izbeigšana. Darba devēja un darbinieka tiesības un pienākumi. Darba laiks un atpūta.Lekcijas1.00auditorija
8Tiesiskais darījums un līgumtiesības. Pirkuma līgums, uzņēmuma līgums.Lekcijas1.00auditorija
9Komercdarbība un sabiedriskā (nevalstiskā) darbība: būtība, veidi, reģistrācija, specifika.Lekcijas1.00auditorija
10Intelektuālais īpašums: jēdziens, sistēma. Autortiesības. Autortiesību subjekti un objekti. Autora tiesības.Lekcijas1.00auditorija
11Autora mantisko tiesību ierobežojumi. Autortiesību termiņš. Autora darbu izmantošana: Licences. Licences līgums. Blakustiesības.Lekcijas1.00auditorija
12Privāto tiesību aktuālie problēmjautājumi profesionālajā darbībā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot divas gadījuma analīzes.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Maģistrants piedalījies vismaz 75% no nodarbībām. 2. Laikā sagatavotas un nodotas gadījuma analīzes (40%). 3. Nokārtots rakstveida eksāmens (60%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie zina tiesību pamatjēdzienus, nozares, tiesību aktu sistēmu, orientējas cilvēktiesību, tiesisko darījumu un līgumtiesību, komercdarbības un nevalstiskās darbības tiesiskajā regulējumā. ­Padziļināti izprot jautājumus, kas saistīti ar komunikācijas nozari, tostarp autortiesības un blakustiesības, vārda brīvību, privātpersonu un valsts pārvaldes attiecību tiesiskos aspektus.
Prasmes:Studējošie spēj izvēlēties problēmsituācijai atbilstošu normatīvo regulējumu, apliecinot izpratni par attiecīgu tiesību institūtu ­nozīmi, kritiski analizē un argumentēti pamato normatīvā akta izvēles piemērošanu noteiktā problēmgadījumā.
Kompetences:Spēj vērtēt tiesību aktu piemērojamību, izvēlēties atbilstošus piemērojamos normatīvos aktus, tiesību principus, pārzina to pielietošanas metodiku noteiktas problēmas situācijas risināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvijas Republikas Satversme
2Administratīvā procesa likums
3Autortiesību likums
4Biedrību un nodibinājumu likums
5Civillikums
6Darba likums
7Dokumentu juridiskā spēka likums
8Elektronisko dokumentu likums
9Fizisko personu datu apstrādes likums
10Iesniegumu likums
11Informācijas atklātības likums
12Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”;
13Paziņošanas likums
14Valsts pārvaldes iekārtas likums
15Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums u.c.
16Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. – Rīga: TNA, 2016.
17Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. – Rīga: Izglītības soļi, 2000.
18Darba likums ar komentāriem // http://www.lbas.lv/upload/stuff/201102/dl_ar_kom.pdf
19Janitena Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2014.
20Kēnigs M. Cilvēktiesības. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
21Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.
22Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.
23Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
24Torgāns K. Saistību tiesības. – Rīga: TNA, 2014.
25Veikša I. Kas ir autortiesības. – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2007.
Papildu literatūra
1Baikov А., Nikiforov N. Introduction into law. – Riga: BIA, 2007.
2Džugleja T. Tiesību pamati // http://www.rtt.edu.lv/spaw/uploads/files/TIESIBU_PAMATI.pdf
3Latvijas Tiesību sistēma – Rīga: BA Turība, 2017.
4Байков А. Правоведение. – Рига: БМА, 2006.
5Plotnieks A. Tiesību teorija & juridiskā metode. – Rīga: Izglītības soļi, 2009.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls „Jurista vārds”, tiesu spriedumi.