Pārlekt uz galveno saturu

Pētījumu īstenošana, metodes veselības aprūpē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_223LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Izpratne par veselības aprūpes problemātiku.
Mērķis:
Padziļināt izpratni un zināšanas par pētniecības metodēm veselības aprūpes pētījumos, pētniecisko metožu izvēles kritērijiem, priekšrocībām un vājajām pusēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pētījuma procesa uzbūve, veselības aprūpes jomas pētījumu nozīme.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījuma dizainēšana – kvantitatīvie un kvalitatīvie pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
3Pētāmā problēma, hipotēze, uzdevumi un pētījuma jautājumu struktūra, datu ieguves procesa plāns. (Kopsavilkums par iepriekš apgūtajām tēmām.) Uzdevums – izvēlēties sev aktuālu tēmu veselības aprūpē, sagatavot par šo tēmu īsu pārskatu: identificējot pētījuma mērķi, problēmu, uzdevumus, hipotēzi un īsu, kodolīgu pārskatu par jaunajā kontekstā īstenotajiem, citiem pētījumiem pasaulē (atziņas).Nodarbības1.00auditorija
4Kvantitatīvie pētījumi – to dizains, metodes, izlase, aptaujas anketas.Lekcijas1.00auditorija
5Kvantitatīvo aptauju veidi – novērojums, sekundāro datu analīze, interneta pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
6Kvantitatīvo aptauju anketas uzbūves principi, jautājumu formulēšana, atbilstoši kvantitatīvo aptauju datu ieguves vajadzībām. (Kopsavilkums par iepriekš apgūtajām tēmām.) Uzdevums – sagatavot par 1 konkrētu problēmu kādā no veselības aprūpes jomām kvantitatīvu aptaujas anketu, identificējot konkrēto pētījuma mērķa auditoriju un izmantojot dāžadu veidu jautājumus (slēgtos, apgalvojumu matricas, skalu vērtējumus, atvērtos).Nodarbības1.00auditorija
7Kvalitatīvās pētniecības metodes. Kvalitatīvo interviju tipi un grupu diskusija. Interviju un diskusiju grupu īstenošanas pamatprincipi. Vadlīniju sagatavošana.Lekcijas1.00auditorija
8Datu analīze kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumā.Lekcijas1.00auditorija
9Datu analīze kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumā. Studentu grupu darbu prezentēšana – pētījuma dizains, vadlīniju un aptaujas anketas. Uzdevums – sagatavot individuālās intervijas vadlīnijas, ne mazāk kā 12 – 15 jautājumu apjomā, ietverot motivācijas, emcionālo, racionālo barjeru izpētei atbilstošus jautājumus, idenificējot mērķa auditoriju, kurā tiks izzināts viedoklis par kādu no veselības aprūpes problēmām.Nodarbības1.00auditorija
10Rekomendācijas pētījuma pārskata, atskaites ziņojuma un prezentācijas izstrāde. Uzdevums – 3 individuālo, kvalitatīvo interviju īstenošana, izmantojot iepriekš sagatavotās intervijas vadlīnijas, piefiksējot rakstiski galvenās iegūtās atziņas.Nodarbības1.00auditorija
11Pētījuma pilotēšanas rezultātu prezentācija, atziņas par nepieciešamajiem papildinājumiem. Uzdevums – sagatavot pētījuma rezultātu pārskatu, datu analīzi un konkrētas rekomendācijas veselības aprūpes problēmas iespējamiem risinājumiem, pēc individuālo interviju veikšanas.Nodarbības1.00auditorija
12Grupu darba rezultātu prezentēšana, ievērojot iepriekš ievēroto prezentācijas struktūru. (Pētījuma problēma, hipotēze, metodoloģijas izklāsts, īss pārskats par datu vākšanas procesu, galvenie secinājumi un atziņas, rekomendācijas.) Uzdevums – kolektīvs, interaktīvs darbs, prezentējot savu īstenoto mini pētījumu un aktīvi iesaistoties, komentējot un novērtējot citu kolēģu paveikto, izsakot rekomendācijas par vēlamajiem uzlabojumiem pētījuma metodoloģijā, rekomendāciju pilnveidē.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa uzbūve ietver gan teorētiskās lekcijas, seminārus, gan patstāvīgo darbu, kas nodrošinātu efektīvas atgriezeniskās saiknes iegūšanu par apgūto vielu un nepieciešamajām papildus aktivitātēm. Uzdevumi: 1) Iepazīstināt studentus ar pētījumu nozīmi veselības aprūpē. 2) Apgūt pētījumu procesa uzbūvi, plānošanas pamatprincipus. 3) Apgūt biežāk izmantotās pētījumu metodes un datu vākšanas metodes veselības aprūpes pētījumos. Studējošo praktiskie uzdevumi norādīti sadaļā "Tēmu saraksts".
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā: Līdzdalība lekcijās – 10%. Kopsavilkumi – 20%. Grupu darbs, semināru nodarbības – 10%. Praktiskais darbs/pētījums – 30%. Eksāmena atzīme – 30% eksāmens testa formā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par pētījuma procesu, metodoloģiju, izpratne par datu vākšanas veidiem, pētījuma īstenošanas pamatprincipiem, pētījumu nozīmi veselības aprūpē.
Prasmes:Prasmes dizainēt pētījumu, izvēlēties atbilstošāko metodoloģiju, prasmes veidot aptaujas anketas, interviju un diskusiju grupu ceļvedi, prasme veidot rezultātu pārskatu.
Kompetences:Patstāvīgi īstenot un vadīt pētījuma īstenošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Punch, K.F. Introduction to Social Research. SAGE Publications, London, 2000
2Creswell, J. W. Research Design. SAGE Publications. 2009.
3Robson, C. Real world research.A John Wiley and Sons, Ltd, Publication, 2013
4Sullivan, T. J Methods of Social Research. Harcourt College Publishrs, 2001., pp.255 – 263.
5Kvale, S. “Interviews. An Introduction to Qualitative Research interviewing”, SAGE Publication, 1996., pp.87 – 89; 94 – 108.
6Lee, T.W. Using Qualitative Methods in Organizational Research, SAGE Publication., 1998
7Bryman A. Social research methods. 2. ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2011.
8White K., An Introduction to the Sociology of Health and Illness, Sage Publications Ltd, 2017.
9http://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-a…
Papildu literatūra
1http://journal.frontiersin.org/journal/sociology/section/me…
2Furlong, N.E., Lovelace E.A., Lovelace, K.L. Research Methods and Statistics: An Integrated Approach. – Forth Worth: Harcourt Brace & Company, 2000.
3Walliman N. Social research methods. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2007.
4Kvale S., Brinkmann S. Interviews. Learning the craft of Qualitative research Interviewing. Thousand Oaks; London: Sage Publications. 2009.
5Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. RaKa, 2004.
6https://www.nlm.nih.gov/tsd/acquisitions/cdm/subjects59.html
Citi informācijas avoti
1http://petijumi.mk.gov.lv/
2http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/publikacijas_un_informat…
3http://www.tns.lv/?lang=lv&category=showproduct&id=social
4http://www.who.int/en/
5http://fgcu.libguides.com/c.php?g=65107&p=419979
6https://www.researchgate.net/profile/Tanja_Manser/publicati…
7Institute of Medicine (US) Committee on Health Research and the Privacy of Health Information: The HIPAA Privacy Rule; Nass SJ, Levit LA, Gostin LO, editors.Washington (DC): National Academies Press (US); 2009.