Pārlekt uz galveno saturu

Veselības komunikācija un sociālais mārketings

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_225LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa “Komunikācijas teorijas, principi un ētika” apguve bakalaura studiju līmenī.
Mērķis:
Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par sociālā mārketinga un veselības komunikācijas vēsturisko attīstību, kas noslēdzas mūsdienu veselības komunikācijas pieejā un teorētiskajā skaidrojumā. Kursa ietvaros studenti apgūst prasmi izvēlēties atbilstošu teorētisko pieeju sabiedrības informēšanas, attieksmes maiņas vai uzvedības pārveides panākšanai. Kursa ietvaros tiek uzvērts multidisciplinaritātes un sadarbības aspekts veselības komunikācijas nodrošināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ar sabiedrības veselības komunikāciju saistīto jēdzienu skaidrojums. Komunikācijas kampaņu iedalījums un raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālās problēmas noteikšana un izpēte. Izmaiņas sabiedrībā kā sociālā mārketinga un veselības komunikācijas noteicošais faktors. Sociālā mārketinga un veselības komunikācijas konceptu izmantojuma nepieciešamība mūsdienās.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālā mārketinga būtība un šī koncepta vēsturiskā attīstība. Definīcijas un teorētiskā izpratne.Lekcijas1.00auditorija
4Sociālā mārketinga pamatelementi un papildus elementi.Lekcijas1.00auditorija
5Sociālā mārketinga modeļi. Sociālā mārketinga izmantošana veselības komunikācijā.Lekcijas1.00auditorija
6Veselības komunikācijas attīstības etapi un definīcijas. Veselības komunikācijas teorētiskais pamats.Lekcijas1.00auditorija
7Veselības komunikācijas pamatprincipi un pieejas tās īstenošanā.Nodarbības1.00auditorija
8Veselības komunikācija kā pārmaiņu un komerciālo mērķu sasniegšanas instruments.Nodarbības2.00auditorija
9Veselības komunikācijas teorētiskais pamats: kopienas, starppersonu un individuālā līmeņa teorijas un to skaidrojums.Nodarbības1.00auditorija
10Sociālā marketinga un veselības komunikācijas stratēģijas izstrāde – situācijas analīzes metodes, plānošanas principi, auditorijas segmentācijas metodes, ziņojumu izveides pieejas, efektivitātes indikatoru izveide, novērtējuma metožu izvēle.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavot divu komunikāciju kampaņu plānus, analizēt divas publiskās kampaņas un to efektivitāti.
Vērtēšanas kritēriji:
1. lekciju un semināru apmeklētība – 20%; 2. piedalīšanās semināru diskusijās – 30%; 3. grupas vai individuālā prezentācija – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:­Izpratne par sociālā mārketinga un veselības komunikāciju jēdzieniem, konceptiem un pamatprincipiem, vēsturisko attīstību un mūsdienu veselības komunikācijas pieejas teorētisko skaidrojumu. ­Padziļinātas zināšanas un izpratne par sociālā mārketinga pamata un papildus elementiem, sociālā mārketinga modeļiem un to izmantošanu veselības komunikācijā. ­Padziļinātas zināšanas un izpratne par veselības komunikācijas stratēģijas izstrādi – analīzes metodēm, plānošanas principiem, auditorijas analīzi, kā arī kampaņas novērtēšanas metodēm.
Prasmes:­Salīdzināt un analizēt, izvēlēties piemērotu pieeju atkarībā no komunikācijas kampaņas mērķa un argumentēti skaidrot izvēlētās pieejamas pamatotību. ­Sagatavot komunikācijas kampaņas plānu atbilstoši kampaņas mērķiem. ­Analizēt un novērtēt kampaņas efektivitāti.
Kompetences:­Izstrādāt, plānot un vadīt multidisciplināru un sadarbībā balstītu veselības komunikācijas kampaņu sabiedrības informēšanas, attieksmes vai uzvedības maiņai. ­Analizēt un novērtēt veselības komunikācijas publisko kampaņu un noteikt tās efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Berlin Ray E. 2005. Health Communication in Practice: A Case Study Approach
2Cheng, Hong, Philip Kotler un Nancy R. Lee. 2011. Social Marketing for Public Health: Global Trends and Sucess Stories. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers
3Donavan, Rob and Nadine Henley. 2010. Principles and Practice of Social Marketing: An International Perspective. Cambridge University Press
4Glanz, Karen, Barbara K. Rimer and K. Viswanath. 2008. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
5Harrington N. G. 2015. Health Communication: Theory, Method, and Application
6Hornik R. C. 2002. Public Health Communication: Evidence for Behavior Change
7Jordan A. B., Kunkel D., Manganello J. 2009. Media Messages and Public Health: A Decisions Approach to Content Analysis
8Kim D. K., Singhal A., Kreps G. L. 2014. Health Communication Strategies for Developing Global Health Programs
9Ļevina, Jeļena, un Anete Hofmane. 2016. “Veselības uzvedības teorijas, modeļi un to izmantošana”. No Veselības psiholoģija, red. Mārtinsone, Kristīne, un Velga Sudraba, 93-124. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte.
10Madlock Gatison A. 2016. Communicating Women’s Health: Social and Cultural Norms that Influence Health Decisions
11Martin L. R., DiMatteo M. R.. 2014. The Oxford Handbook of Health Communication, Behavior Change, and Treatment Adherence
12Parrott R. 2009. Talking about Health: Why Communication Matters
13Schiavo R. 2014. Health Communication: from theory to practice
14Thomas R. K. 2006. Health Communication
15Thompson T. L. 2014. Encyclopedia of Health Communication
Papildu literatūra
1Harter L. M., Japp P. M., Beck Ch. S. 2008. Narratives, Health, and Healing: Communication Theory, Research, and Practice
2Hooke W.H., Rogers P. G. 2005. Public health risks of disasters: communication, infrastructure and preparedness
3Obregon Rafael un Silvio Waisbord. 2012. The Handbook of Global Health Communication. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
4Okigbo Ch. C. 2014. Strategic Urban Health Communication
5Rogers, Everett M. 1983. Diffusion OF Innovations. New York: A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
6Wymer W. 2015. Innovations in Social Marketing and Public Health Communication: Improving the Quality of Life for Individuals and Communities
7World Health Organization. 2017. Sixth Futures Forum on crisis communication
8World Health Organization. 2010. Global status report on noncommunicable diseases. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44579/1/9789240686….