Pārlekt uz galveno saturu

Veselības aprūpes nozares diskursa analīze

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_227LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt maģistrantus ar diskursa jēdzienu, tā attīstību, tā veidiem, analīzes metodēm; saistību ar dažādiem komunikācijas veidiem veselības aprūpē un to mijiedarbību; medicīna – diskursīvā prakse; medicīnas diskurss – starpdisciplīnu diskurss; veicināt izpratni par šiem procesiem mūsdienu publiskajā telpā. Kāpēc šeit? Kāpēc tagad? Kāpēc tā? Medicīniskā diskursa vēsturiskais un sociālais konteksts, tā nozīme; iepazīstināt maģistrantus ar naratīvu (arī storry telling) veidošanas pamatprincipiem vispār un veselības aprūpes nozarē diskursā jo īpaši; ārsta un pacienta komunikācijas modeļiem, komunikācijas aksiomām; iepazīstināt maģistrantus ar šāda diskursa veidošanas elementiem, tostarp strukturālajiem; iepazīstināt maģistrantus ar medicīniskā diskursa kopienas izpausmēm; iepazīstināt ar diskursa dramaturģijas elementiem un argumentēšanas paņēmieniem un retoriku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Diskursa jēdziens mūsdienu komunikācijas teorijās. Vai un kā veselības aprūpes komunikācijā darbojas klasiskie modeļi?Lekcijas2.00auditorija
2Medicīniskā diskursa/komunikācijas jēdziens. Tā multidisciplinārais aspekts.Lekcijas1.00auditorija
3Sinerģijas elementi medicīniskajā diskursā. To ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
4Nozīmes un metaforu loma medicīnas diskursā.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības aprūpes diskursa nākotne.Lekcijas1.00auditorija
6Konkrētu gadījumu analīze, pielietojot iegūtās teorētiskās zināšanas.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgajā darbā jāparāda prasmes apkopot teorētiskās zināšanas un tās pielāgot konkrētu gadījumu analīzei.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju apmeklējums – 20%, līdzdalība seminārā – 30%, patstāvīgais darbs – 50%. Semināra kopsavilkumi par kursā apskatītajām tēmām, kursa gala darbs, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:­Zināšanas par atšķirīgu diskursa autoru pieejām un metodēm, izpratne par diskursa jēdzienu un tā attīstību. ­Zināšanas par veselības aprūpes diskursa kopienu un tā raksturojumu, komunikācijas barjerām. ­Izpratne par dažādiem argumentācijas un retorikas veidiem, spēja tos identificēt un atšķirt.
Prasmes:­Pielietot veselības diskursu veselības nozares komunikācijā – komunikācijas barjeru pārvarēšanā. ­Analizēt diskursa veidus un kontekstus, identificēt nosacījumus, kuri ietekmē to veidošanu un interpretēt publiskajā telpā pieejamos diskursus. ­Pielietot diskursa analīzi izstrādājot pētnieciskos darbus.
Kompetences:Izmantot veselības diskursu veselības komunikācijas jautājumu pētniecībā un analīzē, pielietojot atbilstošas argumentācijas, retorikas un komunikāciju barjeru pārvarēšanas metodes, analizēt un novērtēt, kā arī kritiski argumentēt un diskutēt par publiskajā telpā eošajiem diskursiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Wilce, J. M. (2009). Medical discourse. Annual Review of Anthropology, 38, 199-215.Fairclough, N. "Analysing discourse", Textual analysis for social research, Routledge, 2008.
2Buckman, R. (2010). Practical plans for difficult conversations in medicine. Strategies that work in breaking bad news. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
3Gee, J.P. "An introduction to discourse analysis, theory and method, 2nd ed. Routledge, 2008.
4Habermas, J. "Theory of communicative action", Vol.1, Heinemann, 1984.
5Gee, J.P. "An introduction to discourse analysis", 3rd edition, Routledge, 2011.
6Waitzkin H. A Critical Theory of Medical Discourse; Ideology, Social Control and Processing of Social Control in Medical Encounters. In: Journal of Health and Social Behavior, 1989, vo. 30 pp. 220.-239.
7Singleton, K., Krause, E., (Sept. 30, 2009) "Understanding Cultural and Linguistic Barriers to Health Literacy" OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing. Vol. 14, No. 3, Manuscript 4.
Papildu literatūra
1Teun A.van Dijk. "Critical Discourse analysis". In: "The Handbook of Discourse analysis". Ed. By D. Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 2003, pp.352-371..
2Jahn, M. (2005). Narratology: a guide to the theory of narrative. English Department, University of Cologne. Retrieved from http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.htm
3Cotter, C. "Discourse and Media". In:"The Handbook of Discourse analysis". Ed. By D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 2003, pp. 416 – 436.
4Scollon & S.W.Scollon. "Discourse an Intercultural communication". In: The Handbook of Discourse analysis. Ed. By D.Schiffrin, D. Tannen and H.E.Hamilton, Blackwell publishing, 2003, pp. 538 -547.
5Buckman, R. (2010). Practical plans for difficult conversations in medicine. Strategies that work in breaking bad news. Baltimore: Johns Hopkins University Press.