Pārlekt uz galveno saturu

Veselības žurnālistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_229LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūts kurss “Komunikācijas teorijas, principi un ētika".
Mērķis:
Sniegt maģistra studentiem izpratni par veselības žurnālistikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, analizējot dažāda veida mediju praksi, veselības žurnālistikas profesionālās un ētiskās problēmas Latvijas, ES un citu pasaules valstu medijos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības žurnālistikas pamati: pieejas un prakse. Kvalitatīvā un viltus informācija veselības žurnālistikā.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības žurnālistika Latvijas profesionālajos medijos un sociālajos medijos.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības žurnālistikas piemēru analīze ES un citās pasaules valstīs.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības žurnālistikas tiesiskie pamati.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības žurnālistikas informācijas vākšanas metodes un profesionālās ētikas problēmas.Lekcijas1.00auditorija
6Veselības žurnālistikas avoti, to struktūra, pienākumi un tiesības.Lekcijas1.00auditorija
7Žurnālistu un ārstu profesionālo attiecību problēmjautājumi. Ārsti kā informācijas avoti un autori.Lekcijas1.00auditorija
8Veselības žurnālistikas aktuālie temati; veselības žurnālistikas piemēru analīze.Lekcijas1.00auditorija
9Veselības žurnālistikas materiāla (raksta, audio vai video sižeta) sagatavošana un prezentēšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošajiem patstāvīgi jāsagatavojas nodarbībām, iepazīstoties ar katra temata obligāto literatūru, kā arī izvēloties vismaz vienu tekstu no ieteiktās papildliteratūras. Jāsagatavo ieskaites darbs.
Vērtēšanas kritēriji:
Zināšanas par apskatīto tematu būtību, spēja tās pielietot prakses projektu iecerēšanā, vadībā un analīzē (vērtējums skalā no 1 – 10).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie iegūst zināšanas par: • Veselības mediju sistēmu un veselības žurnālistiku. • Veselības žurnālistikas vērtēšanas kritērijiem. • Veselības žurnālistikas ētiku un tiesiskajiem aspektiem. • Veselības žurnālistikas avotiem un to izvēles kritērijiem.
Prasmes:• Atpazīt veselības žurnālistikas izpausmes. • Izprast veselības žurnālistikas profesionālās pieejas. • Izmantot zināšanas par veselības žurnālistiku tās kvalitātes paaugstināšanā. • Pielietot zināšanas, lai uzlabotu veselības žurnālistikas kvalitāti. • Analizēt veselības žurnālistikas praksi.
Kompetences:Atpazīt, organizēt, sagatavot un novērtēt veselības žurnālistiku, izvērtējot tās profesionālo kvalitāti, ētiku un tiesiskos aspektus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Statement of Principles for Health Care Journalists Gary Schwitzer, http://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.13…
2Frost Chris, Journalism Ethics and Regulation, NewYork: Routledge, 2016.
3Robert G. Picard and Minhee Yeo, Medical and Health News and Information inthe UK Media: Current State of Knowledge. State of Public News and Information in the UK on Health and Health Care Research Project, Reuters Institute of Journalism Study, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/fi… Views of health journalists, industry employees and news consumers about disclosure and regulation of industry-journalist relationships: an empirical ethical study. J Med Ethics. 2015 Mar;41(3):252-7. doi: 10.1136/medethics-2013-101790. Epub 2014 Mar 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24603036
4Views of health journalists, industry employees and news consumers about disclosure and regulation of industry-journalist relationships: an empirical ethical study, Journals of Medical Ethics, http://jme.bmj.com/content/41/3/252.alerts
5Big Tobacco and the Hound of Hell. Tracking Cigarette Companies’ Strategy for Developing Countries. By Ricardo Sandoval, Center of Health Journalism, https://www.centerforhealthjournalism.org/resources/lessons…
6Media law, ethics and regulation, http://www.bbc.co.uk/education/guides/zyt282p/revision/2
7Media coverage of health issues and how to work more effectively with journalists: a qualitative study, Julie Leask, Claire Hooker and Catherine King, BMC Public Health201010:535, https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/…
8Caulfield T (2004) The commercialisation of medical and scientific reporting. PLoS Med 1: e38.
Papildu literatūra
1Finding and Evaluating Online Resources on Health Issues, https://nccih.nih.gov/health/webresources
2'Of All the Categories of Fake News, Health News Is the Worst', The Atlantic, https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/06/of-all-t…
3NHS looks into Labour campaign group's 'fake news' poster claiming health service will cost £4,500 a year in insurance premiums from 2018, The Telegraph
4Revealed: How Dangerous Fake Health News Conquerred Facebook, Independent, http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families…
5The Fake Freedom of American Health Care, The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/03/18/opinion/the-fake-freedom…
Citi informācijas avoti
1Doctus, Bonus Medicus, Latvijas Ārsts, Veselība, Ievas Veselība, rutks.lv, la.lv