Pārlekt uz galveno saturu

Veselības tiesības. Pacientu tiesības un personas dati publiskajā komunikācijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_232LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Santa Slokenberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamata izpratne par publisko komunikāciju. Vēlams ievads tiesību zinātnē vai pielīdzināmas priekšzināšanas.
Mērķis:
Veicināt maģistrantu izpratni par normatīvo regulējumu veselības nozarē šādos pamata jautājumos: veselības aprūpes organizācija, ārstniecības personu darbība, pacienta tiesības, zinātnes un tehnoloģiju sasniegumi, veselības informācijas aprite un personas datu aizsardzība. Studiju kurss veicina studējošo prasmi analizēt pamata jautājumus veselības tiesību kontekstā. Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie izprot veselības tiesību pamatus un spēj patstāvīgi analizēt vienkāršus problēmjautājumus veselības tiesībās, kā arī kritiski uztvert sniegto informāciju par normatīvo regulējumu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības tiesību tiesiskais ietvars, tvērums un dimensijasLekcijas2.00auditorija
2Veselības aizsardzības organizācija, saturs un informācijaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Valsts institūcijas un profesionālās iestādes veselības aizsardzībā, informācija un datu apstrādeLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Pakalpojumu sniedzēji: ārstniecība un farmaceitiskā aprūpe, informācija un datu apstrādeLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Personas veselības aprūpē, profesionālie un darba pienākumiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Ārsta profesionālie pienākumi un brīvībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Atbildība veselības nozarēLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Pacientu tiesības veselības aprūpēLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Pacients, tuvinieki, tiesību un pienākumu mijiedarbībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Pacienta tiesību aizsardzības līdzekļiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Zinātne un tehnoloģijas veselības nozarēLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Zinātnes un tehnoloģiskie izaicinājumi personas tiesību, ārstniecības personu un zinātnieku profesionālo pienākumu kontekstāNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Maģistranti patstāvīgi izstrādā kursa noslēguma darbu.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa noslēguma darbs un eksāmens (vērtējums skalā no 0 – 10).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Padziļinātas zināšanas un izpratne par normatīvo regulējumu veselības nozarē – veselības aprūpes organizācijas, ārstniecības personu darbības, pacienta tiesību, zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu jomā. • Izpratne par normatīvo aktu pielietojumu un problēmjautājumiem veselības tiesībās.
Prasmes:• Identificē un analizē vienkāršas problēmsituācijas un jautājumus, atbilstoši veselības jomas normatīvajam regulējumam. • Atbilstoši situācijai izvēlas attiecināmu normatīvo aktu, interpretē tā piemērošanu konkrētai situācijai un argumentēti skaidro izvēli un piemērošanu. • Kritiski analizē un izvērtē normatīvā regulējuma tvērumu un interpretē to atbilstoši veicamo pienākumu un situācijas kontekstam. • Savā darbībā ievēro pacienta un tuvinieku tiesības, analizē un vērtē pienākumu mijiedarbības.
Kompetences:Kritiski analizē praktiskus gadījumus (kāzusus) veselības nozarē, izvēlas atbilstošu normatīvos regulējumus un tā tvērumu, kā arī interpretācijas metodi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ašnevica-Slokenberga, S (red.) “Medicīnas tiesības”, TNA 2015.
Papildu literatūra
1Hervey, T &McHale, J “European Union Health Law”, Cambridge 2015. Flear, ML; Farrell, AM, Hervey, TH; Murphy, T “European Law and New Health Technologies”, OUP 2013.
2Hervey T.K., Young C.A., Bishop L.E, “Research Handbook on EU Health Law and Policy”, Edward Elgar Publishing, UK, 2017.
3Toebes, B; Hartlev, M; Hendriks, A; Rothmar Herrmann, J “Health and Human Rights in Europe”, Intersentia, 2012.
4Eiropas Cilvēktiesību konvencija jeb Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija
5Par Konvenciju par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu, tās papildprotokoli
6Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi, arī pārskatītā konvencija
7Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas - Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija - Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Eiropas Savienibas Pamattiesibu harta, ES seku
8Latvijas Republikas Satversme
9Ārstniecības likums
10Civillikums
11Pacientu tiesību likums
12Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
13Krimināllikums