Pārlekt uz galveno saturu

Mūsdienu sabiedrības tendences un problēmas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.11.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_236LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:SocioloģijaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andris Saulītis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā kopumā un atsevišķās sabiedrības dzīves jomās: nodarbinātībā, ģimenes dzīvē, izglītībā u.c, izmaiņu tendenču raksturošanai izmantojot pētījumu un statistikas datus par Latviju un citām Eiropas un pasaules valstīm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības definēšana. Sabiedrība un sociālie mehānismi. Socioloģijas loma un metodes sociālo problēmu noteikšanā un izpētēLekcijas1.00auditorija
2Sociālā ietekme un pārmaiņas. Evolūcija un bioloģija, gēni un kultūra. Pūļa gudrība un individuālā rīcībaLekcijas1.00auditorija
3Pārmaiņu identificēšana 21. gadsimtāNodarbības1.00auditorija
4Nevienlīdzība 21. gadsimtā. Sociālā nevienlīdzība un stratifikācija, sociāli politiskās struktūras izmaiņas Latvijā 20.gs.Lekcijas1.00auditorija
5Austrumeiropa pēc sociālismaNodarbības1.00auditorija
6Tehnoloģijas un sabiedrība. Sociālie tīkli, lielie dati, algoritmi, novērošana un izsekošanaLekcijas1.00auditorija
7Digitalizācija un sabiedrībaNodarbības1.00auditorija
8Politekonomija un kapitālisms 21. gadsimtā. Mājsaimniecības un labklājība. Nodarbinātība un darbsLekcijas1.00auditorija
9Darbs 21. gadsimtāNodarbības1.00auditorija
10Patēriņš 21. gadsimtāLekcijas1.00auditorija
11Referātu prezentācijas un diskusijaNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Datu meklēšana un apkopošana, sagatavojot referātu un semināru uzdevumus. Referāta un semināru darbu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Semināra darbu prezentācijas: 70%. Referāts, tā prezentācija: 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Zināšanas par mūsdienu sabiedrību, vērtībām, valstu attīstības modeļiem, kā arī par mūsdienu sabiedrībās notiekošajā globālām pārmaiņām un to ietekmi uz sabiedrības dzīves jomām – ģimeni, nodarbinātību, izglītību. • Zināšanas par statistikas un pētījumu datiem un avotiem, kas tiek izmantoti sabiedrības novērtēšanai un salīdzinošai analīzei. • Izpratne par sabiedrības izmaiņu tendencēm un galvenajām problēmām, kas saistītas ar sabiedrības novecošanu, sociālo iekļaušanu un sociālo nevienlīdzību.
Prasmes:• Raksturot, un identificēt globālos un Latvijā notiekošos sociālos procesus un sociālās problēmas, balstoties uz statistikas un sociālo pētījumu datiem. • Kritiski analizēt, skaidrot un argumentēti diskutēt par pētījumos novērotajām faktoru saistībām (korelācijām) vai cēloņsakarībām (kauzalitāti).
Kompetences:Piemērotu datu avotu un metožu izvēle mūsdienu sabiedrības novērtēšanai un notiekošo sociālo procesu un problēmu ietekmes analīzei dažādās sociālās dzīves jomās, iegūto rezultātu interpretēšana gan Latvijas, gan globālā mērogā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Stephens-Davidowitz, Seth. 2017. Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. New York, NY: Dey Street Books.
2Dzenovska, D. 2018. School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia. Cornell University Press.
3Sumpter, David. 2018. Outnumbered: From Facebook and Google to Fake News and Filter-Bubbles – The Algorithms That Control Our Lives. 1st edition. Bloomsbury Sigma.
4Susskind, D. 2020. A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond. Penguin UK.
5Wallace-Wells, David. 2019. The Uninhabitable Earth : Life After Warming. New York : Tim Duggan Books.
Papildu literatūra
1Lāce T. (2012) Sociālā atstumtība Latvijā: situācijas raksturojums un politikas analīze. Zinātne.
2Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski. LU FSI.
3Therborn, G. (2011) The World. A Beginner’s Guide. Cambridge, Polity Press
4Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes.(2014) LU Akadēmiskais apgāds.
5Latvija. Pārskats par tautas attīstību, pieejami no: http://www.szf.lu.lv
Citi informācijas avoti
1http://www.lm.gov.lv
2http://www.csb.gov.lv
3http://www.nap.lv
4http://www.latvija2030.lv
5http://www.satori.lv