Pārlekt uz galveno saturu

Ievads studijās un specialitātē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_256LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Kurss veidots, lai sagatavotu un ievadītu studentus studiju procesā un dotu ieskatu izvēlētajā specialitātē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ko nozīmē būt studentam?Lekcijas1.00auditorija
2InformācijpratībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Ievads studijās un studiju darbā (no juridiskā aspekta)Lekcijas1.00auditorija
4Ievads komunikācijā un mediju studijās. Komunikācijas jēdziens un būtība. Žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, multimediju komunikācijas un fotogrāfijas mijiedarbībaLekcijas1.00auditorija
5Plaģiāts un tā sekasLekcijas1.00auditorija
6Akadēmiskā rakstīšanaNodarbības2.00auditorija
7Zinātniskā darba uzbūveLekcijas1.00auditorija
8Ievads komunikācijas pētnieciskajā darbāNodarbības3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ko nozīmē būt studentam?Lekcijas1.00auditorija
2InformācijpratībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Ievads studijās un studiju darbā (no juridiskā aspekta)Lekcijas1.00auditorija
4Ievads komunikācijā un mediju studijās. Komunikācijas jēdziens un būtība. Žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, multimediju komunikācijas un fotogrāfijas mijiedarbībaLekcijas1.00auditorija
5Plaģiāts un tā sekasLekcijas1.00auditorija
6Akadēmiskā rakstīšanaNodarbības2.00auditorija
7Zinātniskā darba uzbūveLekcijas1.00auditorija
8Ievads komunikācijas pētnieciskajā darbāNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
semināru darbi.
Vērtēšanas kritēriji:
atbilstoši RSU nolikumam, atbilstoši konkrētā uzdevuma prasībām, secinājumiem un priekšlikumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:par komunikācijas studiju procesu, tā prasībām, studiju darbu veidošanas pamatprincipiem, studējošajam nepieciešamajām pamatprasmēm.
Prasmes:studenti spēs attīstīt savas mācīšanās prasmes, pratīs orientēties docētāju prasībās un studiju procesā; meklēt un izvērtēt studijām nepieciešamo literatūru un citus papildmateriālus, veidot studiju darbus – literatūras kopsavilkumus, esejas, referātus, grupu projektus, patstāvīgus pētījumus un radošos darbus dažādās komunikācijas jomās. Studenti kursa laikā apgūs galveno studiju darbu veidošanas iemaņas, trenēsies akadēmiskajā rakstīšanā un veidos savu kursa darbu koncepcijas.
Kompetences:par studiju procesu un komunikācijas nozares ietvaru.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1KSK Studenta rokasgrāmata
2Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas kodekss
3Rīgas Stradiņa universitātes Satversme
4Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas kodekss
5Studiju reglaments I
6Studiju iekšējās kārtības noteikumi
7Dainton M., (Dawn) Zelley E.D. Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction // Introduction to Communication Theory // Chapter 1
8Argumentētā eseja
9Argumentētā eseja
Papildu literatūra
1Informācijpratība sociālajās zinātnēs
2Medijpratība: Pamatkurss
3Medijpratība: Padziļināts kurss