Pārlekt uz galveno saturu

Ievads komunikācijas teorijās

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_258LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Kurss bakalaura programmas sākumā iecerēts kā komunikācijas teorētisko pamatu skaidrojums. Tā mērķis ir sniegt pamatzināšanas komunikācijas teorijās, analizēt komunikācijas dažādos veidus un atšķirīgās pieejas komunikācijas teoriju veidošanā, kā arī šo teoriju vēsturi, sniedzot pārskatu par svarīgākajiem komunikācijas teoriju jēdzieniem, likumiem, komunikācijas modeļiem un to elementiem, iemācīt studentiem precīzi lietot komunikācijas teoriju galvenos terminus un piemērot apgūtos teorētiskos modeļus komunikācijas situāciju analīzē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kas ir komunikācija? Komunikācijas modeļi. Zīmes un simboli.Lekcijas2.00auditorija
2Komunikācijas sabiedrība un valoda. Komunikācijas līmeņi. Starppersonu, grupu, masu komunikācijas teorijas.Lekcijas3.00auditorija
3Semiotikas pamati.Nodarbības1.00auditorija
4Komunikācijas situācijas analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Masu kultūra.Nodarbības2.00auditorija
6Organizāciju komunikācijas teorijas. Starpkultūru komunikācijas teorijas.Lekcijas1.00auditorija
7Vieslekcija (laiks un telpa tiks precizēta).Lekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kas ir komunikācija? Komunikācijas modeļi. Zīmes un simboli.Lekcijas2.00auditorija
2Komunikācijas sabiedrība un valoda. Komunikācijas līmeņi. Starppersonu, grupu, masu komunikācijas teorijas.Lekcijas2.00auditorija
3Semiotikas pamati.Nodarbības1.00auditorija
4Komunikācijas situācijas analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Masu kultūra.Nodarbības1.00auditorija
6Organizāciju komunikācijas teorijas. Starpkultūru komunikācijas teorijas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Konceptuāli skaidrot komunikācijas procesa elementus, struktūru un darbības. Sniegt pārskatu par svarīgākajām komunikācijas teorijas pieejām, jēdzieniem, likumiem, komunikācijas modeļiem un to elementiem. Precīzi lietot komunikācijas teoriju galvenos terminus un piemērot apgūtos teorētiskos modeļus komunikācijas situāciju analīzē.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība lekcijās un semināros, atbilžu kvalitāte, elektroniskie testi, referāts, analīze, eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti pārzina komunikācijas teorijas un to veidus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti orientējas komunikācijas teorijās, pārzina to galvenos elementus, dažādus līmeņus un pieejas, prot praktiski analizēt komunikācijas situāciju.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti iegūst kompetenci komunikācijas teoriju jomā un analīzes pamatos.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Grāmatas:
2Agejevs, V. Semiotika. – Rīga: Jumava, 2005.
3Apsalons, E. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. – Rīga: Zvaigzne ABC 2013.
4Fiske, J. Introduction to Communication Studies. 2nd. ed. – London: Routledge, 1990.
5Krolkke, Ch., Srensen, A.S. Gender Communication. Theories and Analyses. From Silence to Performance. = Thousand Oaks, London: Sage Publ., 2006.
6Mattelart, A., Mattelart, M. Theories of Communication. A Short Introduction. – London; Sage, 1998.
7Raksti krājumos un žurnālos:
8Benjamins, V. Mākslas darbs tā tehniskās reproducējamības laikmetā.//Iluminācijas. – Rīga, Laikmetīgās mākslas centrs, 2005., 152. – 187.lpp.
9Berger, Ch.R. Interpersonal Communication: Theoretical Perspectives, Future Prospects.// Journal of Communication. September, 2005., pp. 415. - 436.
10Bourdieu, P. Authorized Language. The Social Conditions for the Effectiveness of Ritual Discourse.// Communication Theories; critical concepts in media and cultural studies. – London: Routledge, 2006, Vol. 2., pp. 225. – 233.
11Habermas, J. Toward a Critique of the theory of Meaning. // Communication Theories; critical concepts in media and cultural studies. – London: Routledge, 2006, Vol. 2., pp. 201. – 222.
12Stohl, C. Globalizing organizational Communication. //The New Handbook of Organizational Communication. – London, Sage, 2001., pp. 327 - 356.
13Tompkins, Ph., K. Organizational Communication. Prelude and Prospects. //The New Handbook of Organizational Communication. – London, Sage, 2001., pp. xvii- xxix.
14Wilson, D, Sperber, D, An outline of relevance theory.// Communication Theories; critical concepts in media and cultural studies. – London: Routledge, 2006, Vol. 2., pp. 180 .- 195.