Pārlekt uz galveno saturu

Starppersonu komunikācija un iekšējā komunikācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_275LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Veicināt izpratni par cilvēku starppersonu un iekšējo komunikāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starppersonu komunikācijas līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
2Starppersonu komunikācijas percepcija.Lekcijas1.00auditorija
3Starppersonu interakcija.Lekcijas1.00auditorija
4Starppersonu konfliktu veidi un risināšanas stratēģijas.Lekcijas1.00auditorija
5Iekšējā komunikācijas specifika.Lekcijas1.00auditorija
6Iekšējie konflikti un to risināšanas stratēģijas.Lekcijas1.00auditorija
7Starppersonu komunikācijas specifika veselības aprūpes vidē.Nodarbības4.00auditorija
8Iekšējā komunikācija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sistemātiska, patstāvīga norādītās literatūras analīze, 1 starppersonu komunikācijas/ konflikta situācijas analīze, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija, kas atspoguļota patstāvīgos un grupas darbos.
Vērtēšanas kritēriji:
1) dalība vismaz 75% no nodarbībām; 2) laikā iesniegts pārbaudes darbs – gadījuma analīze; 3) aizstāvēts pārbaudes darbs; 4) sekmīgi nokārtots eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais izprot starppersonu komunikācijas un iekšējās komunikācijas būtību, analizē starppersonu un iekšējās komunikācijas faktorus.
Prasmes:Praksē izmanto sociālās prasmes un pielieto profesionālās saskarsmes iemaņas sadarbībā ar klientu un kolēģiem; atšķir efektīvu un neefektīvu klausīšanos; konfliktu risināšanā pielieto starppersonu konfliktu vai iekšējo konfliktu risināšanas stratēģijas. Sistemātiski atlasa un kritiski analizē pieejamo literatūru un informāciju, ko izmantot savu kompetenču pilnveidei un tālākai profesionālajai attīstībai.
Kompetences:Pielieto zināšanas un prasmes savā profesionālajā darbībā, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā; spēj izmantot teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrētu starppersonu komunikācijas situāciju. Profesionālajā darbībā, strādājot patstāvīgi vai multi-disciplinārā komandā, analizē starp-personu komunikāciju, balstoties uz teorētiskām koncepcijām, un saskaņā ar konfliktu risināšanas stratēģijām, izstrādā atbilstošus ieteikumus iekšējai un starp-personu komunikācijas uzlabošanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Psiholoģija. 2.daļa Mārtinsone K., Miltuze A.(Red.).-R.: Zvaigzne ABC, 2015.
2Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. R., Kamene, 1996.
3Saskarsme audzēkņiem. R.Jumava, 1999.
4Garleja R., Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā.-R.: RaKa, 2000,
5Ezera I., Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija.-R.:Kamene, 2000.
6Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.-R., Jāņa Rozes apgāds, 2000.
7Pļavniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem.-R:”RaKa”, 2002.
8Forvarda S., Frēzere D. Emocionālā šantāža.-R.:Kontinents, 1999.
9Reņģe V. Sociālā psiholoģija.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.
10Smith L., Mounter P. Effective Internal Communication/2nd ed.// CIPR, Kogan Page, 2008 pp. 9-24.
11Yeomans, L., FitzPatrick L., Internal Communication (Chapter 15, Exploring Public Relations, 4th Edition, 2017), 1 – 8 lpp.
12Engaging Employees through Internal communication, Public Relations Review, Volume 43, Issue 5, December 2017.
13Wright M., Gower Handbook of Internal Communication, /2nd ed./, Gower Publishing, 2009.
Papildu literatūra
1Kupčs J. Saskarsmes būtība. -R.: Zvaigzne ABC, 1997.
2Bensaīda K. Mīli sevi, tad dzīve tevi mīlēs.-R.:Preses nams, 1996.
3Вердербер Р., Вердербер Р. Психология общения. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.
4Džeimsa M., Džongvorda D., Dzimis lai uzvarētu. R.Elpa, 1995.
5Zāle V. Psihotriki. Blefošana. Manipulācijas.-R.:Kopsolī, 1997.
6Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. – R.: Kamene, 1996. – 136.-141.lpp.
7Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – R.: Kamene, 1999. – 85.-96.lpp.
8Гришина Н. Психология конфликта. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2002. – с.88-101., 113-125.
9Скотт Д.Г. Способы разрешения конфликтов. – Киев: 1991. – с.182-199.
10England, Carole. Communication skills for midwives : challenges in everyday practice / Carole England and Ransolina Morgan. Maidenhead : McGraw Hill/Open University Press, 2012. (RSU bibliotēka)
11● Best Practices for Effective Internal Communications, Forbes.com, August12th, 2016.
12● Frandsen F., Johansen W., The Study of Internal Crisis Communication: Towards an Integrative Framework, July 2011, Emeraldinsight.com.
Citi informācijas avoti
1Intrapersonal and Interpersonal Communication// http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/uae%20communication…
2https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication
3The official journal of the Central States Communication Association (CSCA)
4https://web.archive.org/web/20150807092332/http://www.pears…