Pārlekt uz galveno saturu

Sporta medicīna

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LF_080LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dina Berloviene
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:RSU Liepājas filiāle
Struktūrvienības vadītājs:Dita Role
Kontaktinformācija:Liepāja, Riņķu iela 24/26, lfatrsu[pnkts]lv, lfatrsu[pnkts]lv, +371 63442118, +371 63442119, +371 63484632
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā un higiēnā.
Mērķis:
Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu par sporta medicīnu, sabalansētas fiziskās slodzes un sporta nozīmi slimību profilaksē un veselības nostiprināšanā sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem. Apgūt zināšanas par sportistu funkcionālo novērtēšanu, uzturu darbaspēju veicināšanai, dopingu, traumu iespējamību, profilaksi, pirmo palīdzību. Attīstīt prasmes novērtēt organisma funkcionālās spējas pie paaugstinātas fiziskās slodzes. Apgūt zināšanas par sporta traumu novēršanas iespējām un palīdzības sniegšanu pie pārtrenēšanās un sporta traumām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens par sporta medicīnu, vēsture. Sporta medicīna Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Fiziskās attīstības noteikšana un skeleta-muskuļu sistēmas novērtējums.Nodarbības2.00auditorija
3Funkcionālie testi, pielietošanas uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
4Medicīniskā kontrole sportā. Fizisko darbspēju novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Antidopinga kontrole.Lekcijas1.00auditorija
6Sievietes reproduktīvā veselība un sports.Lekcijas1.00auditorija
7Sporta traumas.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar studiju materiāliem, mācību literatūru, interneta resursiem, izvērtējot sporta medicīnas aktualitātes Eiropā mūsdienās, funkcionālās diagnostikas metodes, fizisko darbspēju noteikšanas metodes, ietekmējošos faktorus, antidopinga kontroli. Patstāvīgo darbu izstrāde (shēma/prezentācija) par izmeklēšanas metodēm, uzturu sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem, sporta patoloģiju un traumatoloģiju.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. Sekmīgi nokārtoti kursa pārbaudījumi, sekmīgi nokārtota galīgā ieskaite/tests.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt sporta medicīnas saturu un organizāciju; aprakstīt slodzes ietekmi uz organismu abu dzimumu pārstāvjiem, izklāstīt fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes; funkcionālo testu pielietošanu, fizisko darbspēju noteikšanu, novērtēt risku iedarbību uz cilvēka darbspējām un veselības stāvokli, atpazīt patoloģiskos stāvokļus sportā, izskaidrot iemeslus un to profilakses iespējas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students prot veikt vienkāršus funkcionālus mērījumus, novērtēt organisma fizisko attīstību, funkcionālās spējas pie paaugstinātas slodzes un darbspējas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students novērtē fiziskās slodzes atbilstību cilvēka vecumam, fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim. Izveido un analizē medicīniski pedagoģisko novērojumu protokolus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. R: Nacionālais medicīnas apgāds, 2008. – 270 lpp. ISBN: 978-9984-813-06-6
2Krauksts V. Fiziskā sagatavotība. Kā to iegūt? Rīga, Drukātava, 2006. – 197 lpp. ISBN 9789984984186
3Lāriņš V. Sporta medicīna 1. daļa. R: LSPA, 2004 –100 lpp.
4Trenera rokasgrāmata - 2. R: LTTC, 2006.- 312 lpp.
5Дубровский В. И. Спортивная медицина M: Владос 2002 - 512 стр.
Papildu literatūra
1Rubana I. M. Uzturs fiziskā slodzē. R:Raka, 2009.-204 lpp.
2Zeidlers I. Klīniskā fizikālā medicīna. R:Nacionālais apgāds, 2004 - 398 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.sportsmed.org/
2http://ajs.sagepub.com
3http://emedicine.medscape.com/sports_medicine