Pārlekt uz galveno saturu

Projektu izstrādes un vadības pamati

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LF_599LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dita Role
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:RSU Liepājas filiāle
Struktūrvienības vadītājs:Dita Role
Kontaktinformācija:Liepāja, Riņķu iela 24/26, lf@rsu.lv, lf@rsu.lv, +371 63442118, +371 63442119, +371 63484632
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veidot izpratni par projektu izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Projektu veidi, ideja, mērķi, saistība ar nozari.Lekcijas1.00auditorija
2SVID, projekta risku noteikšana, vadība.Lekcijas1.00auditorija
3Projektā iesaistītais personāls, atbildība, pienākumi, projekta vadītājs.Lekcijas1.00auditorija
4Projekta struktūra, laika un aktivitāšu plānošana.Nodarbības2.00auditorija
5Projekta vērtēšanas kritēriji, noslēgums.Lekcijas1.00auditorija
6Projekta analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• patstāvīgi iepazīties, analizēt literatūru; • Pamatojoties uz lekciju materiālu bāzes, sagatavot jautājums; • Veikt patstāvīgi ordinētos uzdevumus; • Gatavot prezentāciju par uzdoto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi sagatavots (70%) un prezentēts (10%) projekta pieteikums, spēja pamatot un argumentēt savu viedokli, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem (10%), kā arī lekciju un nodarbību apmeklējums (10%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju projekta vadīšanā, spēs izvērtēt galvenās projekta vadīšanas kompetences.
Prasmes:Pēc studiju kursa apguves studējošie pratīs strādāt komandā. Pratīs noteikt projekta kvalitātes kritērijus.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu atbilstošu projekta idejai un izvirzītajiem mērķiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. – R.: Drukātava, 2007, 102 lpp.
2Projektu vadīšanas rokasgrāmata. – R.: Dienas Bizness, 2003.
3Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on 2007.
4Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – R.: 2007 Zvaigzne ABC, 2007.
Papildu literatūra
1Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana.- R.: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2006, 160 lpp.
2Forands I. Personālvadība.- R.: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 1999, 68 lpp.
3J.Pildavs. „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati” R.: Kamene, 2004.
Citi informācijas avoti
1http://www.viaa.gov.lv/lat/