Pārlekt uz galveno saturu

Sociālā pedagoģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_115LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Sociālā pedagoģijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas saskarsmes un attīstības psiholoģijā, pedagoģijā, zināšanas sociālajā likumdošanā; izpratne par bērnu un ģimenes tiesībām un sociālajām garantijām.
Mērķis:
Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par sociālo pedagoģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pedagoģija. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas koncepcijas. Sociālā pedagoga darbības jomas.Lekcijas2.00auditorija
2Sociālā pedagoga kompetence. Mērķi. Uzdevumi. Funkcijas. Nepieciešamās zināšanas. Lomas.Lekcijas2.00auditorija
3Mērķgrupas sociālajā pedagoģijā. Sociālais pedagogs komandā. Starpinstitucionālā sadarbība. Sadarbība ar ģimeni.Lekcijas2.00auditorija
4Animācijas metodes sociālajā pedagoģijā. Lomu spēļu izmantošana sociālajā pedagoģijā. Pasaku un spēļu terapijas elementu izmantošana darbā ar bērniem un ģimenēm.Lekcijas2.00auditorija
5Konfliktsituāciju risināšana skolas vidē. Sociālpedagoģiskā darbība vienaudžu vardarbības mazināšanā.Nodarbības2.00auditorija
6Lomu spēļu, pasaku un spēļu terapijas elementu izmantošana sociālpedagoģiskajā darbā. Konfliktsituāciju risināšana skolas vidē.Nodarbības2.00auditorija
7Normatīvais regulējums bērnu tiesību aizsardzības jomā. Preventīvais darbs. * Nodarbība var notikt ārpus RSU telpām.Nodarbības2.00auditorija
8Mācību ekskursija: sociālā pedagoga darbības iepazīšana reālā darba vidē: skolā, dienas centrā u.c. * Nodarbība notiek ārpus RSU telpām.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālā pedagoģija. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas koncepcijas. Sociālā pedagoga darbības jomas.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālā pedagoga kompetence. Mērķi. Uzdevumi. Funkcijas. Nepieciešamās zināšanas. Lomas.Lekcijas1.00auditorija
3Mērķgrupas sociālajā pedagoģijā. Sociālais pedagogs komandā. Starpinstitucionālā sadarbība. Sadarbība ar ģimeni.Lekcijas2.00auditorija
4Animācijas metodes sociālajā pedagoģijā. Lomu spēļu izmantošana sociālajā pedagoģijā. Pasaku un spēļu terapijas elementu izmantošana darbā ar bērniem un ģimenēm.Lekcijas1.00auditorija
5Konfliktsituāciju risināšana skolas vidē. Sociālpedagoģiskā darbība vienaudžu vardarbības mazināšanā.Nodarbības1.00auditorija
6Lomu spēļu, pasaku un spēļu terapijas elementu izmantošana sociālpedagoģiskajā darbā. Konfliktsituāciju risināšana skolas vidē.Nodarbības2.00auditorija
7Normatīvais regulējums bērnu tiesību aizsardzības jomā. Preventīvais darbs. * Nodarbība var notikt ārpus RSU telpām.Nodarbības1.00mācību izbraukums
8Mācību ekskursija: sociālā pedagoga darbības iepazīšana reālā darba vidē: skolā, dienas centrā u.c. * Nodarbība notiek ārpus RSU telpām.Nodarbības1.00prakses vieta
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, teorētiskā materiāla izpēte un atlase. Līdzdalība lekcijās, nodarbībās un mācību vizītēs. Darbs grupās. Intervijas sagatavošana un nozares speciālistu intervēšana. Prezentāciju gatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: sociālā pedagoga darbības konkrētā institūcijā prezentācija un animācijas metodes izvēlētai mērķgrupai prezentācija. Patstāvīgi izstrādāti intervijas jautājumi. Veikta viena (vai vairākas) intervijas ar sociālpedagoģiskā jomā strādājošu profesionāli. Analizēta iegūtā informācija, salīdzināta ar lekciju un literatūras avotu informāciju. Sagatavota prezentācija. Ievēroti ētiskie principi. Izvēlēta un pamatota mērķagrupa animācijas pielietošanai. Definēts animācijas veids, mērķis, sasniedzamie rezultāti. Izstrādāts aktivitātes plāns, soļi. Viena (vai vairākas aktivitātes) raksturotas detalizēti un parādītas praktiski auditorijā. Aktivitāšu plāna apraksts tiek iesniegts rakstveidā un arī prezentēts auditorijā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Par sociālā pedagoga darbību; par sociālpedagoģiskā darba kompetencēm un funkcijām, par sociālā pedagoga mērķgrupām, par sociālā pedagoga lomu komandas darbā, par problēmsituāciju risināšanas pieejām sociālpedagoģiskajā praksē.
Prasmes:Atpazīt problēmsituācijas, to veidošanos ietekmējošos faktorus un sekas, pielietot nozarei atbilstošas metodes, analizēt likumdošanu (tajā sk.bērnu tiesību aizsardzības jomā), ģenerēt idejas sociālpedagoģiskajā darbībā prevences jomā.
Kompetences:Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālpedagoģiskajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Plaude I. Sociālā pedagoģija. – Rīga: Raka, 2001.
2Damberga L., Klints R., Matule L., Poiša S. Animācijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbībā. – Rīga: SDSPA „Attīstība,” 2005.
3Roberts Konstebls. Širlija Makdonalda. Džons P. Flinns. Sociālais darbs skolā. Jumava. 2001. 608.lpp.
4Engere I., Gleške L. Sociālā pedagoga darbība konfliktsituāciju risināšanā skolā. - Rīga: SDSPA „Attīstība,” 2004.
5Engere I., Gleške L. Lomu spēles sociālā pedagoga darbībā. – Rīga: SDSPA „Attīstība,” 2003.
6Mūsdienu sociālpedagoģiskā prakse Latvijas izglītības vidē: metodisko rakstu krājums. – Rīga: Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments, Izglītības pārvalde, izglītības atbalsta nodaļa, 2007.
7Bērnu tiesību aizsardzības likums.www.likumi.lv
8Civillikums.www.likumi.lv
9Bāriņtiesu likums. www.likumi.lv
10Vilciņa A. Sociālā pedagoģija: teorija, prakse: mācību palīglīdzeklis. Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2009
11Šiļneva L. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas salīdzinājums. Dzīves jautājumi 3. Sociālais darbs un sociālā pedagoģija: darbības jomas, mērķi un iespējas. Zinātniski metodisks rakstu krājums.SDSPA “Attīstība”, 1998., 6.-28.,lpp.
12Roga V. Sociālās pedagoģijas domas attīstība Latvijā. 2018.
13PUSAUDŽU ATKARĪBU SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA LATVIJĀ. 2016. Pētījuma ziņojums.
Papildu literatūra
1Ments van M. The effective use of role-play. A Handbook for teachers and trainers. – New York: Niolius Publishing.
2Christine Barter, David Berridge. Children Behaving Badly: Peer Violence Between Children and Young People. www.books.google.com.
3Claire P. Monks, Iain Coyne Bullying in Different Contexts. www.books.google.com.
4Peter K. Smith. Violence in schools: the response in Europe. www.books.google.com.
5Daniel Schugurensky. Social Pedagogy and Critical Theory: A Conversation with Hans Thiersch. https://www.ingentaconnect.com/contentone/uclpress/ijsp/201…
6Sociālais pedagogs kā klases audzinātāja sadarbības partneris. Pētījums 2017. N. Novosada, A Raževa
7Atkarības profilakse: palīgs sociālajiem darbiniekiem. – Rīga, 2007.
8Bēnišs L. Bērnu un pusaudžu vecuma sociālā pedagoģija. – Rīga: SDSPA „Attīstība.”
9Kembels R. Kā mīlēt pusaudzi. – Rīga: AMNIS, 2004.
10Špalleka R. Palīdzība maziem haotiķiem. – Rīga: Nordik, 2003.
11Svence G. Attīstības psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
12Shapiro L. 101 ways to teach children social skills. 2004.
13Gedzjune J., Kondratoviča S. Darbs ar gotu subkultūras pusaudžiem skolā. Metodiskais līdzeklis. Aisma. 2016., 87. lpp.
14Brahuna I., Gorkija L. Sociālpedagoģiskais darbs pusaudžu saskarsmes prasmju pilnveidošanā. Metodiskais līdzeklis. Aisma, 2016., 72.lpp.
15Jurčenko A. Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā. Rēzekne, 2008., 83.lpp.
16Kļaviņa L., Pavloviča G. Dzīvespramsju apmācība personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Metodiskais līdzeklis. Aisma, 2016, 87.lpp.
17Zuimača E. Piedzīvojuma pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā. Metodiskais līdzeklis. Aisma.
18Kaša L., Safanova V. Sociālā pedagoga profesionālās lomas, strādājot ar mobinga izpausmēm skolā. Aisma, 2016.-141. lpp.
19Jansone A., Sleže A. Sociālais atbalsts nepilngadīgajām māmiņām. Aisma.
20Birģele E. , Ševele I. Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu. Rīga: Aisma.
21Freiberga-Ņitavska N., Putāne V. Darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm. Rīga: Aisma.
22Ločmele V., Mihejenko J. Pusaudžu sociālā atstumtība kā mūsdienu problēma. Rīga: Aisma.
23Širina A. Grupu darba metodes izmantošana skolā. Rīga: Aisma.
24Vilciņa A., Smutova I., Pūpola I. Sociālo prasmju attīstīšanas programma sākumklašu audzēkņiem. Rīga: Aisma.
25Rainer K., Jochen P. Methoden der Sozialen Arbeit in der Schule. Ernst Reinhardt Verlag München Basel, 2009.- 353 Seite.
Citi informācijas avoti
1Joseph E. Zins, Maurice J. Elias, Charles A. Maher. Bullying, victimization, and peer harassment: a handbook of prevention. www.books.google.com.
2Nuchoa., Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana. – Rīga: Raka, 2002.