Pārlekt uz galveno saturu

Integrēto veselības un sociālo pakalpojumu vadība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_201LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Rita Rindža
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sociālā darba pamati, Cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti
Mērķis:
Studiju kursa (priekšmeta) mērķis: sniegt zināšanas par sociālo darbu veselības aprūpes iestādēs un attīstīt prasmes sociālajā darbā ārstniecības iestādē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Rehabilitācijas definīcija, mērķi, veidi un pamatprincipi. Sociālās rehabilitācijas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālā darbinieka loma ārstniecības un rehabilitācijas procesā.Lekcijas1.00auditorija
3Funkcionēšanas novērtēšana un novērtēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
4Individuālais rehabilitācijas plāns.Lekcijas1.00auditorija
5Invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
6Sociālo resursu piesaistes organizēšana. Sociālo pakalpojumu tīkls.Lekcijas1.00auditorija
7Sociālā darba prakse ārstniecības iestādē. Sociālā darbinieka klienti ārstniecības iestādēLekcijas1.00auditorija
8Sociālā darba specifika ar pieaugušajiem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem.Lekcijas2.00auditorija
9Sociālā darbinieka klients un darbības specifika bērnu ārstniecības iestādē.Lekcijas2.00auditorija
10Sociālā darba metodes ārstniecības iestādē. Sociālo resursu piesaistes organizēšana.Lekcijas1.00auditorija
11Komandas darbs ārstniecības iestādē. Komandas dalībnieku kompetences. Komandas darba principi. Starpinstitucionālā sadarbība sociālā darba praksē ārstniecības iestādē. Lēmumu pieņemšana.Nodarbības2.00auditorija
12Iepazīšanās ar sociālā darbinieka darbību pieaugušo ārstniecības iestādē.Nodarbības2.00klīniskā bāze
13Iepazīšanās ar sociālā darbinieka darbību bērnu ārstēšanas iestādē.Nodarbības2.00klīniskā bāze
14Sociālo gadījumu risināšana ārstniecības iestādē.Nodarbības2.00auditorija
15Sociālā gadījuma ārstniecības vidē analīzes prezentācija.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Veikt sociālā gadījuma ārstniecības iestādē analīzi. • Kārtības, kādā var nokārtot klienta ārstniecības iestādē nepieciešamās formalitātes un jautājumus (invaliditātes kārtošana, slimības pabalsta kārtošana, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana, ievietošana sociālās aprūpes centrā, bērna dzimšanas apliecības, pabalstu kārtošana u.c.), prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Sociālā gadījuma ārstniecības iestādē analīze - 70%; Kārtības, kādā var nokārtot klienta ārstniecības iestādē nepieciešamās formalitātes un jautājumus (invaliditātes kārtošana, slimības pabalsta kārtošana, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšana, ievietošana sociālās aprūpes centrā, bērna dzimšanas apliecības, pabalstu kārtošana u.c.) prezentācija - 20%; Dalība diskusijās ārstniecības iestādē - 10%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: -klasificēt rehabilitācijas veidus; -raksturot sociālo rehabilitāciju un medicīnisko rehabilitāciju; -izprast sociālā darba ārstniecības iestādē specifiku; -aprakstīt profesionāļu sadarbības kompetences un sadarbību komandā ārstniecības iestādē; -izprast sociālā darba metodes ārstniecības iestādē.
Prasmes:-integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskās nodarbībās; -izvērtēt resursu piesaistes iespējas ārstniecības iestādē; -orientēties, atlasīt un rast atbilstošo informāciju nepieciešamo jautājumu kārtošanā klientiem ārstniecības iestādē; -orientēties klientu problemātikas specifikā āŗstniecības iestādē.
Kompetences:-izprast sociālā darbinieka sadarbības specifiku ārstniecības iestādē ar medicīnisko personālu un citiem speciālistiem komandā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Informatīvais ziņojums par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam izpildi”, LM, 2009.
2„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
3„Standartnoteikumi par iespēju izlīdzināšanu personām ar nespēju”, pieņemti ANO Ģenerālās Asamblejas 48.sesijā 1993.gada 20.decembrī (rezolūcija 48/96), Ņujorka, Apvienoto Nāciju Organizācijas Sabiedrības informācijas departaments, 1994.gads.
4Drošas un atbalstošas darba vides izveide cilvēkiem ar invaliditāti, Informatīvi izglītojošs materiāls, ESF projekts „Drošas un atbalstošas darba vides izveide cilvēkiem ar invaliditāti”, Rīga, 2006.
5Eiropas Savienības pamattiesību harta
6EK iniciatīvas EQUAL projekts „Invalīdu nodarbinātības veicināšana”, 9.2.aktivitāte „Inovatīva sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas vai uzlabošanas metodika”, Jūrmala, 2007.
7Likums „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”.
8LR Labklājības ministrija: Tehniskie palīglīdzekļi, www.lm.gov.lv/text/289
9MK noteikumi Nr. 541 „Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam”
10MK noteikumi Nr. 544 „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015.gadam”
11MK noteikumi Nr. 564 „Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 - 2013”.
12MK noteikumi Nr. 681 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana".
13MK noteikumi Nr. 693 „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.-2012.gadam”
14MK noteikumi Nr.250 „Noteikumi par kredīta procentu segšanu invalīdiem, kuri saņēmuši kredītu mājokļa pielāgošanai”.
15Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. SDSPA „Attīstība”, Rīga, 2000.
16Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, PVO, Rīga, 2003
17Tehniskie palīglīdzekļi, www.rehab.lv/lmpb/ortozes.htm
18Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, www.nrcvaivari.lv/?36
19Vadlīnijas Es fondu projektu iesniegumu vērtētājiem Par horizontālās prioritātes „vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu Es fondu projektu iesniegumu atlasē, LR Labklājības ministrija, 30.01.2008. Nr. 1/VL-ESF
20Ziņojums par EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” rezultātiem., 2007.
Papildu literatūra
1Albrecht G.L., Encyclopedia of Disability, SAGE Publications, 2006.
2Altman, B.,Studies of attitudes towards the handicapped: the need for a new 2 direction, Social Psychology, 1981
3Denzin N. K., Lincoln Y .S., Handbook of qualitative research, London: Sage, 1994.
4Drucker, P., Managing for the future, New York: Dutton, 1992.
5Jonsoon G., Ekholm J., Schult M.L., The International Classification of Functioning, Disability and Helth enviromental factors as facilitators or barriers used in describing personal and social networks: a pilot study of adults with cerebral palsy, International Journal of Rehabilitation Research, 2008.
6Nochajski S.M., The International Classification of Function, Disability and Health (ICF) and its application with AIDS, The Journal of Rehabilitation, 2003.
7Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health ICF, WHO, Geneva, 2002.
8Turner A., Foster M, Johnson S.E., Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice, 5ed nd., Churchill Kivingstone, 2002.
9Wright. B., Physical Disability: A Psychological Approach (2nd ed.), New York, Harper and Row, 1983
10Cilvēki ar ierobežotām kustībām, ande.isma.lv/Latvv/30104.htm
11Barnes C., Independent Living for Disabled People: A Policy Initiative That Can No Longer Be ignored, www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Barnes/Article8
12The Deffinition of Disability, www.accesiblesociety.org/topics/demographics-identity/dkapl…
13Tomey K.M., Sowers M.R., Assessment of physical functioning: a conceptual model encompassing environmental factors and individual compensation strategies, 2009, www.thefreelibrary.com
14Tyrer P., Karlsen S., Crawford M., Social function, chronic strains and personality difficulties, www.archieve2.official-documents.co.uk